پایان نامه با واژگان کلیدی ابزار پژوهش، آموزش از راه دور، توسعه مدل

دانلود پایان نامه ارشد

مشخص بررسي ميکند، نمونههايي از مرزهاي مشخص در موضوعات آموزشي ميتواند يک برنامه، يک واقعه، فرد، فرايند، موسسه يا گروه اجتماعي باشد (هچ332،2002، ص 30).
اين تحقيق از ادبيات پژوهش نيز به عنوان دانش زمينهاي براي يافتههاي خود استفاده نموده است. فليک333 (1387) در اين باره آورده است: “تحقيق کيفي مثل تحقيق کمّي نيست که فرضيههايتان را از ادبيات موجود استخراج و بعداً آن‌ها را آزمون کنيد. در تحقيق کيفي شما از اطلاعات و بصيرتهاي مأخوذ از ادبيات موجود به منزله دانش زمينهاي استفاده ميکنيد تا در بستر اين ادبيات به مشاهدات و گزارههاي تحقيقتان نظر کنيد” (فليک، 1387، ص 65). بر اساس چهارچوبي که “فليک” براي طرح سئوالهاي تحقيق کيفي معرفي کرده است، در اين پژوهش که هدف آن شناسايي علل مطرح شده توسط دانشجويان الکترونيکي براي موفقيت و عدم موفقيت خودشان است، بر اساس پيشينه مطالعاتي و مطالعه موردي به دنبال پاسخ به اين سئوال است که : دانشجويان چه دلايلي را براي موفقيت و افت تحصيلي خود بيان ميکنند؟
براي رسيدن به هدف نهم و دهم که شناسايي و آزمون مدل هوش مصنوعي براي پيشبيني موفقيت يادگيرنده الکترونيکي است، از روش‌هايي دادهکاوي آموزشي استفاده شده است. متداول‌ترين روش دادهکاوي “کريسپ334” است. اين روش داراي مراحل زير است:
1) شناخت حوزه مورد بررسي و تعيين اهداف مطالعه.
2) شناسايي داده‌هاي مرتبط با اهداف مطالعه
3) پيش پردازش داده‌ها، انتقال داده‌ها به فرمت مناسب
4) توسعه مدل با به‌کارگيري روش‌هايي تحليل مقايسهاي
5) ارزيابي اعتبار و کاربردي بودن مدل در مقايسه با ساير مدلها و اهداف پژوهش
6) به‌کارگيري مدل در فرايند تصميمگيري (دلن،2010، ص 499).
3-2 روش گردآوري اطلاعات و داده ها
مراحل پژوهش و روش گردآوري داده‌ها به قرار زير است:
1. گردآوري داده‌هاي لازم براي پاسخ به سؤالات اول، دوم و سوم پژوهش با مراجعه به سامانه اطلاعات آموزشي مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه علم و صنعت ايران.
2. ساخت و اجراي آزمايشي پرسشنامه تحقيقاتي براي سنجش متغيرهاي موجود در سئوال چهارم تا هفتم پژوهش و اعتباريابي ابزار پژوهشي.
3. ارسال پرسشنامه الکترونيکي اعتباريابي شده به دانشجويان و تحليل آماري داده‌ها.
4. براي پاسخ به سئوال هشتم که از نوع تحقيقات کيفي است، از منابع داده چندگانه استفاده شد که مهم‌ترين آن‌ها، مصاحبه چهره به چهره و ايميلي است. بازرگان (1389) براي تحقيقات کيفي چهار نوع اصلي از داده‌ها را معرفي ميکند: “داده‌هاي مصاحبهاي، داده‌هاي مشاهدهاي؛ داده‌هاي اسنادي، داده‌هاي حاصل از ابزارهاي شنيداري ديداري. به طور يقين، نوع جديدتري از داده‌ها ميتواند ظهور کند که اين دستهبندي مرسوم را به چالش ميکشاند. براي مثال صدا، پيامهاي پست الکترونيکي و نرمافزارهاي رايانهاي را در کدام دسته جاي مي‌دهيم؟ بدون ترديد، مايه اصلي تحقيق کيفي را گردآوري تفصيلي داده‌ها از منابع چندگانه تشکيل ميدهد” (بازگان، 1389، ص 35). از آنجا که پژوهش در محيط سيستم آموزش الکترونيکي اجرا شده است، براي گردآوري داده‌ها از منابع چندگانه استفاده شده است. منابع به کار رفته در اين پژوهش عبارتند از: الف) فروم مباحثه؛ ب) مصاحبه چهره به چهره؛ ج) پيامهاي ارسالي از طرف دانشجويان در سيستم ارسال پيام سامانه يادگيري الکترونيکي؛ ه) پاسخ دانشجويان به سئوال باز پاسخ انتهاي پرسشنامه محقق ساخته.
