پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش کارکنان، عرضه کنندگان، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

ر در اين حوزه قرار ميگيرند.
3- هزينههاي مرتبط با نگهداري موجودي و سفارشات عقب افتاده.
4- هزينههاي توزيع و حمل و نقل؛ هزينههاي حمل و نقل مواد اوليه از تأمين کنندگان به کارخانجات و نيز هزينههاي حمل و نقل محصولات نهائي از کارخانجات به نقاط مشتري. اين هزينه ها نيز معمولاً به دو دسته هزينههاي ثابت و متغير تقسيم ميگردند.
1-2-6- روش هاي حل مسائل برنامه ريزي توليد ادغامي
به طور کلي روشهاي حل برنامهريزي ادغامي به دو دسته کلي زير تقسيم ميشوند:
1- روشهاي گرافيکي و مبتني بر جدول؛ در رويکردهاي مبتني بر جدول، سعي ميشود بطور ابتکاري با تلفيقي از استراتژيهاي مرسوم در برنامهريزي توليد ادغامي يک برنامه شدني مناسب تهيه گردد. طبيعتاً اين روش ها، جواب بهينه را ارائه نمي دهند.
2- رويکردهاي رياضي؛ رويکردهاي رياضي خود به دستههاي زير قابل تقسيم ميباشد:
2-1- رويکردهاي مبتني بر برنامهريزي رياضي
2-2- قوانين تصميم خطي
2-3- مدل ضرائب مديريت
2-4- شبيه سازي
2-5- قوانين جستجوي تصميم
در تحقيق حاضر از رويکرد برنامهريزي رياضي استفاده شده است و در فصل مرور ادبيات، تحقيقاتي که در اين حوزه ها صورت پذيرفته است مرور خواهد شد.
1-2-7- عدم قطعيت و انواع آن
عدم قطعيت8 به معني حالتي است که اطلاعات کافي در مورد يک واقعه يا نتايج آن وجود ندارد بنحويکه نتوان وضعيت واقعه يا نتايج آتي حاصل از آن را بطور دقيق توضيح داد.
گالبريث9(1973) عدم قطعيت را به عنوان تفاوت بين حجم اطلاعات مورد نياز براي انجام يک کار و حجم اطلاعاتي که قبلاً بدست آمده، تعريف مينمايد.
در دنياي واقعي در يک زنجيره تأمين انواع مختلفي از عدم قطعيتها وجود دارند که فرآيندهاي توليدي و غير توليدي را تحت تأثير قرار ميدهند. براي مثال هو10 (1989) عدم قطعيت را به دو دسته کلي طبقه بندي نموده است:
1- عدم قطعيت محيطي11(EU)
2- عدم قطعيت سيستم توليدي12(SU)
عدم قطعيت محيطي، شامل عدم قطعيتهايي است که در وراي فرآيند توليد وجود دارند، نظير عدم قطعيت موجود در عرضه13(SLU) و تقاضا14 (DU).
عدم قطعيت سيستم، مربوط به عدم قطعيت موجود در فرآيند توليد نظير عدم قطعيت بازدهِ عمليات 15(OYU)، عدم قطعيت زمان تدارک16 توليد (LTU)، عدم قطعيت کيفيت 17(QU)، خرابي سيستم توليدي و تغييرات در ساختار محصول ميگردد.
1-3- بيان مساله
برنامهريزي توليد ادغامي يکي از ارکان مهم توليد است و قدمت آن به آغاز کار شرکتهاي توليدي باز ميگردد، جائي که شرکت ها ميبايستي برنامهريزي توليد و فروش يکسال خود را انجام ميدادند و ناگزير بودند که بر اساس هزينههاي مرسوم در بخش توليد، مثل هزينههاي توليد، نگهداري موجودي، هزينههاي پرسنلي، استخدام و اخراج، هزينههاي راه اندازي، هزينههاي سفارشات عقب افتاده و محدوديت هايي نظير ظرفيت توليد، ظرفيت انبار و غيره تصميم گيري نمايند و برنامه تدوين شده را در افق برنامهريزي مربوطه اساس کار خود قرار دهند. در اين حوزه مدل سازيهاي متنوعي صورت پذيرفته و به تدريج فضاي واقعي محيطهاي توليدي وارد مدل سازي گشته و مدلهاي پيچيدهتري ارائه گرديده است. يکي از واقعيتهاي غيرقابل انکار محيطهاي توليدي، عدم قطعيت است.
