پایان نامه با واژگان کلیدی گونه مطلق

دانلود پایان نامه ارشد

مشخص شده است يک مقياس فاصله اي است که به کمک آن پاسخ دهنده نگرش و باور خود را نسبت به پديده يا موضوعي از طريق انتخاب عبارت مربوط به آن بروز خواهد داد و به اين ترتيب محقق قادر خواهد بود نگرش پاسخگو را تعيين کند.
3-8- روايي و پايايي پرسشنامه
3-8-1- روايي پرسشنامه:
منظور از روايي پرسشنامه اين است که مقياس و محتواي ابزار يا سوالات مندرج در ابزار دقيقاً متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ يعني هم داده هاي گردآوري شده از طريق ابزار، مازاد بر نياز تحقيق نباشد و هم اين که بخشي از داده هاي مورد نياز در رابطه با سنجش متغيرها در محتواي ابزار حذف نشده باشد يا به عبارت ديگر، عين واقعيت را به خوبي نشان دهد. در اين پژوهش با توجه به استاندارد بودن دو پرسشنامه به نوعي روايي آن به طور ضمني مورد تاييد بود. اما به منظوراطمينان بيشتر از روايي پرسشنامه، با استفاده از روش روائي صوري، پرسشنامه در اختيار اساتيد محترم قرار گرفت و نظرات اصلاحي آنان درترجمه و طراحي نهايي پرسشنامه منظور گرديد. پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش ، يک پرسشنامه استاندارد است بنابراين روايي آن مورد تاييد مي باشد.
3-8-2- پايايي پرسشنامه
پايايي پرسشنامه که به نوعي بيانگر اعتبار، دقت و اعتمادپذيري آن مي باشد، عبارتست از اينکه اگر يک وسيله اندازه گيري که براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه، در زمان و مکان ديگر مورد استفاده قرار گيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل شود. به عبارت ديگر ابزار پايا يا معتبر ابزاري است که از خاصيت تکرارپذيري و سنجش نتايج يکسان برخوردار باشد. براي سنجش پايايي پرسشنامه در اين پژوهش از روش ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. در اين روش اجزا يا قسمت هاي آزمون براي سنجش ضريب پايايي آزمون به کار مي روند.(مومني،1386) در اين راستا ابتدا 31 پرسشنامه در ميان بخشي از کارشناسان و مديران توزيع شد و طبق فرمول زير و با استفاده از نرم افزار spss آلفاي کرونباخ مربوط به هر يک از پرسشنامه ها محاسبه گرديد.

فرمول(3- 1)
? = ضريب پايايي کل آزمون
j = تعداد سوالات (بخش هاي) آزمون
Sj2 = واريانس نمرات سوال (بخش) j
S2 = واريانس نمرات کل سوالات (آزمون) (مومني،1386)
بر اساس فرمول فوق و با استفاده از نرم افزار spss آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه اين پژوهش 3-2 برآورد شده که در ادامه به صورت جدول زير براي هر يک از ابعاد آمده است:
اين پرسشنامه در قالب هفت متغير طراحي شده است که در جدول زير به همراه برآورد پايايي هر بعد آمده است:
رديف
مولفه ها
تعداد سوالات
سوال
آلفاي کرونباخ
1
بينش
8
1-8
0.88
2
خود انديشي
12
9-20
0.93
3
انعطاف پذيري شناختي
12
21-32
0.91
4
مقاومت عاطفي
5
33-37
0.89
5
مقاومت رفتاري
5
38-42
0.84
6
مقاومت شناختي
5
43-47
0.85
7
رفتار شهروندي سازماني
9
48-56
0.91

3-9- روش هاي تجزيه و تحليل داده ها:
تصميمگيري در خصوص داده هاي بدست آمده مستلزم استفاده از روشها و فنون آماري است تا بتوان با استفاده از روشهاي کمي و سطح اطمينان خاص و استانداردهاي پذيرفته شده در خصوص سوالات وفرضيات تحقيق حکم محقق را صادر نمود. تجزيه و تحليل داده ها در اين پژوهش در دو سطح به شرح ذيل انجام شد:
3-9-1- تجزيه و تحليل توصيفي:
اين سطح شامل تجزيه و تحليل توصيفي داده هاي جمعيت شناختي شامل جنسيت، وضعيت تأهل، سن، سطح تحصيلات و سابقه کاري مي باشد.
3-9-2- تجزيه و تحليل استنباطي:
به يك مجموعه از مفاهيم و روشهاي به كار گرفته شده جهت سازمان دادن ‏، خلاصه كردن، تهيه جدول، رسم نمودار و توصيف داده هاي جمع آوري شده، آمار توصيفي گفته مي شود. به طور كلي، آمار توصيفي چكيده و تصويري از داده هاي مورد مشاهده را با كمك ارقام استاندارد و نمودارها ارائه مي دهد. (خاكي، 1379،ص 285) در اين پژوهش از مدل يابي معادلا ت ساختاري براي آزمون فرضها استفاده شده است.
3-9-2-1- مدل يابي معادلات ساختاري51
دليل استفاده از معادلات ساختاري تفسيري: در اين پژوهش ازمدلسازي معادلات ساختاري براي آزمون فرضها استفاده شده است. الگوسازي معادلات ساختاري روشي براي آزمون دقيق الگوهاي نظري بر اساس فرضيههايي دربارهي متغيرهاي مشاهده شده و پنهاني که بين آنها همبستگي دروني وجود دارد فراهم ميکند تا روابط مشاهده شده بين اين متغيرها را به صورت هدفمند توصيف نمايد. توانمندي SEM در آزمون کردن روابط فرضي بين متغيرهاي پنهان و قابل اندازهگيري ميباشد و بدين منظور، الگو بايد مبناي نظري داشته و از پيش مشخص شده باشد. علاوه بر آن، SEM مجموعهاي از شاخصها را ارائه ميکند که به کمک آنها ميتوان برازش الگو به دادههاي مشاهده شده را بررسي نمود. اين روش مجموعهاي از روابط پيچيده بين متغيرها را بهطور همزمان(مانند تحليل مسير) آزمون ميکند که با تحليل رگرسيون نميتوان آن را انجام داد؛ همانند تحليل مسير ميتواند براي آزمودن الگوهاي علي استفاده شود، با اين تفاوت که در SEM خطاهاي اندازهگيري برآورد ميشوند و اثرشان از روابط بين متغيرهاي پنهان خارج ميشود. بنابراين آزمونها از دقت بيشتري برخوردار خواهند بود. به علاوه SEM ميتواند الگوهاي غير بازگشتي (براي مثال، الگوهايي با مسيرهاي دو طرفه) را نيز تحليل کند. توانمندي اين ابزار در ارزيابي همزمان انواع مختلف ارتباط بين متغيرها، آزمون و مقايسهي شباهتها و تفاوتهاي بين گروههاي مختلف شرکت کننده در مطالعه است(هومن 1387).
مهمترين مرحله در تجزيه و تحليل آماري SEM ارزيابي برازش الگو به دادهها است. پيش از انجام هرگونه بررسي روابط علي ميان سازه ها، لازم است برازش الگو به دادهها تاييد گردد. در اين پژوهش با استفاده از نرم افزار Amos در گام اول از تحليل عاملي تأييدي (برازش الگوهاي اندازهگيري) و در گام دوم از تحليل مسير براي تحليل روابط بين سازهها بهره برده شده است.
با استفاده از نرم افزار Amos مي توان يک مدل پژوهشي را با روش مدل سازس معادلات ساختاريف اجرا کرد. Amos را مي توان يکي از موفق ترين نرم افزارهاي کامپيوتري دانست که به طور خاص براي مدل سازي معادله ساختاري طراحي شده اند. هرچند هدف اصلي از طراحي اين نرم افزار مدل سازي است اما قابليت اجراي مجموعه اي از تحليل هاي کمي و آماري معمول نيز بوسيله اين نرم افزار وجود دارد.
مروري بر مقاله هايي که تحليل داده هاي آن ها برمبناي مدل سازي قرار دارد نشان مي دهد که اين برنامه به خوبي جاي خود را در ميان برنامه هاي کامپيوتري موجود در زمينه مدل سازي باز کرده و به سرعت استفاده از آن در حال گسترش است. با توجه به اين که در حال حاضر به روز کردن و عرضه اين نرم افزار توسط شرکت SPSS انجام مي شود و اين نرم افزار به همراه نگارش هاي 16 به بعد نرم افزار SPSS عرضه مي شود، اين انتظار وجود دارد که عموميت استفاده از آن به تدريج به اندازه عموميت استفاده از نرم افزار SPSS شود.
استفاده از Amos کار برديتر از ليزرل است و با استفاده از آن مي توان روي انواع مدل ها کار نمود، انواع شيوه هاي برآورد پارامترها را محاسبه کرد، حجم نمونه، نرماليزه بودن و يا محاسبه انواع شاخص هاي برازندگي و خروجي هاي مختلف را بدست آورد (قاسمي، 1389).
مدل يابي معادلات ساختاري، يک تکنيک چند متغيري بسيار کلي و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيري و به بيان دقيقتر بسط”مدل خطي عمومي52″ است که به پژوهشگر امکان ميدهد مجموعهاي از معادلات رگرسيون را به گونهاي همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل يابي معادلات ساختاري يک رويکرد جامع براي آزمون فرضيه هايي درباره روابط متغيرهاي مشاهده شده و مکنون است که گاه تحليل ساختاري کوواريانس، مدل يابي علي و گاه نيز ليزرل53 ناميده شده است(هومن، 1387: 11). يکي از قوي ترين و مناسبترين روشهاي تجزيه و تحليل در پژوهشهاي علوم رفتاري و اجتماعي، تجزيه و تحليل چند متغيره است زيرا اين گونه موضوعات چند متغيره بوده و نميتوان آنها را به شيوه دو متغيري(که هر بار يک متغير مستقل با يک متغير وابسته در نظر گرفته ميشود) حل نمود.
