پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش کارکنان، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

کنندگان، کارخانههاي توليدي، نقاط تقاضا)/ سه هدفه/ چند کالايي/چند دورهاي/چند سايتي/
* عدم قطعيت: تقاضا و همه پارامترهاي هزينه اي تأمين، توليد و توزيع غيرقطعي هستند و بر اساس سناريوهاي مبتني بر تابع توزيع بيان ميشوند
* تصميمات: برنامهريزي مقدار و زمان سفارشات، برنامهريزي ارسال و دريافت، برنامهريزي حمل و نقل، برنامهريزي نيروي انساني، برنامهريزي آموزشي، برنامهريزي توليد در وقت عادي، اضافه کاري و برونسپاري، تنظيم مقادير موجودي و سفارشات عقب افتاده
* روش مدل سازي: برنامهريزي سه هدفه تصادفي دو مرحله اي
* اهداف:
1- کمينه سازي مجموع وزني اميد رياضي و تغيير پذيري هزينه کل سيستم توليدي و زنجيره تأمين
2- کمينه سازي مجموع وزني اميد رياضي و تغيير پذيري رضايتمندي مشتريان
3- بيشينه سازي بهرهوري نيروي کار از طريق برگزاري دورههاي فني-آموزشي
* روش حل: الگوريتم فراابتکاري مبتني بر الگوريتم ژنتيک و اپسيلون-محدوديت ارتقاء يافته
* مثال عددي: توليد سناريو با استفاده از توابع توزيع نرمال و يکنواخت
3-4-1- پارامترها و متغيرهاي مسئله

تقاضاي محصول i ( 1, 2, …, I)در نقطه تقاضاي ( 1, 2, …, C) c در دوره t ( 1, 2, …, T) تحت سناريوي n (1, 2, …, N)

هزينه توليد در ساعت براي اوقات عادي(q=1) اضافه کاري(q=2) و برونسپاري(q=3) در کارخانه j تحت سناريوي n

هزينه نيروي انساني با سطح تخصص k (k =1, 2,…, K) در کارخانه j در دوره t تحت سناريوي n
aij
زمان توليد محصول i در کارخانه j

هزينه اخراج نيروي انساني با سطح تخصص k در کارخانه j در دوره t تحت سناريوي n

هزينه استخدام نيروي انساني با سطح تخصص k در کارخانه j در دوره t تحت سناريوي n

هزينه آموزش نيروي انساني با تخصص k براي ارتقاء به سطح تخصص k’ در کارخانه j در دوره t تحت سناريوي n

هزينه نگهداري موجودي براي مواد اوليه m در کارخانه j در دوره t تحت سناريوي n

هزينه نگهداري موجودي براي محصول i در کارخانه j در دوره t تحت سناريوي n

هزينه نگهداري موجودي محصول نهائي در نقطه مشتري c در دوره t تحت سناريوي n

هزينه حمل و نقل از تأمين کننده s (1, 2, …, S) به کارخانه j در دوره t تحت سناريوي n

هزينه حمل و نقل از کارخانه j به نقطه تقاضاي c در دوره t تحت سناريوي n

هزينه خريد مواد اوليه m از تأمين کننده s در دوره t تحت سناريوي n
?im
ضريب مصرف مواد اوليه m براي توليد يک واحد محصول i
?t
ضريب مجاز تغييرپذيري سطح نيروي انساني در دوره t
?k
ضريب بهرهوري نيروي انساني با سطح تخصص (0 ? ?k ?1) k
TIqjt
زمان در دسترس عادي(q=1) ، اضافه کاري(q=2) ، و ظرفيت برونسپاري(q=3) بر حسب واحد زماني در کارخانه j در دوره t
P1j
ظرفيت انبارش مواد اوليه در کارخانه j
P2j
ظرفيت انبارش محصول نهائي در کارخانه j
P3c
ظرفيت انبارش در نقطه مشتري c
P4smt
ظرفيت توليد مواد اوليه m توسط تأمين کننده s در دوره t
LTsj
زمان تدارک مورد نياز براي ارسال مواد اوليه از تأمين کننده s به کارخانه j
LTjc
زمان تدارک مورد نياز براي ارسال محصول نهائي از کارخانه j به نقطه مشتري c
UPkk’
برابر يک است چنانچه آموزش از سطح تخصص k به سطح تخصص k’ امکان پذير باشد و در غير اينصورت برابر صفر است