5. براي آزمون مدل ساختاري پيشنهادي، مجموع داده‌هاي بدست آمده با استفاده از نرمافزار آموس335 تحليل و مدل بدست آمده آزمون شد.
6. در مرحله پاياني براي شناسايي مدل هوشمند، داده‌هاي حاصل از نمون? مورد بررسي با استفاده از نرمافزار ويکا336 تحليل شد. بنابراين مدل مناسب برگرفته از هوش مصنوعي که داراي بيشترين قدرت پيشبيني باشد، شناسايي شد.
7. براي آزمون مدل هوش مصنوعي انتخاب شده، داده‌هاي جديدي از دانشجويان جمعآوري و قدرت پيشبيني مدل پيشنهادي بررسي شد.
3-3 روايي و پايايي ابزار پژوهشي
روايي و پايايي، دو ويژگي بسيار مهم براي هر ابزار اندازهگيري است. روايي اصطلاحي است که آزمون براي تحقق بخشيدن به آن درست شده است (سيف،1386، ص 418). پژوهش حاضر نيز براي سنجش روايي سازه از تحليل عاملي اکتشافي استفاده کرده است. پايايي به زبان ساده، قابليت تکرارپذيري نتايج آزمون است. به اين معنا که اگر آزموني روي دسته خاصي از آزمودنيها تکرار شود، نتايج مشابهي حاصل شود. محاسبه پايايي ابزار با استفاده از روش آلفاي کرونباخ صورت گرفت. از آنجا که مهم‌ترين هدف پژوهش حاضر پيشبيني است، روايي پيشبين ابزار نيز با تحليل رگرسيون محاسبه شد. مبناي توسعه پرسشنامه تحقيقاتي پيشينه ابزارهاي موجود در حوزه پژوهش حاضر بوده است که مهم‌ترين ابزارهاي لاتين موجود گزارش ميشود. سپس فرايند توسعه، عاملها و نتايج مربوط به روايي و پايايي گزارش خواهد شد؛ برخي از مهم‌ترين ابزارهاي موجود به قرار زير است:
– پيمايش برخط يادگيرنده از راه دور337: اين ابزار توسط اسبورن338(2001،2000) توسعه و اعتباريابي شده است. پرسشنامهاي 26 سؤالي که از طيف ليکرت استفاده کرده و يادگيرندگان از کاملاً مخالف (1) تا کاملاً موافق (5) به آن پاسخ ميدهند. عواملي که اسبورن براي يادگيرند? آنلاين شناسايي کرده است عبارتند از: 1) تجارب يادگيري قبلي؛ 2) تشويق به مطالعه؛ 3) حمايت خانوادگي؛ 4) زمان و محيط مطالعه؛ 5) تشويق به ثبتنام 6) مرکز کنترل؛ 7) اطمينان رايانهاي؛ 8) عادت مطالعاتي. توضيح جزئيات ابزار در اين گزارش پژوهشي نميگنجد. اين ابزار 64.7 % واريانس موفقيت يادگيرنده الکترونيکي را تبيين ميکند. ضريب پايايي دروني زير مقياسها از 72 /0 تا 39/0 گزارش شده است. روايي پيشبين اين ابزار با استفاده از تحليل تشخيص مورد بررسي قرار گرفته که در مجموع 8/82% از دانشجويان موفق و ناموفق را در تحصيل الکترونيکي به درستي طبقهبندي کرده است.
