پایان نامه با واژگان کلیدی آسیب پذیری، ارزیابی کیفی، ارزیابی پایداری

دانلود پایان نامه ارشد

مقاومت برشی ملات، tV، باید بر اساس آزمایش های فوق به صورتی تعیین شود که 80% مقادیر آزمایش ها (oIV) از آن تجاوز نماید.دیوارهایی که مقاومت برشی ملات آنها کمتر از 2 کیلو گرم بر سانتی مترمربع باشد، شرایط حداقل کیفیت ملات را دارا نمی باشند و به لحاظ مقاومت برشی آسیب پذیر می باشند.

ارزیابی سیستم سازه ای ساختمان
در ارزیابی آسیب پذیری سیستم سازه ای ساختمان موارد این بند و به شرح زیر باید بررسی شود:

4-8-1-2-1 مسیر بار
یک سیستم مقاوم در برابر بار جانبی که بتواند بار ناشی از زلزله را از طبقات به پی منتقل کند، باید بین پی و دیافراگم های طبقات وجود داشته باشد.مسیر بار باید کامل بوده و مقاومت کافی برای تحمل بارهای وارده را داشته باشد، در غیر اینصورت سیستم سازه ای به لحاظ کامل نبودن مسیر بار آسیب پذیر است.

4-8-1-2-2 حداقل نیروی برش پایه ساختمان V، در هریک از امتدادهای اصلی ساختمان با استفاده از رابطه ی زیر محاسبه می شود:
V=0.33AIW ( 2-4 )
که درآن:
V: نیروی برش پایه
A: شتاب مبنای طرح مطابق بند2-4-2 آیین نامه 2800 ایران
I: ضریب اهمیت ساختمان مطابق بند 2-6-4 آیین نامه 2800 ایران
W: مجموع بار مرده ودرصدی از بار زنده که در جدول شماره 1 آیین نامه 2800 ایران مشخص شده است. نیروی برش پایه باید براساس رابطه ی زیر در طبقات ساختمان توزیع شود.
F_i “=” (W_i h_i)/(∑_(j=1)^n▒〖W_j h_j 〗) ( 3-4 )

که در آن:
¡F: نیروی جانبی در تراز طبقه¡
¡W: وزن طبقه ی ¡-ام شامل وزن سقف و سربار زنده ونصف وزن دیوارها که در بالا و پایین سقف قرار گرفته اند
¡h : ارتفاع سقف طبقه ی ¡-ام از تراز پایه
n: تعداد طبقات ساختمان
مجموع سطح مقطع دیوار در هر طبقه و درهر یک از امتدادهای طولی و عرضی ساختمان نبایداز75 % مقادیر مندرج در جدول شماره 6 آیین نامه 2800 ایران کمتر باشد.در غیر اینصورت ساختمان به لحاظ کافی نبودن ظرفیت برشی آسیب پذیر می باشد.

4-8-1-2-3 انسجام ساختمان
کلیه ی عناصر ساختمان باید توسط کلاف های افقی وقائم مطابق ضوابط مندرج در بند3-9 آیین نامه 2800 ایران به هم پیوسته باشند.ساختمان های مصالح بنایی سنتی که فاقد کلاف بندی می باشند به لحاظ عدم انسجام ساختمان آسیب پذیر می باشند.

4-8-1-2-4 نامنظمی در پلان
ساختمانهای مصالح بنایی سنتی با هر یک از خصوصیات زیر به لحاظ بی نظمی در پلان با هر یک از خصوصیات زیر آسیب پذیر می باشند:
الف- ساختمانهایی که فاصله ی بین مرکز سختی و مرکز جرم هر طبقه در هر یک از دو محور اصلی بیش از 20% بعد ساختمان در آن محور باشد
ب- پلان ساختمان نسبت به هر یک از دو محور اصلی به طور کلی نامتقارن باشد
پ- ابعاد پیش آمدگی در پلان ساختمان از مقادیر مندرج در بند3-3 آیین نامه 2800 ایران تجاوز نماید

4-8-1-2-5 نامنظمی در ارتفاع
نامنظمی در ارتفاع شامل طبقه ی ضعیف، بی نظمی در هندسه و جرم و عدم پیوستگی قائم می باشد.اگر ساختمان دارای هر کدام از نواقص زیر باشد، به لحاظ نامنظمی در ارتفاع آسیب پذیر می باشد:
الف- طبقه ی ضعیف: طبقه ای که مقاومت برشی آن از 80% مقاومت برشی طبقه ی فوقانی کم تر باشد
ب- بی نظمی در هندسه: ساختمانی که بعد افقی یک طبقه 30% بیش تر از بعد افقی طبقات مجاور باشد
پ- بی نظمی در جرم: ساختمانی که جرم مؤثر یک طبقه 50% بیش تر از جرم مؤثر طبقات مجاور باشد
ت- عدم پیوستگی در امتداد قائم: ساختمانی که دیوارهای باربر آن تا زمین امتداد نیافته و در تراز بالاتر قطع شود.

4-8-1-2-6 پی
در صورتی که پی دیوارهای باربر، از بتن غیرمسلح و یا شفته و لاشه سنگ ساخته شده باشد، عمق و عرض پی باید هرکدام حداقل دو برابر ضخامت دیوار باشد.همچنین پی باید به صورت یک شبکه ی پیوسته در زیر دیوارهای باربر قرار داشته باشد.

4-8-1-2-7 ساختمان های مجاور
ساختمانی که در مجاورت آن ساختمان دیگری با ارتفاع کمتر از نصف و یا بیش تر از دو برابر ارتفاع آن باشد و یا تراز طبقاتش با آن مطابقت ننماید، به دلیل ضربات متقابل ساختمان مجاور آسیب پذیر می باشد.ساختمانهای مجاور به ساختمان هایی اطلاق می شود که فاصله ی آنها با یکدیگر کمتر از 0.01 ارتفاع ساختمان کوتاهتر باشد.

ارزیابی دیوارهای باربر
در ارزیابی آسیب پذیری دیوارهای باربر لازم است موارد این بند و به شرح زیر کنترل شود.

4-8-1-3-1 کنترل اجرای واحدهای بنایی
دیوارهایی که با آجر یا بلوک ساخته شده اند، باید طوری چیده شده باشند که همپوشانی افقی مناسبی بین واحدهای بنایی برقرار بوده و درزهای قائم روی هم قرار نگیرند.حداقل 10% از سطح دیوار باید شامل واحدهای بنایی باشد که رج داخلی دیوار را به رج خارجی متصل نماید.فاصله بین این واحدها نباید از 60 سانتیمتر تجاوز نماید.عرض ترک های مورب احتمالی ناشی از نشست ناهمگون دیوار، نباید از 3میلیمتر تجاوز کند.

4-8-1-3-2 کنترل درزهای قائم بین واحدهای بنایی
درزهای قائم بین واحدهای بنایی باید کاملا باملات پرشده باشد.در غیر اینصورت دیوار به لحاظ اجرای نامناسب آسیب پذیر می باشد.

4-8-1-3-3 کنترل نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار
جهت ارزیابی پایداری ومقاومت خارج از صفحه ی دیوار، لازم است نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار کنترل شود.چنانچه نسبت t/h (ارتفاع به ضخامت دیوار) از 10/1 تجاوز نماید،این دیوار به لحاظ پایداری و مقاومت خارج از صفحه آسیب پذیر می باشد.

4-8-1-3-4 کنترل ارتفاع دیوار
چنانچه ارتفاع آزاد دیوار مصالح بنایی از 4متر بیشتر باشد، دیوار آسیب پذیر تلقی می شود.

4-8-1-3-5 کنترل طول آزاد دیوار
چنانچه طول آزاد دیواری از 5 متر بیشتر باشد، دیوار آسیب پذیر تلقی می شود.

4-8-1-3-6 کنترل تراکم دیوار
اندازه وموقعیت بازشوها در دیوار باید با ضوابط بند 3-5-2 آیین نامه 2800 ایران و به شرح زیر مطابقت داشته باشد.در غیر اینصورت دیوار آسیب پذیر تلقی می شود:
الف- مجموع سطح بازشوها در هر دیوار باربر از 2/1 سطح آن دیوار بیشتر نباشد
ب- مجموع طول بازشوها در هر دیوار باربر از 2/1 طول دیوار بیشتر نباشد
پ- فاصله ی افقی دو بازشو از 3/2 ارتفاع کوچکترین بازشوی طرفین خود وهمچنین از 6/1 مجموع طول آن دو بازشوبیشتر باشد.درغیر اینصورت دیوار بین دو بازشو جزئی از بازشو منظور می شود و نباید آن را به عنوان دیوار باربر به حساب آورد.
ت- هیچ یک از ابعاد بازشو از 2.5 متر بیشتر نباشد.در غی راینصورت باید در طرفین بازشو کلاف های قائمی که به کلاف های افقی بالا و پایین آن طبقه متصلند، تعبیه شده باشد.همچنین باید نعل درگاه بازشو نیز در کلاف های قائم طرفین مهار باشد.

4-8-1-3-7 کنترل فاصله ی بازشوها از انتهای دیوار
فاصله ی اولین بازشو در دیوار از بر خارجی ساختمان نباید کمتر از 3/2 ارتفاع بازشو باشد.مگر اینکه در طرفین بازشو کلاف قائم گرفته باشد.در غیر اینصورت دیوار آسیب پذیر می باشد.

4-8-1-3-8 کنترل وجود هشت گیر
اگر در اجرای قسمت های مختلف یک دیوار باربر و یا گوشه ی دو دیوار متقاطع باربر از روش هشت گیر استفاده شده باشد، محل اجرای هشت گیر به عنوان نقطه ی انفصال در دیوار تلقی گردیده و دیوار آسیب پذیر می باشد.

4-8-1-3-9 کنترل قرار داشتن تیرهای باربر سقف بر روی دیوار
در صورتی که دیوارهای باربر سقف بار خود را به صورت مستقیم به بالای دیوار مصالح بنایی منتقل نماید و برای این منظور از کلاف یا زیرسری چوبی، فلزی، بتنی ویا صفحه ی تکیه گاه استفاده نشده باشد، ناحیه ی بالای دیوار و اتصال دال به دیوار آسیب پذیر تلقی می شود.

4-8-1-3-10 کنترل نیروی رانش در سقف های قوسی
در دهانه های خارجی ساختمان اگر نسبت ارتفاع سقف قوسی از 2/1 قطر قاعده ی آن کمتر باشد و در صورتی که از کلاف چوبی، فلزی و یا بتنی برای مهار سقف استفاده نشده باشد، دیوار خارجی حامل وزن سقف، به جهت نیروی رانش سقف آسیب پذیر می باشد.

4-8-1-3-11 لوله و دودکش درون دیوار باربر
اگر قطر لوله و یا دودکشی که از درون دیوار عبور می نماید، بیش از 6/1 ضخامت دیوار باشد، محل لوله به عنوان نقطه ی انفصال در دیوار تلقی شده و دیوار آسیب پذیر می باشد.

ارزیابی دال ها
در ارزیابی آسیب پذیری دال ضوابط این بند به شرح زیر باید کنترل شود.

4-8-1-4-1 وزن دال
اگر ضخامت دال مصالح بنایی مسطح (چوبی یا طاق ضربی) و قوسی از حد متعارف بیش تر باشد، خواه این افزایش ضخامت به واسطه ی استفاده مکرر از لایه های ضخیم برای آب بندی و یا کف سازی بوده خواه برای افزایش سختی دال صورت گرفته باشد، دال به لحاظ وزن زیاد آسیب پذیر تلقی می شود.

4-8-1-4-2 یکنواختی وانسجام سقف
چنانچه ضوابط مندرج در بند 3-11-3 آیین نامه 2800 ایران رعایت نشده باشد، ساختمان به لحاظ عدم انسجام سقف آسیب پذیر می باشد.