هزينه کمبود محصول i در نقطه مشتري c در دوره t تحت سناريوي n
?n
احتمال وقوع سناريوي n
?
ميزان کل بودجه از پيش تعيين شده براي برنامهريزي کلي توليد در زنجيره تأمين
TCn
هزينه کل سيستم توليدي و زنجيره تأمين تحت سناريوي n
Xijqt
تعداد محصولات نوع i که در کارخانه j به روش q در دوره t توليد ميشود
XLkjt
تعداد کارکنان موجود با سطح تخصص k در کارخانه j در دوره t
XFkjt
تعداد کارکنان توليدي با سطح تخصص k که از کارخانه j و در دوره t اخراج ميشوند
XHkjt
تعداد کارکنان توليدي با سطح تخصص k که در کارخانه j و در دوره t استخدام ميشوند
XUkk’jt
تعداد کارکنان توليدي با سطح تخصص k که در کارخانه j و در دوره t براي ارتقاء به سطح تخصص k’ آموزش ميبينند
XMmjt
سطح موجودي مواد اوليه m در کارخانهj در دوره t
XPijt
سطح موجودي محصول i در کارخانهj در دوره t
XInict
سطح موجودي محصول i در نقطه مشتري c در دوره t تحت سناريوي n
XSsmjt
تعداد محصول نوعm که از تأمين کننده s به کارخانه j در دوره t ارسال ميشود
YSnijct
تعداد اقلام نوع i که توسط کارخانه j براي نقطه مشتري c در دوره t ارسال ميگردد

تعداد کمبود محصول i در نقطه مشتري c در دوره t تحت سناريوي n
On
برابر يک است چنانچه هزينه کل سيستم توليدي تحت سناريوي n از بودجه از پيش تعيين شده ? تجاوز نمايد و در غير اينصورت برابر صفر است

(‏3-54)

(‏3-55)

(‏3-56)

subject to
(‏3-57)

(‏3-58)

(‏3-59)

(‏3-60)

(‏3-61)

(‏3-62)

(‏3-63)

(‏3-64)

(‏3-65)

(‏3-66)

(‏3-67)

(‏3-68)

(‏3-69)

(‏3-70)

(‏3-71)

(‏3-72)

and integer
تابع هدف اول کمينه کردن مجموع وزني اميد رياضي و تغيير پذيري هزينههاي کل سيستم توليدي و زنجيره تأمين است. که در آن TCn نشاندهنده هزينه کل سيستم توليدي تحت سناريوي n ميباشد و بصورت زير است:

(‏3-73)
که شامل هزينههاي مستقيم توليد، خريد مواد اوليه، هزينه نيروي انساني، استخدام، اخراج، برگزاري دورههاي آموزشي، هزينههاي نگهداري موجودي مواد اوليه و محصولات نهائي، هزينه حمل و نقل و کمبود است و طبق برنامهريزي دو مرحله اي، متغيرها به دو دسته متغيرهاي مرحله اول شامل متغيرهاي مربوط به توليد و پيش توليد (توليد و تأمين) و نيز متغيرهاي مرتبط با نگهداري کالا در کارخانههاي توليدي و متغيرهاي مرحله دوم شامل متغيرهاي مربوط به توزيع و متغيرهاي مرتبط با نگهداري کالا و کمبود کالا در نقاط مشتري است و به صورت زير بازنويسي ميگردد:

عبارت دوم در تابع هدف اول يک عبارت غير خطي بصورت قدر مطلق است و با کمک دو متغير کمکي به فرم خطي معادل زير تبديل ميگردد.

