پایان نامه با واژگان کلیدی آسیب پذیری، ارزیابی کیفی، ایفای نقش

دانلود پایان نامه ارشد

ای ساختمان های مصالح بنایی کلاف دار کلیه ی موارد مندرج در بند (4-8-1-5-2) مربوط به ساختمان های مصالح بنایی سنتی به جز بند (4-8-1-5-3) و باید بررسی شود.

ارزیابی دیوارهای باربر
ارزیابی آسیب پذیری دیوارهای باربر در ساختمان های بنایی کلاف دار همان موارد مندرج در بند (4-8-1-3) مربوط به ساختمان های مصالح بنایی سنتی می باشد.در این رابطه بندهای (4-8-1-3-9) و (4-8-1-3-10) موضوعیت نخواهند داشت.

ارزیابی دال
ارزیابی آسیب پذیری دال ها در ساختمان های مصالح بنایی کلاف دار همان موارد مندرج در بند (4-8-1-4) مربوط به ساختمان های مصالح بنایی سنتی می باشد.

ارزیابی اتصالات اعضای ساختمان
ارزیابی آسیب پذیری اتصالات اعضا در ساختمان های مصالح بنایی کلاف دار همان موارد مندرج در بند (4-8-1-5) مربوط به ساختمان های مصالح بنایی سنتی می باشد.در رابطه با اتصال بین دیوارهای باربر متقاطع(مورد بند 5-8-1-5-1) در صورتی که انفصال دو دیوار به واسطه ی وجود کلاف قائم در محل تقاطع باشد، این اتصال آسیب پذیر نمی شود.

ارزیابی سیستم کلاف
در ارزیابی آسیب پذیری سیستم کلاف در ساختمان های مصالح بنایی کلاف دار باید کلیه ی ضوابط مندرج در بند 3-9 آیین نامه 2800 ایران کنترل شود.چنانچه هریک از این موارد رعایت نشده باشد، ساختمان به لحاظ نامناسب بودن سیستم کلاف بندی آسیب پذیر تلقی می شود.همچنین کنترل موارد مندرج در این بند به شرح زیر نیز الزامی است:

4-8-2-6-1 ارزیابی وجود کلاف افقی پی
در صورتی که تراز پی از کلاف افقی پی استفاده نشده باشد و خود پی نیز به واسطه ی ناپیوستگی، قابلیت ایفای نقش کلاف افقی را نداشته باشد، سیستم کلاف بندی آسیب پذیر می باشد.

4-8-2-6-2 ارزیابی کیفیت مصالح کلاف بتنی
چنانچه در بررسی های عینی کلاف، تخلخل یا نواقص دیگری در بتن مشاهده شود، کلاف به لحاظ کیفیت نامناسب مصالح آسیب پذیر می باشد.همچنین استفاده از روش های مناسب آزمایشگاهی جهت تعیین مقاومت فشاری بتن توصیه می شود.چنانچه مقاومت فشاری بتن کم تر از 150 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد، کلاف آسیب پذیر تلقی می شود.

4-8-2-6-3 ارزیابی اتصالات اجزای کلاف
چنانچه در بررسی های انجام شده مشخص شود که میلگردهای کلاف بتنی در اتصالات همپوشانی لازم را نداشته و یا اتصالات کلاف های فولادی مناسب نباشند، سیستم کلاف به لحاظ وضعیت نامناسب اتصالات آسیب پذیر می باشد.جهت ارزیابی وضعیت میلگردها در اتصال می توان از آزمایش های غیرمخرب یا تخریب های محدود در محل استفاده نمود.

4-8-2-6-4 ارزیابی سیستم کلاف به واسطه ی وجود انفصال
چنانچه کلاف افقی و یا قائم در هر تراز از ساختمان به واسطه ی وجود بازشو و یا نیم طبقه ادامه نیافته و به کلاف قائم و یا افقی مجاور متصل نباشد، سیستم کلاف به واسطه ی وجود انفصال آسیب پذیر می باشد.

4-8-2-6-5 ارزیابی کلاف به واسطه عبور لوله
در صورتی که لوله ی آب، فاضلاب و یا دودکش از کلاف افقی و یا قائم عبور نماید و چنانچه قطر انفصال ایجاد شده بیش از 8/1 عرض کلاف باشد، آن کلاف به لحاظ وجود انفصال آسیب پذیر می باشد.

4-8-2-6-6 ارزیابی اتصال دیوار و کلاف
در صورتی که بین دیوار و کلاف اتصال مناسبی وجود نداشته باشد این اتصال آسیب پذیر می باشد.

