پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش از راه دور، معنادار بودن، سلسله مراتب، دانشگاهها

دانلود پایان نامه ارشد

هفته اول از درس، خسته و ناميد شدهاند و نتوانستند به مواد و برنامههاي درسي خود دست يابند يا آن‌ها را دانلود و نصب نمايند. اغلب آن‌ها زماني درس را ناقص گذاشتهاند که هنوز فرصتي براي تکميل و ارسال کارها داشتهاند.
گوِکِوِرِره202(2003) براي شناسايي عوامل موثر در افت و ماندگاري دانشجويان در سيستمهاي آموزش از راه دور برخط از روش تحقيق پديدارشناسي (يکي از انواع روش تحقيق کيفي) استفاده کرده است. اين مطالعه در سال تحصيلي 2000-2001 در دانشگاه آتاباسکاي کانادا انجام شد. تعداد 7 دانشجوي زن برخط با استفاده از مصاحبه تلفني در اين تحقيق شرکت کردند که چهار نفر آن‌ها دانشجوياني ماندگار (موفق) و 3 نفر ديگر مشمول افت بودند. اين تحقيق نشان داد خانواده، شغل و دوستانِ هم دانشگاهي عواملي هستند که مشارکت و ادام? تحصيل دانشجويان را در يادگيري برخط تحت تأثير قرار ميدهد.
در پژوهش برناث و روبين203(2004) بالا بودن افت تحصيلي در هفته هاي اول مشهود است. از مجموع 509 نفر که در دوره آموزش از راه دور دانشگاه مريلند شرکت کرده بودند در هفتههاي اول (از 15 هفته) در درس مقدماتي، انصراف داده‌اند. اين به معناي 13.2% افت در هفته هاي اول است. دانشجويان در مورد علت انصراف زود هنگام خود دلايل شخصي را بيان کردهاند. به عنوان مثال، دانشجو، نياز به زمان زياد و فشار کاري را به عنوان علت افت خود بيان کرده است. تعداد 140 نفر (23.7%) نيز پس از به پايان رساندن اولين درس مقدماتي خود (مباني آموزش از راه دور) در دروس ديگر ثبت نام نکردند، که اين آمار را هم ميتوان به مجموعِ افراد مشمول افت در شروع تحصيل افزود. برخي، علت افت خود را تجربه منفي امتحان بيان کرده‌اند و برخي ديگر اعلام کردهاند در همان يک درس به اهداف خود رسيده‌اند و نيازي به ادامه تحصيل نداشتهاند.
ويلينگز و جانسون (2004) در بررسي علل افت تحصيلي دانشجويان برخط در دانشگاه ايلونويز، نرخ افت تحصيلي را 33.7% گزارش کردهاند. بيشترين ميزان افت تحصيلي دانشجويان پس از تکميل اولين درسهاي برخط بوده است. اين به بدان معنا است که اگر دانشجويي چند درس را با موفقيت به پايان برساند، مايل به ترک دوره نيست. نتيجه تحليل رگرسيون در مورد عوامل دموگرافيک در اين پژوهش، رابطه پيشبين بين متغيرهاي دموگرافيک و افت تحصيلي را نشان نداده است. دانشجويان نيز عوامل مختلفي را براي افت خود گزارش کرده‌اند. الف) عوامل شخصي مانند مشکل تأمين هزينه؛ ب) عوامل شغلي مانند عدم حمايت مدير براي ادامه تحصيل يا تغيير مسئوليت؛ ج) دلايل مربوط به دوره، مانند کمبود تعامل بين دانشجويان و دانشجويان با مدرس، سختي دروس؛ د) دلايل مربوط به فناوري مانند غير انساني بودن محيط يادگيري، عدم آمادگي فني براي دوره.