(‏3-74)

(‏3-75)
تابع هدف دوم رضايتمندي مشتريان را از طريق بيشينه سازي مجموع وزني اميد رياضي و تغييرپذيري حداکثر کمبود در بين همه نقاط مشتري در طي افق برنامه ريزي، بيشينه مينمايد. در اين تابع نيز، تغيير پذيري بصورت قدر مطلق لحاظ گرديده و با کمک دو متغير غيرمنفي و يک محدوديت کمکي به فرم خطي زير تبديل ميگردد:

(‏3-76)

(‏3-77)
تابع هدف سوم بر مفهوم بهرهوري تأکيد دارد و بهرهوري را از طريق بيشينه سازي ميانگين وزني بهرهوري کارکنان همه کارخانجات توليدي در طول افق برنامهريزي حداکثر مينمايد. محدوديت (3-58) و (3-59) به ترتيب، معادلات تعادلي براي موجودي محصولات نهائي و مواد اوليه در کارخانجات توليدي است. محدوديت (3-60) يک معادله تعادلي براي سطوح تخصصي نيروي کار است و تضمين مينمايد تعداد پرسنل با سطح تخصص k در دوره جاري در هر کارخانه برابر تعداد کارکنان با همان سطح تخصص در دوره قبلي است بعلاوه تغييرات صورت پذيرفته ناشي از تغييرات سطح تخصصي نيروي انساني و اقداماتي نظير استخدام و اخراج. محدوديت (3-61) زمان توليد را به زمان در دسترس کارکنان در اوقات عادي و اضافه کاري محدود مينمايد. محدوديت (3-62) ظرفيت پيمانکاران را براي برونسپاري مشخص ميکند. محدوديت (3-63) يک معادله تعادلي براي سطح موجودي محصولات نهائي در نقاط مشتري است. محدوديت (3-64) ميزان موجودي کالاي نهائي و مواد اوليه را در کارخانجات به ظرفيت انبارش آن ها محدود مينمايد. محدوديت (3-65) ميزان موجودي محصولات نهائي در نقاط مشتري را به ميزان ظرفيت انبارش آن نقاط محدود مينمايد. محدوديت (3-66) تضمين ميکند که تغيير در سطح نيروي انساني در هر کارخانه نبايستي از يک درصد مشخص از تعداد کارکنان تجاوز نمايد. محدوديت (3-67) مانع از اخراج و آموزش کارکنان بيش از تعداد موجود آنان ميشود . محدوديت (3-68) مشخص ميکند که کارکناني که در يک دوره آموزش ميبينند نبايستي در همان دوره اخراج شوند. که اين محدوديت داراي يک عبارت واضح غير خطي است که با کمک يک عدد بزرگ دلخواه (M) و متغير صفر و يک () به فرم خطي زير تبديل ميشود.
(‏3-78)

(‏3-79)