– واتکينز، ليق و ترينر339(2004) پرسشنامهاي با طيف ليکرت طراحي و اعتباريابيکردند. اين پرسشنامه ابتدا 40 گويه داشته که پس از تحليل عاملي به 27 گويه کاهش يافته است. تحليل عاملي، 6 عامل را شناسايي کرد. علاوه بر اين در مجموع 92% درصد از واريانس آمادگي دانشجو توسط اين ابزار تبيين شد. اين عوامل عبارتند از: 1) دسترسي به فناوري؛ 2) مهارتهاي آنلاين و همبستگيها؛ 3) انگيزش؛ 4) صوت و تصوير آنلاين؛ 5) مباحثه برخط؛ 6) موارد مهم براي موفقيت. براي زير مقياسهاي مختلف، آلفاي کرونباخ از 74/0 تا 95/0 متغير بوده است. روايي پيشبين براي اين ابزار گزارش نشده است.
– برنارد و همکارانش340(2004) در کانادا، پرسشنامهاي براي پيشبيني پيشرفت تحصيلي يادگيرنده آنلاين تدوين کردند. نتيجه تحليل عاملي، چهار عامل زيربنايي را شناسايي کرده است که عبارتند از: 1) نظرات کلي يادگيرنده راجع به آموزش از راه دور؛ 2) اطمينان در مهارتهاي پيشنياز؛ 3) خودراهبري و ابتکار؛ 4) انتظار براي تعامل. اين عوامل 48.88% از واريانس اندازهگيري را تبيين ميکرد. آلفاي محاسبه شده براي زير مقياسهاي اين ابزار 67/0 براي عامل چهارم تا 82/0 براي عامل دوم متغير بوده است. نتيجه تحليل رگرسيون براي روايي پيشبين نشان داد، اين عوامل در مجموع 8% از واريانس نمره نهايي پيشرفت تحصيلي دانشجوي آنلاين را تبيين ميکنند.
– اسميت341(2005) در استراليا پرسشنامه اي شامل 13 گويه جهت سنجش آمادگي براي يادگيري برخط طراحي و اعتباريابي کرد. نتيجه تحليل عاملي، دو عامل را شناسايي کرده که 42.2% از واريانس سازه آمادگي يادگيرنده الکترونيکي را تبيين ميکرد. اين عوامل عبارتند از: 1) يادگيري خودگردان؛ 2) راحتي با يادگيري الکترونيکي. آلفاي گزارش شده براي اين ابزار 79/0 بوده و روايي پيشبين براي اين ابزار گزارش نشده است.
– آزمون موفقيت يادگيري الکترونيکي (TOOLS342)، توسط کر، رينرسون و کر343(2006) در آمريکا طراحي و اعتباريابي شده است. اين ابزار 50 گويه داشته که پس از تحليل عاملي به 45 گويه کاهش يافت. پنج عامل استخراج شده در اين ابزار عبارتند از: 1) مهارتهاي رايانهاي؛ 2) يادگيري مستقل؛ 3) يادگيري وابسته؛ 4) نياز به يادگيري آنلاين؛ 5) مهارتهاي تحصيلي. پايايي کل اين ابزار 84/0 =? بوده است. تحليل رگرسيون نشان داد که از بين عوامل فوق فقط مهارت‌هاي تحصيلي معنيدار بوده و 9% از واريانس نمره نهايي دانشجو را تبيين ميکند.
– آمادگي دانشجويان براي يادگيري برخط (344TSROL): اين مقياس توسط پيلايا، اروينگا و تونسا345(2007) در دانشگاه فني کويزلند استراليا ساخته و اعتباريابي شده است. اين ابزار داراي چهار زير مقياس است: 1) مهارتهاي فني، 2) خودکارآمدي رايانهاي346، 3) ترجيحات يادگيري و 4) نگرش به رايانه؛ اين چهار عامل بر روي هم 63% از واريانس آمادگي براي يادگيري آنلاين را تبيين ميکنند. ميزان پايايي گزارش شده از 55/0 تا 92/0 براي هر کدام از خرده مقياسها متغير بوده است. نتايج گزارش شده نشان از روايي و پايايي مطلوب زير مقياس مهارتهاي فني و خودکارآمدي رايانهاي داشتهاند و نياز به بازبيني براي ترجيحات يادگيري را ضروري دانستهاند.