راه کارهای پیشنهادی برای بهسازی ساختمان های مصالح بنایی
هریک از موارد نقص مندرج در بخش (4-8) که باعث آسیب پذیر بودن ساختمان مصالح بنایی مطابق مفاد بخش (4-8) می شود، باید با عملیات بهسازی رفع نقص شود.روش های پیشنهادی جهت رفع نواقص مطابق مفاد این بند به شرح زیر می باشد.مهندس محاسب مجاز است در صورت صلاحدید و برای انطباق با شرایط اجرایی، از روش های دیگری برای رفع نواقص استفاده نماید.

افزایش کیفیت مصالح بنایی
اگر ساختمان به لحاظ کیفیت واحدهای بنایی آسیب پذیر باشد، باید واحدهای فرسوده و یا شکسته با واحدهای بنایی جدید جایگزین شود.اگر ساختمان بنایی به لحاظ کیفیت ملات آسیب پذیر تلقی شود، ملات فرسوده را می توان با ملات با کیفیت مناسب جایگزین نمود.در این رابطه باید دقت شود که ملات مورد استفاده با مصالح بنایی سازگار باشد.ملات های فرسوده و سست در رج آجر چینی باید با ابزار فلزی برداشته شده تا به ملات با مقاومت مناسب دست پیدا کرد.در این عمل باید دقت شود تا به لبه آجرها آسیبی وارد نشود.سپس محل رج ها باید با برس، هوا یا بخار آب پاک شده و با ملات جدید پر شود.این ملات باید کمی سفت و با حداقل میزان آب ساخته شود تا لای رج ها جای گیرد.پس از حدود یک ساعت و نیم که از هیدراسیون اولیه ی ملات گذشت، باید آب کافی به آن پاشید تا عمل هیدراسیون کامل شود.ملات باید در چند مرحله و هر بار در لایه ای به ضخامت حداکثر 10 میلیمتر در عمق رج ها جای گیرد تا رج ها پر شوند.در نهایت ملات باید ابزار خورده تا سطح صافی به دست آید.

بهسازی سیستم سازه ای ساختمان
راه کار بهسازی سیستم سازه ای مطابق مفاد این بند به شرح زیر پیشنهاد می شود:

کامل نمودن مسیر بار
ناپیوستگی مسیر بار را می توان با اضافه کردن اعضایی برای کامل کردن مسیر بار، کاهش داد.برای این منظور ممکن است نیاز به اضافه کردن دیوارهای برشی جدید برای ساختمان هایی که نمی توانند به طور پیوسته تمامی بارها را از طبقات به پی منتقل نماید، باشد.همچنین در مواقعی که مسیری برای انتقال بار از دیافراگم به دیوار برشی وجود ندارد، اضافه کردن اعضایی در ساختمان که بار جانبی را از دیافراگم به دیوار برشی انتقال دهد ضروری می باشد.

افزودن مقاومت برشی ساختمان
چنانچه ساختمان به لحاظ کافی نبودن مقاومت برشی براساس بند (4-8-1-5-2) آسیب پذیر باشد می توان با اضافه کردن دیوارهای برشی جدید و یا تقویت دیوارهای باربر موجود این مشکل را برطرف نمود.دیوارهای جدید و دیوارهای تقویت شده باید یک سیستم کامل، متعادل و مقاوم در برابر بار جانبی را برای ساختمان تشکیل دهند.به ویژه باید از اتصال مناسب بین دیوارهای جدید و دیافراگم موجود اطمینان حاصل شود.این اتصالات باید مقاومت کافی برای تحمل بارهای جانبی را داشته باشند.

افزایش انسجام ساختمان با کلاف بندی
در ساختمان های مصالح بنایی سنتی که فاقد سیستم کلاف بندی می باشد، برای حفظ انسجام ساختمان و به منظور تعبیه ی یک سیستم ثانویه ی کمکی، لازم است که ساختمان کلاف بندی شود.بدین منظور می توان از کلاف های فولادی یا بتنی مسلح طبق ضوابط بند 3-9 آیین نامه 2800 ایران استفاده نمود.جهت بهسازی ساختمان های موجود، کلاف های فولادی به لحاظ اجرا مناسب تر می باشند.حداقل سطح مقطع کلاف های فولادی 10 سانتیمتر مربع می باشد.کلاف های قائم در نقاط تقاطع دیوارها و یا امتداد دیوار با فاصله ی حداکثر 5 متر از یکدیگر باید به نحو مناسبی به کلاف پی و کلاف افقی طبقه متصل شود.کلاف های افقی باید در هر تراز به نحو مناسبی به یکدیگر متصل بوده و یک شبکه ی پیوسته ی فولادی را تشکیل دهند.کلاف های افقی و قائم باید همچنین به خوبی به سقف و دیوار متصل باشند.اتصال کلاف افقی به سقف و دیوار باید نیروی برشی دیافراگم و نیروی عمود بر صفحه ی دیوار را تحمل نماید.
استفاده از کلاف بتنی جهت بهسازی ساختمان های بیش از یک طبقه از نظر اجرایی امکان پذیر نمی باشد.در ساختمان های یک طبقه در صورت استفاده از کلاف بتنی،سقف ساختمان باید برداشته شود.