محدوديت (3-69) نوع آموزش ها را محدود به برنامه آموزشي شرکت ها ميکند. محدوديت (3-70) فرم خطي معادله ميباشد و مشخص ميکند که بيشينه کمبود همه کالاها در ميان همه نقاط مشتري است. محدوديت (3-71) يک حد بالا براي ظرفيت تأمين کنندگان مشخص مينمايد و در نهايت محدوديت (3-72) نوع متغيرهاي مسئله را مشخص ميکند.
3-5- مدل پيشنهادي چهارم؛
در جهان رقابتي امروز، شرکت ها تلاش ميکنند تا سيستم توليدي و زنجيره تأمين خود را از طريق کاهش هزينههاي توليد و زمان تدارک بهينه نمايند. در مدل پيشنهادي چهارم يک مدل برنامهريزي تصادفي دو مرحله اي براي حل يک مسئله برنامهريزي کلي توليد چند هدفه چند محصولي چند دوره اي چند سايتي در زنجيره تأمين سبز براي يک افق برنامهريزي ميان مدت تحت شرايط عدم قطعيت در تقاضا ارائه شده است. برخي ويژگيهاي برجسته مدل پيشنهادي عبارتند از:
* در نظر گرفتن اکثر پارامترهاي هزينه اي در سيستم توليدي و زنجيره تأمين سبز
* استفاده از مفهوم تخفيف کلي/افزايشي براي تشويق توليدکنندگان به ارسال سفارشات عمده به تأمين کنندگان بجاي شکستن سفارشات به مقادير کوچک دوره اي
* در نظر گرفتن ارتباط معکوس و معنادار بين زمان تدارک و هزينههاي حمل و نقل
* در نظر گرفتن ارتباط بين انتخاب وسيله حمل و نقل و ميزان توليد و انتشار گازهاي گلخانه اي
* جريمه نمودن کمبود با يک تابع غيرخطي تا توزيع کالاها به گونه اي صورت پذيرد که مقدار کمبود بيش از پيش کاهش يابد
* در نظر گرفتن برخي معيارهاي زنجيره تأمين سبز نظير ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي در حمل و نقل و مديريت پسماندهاي کارخانجات توليدي
تابع هدف مدل پيشنهادي فوق هزينههاي کل سيستم توليدي در نظر گرفته شده است و ميتوان توابع هدف ديگري نظير کمينه کردن پسماندها، کمينه کردن انتشار گازهاي گلخانه اي و ساير اهداف معرفي شده در مدلهاي پيشنهادي پيشين را نيز در نظر گرفت.
مشخصات کلي مدل پيشنهادي عبارت است از:
* برنامه تاکتيکي-عملياتي (ميان مدت)/ زنجيره تأمين سه سطحي (تأمين کنندگان، کارخانههاي توليدي، نقاط تقاضا)/ تک هدفه/ چند کالايي/چند دوره اي/چند سايتي/
* عدم قطعيت: عدم قطعيت در تقاضا و بيان عدم قطعيت بر اساس مجموعهاي از سناريوهاي گسسته
* تصميمات: برنامهريزي مقدار و زمان سفارشات، برنامهريزي نيروي انساني، برنامهريزي ارسال و دريافت، برنامهريزي توليد در وقت عادي، اضافه کاري و برونسپاري، تنظيم مقادير موجودي و سفارشات عقب افتاده، مديريت پسماند، مديريت گازهاي گلخانه اي
* روش مدل سازي: برنامهريزي تصادفي پايدار دو مرحله اي
* هدف: کمينه نمودن زيان کل سيستم توليدي و زنجيره تأمين سبز با رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي
* روش حل: تبديل مسئله تصادفي دو مرحله اي غيرخطي اوليه به يک مسئله خطي گسترده با استفاده از تکنيکهاي تئوريک و روش برنامهريزي خطي تفکيک203پذير و استفاده از نرم افزار CPLEX
* مثال عددي: توليد سناريو مبتني بر تابع توزيع احتمال نرمال
3-5-1- تشريح مساله و فرضيات
در دهه اخير يک آگاهي فزاينده اي نسبت به محيط زيست در جوامع مختلف شکل گرفته است. افراد بيشتري نسبت به مسائل زيست محيطي پيرامون خود نظير گرم شدن زمين، استفاده بي رويه از مواد سمّي، کاهش منابع سوختهاي فسيلي حساسيت نشان ميدهند. در پاسخ به اين تهديدات، سازمانهاي مختلف اصول سبز204 را در کارخانه هايشان به کار بردهاند نظير استفاده از مواد اوليه دوستدار طبيعت، استفاده از کاغذهاي بازيافتي در بسته بندي محصولات و کاهش استفاده از انرژيهاي نفتي. اصول سبز در بسياري از حوزههاي کاري از جمله زنجيره تأمين گسترش يافته است. مديريت زنجيره تأمين سبز در چند سال اخير متولد شده است. اضافه نمودن مفهوم “سبز” به زنجيره تأمين پارادايم جديدي را ايجاد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سطوح مهارت، توسعه مدل Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون کار، حل اختلاف، منابع حقوق