بدوره جر204(2005) براي شناسايي عوامل موثر بر موفقيت و نرخ ماندگاري دانشجويان در کلاسهاي برخط، پژوهش خود را بر 20 رشته از دانشجويان هنر که در موسس? برخطِ هنر205 تحصيل ميکردند، متمرکز کرده است. در اين بررسي مجموع? 64 عامل با استفاده از روش تحليل عاملي به 17 عامل کاهش يافت. در تحليل رگرسيونِ چندگانه دو عامل از 17 عامل معني دار بودند، الف) رضايتمندي از محتوا و مدرس برخط؛ ب) رضايتمندي از تجارب يادگيري برخط. در تحليل رگرسيون گام به گام و تحليل رگرسيون لجستيک نيز دو عامل فوق معنادار بودهاند. در تحليل رگرسيون سلسله مراتبي، عامل رضايتمندي از محتوا و مدرس تنها متغير معنيدار بوده است. به طور کلي در اين پژوهش رضايت تحصيلي عامل اثرگذار در موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي بوده است.
جون206(2005) براي پيشبيني افت و موفقيت دانشجويان بزرگ‌سال در آموزش الکترونيکي به ترکيب متغيرهاي دموگرافيک و متغيرهاي انگيزشيِ مستتر در الگوي کلر (توجه، ارتباط، اطمينان، رضايت) پرداخته است. مدل ارائه شده توسط “جون” که بر اساس عوامل فوق بوده است، 50% از دانشجويان موفق و 96.8% از دانشجويان مشمول افت را به درستي طبقهبندي کرده است. ضريب دقت کلّيِ مدل، 84.1% بوده است. سه متغير جنسيت و تعداد دروسِ گذرانده الکترونيکي (دموگرافيک) و توجه (انگيزشي) همبستگي واقعي و معنيداري با افت تحصيلي داشتهاند. نتيجه اين بررسي در مورد جنسيت نشان داده، احتمال افت مردان 28.54 بار بيشتر از زنان است. در مورد سوابق تحصيل برخط نيز اين پژوهش نشان داده که هر چه تعداد دروس گذرانده بيشتر باشد، احتمال افت بيشتر است و اين يافته با سوابق پژوهشي در تضاد است.
موريس، فينهگان و يو207(2005) رفتار و فعاليتهاي تحصيلي تعداد 155 دانشجو را در سيستم آموزش نا همزمان دانشگاه جورجيا مورد تحليل قرار دادهاند. داده‌هاي حاصل از فعاليت دانشجويان بر اساس لاگ آن‌ها، تعداد مشارکت و زمان مشارکت در سامانه آموزش در هشت طبقه قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد بين دو دسته دانشجويان داراي ريزش و موفق از نظر ميزان فعاليت تفاوت معنا داري وجود دارد. نتيجه تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد 31% نمره پيشرفت تحصيلي دانشجويان با ميزان مشارکت آن‌ها قابل تبيين است. سه متغير از هشت متغير به طور قابل توجهي معنادار بودند، اين متغيرها عبارتند از: 1) تعداد مشاهده پيامهاي ارسال شده در فروم (12% واريانس)؛ 2) تعداد مشاهده صفحات محتوا (18% واريانس)؛ 3) ثانيههاي صرف شده براي مشاهده صفحات بحث (14% واريانس).
اسميت (2006)، بررسي خود را بر انصراف از تحصيل زود هنگامِ دانشجويان در دروس برخط قبل از ثبت اولين تکليف، متمرکز کرده است. به گزارش آمار موجود در دانشگاه باز انگلستان بيش از 35% دانشجويان قبل از اينکه اولين تکليف خود را ارسال نمايند، از تحصيل برخط انصراف مي‌دهند. اسميت بر اساس پيشينه پژوهشها علل انصراف دانشجويان را پيچيده و از عوامل متعدد فني، شناختي، اجتماعي و رواني ناشي ميداند. دو عامل حياتي موثر بر افت از ديد اسميت بار شناختي208 و مرکز کنترل است. اسميت معتقد است، علت افت تحصيلي دانشجويان در روزهاي اول، بالا بودن حجم بار شناختيِ دانشجويان در اوايل دوره برخط است. بالا بودن حجم بار شناختي به اين معنا است که دانشجو در اوايل دوره با حجم قابل توجهي از مسائل مواجه است که بايد خود را با آن تطبيق دهد يا آن‌ها را ياد بگيرد؛ برخي از آن‌ها عبارتند از: يادگيري کار با فناوري، يادگيري کار با سامانه مديريت يادگيري، يادگيري موضوع درسي، تغيير عادات مطالعه و يادگيري معمول خود، ايجاد ارتباط و عادت به ارتباط از طريق رسانههاي مبتني بر رايانه. مجموعه تغييرات و محتويات فوق باعث بالا رفتن حجم بار شناختي و انصراف از تحصيل دانشجو ميشود.
