پایان نامه با واژگان کلیدی کمیته امداد، حوزه نفوذ، سیاست خارجی، آسیب دیدگان

دانلود پایان نامه ارشد

چنانچه ضریب همبستگی برابر با صفر باشد، میان آن دو متغیر هیچ رابطهای وجود نداشته و اصطلاحاً گفته میشود که آن دو متغیر مستقل از هم هستند.(آذر و مومنی،1387)

نمونه پرسشنامه
بسمه تعالی
صاحبنظر گرامی
با سلام و احترام
پرسشنامه حاضر در قالب یک پژوهش دانشگاهی و با هدف شناخت و ارزیابی دیدگاه فعالان و دست اندرکاران مسائل بین المللی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اقدامات انسان دوستانه و رفتارهای حمایت گرانه به محرومین و آسیب دیدگان خارج از کشور بویژه تعاملات حمایت گرانه برون مرزی کمیته امداد امام خمینی(ره) طراحی شده است . پاسخ دقیق به سئوالات ذیل می تواند در بررسی و ارزیابی فعالیت های انسان دوستانه برون مرزی نقش بسزایی ایفا نماید.
نام و نام خانوادگی )در صورت تمایل بنویسید) :

نام سازمان یا نهاد:

معاونت مربوطه:

مدرک تحصیلی:

چند سال سابقه کار:

با تشکر

تا چه اندازه با اقدامات انسان دوستانه و رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور آشنایی دارید؟
1-اصلاً •
2- تاحدودی •
3- زیاد •
4- خیلی زیاد•

بنظر شما آیا انجام رفتارهای حمایت گرانه و کمکهای انسان دوستانه در خارج از کشور ضرورت دارد؟
1-اصلاً •
2- تاحدودی •
3- زیاد •
4- خیلی زیاد•

بنظر شما آیا رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران تفاوتی با سایر کشورها و سازمان های بشر دوستانه خارجی دارد؟
1-اصلاً •
2- تاحدودی •
3- زیاد •
4- خیلی زیاد•

بنظر شما در خصوص انجام رفتارهای حمایت گرانه در خارج کشور ، آیا تکیه بر آموزه های دینی و اخلاقی نسبت به دیدگاه های اقتصادی اولویت دارد؟
1-اصلاً •
2- تاحدودی •
3- زیاد •
4- خیلی زیاد•

آیا رفتارهای حمایت گرانه نسبت به نیازمندان سایر کشورها موجب اشاعه ارزشها و آرمانهای دینی-انقلابی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گردیده است؟
1-اصلاً •
2- تاحدودی •
3- زیاد •
4- خیلی زیاد•

آیا رفتارهای حمایت گرانه تاثیری درجهت ایجاد حوزه نفوذ اجتماعی در سایر کشور ها دارد؟
1-اصلاً •
2- تاحدودی •
3- زیاد •
4- خیلی زیاد•

آیا رفتارهای حمایت گرانه می تواند در ایجاد وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تبلیغات منفی موثر باشد؟
1-اصلاً •
2- تاحدودی •
3- زیاد •
4- خیلی زیاد•

بنظر شما آیا رفتارهای حمایت گرانه بعنوان یکی از مصادیق قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بشمار می آید؟
1-اصلاً •
2- تاحدودی •
3- زیاد •
4- خیلی زیاد•

به نظرشما مفهوم عبارت” چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است” تا چه میزان با رفتار مردم ایران نسبت به حمایت از نیازمندان و آسیب دیدگان سایر جوامع در ادوار مختلف قابل انطباق می باشد؟
1-اصلاً •
2- تاحدودی •
3- زیاد •
4- خیلی زیاد•

بنظر شما آیا افزایش تعداد سازمان ها و موسسات خیریه ایرانی در خارج از کشور می تواند در پیشبرد سیاست کمک رسانی و اقدامات انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران موثر باشد؟
1-اصلاً •
2- تاحدودی •
3- زیاد •
4- خیلی زیاد•

تا چه اندازه با اقدامات و عملکرد کمیته امداد در خارج از کشور آشنایی دارید؟
1-اصلاً •
2- تاحدودی •
3- زیاد •
4- خیلی زیاد•

بنظر شما اقدامات و برنامه های کمیته امداد در خارج کشور تا چه میزان درجهت اهداف و سیاست های کلان نظام می باشد؟
1-اصلاً •
2- تاحدودی •
3- زیاد •
4- خیلی زیاد•

بنظر شما آیا لازم است تا فعالیت های کمیته امداد در خارج از کشور افزایش یابد؟
1-اصلاً •
2- تاحدودی •
3- زیاد •
4- خیلی زیاد•

آیاکمیته امداد توانسته است در جهت ارائه تصویر مناسبی از جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور عمل نماید؟
1-اصلاً •
2- تاحدودی •
3- زیاد •
4- خیلی زیاد•