– هلدر347(2007)، با ادغام و برداشت از گويههاي ساير پرسشنامههاي موجود در زمينه خودکارآمدي رايانهاي، سبک يادگيري، انگيزه تحصيلي و … پرسشنامهاي 60 سؤالي تدوين و براي پيشبيني موفقيت و عدم موفقيت يادگيرنده الکترونيکي به کار برده است. اين ابزار از 12 خرده مقياس تشکيل شده که عبارتند از : 1) روش کار348؛ 2) مأموريت349؛ 3) مديريت زمان و مطالعه؛ 4) فراشناخت و خودگرداني؛ 5) استقلال يادگيري؛ 6) اطمينان رايانهاي؛ 7) حمايت مالي؛ 8) حمايت هيجاني؛ 9) هدف گزيني دروني؛10) جهتگيري هدفي نهايي؛11) خودکارآمدي براي يادگيري و عملکرد؛ 12) يادگيرنده مطيع بودن. از آنجا که توضيح تمام جزئيات ابزار در اين گزارش نميگنجد، به شرح روايي و پايايي ابزار پرداخته ميشود. هلدر براي بررسي روايي سازه به تحليل عاملي نپرداخته، اما ضريب آلفاي کرونباخ براي حمايت عاطفي =0/39 ? و =0/75 ? براي يادگيرنده مطيع بودن، گزارش شده است. نتايج تحليل تشخيص نشان داد ابزار، توانايي تشخيص دانشجويان موفق را دارد. ابزار ميتواند 9/0 واريانس متغير وابسته را پيشبيني نمايد. تابع تشخيص براي دوازده متغير نشان داده، اين ابزار 81.5/0 از دانشجويان موفق را به درستي طبقهبندي ميکند.
– هانگ و همکارانش350(2010) در تايوان مقياس آمادگي براي يادگيري برخط (351OLRS) را با پنج خرده مقياس تدوين و با تحليل عاملي تأييدي اعتباريابيکردند. مدل پنج عاملي اين ابزار برازش مطلوبي داشته است. اين عوامل عبارتند از: 1) خودکارآمدي رايانهاي/ اينترنتي؛ 2) يادگيري خودراهبر؛ 3) کنترل يادگيرنده؛ 4) انگيزه يادگيري؛ 5) خودکارآمدي کار با رايانه. روايي پيشبين براي اين ابزار گزارش نشده اما پايايي آن 73/0 تا 86/0 براي خرده مقياسها گزارش شده است.
– دراي و همکارانش352(2011) ابزاري براي سنجش ميزان آمادگي دانشجو براي يادگيري آنلاين ساخته و اعتباريابي کردند. اين ابزار از نوع پرسشنامه بوده و با 32 گويه از دو خرد مقياس تشکيل شده است: 1) ويژگيهاي يادگيرنده 2) مشغوليت فناوري اطلاعات و ارتباطات353. خرده مقياس ويژگيهاي يادگيرنده شامل مواردي ميشود که در تحصيلات معمولي نيز مهم است. مواردي از قبيل مسئوليت يادگيرنده در برابر حل مسئله، توانايي مديريت زمان، توانايي نوشتن، ابراز عقيده و … در اين خرده مقياس قرار ميگيرد. خرده مقياس دوم شامل مهارتهاي پايه فناوري، دسترسي به فناوري، ميزان استفاده از فناوري و نگرش به فناوري (مانند: اطمينان و راحتي کار با رايانه) است. پژوهشگران فوق مدل را با استفاده از تحليل عاملي تأييدي اعتباريابي کردند که نتايج آن مويد برازش مطلوب عوامل پرسشنامه است. گزارشي مبني بر قدرت پيش بيني براي اين ابزار گزارش نشده است.
اگر بخواهيم جمعبندي براي ابزارهاي گزارش شده داشته باشيم، متوجه ميشويم تمام ابزارها از نوع خود سنجشي بوده و اغلب در طيف ليکرت ارائه شده است. نکته مهم مربوط به عوامل و يا همان خرده مقياسها است، خرده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اضطراب امتحان، استفاده از تلفن همراه، حوزه آموزش، تلفن همراه Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اضطراب امتحان، ابزار پژوهش، آموزش از راه دور، عادت به مطالعه