پایان نامه با واژگان کلیدی ، سنگوپتا،، آرجون،، 1383،

دانلود پایان نامه ارشد

دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بینالمللی، حقوق و آزادیهایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است تأمین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.”
20 – DRD : The Declaration on the Right to Development: OHCHR.org
21 – برای مطالعهی بیشتر در رابطه با نظرات آرجون سنگوپتا در مورد حق توسعه، ن. ک: سنگوپتا، آرجون، بهار 1383، حق توسعه در نظریه و عمل، ترجمهی منوچهر توسلی جهرمی، شماره 30، مجلهی حقوقی.
2 – Kofi A.Annan
3 – Ban Ki Moon

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، دانشگاه تهران، علوم سیاسی، جهانی شدن Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، شرط بر معاهدات، کنوانسیون وین، حقوق بین‌الملل