پایان نامه با واژگان کلیدی ، منتظره، سابرامانيام121(199، برنان

دانلود پایان نامه ارشد

بازارهای مالي مي شود و این اثرات در هنگامي که سرمایه گذاران با ریسک شوک‎های غیر منتظره در تقاضا مواجه هستند، تشدید مي شود.
برنان و سابرامانيام121(199

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارزش بازار، اندازه شرکت، سودآوری، ارزش دفتری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حرکت جوهری، هویت شخصی، فلسفه اسلامی، معاد جسمانی