اينان، يوکسل ترک و گرانت209(2006) در دانشگاه فني خاورميانه ترکيه، پژوهش خود را بر افت و موفقيت تحصيلي محدود نکردند. بلکه تأخير در دانش آموختگي را نيز به عنوان متغير وابسته بررسي کردهاند. تعداد 146 دانشجو در اين تحقيق با استفاده از اطلاعات ثبت نامي و پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفتند. متغيرهايي مانند سن، جنس، وضعيت استخدام، برداشت از هزينههاي تحصيل، محل تحصيل (آنکارا يا ساير شهرها) و مهارت رايانهاي مورد بررسي قرار گرفت. آمار توصيفي نشان داد که 30.1% فارغ‌التحصيل با تأخير،34.2% فارغ‌التحصيل به هنگام و 35.6% دانشجويان مشمول افت بودهاند. نتيجه اين تحقيق در مورد ساير متغيرهاي موثر در افت، تأخير و فارغالتحصيلي نشان داد، تأخير دانش آموختگيِ کساني که در آنکارا هستند (بودن در محلي که دانشگاه واقع است) کمتر از دانشجويان ساير شهرها است و در ساير متغيرها تفاوت معنيداري مشاهده نشده است.
دوهرتي210(2006) چهار عامل سبک يادگيري، ويژگيهاي دموگرافيک، ارتباطات درسي و عوامل بيروني را براي شناسايي عوامل موثر بر افت تحصيلي دانشجويان در دروس مبتني بر وب بررسي کرده است. نتيجه بررسي او در يکي از دانشگاههاي لاس وگاس آمريکا نشان داده که دروس مبتني بر وب براي دانشجويان پرمشغله که استعداد بيشتري براي افت دارند، جذاب است. نتايج تحليل عوامل چهارگانه نشان داده مشکل مديريت زمان و به تأخير انداختن کارها اولين علتي است که باعث ميشود يادگيرنده در دروس مبتني بر وب افت داشته يا شکست بخورد. ناتواني در دريافت بازخورد از استاد، يکي ديگر از مهم‌ترين عوامل افت دانشجويان در اين تحقيق شناسايي شده است.
کر، راينيرسون و کر211(2006) در پژوهشي طولي طي مدت چهار سال به ساخت و اعتباريابي ابزاري براي آزمون موفقيت يادگيرند? برخط دست يافتند. بر اساس پيشينه مطالعاتي و تحليل عاملي در ابزار مذکور پنج متغير گنجانده شد: 1) مهارتهاي رايانهاي؛ 2) يادگيري مستقل؛ 3) يادگيري وابسته؛ 4) نياز به يادگيري برخط؛ 5) مهارت‌هاي تحصيلي (خواندن و نوشتن). نتيجه تحليل رگرسيون در مورد متغيرهاي فوق نشان داد، مهارتهاي تحصيلي 9% واريانس نمره پاياني را تبيين ميکند. در مورد يادگيري مستقل نيز اين پژوهش نشان داد، دانشجوياني که نمره يادگيري مستقل آن‌ها بالا بود، نمره پايانيِ بيشتري (موفق‌تر) داشتهاند.
يوکسال ترک و اينان212 (2006) در دانشگاه فني خاورميان? ترکيه با استفاده از روش کمّي و کيفي به بررسي علل افت تحصيلي دانشجويان در دوره آنلاين فناوري اطلاعات پرداخته است که دورهاي چهار ترمه، معادل فوق ديپلم در ايران است. اين پژوهشگران، افت تحصيلي دانشجويان را در دوره چهارم برنامه، 35.85% و دوره پنجم 38.64% و در دوره ششم 33.77 %گزارش کردهاند. نتيجه آمار فوق حاکي از متوسط افت تحصيلي 36% براي اين دور? آموزش الکترونيکي است. مهم‌ترين علل افت تحصيلي در اين بررسي به ترتيب عبارتند از: اول) پيدا کردن زمان کافي براي مطالعه دروس؛ دوم) داشتن مشکلات شخصي؛ سوم) مديريت مسائل مالي برنامه.
لوي213(2007) در پژوهشي نقش مرکز کنترل214و رضايت تحصيلي را در موفقيت يا افت دانشجويان در دروس الکترونيکي بررسي کرده است. در اين پژوهش اطلاعات دموگرافيک، مرکز کنترل و رضايت تحصيلي دانشجويان در 18 درس الکترونيکي در يکي از دانشگاه هاي آمريکا جمع آوري و تحليل شده است. نتايج اوليه اين بررسي نشان داده از مجموع 453 دانشجو، تعداد 372 نفر دروس را تکميل و 81 نفر افت تحصيلي داشتهاند، اين به معناي 18 درصد افت تحصيلي در دروس الکترونيکي است. اين در حالي است که در دروس حضوري ميزان افت 8 درصد بوده است. نتايج تحليل واريانس روي داده هاي حاصل از پرسشنامهها در اين پژوهش نشان داده که تفاوت معناداري بين دو گروه موفق و مشمول افت از نظر مرکز کنترل وجود نداشته است؛ از نظر رضايت تحصيلي بين دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد به اين معنا که دانشجويان موفق، رضايت تحصيلي بيشتري در دروس الکترونيکي داشتهاند.
هولدر215(2007) براي پيش بيني ادامه تحصيل يا عدم ادامه تحصيل دانشجويان در دروس بر خط از متغيرهايي چون اميد،216 عوامل انگيزشي، محيطي و تحصيلي استفاده کرده است. اين پژوهش با استفاده از پرسشنام? 60 سئوالي، داده‌هاي 209 دانشجوي ادامه دهنده و 50 دانشجوي مشمول افت را بررسي کرده است. نتايج اين بررسي نشان داد: دانشجويان ادامه دهند? تحصيلات برخط در نمرات پشتيباني هيجاني (متغير محيطي)، خودکارآمدي (انگيزشي)، مديريت زمان و مطالعه (تحصيلي) نمره بالاتري داشتهاند. از نتايج قابل توجه پژوهش هولدر اين است که نمره استقلال دانشجويان مشمول افت بيشتر از دانشجويان ادامه دهنده بوده است.
سان و همکارانش217(2008) در بررسي علل افت تحصيلي يادگيرنده الکترونيکي بر اساس پيشينه پژوهشها، عدم رضايتمندي دانشجو را عامل حياتي شکست دانشجويان شناسايي کردهاند. در اين پژوهش علل موثر در رضايتمندي دانشجو مورد تحليل قرار گرفت. اين عوامل در شش طبقه قرار گرفتهاند:1) يادگيرنده؛ 2) مدرس؛ 3) درس؛ 4) فناوري؛ 5) طراحي؛ و 6) محيط. در مجموع 13 متغير با استفاده از تحليل رگرسيون گام به گام مورد تحليل قرار گرفت. از مجموع 13 عامل، شش عامل مهم در رضايت‌مندي دانشجويان رشته MBA عبارت بود از: 1) اضطراب رايانهاي 2) نگرش اساتيد نسبت به يادگيري الکترونيکي؛ 3) انعطاف در دروس يادگيري الکترونيکي؛ 3) کيفيت دروس الکترونيکي؛ 4) برداشت از مفيد بودن؛ 5) برداشت از سهولت استفاده؛ 6) تنوع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش از راه دور Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دوره متوسطه، سطح مهارت، دانشگاهها