پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش کارکنان، سطح مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

ت 3
1
144
144
144
50
50
50
200
200
200
2
160
160
160
50
50
50
220
220
220
3
168
168
168
50
50
50
230
230
230
4
176
176
176
60
60
60
240
240
240
5
120
200
200
40
60
60
170
280
280
6
192
120
120
60
40
40
270
170
170
7
200
200
200
60
60
60
280
280
280
8
200
200
200
60
60
60
280
280
280
9
192
192
200
60
60
60
270
270
280
10
176
176
176
60
60
60
240
240
240
11
184
184
184
60
60
60
260
260
260
12
160
152
152
50
50
50
220
210
210

هزينه توليد ($/min) در سناريو ?

1
0.5
0.55
0.4
0.9
0.95
1
1.25
1.3
1.2
2
0.55
0.6
0.45
0.95
0.1
1.05
1.3
1.35
1.25
3
0.6
0.65
0.5
1
1.05
1.1
1.35
1.4
1.3
4
0.65
0.7
0.55
1.05
1.1
1.15
1.4
1.45
1.35

جدول ‏‏4-7- ضريب مصرف
محصول i
ماده اوليه m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
0
4
0
0
1
2
3
0
2
2
3
1
2
2
2
0
0
0
0
3
1
0
1
2
0
0
1
0
0
2
4
0
0
0
0
2
3
2
3
2
3
5
0
1
2
0
1
0
0
0
1
2

جدول ‏‏4-8- هزينه و ظرفيت مربوط به ماده اوليه m که توسط تأمين کننده s در دوره 1 تحت سناريوي ? تأمين ميشود
سناريو ?
تأمين کننده s
هزينه خريد ($)

ماده اوليه m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
2
1
3
2
1
2
1
2
1

2
1
2
1
3
2
1
2
1
2
1

3
1.5
1
1
2
1.5
2
1.5
1
1.5
1

4
1.5
1.5
1
2
2
1
1
1
1.5
2

2
1
1.1
2.2
1.1
3.3
2.2
1.1
2.2
1.1
2.2
1.1

2
1.1
2.2
1.1
3.3
2.2
1.1
2.2
1.1
2.2
1.1

3
1.65
1.1
1.1
2.2
1.65
2.2
1.65
1.1
1.65
1.1

4
1.65
1.65
1.1
2.2
2.2
1.1
1.1
1.1
1.65
2.2

3
1
1.2
2.4
1.2
3.6
2.4
1.2
2.4
1.2
2.4
1.2

2
1.2
2.4
1.2
3.6
2.4
1.2
2.4
1.2
2.4
1.2

3
1.8
1.2
1.2
2.4
1.8
2.4
1.8
1.2
1.8
1.2

4
1.8
1.8
1.2
2.4
2.4
1.2
1.2
1.2
1.8
2.4

4
1
1.3
2.6
1.3
3.9
2.6
1.3
2.6
1.3
2.6
1.3

2
1.3
2.6
1.3
3.9
2.6
1.3
2.6
1.3
2.6
1.3

3
1.95
1.3
1.3
2.6
1.95
2.6
1.95
1.3
1.95
1.3

4
1.95
1.95
1.3
2.6
2.6
1.3
1.3
1.3
1.95
2.6

ظرفيت توليد

ماده اوليه m
تامين کننده s

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

3500
3500
3500
3500
3500
2500
4000
3500
3000
3500
2

3000
3000
3000
3500
3000
3000
3500
3500
3500
3500
3

3500
3000
4500
4000
4000
3500
3500
4500
3500
3000
4

3000
3500
3500
3000
3000
3500
3500
3500
3500
3500
فرض شده ظرفيت در طول دوره ها ثابت مي ماند