عدم قطعيت در همه ارکان توليد از جمله زمان فرآيندهاي توليدي، ميزان تقاضا، زمان تدارک توليد، زمان تدارک در زنجيره تأمين، کيفيت محصول، بهرهوري و بازده توليد، خرابي سيستم توليدي و غيره وجود دارد. اولين و مهمترين تأثيري که اين عدم قطعيتها در سيستمهاي توليدي ميگذارند، برنامهريزي است. برنامهريزي قرار است تقاضا، فروش، ظرفيت و بطور کلي رفتار عرضه و تقاضا را در سال آتي پيش بيني نمايد و بر اساس اين پيش بيني ها راهکارهايي را پيش روي توليدکننده قرار دهد. چنانچه برنامهريزي نتواند عدم قطعيت ها را پيش بيني نمايد برنامه قابل اطميناني نخواهد بود.
مهمترين چالش رو در روي برنامهريزي توليد، شناسايي عدم قطعيتها و انتخاب رويکرد مناسب در مواجهه با اين پديده است. با گسترش شرکتهاي توليدي و متنوع تر شدن محصولات به مرور زمان شرکتهاي توليدي از حالت منفرد خارج شده و به زنجيره اي از عرضه کنندگان و مصرف کنندگان تبديل گشته که گاهاً در سرتاسر دنيا پراکنده شده اند و تحت عنوان زنجيره تأمين چند مليتي شناخته ميشوند. برنامهريزي توليد در چنين وضعيتي ديگر منحصر به يک شرکت منفرد و يا حتي يک مجموعه واحد از قوانين و مقررات نيست و بايستي يک برنامهريزي توليد ادغامي براي کل زنجيره و بالاخص توسط رهبر و شرکت اصلي اين زنجيره بصورت متمرکز صورت پذيرد تا چنين برنامه اي با در نظر گرفتن شرايط تمام حلقه ها، برنامهاي واقعبينانه و قابل اجرا باشد.
به عنوان مثال يکي از تأمين کنندگان ممکن است در يک کشور و تأمين کننده ديگر در يک کشور ديگر باشد، مسافت بين کارخانههاي توليدي تا تأمين کنندگان و همينطور مسافت بين توليد کنندگان تا نقاط تقاضا که مستقيماً در زمان تدارک اثر ميگذارد، نوع وسيله حمل و نقل و ارتباط تنگاتنگ آن با زمان تدارک و آلودگيهاي محيطي، قيمت مواد اوليه نزد عرضه کنندگان مختلف و قيمت فروش متفاوت محصولات در نقاط مشتري، ظرفيت و محدوديتهاي توليدي کارخانجات، قوانين و مقررات حاکم بر کشورها و مناطق خاص نظير قوانين زيست محيطي و گمرکي متفاوت، کيفيت و نوع استانداردهاي کيفي قابل قبول در مناطق جغرافيايي مختلف، تحريمهاي سياسي و غيره همگي فاکتورهايي هستند که در برنامه ريزي، اثر مستقيم ميگذارند ضمن اينکه اطلاعات مربوط به همه اين فاکتورها داراي نوعي از عدم قطعيت نيز هست. مسئله مهم بعدي نحوه مواجهه با عدم قطعيت است.