بنظر شما آیا کمیته امداد توانسته است در ارائه مدلها و الگوهای حمایتی به خارج از کشور موفق باشد؟
1-اصلاً •
2- تاحدودی •
3- زیاد •
4- خیلی زیاد•

آیا میزان اطلاع رسانی در خصوص برنامه ها و عملکردکمیته امداد خارج از کشور مناسب است؟
1-اصلاً •
2- تاحدودی •
3- زیاد •
4- خیلی زیاد•
خواهشمند است پیشنهادات، انتقادات و ارزیابی خود را نسبت به عملکرد کمیته امداد در خارج از کشور توضیح فرمایید.
نتایج پرسشنامه
جدول فراوانی و آمارهای توصیفی
جدول ‏62: فراوانی و آمارهای توصیفی(فراوانی، فراوانی تجمعی به تعداد و درصد)
سئوال ها
 
اصلا
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
سئوال 1
فراوانی
1
19
16
4

درصد
2.5
47.5
40
10
سئوال 2
فراوانی
3
17
14
6

درصد
7.5
42.5
35
15
سئوال 3
فراوانی
2
9
23
5

درصد
5.13
23.08
58.9
12.8
سئوال 4
فراوانی
3
12
17
8

درصد
7.5
30
42.5
20
سئوال 5
فراوانی
5
18
12
5

درصد
12.5
45
30
12.5
سئوال 6
فراوانی
1
9
19
10

درصد
2.5
23.1
48.5
25.5
سئوال 7
فراوانی
2
10
20
8

درصد
5
25
50
20
سئوال 8
فراوانی
2
14
18
6

درصد
5
35
45
15
سئوال 9
فراوانی
13
18
7
2

درصد
32.5
45
17.5
5
سئوال 10
فراوانی
11
17
9
3

درصد
27.5
42.5
22.5
7.5
سئوال 11
فراوانی
6
20
13
1

درصد
15
50
32.5
2.5
سئوال 12
فراوانی
7
21
7
4

درصد
18
54
18
10
سئوال 13
فراوانی
13
13
11
3

درصد
32.5
32.5
27.5
7.5
سئوال 14
فراوانی
8
21
7
2

درصد
21
55
18
6
سئوال 15
فراوانی
7
28
3
0

درصد
18.4
73.7
7.9
0
سئوال 16
فراوانی
20
16
2
1

درصد
51.2
41
5
2.5
بررسی همبستگی (رگرسیون) و ارتباط میان سئوالات
سئوال دوم “آیا انجام رفتارهای حمایت گرانه و کمکهای انسان دوستانه در خارج از کشور ضرورت دارد”با سئوال ششم” آیا رفتارهای حمایت گرانه تاثیری در جهت ایجاد حوزه نفوذ اجتماعی در سایر کشورها دارد؟” همبستگی شدید مثبت (حدود77%) دارد. به عبارت دیگر کسانی که معتقدند رفتارهای حمایت گرانه و کمکهای انسان دوستانه در خارج از کشور ضرورت دارد براین باورند که رفتارهای حمایت گرانه تاثیر مثبتی در جهت ایجاد حوزه نفوذ اجتماعی در سایر کشورها دارد
سئوال دوم “آیا انجام رفتارهای حمایت گرانه و کمکهای انسان دوستانه در خارج از کشور ضرورت دارد”با سئوال هشتم” آیا رفتارهای حمایت گرانه بعنوان یکی از مصادیق قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بشمار می آید؟” همبستگی شدید مثبت (حدود71%) دارد. به عبارت دیگر کسانی که معتقدند رفتارهای حمایت گرانه و کمکهای انسان دوستانه در خارج از کشور ضرورت دارد براین باورند که رفتارهای حمایت گرانه بعنوان یکی از مصادیق قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
سئوال دوم “آیا انجام رفتارهای حمایت گرانه و کمکهای انسان دوستانه در خارج از کشور ضرورت دارد”با سئوال دوازدهم” بنظر شما اقدامات و برنامه های کمیته امداد در خارج از کشور تا چه میزان درجهت اهداف و سیاست های کلان نظام می باشد؟” همبستگی شدید مثبت (حدود69%) دارد. به عبارت دیگر کسانی که معتقدند رفتارهای حمایت گرانه و کمکهای انسان دوستانه در خارج از کشور ضرورت دارد براین باورند که اقدامات و برنامه های کمیته امداد در خارج از کشور درجهت اهداف و سیاست های کلان نظام می باشد.
ارتباط محتوایی سئوال دوم با سئوالات ششم، هشتم و دوازدهم و دستیابی به نتایج مشابه اولا به لحاظ آماری صحت نظرسنجی مذکور را نشان می دهد ثانیا بیانگر آن است که میزان شناخت و درک ضرورت کار حمایتگری رابطه مستقیمی با افزایش قدرت نرم نظام از دیدگاه پرسش شوندگان داشته و تاییدی بر همسویی اقدامات و برنامه های کمیته امداد در خارج از کشور با اهداف و سیاست های کلان نظام از دید مخاطبین می باشد.
تحلیل نظرسنجی رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران
با درنظر گرفتن پاسخ های جمع آوری شده از هر پرسشنامه و دسته بندی سئوالات و جمع بندی آن ها می توان به تحلیل محتوا و ارزیابی دیدگاه های جامعه هدف پرداخت. پرسشنامه حاضر با محوریت موضوع “رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران در عرصه تعاملات برون مرزی” از آنجا که گروه خاصی از مخاطبین را مورد هدف قرار داده امکان دستیابی به عقاید و دیدگاه های این گروه تاثیرگذار در دستگاه سیاست خارجی کشور را در اختیار قرار می دهد.
بعلاوه در این مجال کوشش شده به بررسی برخی از سئوالات ، علت طرح آن ها و نیز نتایج آن ها تبیین شود و همچنین ارتباط معنایی و هبستگی گروهی از سئوالات مورد اشاره قرار گرفته است.
تحلیل جداول