جدول ‏‏4-9- هزينه حمل و نقل ($/unit)
سناريو ?
سايت j
تأمين کننده s
نقطه مشتري c

1
2
3
4
1
2
3
4
1
1
0.014
0.029
0.079
0.101
0.036
0.058
0.072
0.065

2
0.029
0.014
0.108
0.086
0.065
0.043
0.086
0.036

3
0.13
0.144
0.05
0.072
0.094
0.115
0.072
0.151

2
1
0.016
0.032
0.088
0.112
0.04
0.064
0.08
0.072

2
0.032
0.016
0.12
0.096
0.072
0.048
0.096
0.04

3
0.144
0.16
0.056
0.08
0.104
0.128
0.08
0.168

3
1
0.02
0.04
0.11
0.14
0.05
0.08
0.1
0.09

2
0.04
0.02
0.15
0.12
0.09
0.06
0.12
0.05

3
0.18
0.2
0.07
0.1
0.13
0.16
0.1
0.21

4
1
0.024
0.048
0.132
0.168
0.06
0.096
0.12
0.108

2
0.048
0.024
0.18
0.144
0.108
0.072
0.144
0.06

3
0.216
0.24
0.084
0.12
0.156
0.192
0.12
0.252

جدول ‏‏4-10- زمان تدارک (دوره)
سايت j
تأمين کننده s
نقطه مشتري c

1
2
3
4
1
2
3
4
1
0
0
1
2
0
0
0
1
2
0
0
2
1
1
0
0
0
3
2
3
0
1
0
0
0
1

جدول ‏‏4-11- هزينه کمبود و قيمت فروش
سناريو ?
نقطه مشتري c
هزينه کمبود ($/period. unit)
قيمت فروش ($/unit)

محصول i
محصول i

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
1
2
2
2
3
1
25
37
46
28
33

2
3
4
4
4
2
30
40
50
30
35

3
2
2
2
2
2
26
37
45
29
33

4
2
2
3
2
2
25
38
48
30
35

2
1
2.25
2.25
2
3.25
1.25
26
38
47
29
34

2
3.25
4.25
4
4.25
2.25
31
41
51
31
36

3
2.25
2.25
2
2.25
2.25
27
38
46
30
34

4
2.25
2.25
3
2.25
2.25
26
39
49
31
36

3
1
2.5
2.5
3
3.5
1.5
26.5
39
47.5
29.5
34.5

2
3.5
4.5
5
4.5
2.5
31.5
42
51.5
31.5
36.5

3
2.5
2.5
3
2.5
2.5
27.5
39
46.5
30.5
34.5

4
2.5
2.5
4
2.5
2.5
26.5
40
49.5
31.5
36.5

4
1
2.75
2.75
3
3.75
1.75
37
49
58
40
45

2
3.75
4.75
5
4.75
2.75
42
52
62
42
47

3
2.75
2.75
3
2.75
2.75
38
49
57
41
45

4
2.75
2.75
4
2.75
2.75
37
50
60
42
47
4-3-2- نتايج محاسباتي
همه محاسبات با استفاده از الگوريتم شاخه و حد و نرم افزار لينگو 12 روي رايانه شخصي پنتيوم چهار، پردازشگر سه گيگا هرتز با 2 گيگا بايت حافظه داخلي DDR تحت ويندوز XP SP3 اجرا شده است. تمام نتايجي که در ادامه ميآيد بر اساس جداول دادههاي مورد مطالعاتي است و ميزان وزن نسبي پايداري جواب () برابر 5/0 و وزن نسبي پايداري مدل (?) برابر 5000 فرض شده اند. جداول 4-12 تا 4-14 يک ديد کلي نسبت به نتيجه برنامهريزي کلي توليد، شامل نحوه انتخاب تأمين کنندگان و پاسخگويي به تقاضا ارائه ميدهد. براي نمايش مناسب جواب از عبارات supplier?site يا site?customer’s zone استفاده شده است. که اولي به معناي تأمين مواد اوليه توسط سايت j از تأمين کننده s و دومي به معناي پاسخگويي به تقاضاي نقطه مشتري c توسط سايت j است. در جدول 4-12 خانههاي خالي جدول معادل صفر است و به اين معني است که محصولات نهائي در همان دوره سفارش دهي به مشتريان تحويل نگرديده است. علاوه بر اين، ستون اول نمايشگر نوع محصول، ستون دوم سايتهاي فعال براي هر محصول و ستون سوم نوع توليد را که ميتواند در اوقات عادي (g=1)، اضافه کاري (g=2) و يا پيمانکاري (g=3) باشد، مشخص مينمايد. براي مثال، ميزان محصول نوع 5 که در سايت شماره 2 و در دوره 5 در اوقات عادي توليد ميشود برابر 280 عدد است. و ميزان برونسپاري محصول نوع 2 در همان سايت و در همان دوره که برونسپاري ميگردد برابر 367 است. نظير چنين ملاحظاتي در مورد منابع نيروي انساني در جدول 4-13 قابل استخراج است. نکته جالب در مورد نتايج بدست آمده اين است که هيچ استخدامي در هيچ يک از دوره ها در هيچ کارخانه اي صورت نپذيرفته است. و در مورد ارتقاء کارکنان نيز در دو دوره، آموزش در سطح تخصص چهار انجام شده است.
جدول ‏‏4-12- برنامه ريزي توليد ادغامي حاصل از حل مدل پيشنهادي
محصول i
سايت j
روش g
دوره t