اينکه چگونه عدم قطعيت را در برنامهريزي لحاظ کنيم در برنامه تدوين شده تأثير مستقيم ميگذارد. گاهي ميتوان با فرضي ساده عامل عدم قطعيت را ناديده گرفت و مسئله را کاملاً قطعي حل نمود. گاهي ميتوان عدم قطعيت را تنها در يکي از فاکتورها لحاظ نمود مثل عدم قطعيت در تقاضا، هرچقدر عدم قطعيت فاکتورهاي بيشتري در مدل سازي لحاظ شود واقعيات محيط توليد با دقت بيشتري وارد مدل سازي ميگردد و در عين حال پيچيدگي محاسباتي مسئله افزايش مييابد که اين امر نيز ميتواند در کاربردپذيري مدل در محيطهاي واقعي توليد اثر گذار باشد. بنابراين ميتوان نتيجه گيري کرد استفاده از رويکردي که بتواند ضمن حفظ پيچيدگي مسئله در حدي قابل قبول و کاربردپذير، فاکتورهاي بيشتري از عدم قطعيت را لحاظ کند بسيار مطلوب خواهد بود. نتيجه چنين برنامه اي حداقل انحراف از واقعيات است و انتظارات از يک برنامه خوب را ارضا مينمايد.
در تحقيق حاضر با استفاده از رويکرد برنامهريزي تصادفي پايدار، مدلهاي چند هدفه، چند محصولي، چند دورهاي و چندسايتي برنامهريزي توليد ادغامي در زنجيرههاي تأمين چند مليتي (يا گسترده) و چند سطحي به گونه اي توسعه يافته است تا در شرايط عدم قطعيت در تقاضا، زمان تدارک و پارامترهاي هزينهاي، ضمن ارائه يک برنامه جامع براي کل موجوديتهاي زنجيره تأمين يک برنامه انعطافپذير و مقاوم در برابر نوسانات و خطاهاي غير قابل اجتناب در تخمين پارامترها ارائه دهد. ضمن آنکه در نظر گرفتن تخفيف مقداري در سفارشات، ارتباط غير خطي و معکوس بين زمان تدارک و هزينه حمل و نقل، ارتباط بين وسايل حمل و نقل در مسائل زيست محيطي، آموزش کارکنان به عنوان راهکار افزايش بهرهوري و در نهايت در نظر گرفتن توابع غيرخطي براي هزينههاي کمبود از ديگر ويژگيهاي مدلهاي ارائه شده ميباشد.
1-4- ضرورت انجام تحقيق
امروزه با گسترش شرکتهاي توليدي، تغيير سريع سليقه مشتريان، کاهش عمر محصولات، کيفيت محور شدن توليد و فضاي رقابتي بسيار نزديک، سبب گشته شرکت هايي که برنامهريزي دقيقتر و همه جانبه تري را دارند و در آن همه انواع احتمالات و اختلالات را در نظر گرفته اند گوي سبقت را از ديگر شرکت ها ربوده اند.
برنامه ريزي توليد ادغامي پايدار تحت شرايط عدم قطعيت پاسخي است به نياز شرکتهاي بزرگ توليدي با زنجيرههاي بزرگ تأمين که برنامهريزي جزء لاينفک فعاليت آنهاست. از اينرو تلاش در جهت توسعه مدلهاي برنامهريزي ادغامي در زنجيره تأمين و وارد کردن پارامترهايي که امروزه اهميت بيشتري يافته اند و کمتر در مدلهاي برنامهريزي توليد لحاظ شده اند نظير فاکتورهاي زيست محيطي، بهرهوري، خرابي سيستم توليدي، نياز به طراحي مجدد محصولات، افزايش ظرفيت توليدي، منحني يادگيري و غيره ميتواند راهگشا باشد.
ضمن اينکه از ضروريات محيطهاي توليدي امروز، مواجهه با عامل عدم قطعيت است که به شدت برنامهريزي را تحت تأثير قرار ميدهد. بنابراين ارائه مدل هايي که ضمن توسعه همه جانبه و ترجمه دقيق تري از واقعيات بتواند عامل اغتشاش را خنثي نمايد و ارائه برنامه هايي که در عين جامعيت قابليت مقابله و پايداري در برابر تغييرات غيرقابل پيش بيني در مقادير پارامترهاي ورودي را دشته باشد از ضروريات برنامهريزي توليد خواهد بود. چراکه برنامهريزي توليد قلب تپنده شرکت توليدي است.