نمودار ‏61: فراوانی شماره یک
سئوال: تاچه اندازه با رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور آشنایی دارید؟
این سئوال با هدف شناخت میزان آشنایی مخاطبین و پرسش شوندگان در جامعه هدف که شامل فعالان و دست اندرکاران حوزه بین الملل کشور نظیر وزارت امورخارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مجمع جهانی اهل بیت(ع) است که به نوعی با اهداف ، برنامه ها و اقدامات رفتارهای حمایت گرانه در ارتباط بوده اند .
50 % از مخاطبین تا حدودی و 30% به مقدار زیادی با رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور آشنایی دارند. این درحالیست که کمتر از 10% با رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور آشنایی ندارند . با توجه به اینکه جامعه آماری مربوط به دست اندرکاران فعالیت های بین المللی نظام می باشد این مطلب بیانگر آن است که اکثریت مخاطبین (90%) با مقوله رفتارهای حمایت گرانه خارج کشور آگاهی دارند. به لحاظ آماری ، میزان بالای شناخت مخاطبین از رفتارهای حمایتگرانه کمک میکند تا امکان دستیابی به نتایج دقیق تر درنظرسنجی بالاتر رود.
به لحاظ محتوایی نیز میتوان چنین استنباط نمود که رفتارهای حمایتگرانه یک برنامه یا هدف موقت و فرعی نبوده بلکه به منزله یکی از اصول انقلابی در دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ساری و جاری بوده است .

نمودار ‏62: فراوانی شماره سه
سئوال: آیا رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران تفاوتی با فعالیت های حمایتی سایر کشورها و سازمان های بشر دوستانه خارجی دارد؟
این سئوال به دنبال ارزیابی دیدگاه مخاطبین در خصوص ماهیت و مبنای رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران با فعالیت های حمایتی سایر کشورها و سازمان های بشر دوستانه خارجی می باشد. بررسی پاسخ می تواند فرض مبتنی براینکه حمایتگری ایران به دلیل ریشه های مبنایی و آموزه های دینی در خصوص ضرورت حمایتگری برخاسته از کرامت انسانی با دیدگاه غربی که حمایتگری را حداکثر یک عکس العمل عاطفی میان انسان ها می داند متفاوت خواهد بود نمایان می سازد.
59% مخاطبین معتقدند رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران تفاوت زیادی با فعالیت های حمایتی سایر کشورها و سازمان های بشر دوستانه خارجی دارد 23% مخاطبین معتقدند رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران تاحدودی با فعالیت های حمایتی سایر کشورها و سازمان های بشر دوستانه خارجی تفاوت دارد وحدود 13% مخاطبین معتقدند رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران تفاوت خیلی زیادی با فعالیت های حمایتی سایر کشورها و سازمان های بشر دوستانه خارجی دارد و 5% معتقدند که تفاوتی ندارد. این موضوع با توجه به میزان بالای شناخت مخاطبین نسبت به رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بیانگر آن است که اکثر مخاطبین یعنی حدود72% (59%زیاد+13% خیلی زیاد) به ماهیت و فلسفه وجودی متفاوت رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران و دیپلماسی حمایت در خارج از کشور عقیده دارند.
این مساله در خصوص نقش رفتارهای حمایتگرانه بر بسط ارزشها و آرمانهای انقلابی موثر است .چرا که یکی از تفاوتهای رفتارهای حمایتگرانه جمهوری اسلامی ایران با فعالیتهای حمایتی سایر کشورها به مبانی سازنده حمایتگری و تاثیر آن بر ترویج ارزشها و آرمانهای انقلابی باز میگردد.

نمودار ‏63: فراوانی شماره چهار
سئوال : در خصوص انجام رفتارهای حمایت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حوزه نفوذ، کمیته امداد، امام خمینی، افغانستان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیاست خارجی، حوزه نفوذ، کمیته امداد، جامعه آماری