4-8-1-4-3 طول تکیه گاهی تیرهای سقف
طول تکیه گاهی تیرهای سقف طاق ضربی و یا سقف چوبی نباید از ارتفاع تیر و یا از 20 سانتیمتر، هر کدام بیشتر است، کم تر باشد.در غیراینصورت سقف آسیب پذیر تلقی می شود.

4-8-1-4-4 بازشوها در دال
مجموع سطوح بازشوها باید از50% سطح کل دیافراگم کم تر باشد و طول بازشو در مجاورت دیوار باربر باید کم تر از 3/1 طول دیوار باشد.حداکثر طول بازشو در مجاورت دیوارهای باربر 2 متر می باشد.در غیر اینصورت دال به دلیل وجود بازشوهای بزرگ آسیب پذیر است.

4-8-1-4-5 نسبت طول دهانه به عرض دال
چنانچه نسبت طول دهانه به عرض دال در سقف های انعطاف پذیر بیش از 3 باشد، دال به لحاظ تغییر شکل زیاد آسیب پذیر می باشد. سقف های انعطاف پذیر متداول در ساختمان های بنایی شامل سقف های چوبی، طاق ضربی و قطعات پیش ساخته بدون بتن رویه می باشند.

ارزیابی اتصالات اعضای ساختمان
در ارزیابی آسیب پذیری اتصالات لازم است ضوابط این بند به شرح زیر کنترل شود:

4-8-1-5-1 اتصال بین دیوارهای باربر متقاطع
واحدهای بنایی در تمام دیوارهای باربر متقاطع باید در یک تراز چیده و در یک سطح بالا آورده شده باشد.در صورتی که دیوارهای متقاطع مطابق بند 3-10-3 آیین نامه 2800 ایران اجرا نگردیده باشد و یا در اجرای آنها از کلاف های بتنی، فلزی و چوبی گوشه استفاده نشده باشد، دیوارهای متقاطع با لحاظ اتصال نامناسب آسیب پذیر می باشد.

4-8-1-5-2 اتصال بین دیوارهای بابر ودال
دیوارهای بابر مصالح بنایی باید در تراز طبقات مطابق بند 3-11-2 آیین نامه 2800 ایران به دال متصل شده باشد تا نیروهای زلزله بدون جابجا شدن دال به دیوار باربر انتقال یابد.در غیر اینصورت اتصال بین دیوار باربر و دال به لحاظ نداشتن مقاومت کافی آسیب پذیر تلقی می شود.

4-8-1-5-3 اتصال بین دیوارها ودال در جهت عمود بر صفحه ی دیوار
برای اینکه نیروهای عمود بر صفحه ی دیوار بتواند به دال منتقل شود، اتصال دیوار و دال باید بتواند نیروی عمود بر صفحه ی دیوار تحمل نماید.چنانچه اتصال دیوار و دال نتواند نیروی فوق الذکر را تحمل نماید، اتصال دیوار و دال آسیب پذیر تلقی می شود.

4-8-1-5-4 اتصال بین تیغه ها و دیوارهای باربر
در صورتی که دیوار و تیغه ی متکی به آن به طور همزمان و یا به صورت لاریز و یا به صورت هشت گیر چیده شده باشد، اتصال تیغه به دیوار باربر کافی تلقی می شود.ولی جنانچه تیغه بعد از احداث دیوار و بدون رعایت ضوابط مندرج در بند 3-5-7 آیین نامه 2800 ایران ساخته شده باشد، اتصال تیغه و دیوار آسیب پذیر می باشد.

ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های مصالح بنایی کلاف دار
ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های مصالح بنایی کلاف دار بر اساس ضوابط این بند به شرح زیر انجام می شود:

ارزیابی کیفیت مصالح ساختمانی
ارزیابی کیفیت مصالح ساختمانی مصالح بنایی کلاف دار همان موارد مندرج در بند (4-8-1-5-1) مربوط به ساختمان های سنتی می باشد.

ارزیابی سیستم سازه ای ساختمان
در ارزیابی آسیب پذیری سیستم سازه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آسیب پذیری، ارزیابی کیفی، دوره بازگشت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آسیب پذیری، ارزیابی کیفی، ایفای نقش