1-5- كاربردهاي تحقيق
برنامهريزي کلي توليد در زنجيره تامين يكي از مباحث جديد در نظام‌هاي مديريت نوين است كه توسط بسياري از صاحبنظران حتي با نظام‌هاي لجستيك و پشتيباني در مجتمع‌هاي بزرگ صنعتي و توليدي مترادف تلقي مي‌شود. ليكن با طرح نظريه‌هاي جديد در ارتباط با رضايت مشتريان، توليد براساس در خواست‌ها و نيازهاي مشتريان و مسائل رقابتي در بازار از يك سو و سودآوري براي توليدكنندگان اصلي همانند شركت‌هاي بزرگ خودروسازي، فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي كه از نظر فيزيكي و جغرافيايي گستردگي پيچيده‌اي دارند، از سوي ديگر و همچنين تاثير و گسترش نفوذ تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي 18و ارتباطي و نوع همبستگي‌هايي‌كه بين تأمين‌‌كنندگان و توليدكنندگان بزرگ را در بر مي‌گيرد، اين بحث به بحثي جامع تبديل شده است.
شرکتهاي توليدي بزرگ با زنجيرههاي تأمين گسترده، شرکتهاي پيشرو19، همگي به برنامهريزي توليد ادغامي جامع و کامل نياز دارند تا آن ها را در جايگاه فعليشان تثبيت نمايد. غفلت از برنامهريزي جامع منجر به غفلت در گزينش راهکارهاي مناسب در خروج از بحرانهاي احتمالي ميگردد. در شرايط کنوني جهان امروز که بحرانهاي اقتصادي دامن گير شرکتهاي بزرگ شده است، نقش برنامهريزي پر رنگ تر از پيش احساس ميشود. ظهور شرکتهاي چند مليتي با زنجيرههاي تأميني به گستردگي جغرافياي زمين، برنامه ريزيهاي توليد بسيار دقيق تر، جامع تر با پارامترهاي بيشتر و لحاظ اختلالات و اغتشاشات در ورودي ها را ميطلبد.
گستردگي زنجيرههاي تأمين اهميت عامل اغتشاش در ورودي ها را که تحت عنوان عدم قطعيت از آن نام برده ميشود را دوچندان مينمايد. بروز و ظهور عوامل عدم قطعيت و وابستگي برخي از عوامل برنامهريزي به موقعيت جغرافيايي و سياسي شرکتهاي تأمين کننده لزوم نگاهي جامع و کامل به همگي عوامل موثر بر اجرائي بودن برنامه را طلب ميکند که اين امر از سوي شرکتهاي بزرگ توليدي جزء ضروري ترين اقدامات به حساب ميآيد. ضمن اينکه ارائه يک مدل جامع ميتواند بستر جديدي را جهت تحقيقات بيشتر از نظر آکادميکي فراهم آورد در عين حال با ساده سازي آن قابليت بکارگيري در شرکتهاي کوچک تر فراهم ميگردد.
1-6- اهداف تحقيق
* ارائه مدل رياضي چند هدفه براي برنامهريزي توليد ادغامي چند محصولي، چند دوره اي و چند سايتي در زنجيره تأمين چند سطحي
* ملاحظات اهداف چندگانه نظير كمينه‌سازي هزينه‌هاي سيستم توليدي، بيشينه‌سازي ميزان رضايتمندي مشتريان، بيشينه سازي بهرهوري کارکنان و کمينه سازي ريسک ناشي از تغيير پذيري پارامترهاي ورودي
* منظور نمودن ملاحظاتي نظير آموزش کارکنان توليدي، بهرهوري نيروي انساني، محدوديتهاي زيست محيطي، تخفيف مقداري و ارتباطات معکوس بين زمان تدارک و وسيله حمل و نقل
* لحاظ نمودن عامل عدم قطعيت در پارامترهاي مختلف ورودي و مدل سازي آن بر اساس رويکرد برنامهريزي تصادفي پايدار و در عين حال حفظ کاربرد پذيري آن در محيطهاي توليدي
* مدل سازي مسئله در جهت ارائه جوابهاي حتي الامکان غيرحساس به تغييرات در پارامترهاي ورودي
* ارائه الگوريتم کارا و مؤثر در جهت حل مسئله

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش کارکنان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه مدل