رفع نامنظمی در پلان
چنانچه ساختمان به لحاظ نا منظمی در پلان مطابق بند (4-8-1-5-4) آسیب پذیر تلقی شود، اثرات این نامنظمی را می توان با افزودن اعضای مقاوم جانبی مانند دیوار و یا پر کردن بازشوها کاهش داد.در صورت نامتقارن بودن ساختمان و یا وجود پیش آمدگی بزرگ تر از حد مجاز می توان با ایجاد درز انقطاع ساختمان را به قطعات متقارن تقسیم نمود.

رفع نامنظمی در ارتفاع
چنانچه ساختمان به لحاظ نامنظمی در پلان مطابق بند (4-8-1-5-4) آسیب پذیر تلقی شود،می توان با اضافه کردن دیوارهای برشی جدید و یا تقویت دیوارهای باربر موجود، آن دسته از نامنظمی های قائم از قبیل طبقه ی ضعیف و ناپیوستگی در امتداد قائم را برطرف نمود.البته این روش بهسازی نباید مشکل جدیدی را برای ساختمان به وجود آورد.چنانچه از دیوار برشی جدید برای بهسازی طبقه ی ضعیف استفاده شود، لازم است فاصله ی بین مرکز جرم و مرکز سختی به لحاظ کنترل پیچش ساختمان بررسی شود.همچنین لازم است برای حفظ پیوستگی قائم،دیوار جدید تا تراز پی ادامه یابد.

تقویت پی
چنانچه پی ساختمان مصالح بنایی مطابق بند (4-8-1-5-6) آسیب پذیر تلقی شود، لازم است برای حفظ انسجام ساختمان، نگهداری پای دیوارها و اتصال کلاف های قائم از کلاف پی استفاده شود.ضوابط اجرای کلاف پی، مشابه ضوابط مربوط به کلاف افقی در تراز طبقات می باشد.همچنین لازم است که ظرفیت باربری پی به لحاظ توان انتقال نیروهای دیوار به خاک بررسی شده و در صورت نیاز با افزودن ابعاد پی این نقص برطرف شود.

تقویت در برابر ساختمان های مجاور
ساختمان هایی که به دلیل وجود ساختمان مجاور مطابق بند (4-8-1-5-7) نسبت به ضربات متقابل آسیب پذیر می باشد را می توان به روش های زیر تقویت نمود:
الف- تخریب قسمتی از ساختمان جهت ایجاد و یا افزایش فاصله ی بین دو ساختمان تا مقدار مجاز
ب- برای ساختمان های مجزا در یک مجموعه ی ساختمان، می توان بابستن سازه ای آن ها به یکدیگر کل مجموعه را به صورت یک سازه ی واحد درآورد.

بهسازی دیوارهای باربر
رفع نواقص دیوارهای باربر مطابق مفاد این بند و به شرح زیر پیشنهاد می شود:

اصلاح اجرای واحدهای بنایی
چنانچه اجرای دیوارچینی مطابق ضوابط بند (4-8-1-6-1) آسیب پذیر باشد، دیوار باید برداشته شده و با دیوار جدیدی جایگزین شود و یا مقاومت جانبی آن دیوار در مقاومت کلی ساختمان منظور شود.

اصلاح درزهای قائم بین واحدهای بنایی
در صورت پرنبودن درزهای قائم بین واحدهای بنایی از ملات، لازم است این درزها با ابزار فلزی کاملا خالی شده و سپس با ملات جدید پر شوند.در صورت عدم استفاده از این روش، باید مقاومت برشی درون صفحه و مقاومت خمشی خارج از صفحه ی دیوار نصف مقادیر محاسبه شده برای دیوار کامل منظور شود.

کاهش نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار
دیوارهایی که طبق بند (4-8-1-6-3) و به لحاظ زیاد بودن نسبت ارتفاع به ضخامت آسیب پذیر تلقی می شود را می توان با افزایش ضخامت دیوار و یا استفاده از یک سیستم پشت بند بهسازی نمود.
دیوارهایی که ضخامت آنها افزایش می یابد در تمامی ارتفاع دیوار، اتصال داخلی کاملی داشته باشد.برای مهار دیوارها با سیستم پشت بند می توان از اعضای قائمی که به کف و سقف متصل می شود، استفاده نمود.این اعضا باید برای نیرو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آسیب پذیری، ارزیابی کیفی، ارزیابی پایداری Next Entries منابع و ماخذ مقاله سرمایه فکری، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی