پایان نامه با واژگان کلیدی ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ، ﻣﺤﻠﯽ،

دانلود پایان نامه ارشد

ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﮐﺸﻮري ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 1/4 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ و دهﻫﺎ ﻫﺰار دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺳﻄﻮح

ﻣﺤﻠﯽ، ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ادارة ﻣﻮﺛﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﻣﺮي ﺷﮕﻔﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ-

(Martin,2010:18).ﺷﻮد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، ﻫﺎي، ﻧﯿﺰ، اﺻﻼﺣﺎت Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع معماری پایدار، ایستگاه آتش نشانی، ادبیات تحقیق، آموزش کارکنان