نکته حائز اهميت آنست که مدلهاي SEM را هرگز نميتوان به گونه مطلق پذيرفت، تنها ميتوان آنها را رد نکرد. اين مسئله موجب ميشود که پژوهشگران، يک مدل بخصوص را به گونهاي موقتي بپذيرند، زيرا اذعان دارند که در بيشتر موارد، مدلهاي هم ارز و معادلي وجود دارد که به همان اندازه مدلي که به گونه موقت پذيرفتهاند، با دادهها برازش دارد.
در اين پژوهش از روش دو مرحلهاي معادلات ساختاري پيشنهاد شده آندرسون و جربينگ54(1988) براي تحليل داده ها استفاده شده است. در اين پژوهش در گام اول از تحليل عاملي تأئيدي و در گام دوم از تحليل مسير براي تحليل روابط بين سازه ها بهره برده شده، بنابراين در اين بخش به توضيح اجمالي درباره تحليل مسير و تحليل عاملي پرداخته ميشود.
3-9-2-2- تحليل مسير55
مدل يابي علي يا تحليل مسير که براي نخستين بار از سوي سوول رايت56(1934) توسعه يافت گسترش روشهاي رگرسيون و در حقيقت کاربرد رگرسيون چند متغيري در ارتباط با تدوين بارز مدلهاي علي است. هدف آن به دست آوردن برآوردهاي کمي روابط علي بين مجموعهاي از سازه ها است. پارامترهاي حاصل از تحليل رگرسيون دست کم در سه موقعيت اساسي زير نميتواند اطلاعات لازم را فراهم آورد:
وقتي متغيرهاي مشاهده شده حاوي خطاي اندازه گيري و بين متغيرهاي واقعي روابط جالب و بدون تورش وجود داشته باشد.
وقتي بين متغيرهاي مشاهده شده روابط درهم تنيده جريان علي وجود داشته باشد.
وقتي متغيرهاي مهم تبيين کننده مشاهده نشده باشند.
در علوم اجتماعي و رفتاري برخلاف علوم طبيعي، استنباط روابط علي بر پايه مطالعاتي صورت ميگيرد که در آنها مدلها و فرضيه هاي علي از لحاظ آماري ارزيابي ميشود. در چنين مطالعاتي حتي روابط علي را نميتوان ثابت کرد، تنها منطقي بودن نسبي آنها را در برابر ساير چارچوبهاي تبيين ميتوان تأييد نمود. در اين علوم بيشتر تئوريها و مدلها در قالب سازه هاي نظري که مستقيماً مشاهده پذير و اندازه پذير نيست بيان ميشود. اما براي عملياتي کردن و اندازه گيري متغيرهاي نظري ميتوان از شاخصها يا نشانه هايي که نشانگر57 ناميده ميشود، استفاده کرد. استنباطهاي علي به واقع به مسيرهايي بستگي دارد که طرح مطالعه مشخص کرده است(هومن، 1387: 17).
3-9-2-3- تحليل عاملي
تحليل عاملي مي‌تواند دو صورت اکتشافي و تأييدي داشته باشد. اينکه کدام يک از اين دو روش بايد در تحليل عاملي به کار رود مبتني بر هدف تحليل داده هاست. در تحليل عاملي اکتشافي58 پژوهشگر به دنبال بررسي داده‌هاي تجربي به منظور کشف و شناسايي شاخص‌ها و نيز روابط بين آنهاست و اين کار را بدون تحميل هر گونه مدل معيني انجام مي‌دهد. به بيان ديگر تحليل اکتشافي علاوه بر آنکه ارزش تجسسي يا پيشنهادي دارد مي‌تواند ساختارساز، مدل ساز يا فرضيه ساز باشد(هومن، 1387).
تحليل عاملي تأييدي59 به واقع بسط تحليل عاملي معمولي است، يکي از جنبههاي مهم SEM است، که در آن فرضيههاي معيني درباره ساختار بارهاي عاملي و همبستگيهاي متقابل بين متغيرها مورد آزمون قرار ميگيرد. با توجه به معيار فرنل و لاکر60(1981) بارهاي عاملي گويه ها بايد بزرگتر از5/0 و معنادار باشدو همچنين پايايي سازه ها بايد از 8/0 بزرگتر باشد. در پژوهش حاضر براي اينکه بتوان فهميد گويه ها بيان کننده عاملها(سازهها) مورد نظر هستند از تحليل عاملي تأييدي استفاده شده است.
3-9-2-4- آزمون‌هاي برازندگي مدل کلي
با آنکه انواع گوناگون آزمون‌ها که به گونه کلي شاخص‌هاي برازندگي(Fitting indexes) ناميده مي‌شوند پيوسته در حال مقايسه، توسعه و تکامل مي‌باشند اما هنوز درباره حتي يک آزمون بهينه نيز توافق همگاني وجود ندارد. نتيجه آن است که مقاله‌هاي مختلف، شاخص‌هاي مختلفي را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عاطفه مثبت، استان اصفهان، استان تهران Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سطح معنادار