پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش از راه دور

دانلود پایان نامه ارشد

شبکه، اين مبحث را با توضيح فرايند يادگيري يک شبکه پس انتشار به پايان ميبريم. شکل ‏2-14 که بر گرفته از ونگ کامدي و سره سانگ تاکول175(2010) است، نحوه يادگيري يک شبکه عصبي پيشخور را نشان ميدهد.

شکل ‏2-14: فرايند يادگيري شبکه هاي پس انتشار
فرايند يادگيري به اين صورت است که در مرحله اول داده‌هاي آموزش، به هر دو لايه مخفي و خروجي انتشار داده ميشوند. اين فرايند “تحويل رو به جلو176” ناميده ميشود. در اين مرحله هر گره177 لايه ورودي، مخفي و خروجي، وزنهاي مناسب بين گرهها را محاسبه و تنظيم ميکند؛ در نهايت از جمعبندي انجام شده براي وزنها، خروجي ارائه ميکند. خروجي ارائه شده با خروجي هدف مقايسه ميشود. در مرحله بعد، خطاي خروجي شبکه با خروجي واقعي مقايسه ميشود و به لايه مخفي پس داده ميشود تا وزنهاي هر گره را دوباره به روز کند. اين فرايند يادگيري “تحويل رو به عقب178” ناميده ميشود. شبکه اين فرايند جلو و عقب را تکرار ميکند تا به ميزان خطاي قابل قبول برسد. بعد از اينکه فاز آموزش به پايان رسيد، شبکه آموزش داده شده را ميتوان براي داده‌هاي جديد استفاده کرد (ونگ کامدي و سره سانگ تاکول، 2010 ص 30).
2-5 پيشينه پژوهش هاي پيش بيني موفقيت تحصيلي
در اين بخش از گزارش پژوهشي، پيشينه پژوهشهاي انجام شده در زمينه پيشبيني وضعيت تحصيلي يادگيرنده الکترونيکي در دنيا گزارش ميشود. پيشينه پژوهشها به سه دسته تقسيم ميشود. در دسته اول پژوهشهايي گزارش ميشود که با استفاده از روش‌هايي همبستگي و رگرسيون، وضعيت تحصيلي دانشجوي الکترونيکي را بررسي کردهاند. از آنجا که در اين دسته از پژوهشها علاوه بر تحليل همبستگي و رگرسيون از تحليل تشخيص، آزمونهاي مقايسه و بعضاً تحليل کيفي نيز استفاده شده است؛ اين دسته از پژوهشها تحت عنوان پيشينه مبتني بر روش‌هايي کمّي و آميخته طبقهبندي شدهاند. در دسته دوّم پژوهشهايي گزارش ميشود، که با تحليل معادلات ساختاري، روابط پيچيده و اثر غير مستقيم عوامل پيشبين را بررسي کردهاند. در دسته سومّ نيز پژوهشهايي گزارش خواهند شد که از دادهکاوي و روش‌هايي يادگيري ماشيني براي پيشبيني وضعيت تحصيلي دانشجو بهره بردهاند.
2-5- 1 پيشينه مبتني بر روش‌هايي کمّي و آميخته
پايه تحليل رگرسيون، همبستگي بين متغير پيشبين و ملاک است. نظر به بالا بودن عدم ماندگاري دانشجويان در سيستمهاي آموزش الکترونيکي به ويژه در سطح آموزش عالي و نظر به اهميت مسئله، پژوهشهاي متعددي به تحليل وضعيت تحصيلي دانشجويان الکترونيکي و عوامل پيشبيني کننده آن پرداختهاند. در اين بخش با توجه به روند تاريخي، مصاديقي از پژوهشها گزارش ميشوند. از آنجا که آموزش الکترونيکي مورد بحث پژوهش حاضر از نوع از راه دور است، براي نشان دادن قدمت مسئله افت تحصيلي در آموزشهاي از راه دور، چند نمونه از پژوهشهايي که بر آموزشهاي از راه دور غير الکترونيکي تمرکز داشتهاند، نيز در اين بخش گزارش ميشود.
کندي و پاول179(1976) يک مدل توصيفي دو بعدي شامل 1) ويژگي و 2) شرايط محيطي براي افت تحصيلي در آموزش از راه دور ارائه کردهاند. ويژگيها شامل عواملي هستند که تغيير آن‌ها به کندي صورت ميگيرد، مانند پيشينه تحصيلي، انگيزش و شخصيت؛ از طرفي شرايط محيطي شامل عواملي ميشوند که تغيير آن‌ها نسبتاً سريع است، مانند سلامتي، وضعيت مالي، تغييرات شغلي و ارتباطات خانوادگي. در اين مدل فشار شرايط محيطي نامناسب بر افراد داراي ويژگيهاي ضعيف بيشتر از افراد با ويژگيهاي قوي بوده و منجر به افت تحصيلي آنان ميشود. آن‌ها براي توجيه مدل خود از چهار مطالعه موردي استفاده کردند که نشان داد، مدل ميتواند در اين چهار مورد و ساير موارد علل افت تحصيلي يادگيرندگان را توجيه کند (کندي و پاول، 1976 به نقل از کمبر180، 1989).
تامپسون181(1984) به تأثير دو سبک يادگيري وابسته به زمينه و مستقل از زمينه در آموزش مکاتبه اي پرداخته است و مدعي است افراد مستقل از زمينه در دروس مکاتبهاي موفقيت بيشتري دارند زيرا ميزان استقلال آن‌ها بيشتر است. اين محقق براي افزايش سطح موفقيت افراد وابسته به زمينه پيشنهاد کرده است که ميزان تعامل بين يادگيرنده و مدرس با روش‌هايي چون تدريس نظاممند تلفني افزايش يابد. (تامپسون، 1984 به نقل از کمبر، 1989).
پارکر182(1999) متغيرهاي پيش بينِ افت دانشجويان در سيستم آموزش از راه دور را با نمونه 100 نفري بررسي کرده است. در اين پژوهش سه درس مورد تحقيق قرار گرفت، نحوه ارائه در درس اول، کاست صوتي با کتاب تمرين، در درس دوم، آموزش مکاتبهاي با کتاب درسي خودآموز و درس سوم به روش کنفرانس کامپيوتري183 ارائه شده بود. در اين پژوهش، افت تحصيلي در دروس از راه دور 17 درصد و در آموزش حضوري 3 درصد گزارش شده است. پارکر براي شناسايي عوامل پيشبيني کنند? افت تحصيلي از مقياس مرکز کنترل روتر184و اطلاعات دانشجويان استفاده کرده است. نتايج مربوط به عوامل پيشبين بر اساس تحليل مميزي نشان داد: مرکز کنترل و منبع تأمين کننده هزينه تحصيلي با 85 درصد دقت ميتوانند افت تحصيلي را پيشبيني نمايند. مرکز کنترل به تنهايي 80 درصد قدرت پيشبيني دارد. بررسي پارکر نشان داد بيشتر دانشجويان مشمول افت تحصيلي، مرکز کنترل بيروني داشتهاند و علت شکست خود را به عوامل بيروني چون کار، خانواده، نبود تجهيزات کامپيوتري و … نسبت دادهاند. در مورد منبع تأمين کنند? هزينه تحصيل نيز افت تحصيلي با پرداخت هزينه توسط خود دانشجو قابل پيشبيني است تا ساير منابع.
گيلز185(1999)، با استفاده از نمايه هدف گزيني آتمن186، رابطه بين سبک هدف گزيني با ادامه تحصيل، در بيست درس دانشگاهي را بررسي کرده است. بيست و پنج متغير پيشبين، انتخاب و با استفاده از تحليل رگرسيون تحليل شده است. با شش دانشجو نيز به روش کيفي مصاحبه عميق انجام شده است. سه متغير پيشبينيِ شناسايي شده که در 98 تا 100 درصد موارد، قابليت پيشبينيِ افت تحصيلي را داشتهاند. اين سه متغير عبارتند از : 1) آيا دانشجويان به انتخاب درس ديگر برخط توصيه شده‌اند؟ 2) آيا دانشجويان تکاليف درسي خود را در موقع مقرر ثبت کرده‌اند؟؛ 3) “عمل کردن187″(بر اساس نماي? هدف گزيني گاتمن). در فرايند مصاحبه عميق نيز دانشجويان به مشکل ايجاد تعادل بين مسئوليتهاي خانوادگي، کاري و دانشگاهي به ويژه در ترم‌هاي کوتاه تر اشاره کردهاند.
چيونگ188(2001) در مقاله خود بر اساس پيشينه مطالعاتي براي افت دانشجويان در آموزش از راه دور سه دليل را شناسايي کرده است:
* عدم انطباق بين علايق فرد با ساختار رشتهاي که براي ادامه تحصيل انتخاب کرده است.
* عدم اطمينان به موفقيت در مطالعه و يادگيري از راه دور.
* رفع نياز يادگيري و عدم علاقه به پايان رساندن دوره (رسيدن به اهداف خود).
چيونگ، از علل فوق اين‌گونه نتيجه ميگيرد که مهم‌ترين علت افت تحصيلي، کمبود انگيزه و يا از دست دادن انگيزه در طول تحصيل است. اين محقق علل افت تحصيلي دانشجويان را بر اساس مدل طراحي آموزشي انگيزشي کلر189 اين‌گونه تفسير ميکند:
* محيط آموزشي برخط و ارائههاي دروس براي دانشجويان آنقدر جذاب نيست که توجه آنان را بر انگيزد.
* آنچه که در محيطهاي برخط ياد ميگيرند به علايق و اهداف آن‌ها مرتبط نيست.
* آن‌ها مطمئن نيستند که يادگيرنده برخط موفقي خواهند بود.
* آن‌ها نسبت به محيط‌هاي يادگيري برخط رضايت‌مندي کمتري دارند.
چهار گزينه فوق مبتني بر چهار سازه بنيادي در الگوي طراحي انگيزشي کلر است. اين مفاهيم عبارتند از توجه، ارتباط، اطمينان، رضايت (ARCS190). اين محقق پيشنهاد ميکند مدرس در محيطهاي برخط، سطح انگيزشي دانشجويان را به عنوان يک متغير بيروني مورد سنجش قرار دهد و آموزش خود را متناسب با سطح انگيزش يادگيرندگان تنظيم و ارائه نمايد.
اگزنوس، پيراکيز و پينتلاس191(2002) با بررسي پروفايل دانشجويان و مصاحبه با آن‌ها به بررسي علل افت تحصيلي دانشجويان الکترونيکي پرداخته‌اند. نتايج تحقيق آنان نشان ميدهد، افت تحصيلي با به‌کارگيري ابزارهاي فناورانه ارتباط نزديک دارد، يعني دانشجويان موفق بيشتر از کامپيوتر و پست الکترونيکي استفاده ميکردهاند. بين افت و سن رابطه وجود دارد، به دليل حجم بالا و تغييرات شغلي، ميزان افت در سن 29 تا 35 سال بيشتر از ساير طبقات سني است. بين افت تحصيلي و جنسيت رابطهاي وجود ندارد؛ هر چند خانمها به شروع دروس رغبت چنداني ندارند اما بعد از شروع، نسبت به آقايان تعهد و التزام بيشتري به ادامه تحصيل دارند. افت تحصيلي با سابقه تحصيل در زمينه انفورماتيک و کامپيوتر ارتباط دارد، هر چه اين سابقه بيشتر باشد افت کمتر است. دانشجويان در مصاحبه‌ها گزارش کردهاند مهم‌ترين علت افت تحصيليشان ناتواني در برآورد زمان لازم براي مطالعه دروس دانشگاهي و برداشتشان از ميزان سختي دروس کامپيوتري است.
تلو192(2002) به بررسي رابطه بين ماندگاري دانشجويان در سيستم آموزشي برخط با الف) فراواني تعامل آموزشي؛ ب) نوع تعامل آموزشي؛ و ج) نگرش دانشجويان به تعامل در تجارب برخطشان، پرداخته است. علاوه بر اين، نظر دانشجويان در مورد علت انصرافشان بررسي شده است. نتيج? بررسي نشان داده است که بين همکاري در فروم مباحثه و نرخ ماندگاري، رابطه مثبت وجود دارد. برداشت و نگرش دانشجويان به طور مثبتي با فراواني تعامل بين دانشجو- مدرس و کاربرد روش‌هايي تعامل غير همزمان (مانند فرومهاي مباحثه و ايميل) مرتبط است.