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1
1
19.5
359
308

2
1
205
821
750
653
330
435
200

3
1
232

496
590
120
320
263

2
1
1
905
1137
656
994

223
200
584

90.3

2
1
458
194
212
561
680
540
860
920

3
1

40
570
307

936
670
560

3
1
1
295
235
249

120
100
100
530
327
400

2
1
200
970
768
830
160
90

300
620
593
550

3
1
39.6

102
780
250

4
1
1
482
283
729
407

130
237
353

2
1
767
516
655
626
930
280
427
387
833

3
1

226
200

107

5
1
1
742
1090
717
1047
991
753
483
183
353
370

3

230

170

277

2
1
399
5.8

73.4
367
164
320
66.5

3

280
170

3
1
70
170
150
333
598
277

20
349

جدول ‏‏4-13- برنامه ريزي نيروي انساني بدست آمده از حل مدل پيشنهادي

سطح k

سايت j
دوره t

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
کارگر
1

1
6
2
1

2
5
5
5
2

3
8
8
8
3

2

1
6
4
1
1
1
1
1

2
10
10
4
2
2
2

3
22
17
10
10
10
10
10
7
7
5
4
4

3

2
15
8
8
88
8
8
8
8
8
8
8
8

3
5

4

1
3
2

5

1
6
7
9
9
6
4
4
4
3
3
3
3

اخراج کارکنان
1

1

4
1
1

2

3
2

3

5
3

2

1

2
3

1

2

6
2

2

3

5
7

3

2
1

3

1
6

2

7

3
15
5

4

1
6

3

2
3
2

5

1

3
2

1

2
10

آموزش کارکنان
4 ? 5

1

1
2

جدول 4-14 تقابل بين موجوديتهاي زنجيره تأمين را نشان ميدهد. همانطور که انتظار ميرفت، اکثر تقاضاها (کارخانه ها و نقاط مشتري) با نزديکترين منابع ممکن پاسخ گفته شده اند. با اين وجود در چند مورد استثناء کمبودهايي رخ داده اند و صرفه جويي در ساير هزينه ها نتوانسته هزينههاي قطع ارتباط بين تأمين کنندگان و نقاط تقاضا را جبران نمايد. همچنين در جريان پائين دستي نيز تقاضا در دو مورد پاسخ گفته نشده که يکي مربوط به site2? customer’s zone1 و ديگري مربوط به site2?customer’s zone3 ميباشد. که دو دليل ميتواند داشته باشد که يکي بدليل تنظيمات ناشي از محدديتهاي زنجيره تأمين است و ديگري ميتواند به دليل تغيير پذيري در ميزان پُر کردن مجدد انبار مواد اوليه228 در سايت 2 تحت سناريوهاي مختلف باشد.
جدول 4-15 حالات ارتقاء سطوح کاري کارکنان را در مقابل مقادير مختلف ضريب ? نشان ميدهد. براي مثال وقتي ? =1500، 12 نيروي کار در دوره 1 و در سايت 3، از سطح 2 به سطح 3 و 2 نيروي کار نيز در سايت 1 و در دوره 2، از سطح 3 به سطح 5 ارتقاء مييابند. اين مطلب بصورت ضمني بر اين نکته دلالت دارد که در موارد کاربردي، ميتوان به جاي استخدام نيروي کار جديد و اخراج آن ها در دورههاي آتي، از ارتقاء سطح مهارتي و تخصص نيروي کار براي افزايش ميزان بهرهوري و انعطاف پذيري آن ها در مديريت منابع انساني استفاده نمود.
جدول ‏‏4-14- تعاملات بين موجوديت هاي زنجيره تأمين
تأمين کننده s
سايت j
تعداد دوره هاي ارسالي از تأمين کننده s
متوسط مواد اوليه ارسالي از تأمين کننده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق و دستمزد، مصرف مواد Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت، بازنشستگان، کارکنان زن