شين و گامون193 (2002) در پژوهشي رابطه بين سبک يادگيري (مستقل، وابسته)، راهبردهاي يادگيري و الگوهاي يادگيري را با پيشرفت تحصيلي دانشجويان بررسي کردهاند. حجم نمونه اين پژوهش 99 دانشجو در دو درس زيست شناسي بوده است. نتيجه اين تحقيق نشان داد، دانشجويان از راهبردهاي يادگيري مختلفي براي حفظ و درک محتويات مهم درس خود استفاده ميکنند. از نظر الگوهاي يادگيري نيز مشخص شد، دانشجويان علاقه بيشتري دارند که نمرات خود را ببينند تا اينکه با هم‌کلاسي‌ها يا مدرس از طريق رايانامه، فرومهاي بحث يا اتاقهاي گفتگو ارتباط برقرار کنند. اين بررسي نشان داد از بين متغيرهاي سبک يادگيري، راهبرد يادگيري و الگوي يادگيري؛ راهبردهاي يادگيري تنها متغير معناداري بود که يک چهارم پيشرفت دانشجويان را در نمره نهايي تبيين ميکرد.
هيوجز194(2002)، موفقيت دانشجو در آموزش الکترونيکي و حضوري را بر اساس سبک يادگيري مقايسه کرده است. در اين پژوهش از سياهه سبک يادگيري کانفيلد195براي سنجش سبک يادگيري 586 دانشجوي حضوري و 307 دانشجوي الکترونيکي استفاده شد. يافتههاي اين بررسي نشان داد: بين دو گروه حضوري و الکترونيکي بر اساس سبک يادگيري تفاوت فاحش وجود دارد. به عنوان مثال 91 درصد دانشجويان حضوري که داراي سبک يادگيري اجتماعي هستند، دروس خود را با موفقيت به پايان رساندهاند، حال اينکه اين ميزان براي دانشجويان الکترونيکي 20 درصد بوده است. نتايج بررسي دانشجويان الکترونيکي از موفقيت 80 درصدي افراد داراي سبک يادگيري مستقل و موفقيت 85 درصدي افراد با سبک يادگيري مفهومي مستقل196حکايت دارد.
موسه جر197(2003) در پژوهش خود که شبه تکراري198از پژوهش آسبوم199(2001) بوده، هفت عامل تأثيرگذار بر افت تحصيلي دانشجويان را به روش تحليل عاملي استخراج و با هفت عامل مربوط به پيشينه ترکيب کرده است. براي تحليل نقش پيشبين چهارده عامل در متغير ملاک اتمام يا عدم اتمام کلاس مبتني بر وب از روش تحليل مميزي استفاده شده است. نتيجه تحليل عامليِ اين پژوهش نشان داده است GPA200(بالاتر)، محيط مطالعه201(توانمندي مديريت زمان)، سن (بيشتر)، مدت زماني که از آخرين کلاس دانشگاهي گذشته است (مدت زمان بيشتري گذشته باشد) و آمادگي قبلي (کساني که اطمينان داشتند، پيشينه آن‌ها را به خوبي براي آموزش مبتني بر وب آماده کرده است) عوامل معنادار تفکيک کننده بين دانشجويان موفق و ناموفق بوده است. اين پژوهش از تحقيق کيفي نيز بهره برده است و به طور تصادفي از 22 دانشجو که در درس مبتني بر وب، افتادهاند (ناموفق)؛ علت افت را با استفاده از مصاحبه، جويا شده است. نتيج? تحقيق کيفي اين پژوهش نشان داد: دانشجويان اغلب در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انتقال اطلاعات، سلسله مراتب، حوزه آموزش Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش از راه دور، معنادار بودن، سلسله مراتب، دانشگاهها