پایان نامه با واژگان کلیدی کمیته امداد، امام خمینی، امام خمینی(ره)، ایران و هند

دانلود پایان نامه ارشد

پایینی
50
19/8
4
خیر- هیچگونه تاثیری نداشته است
8
3/2
5
عدم پاسخ
12
4/4
6
جمع کل
252
100
جدول شماره 11 – منبع: گزارش بررسی تاثیرات فعالیتهای دفتر کمیته امداد امام خمینی(ره) کومور،1388
در تحلیل پاسخهای بدست آمده ملاحظه می شود بیش از 72% (3/33+9/38 ) از پرسش شوندگان در حد متوسط به بالا معتقدند که حضور ایران در کمور باعث بهبود فرهنگ یتیم نوازی و مساعدت به نیازمندان در سطح جامعه شده است و تنها 3% بر این باورند که این حضور تاثیری بر بسط فرهنگ حمایتگری نداشته است.( جدول شماره 11)
نکته بسیار مهم دیگر اینکه نظرسنجی مشابهی که در سال 1392 نیز صورت گرفته نشان می دهد حضور ایران که عمدتا از طریق اعمال رفتارهای حمایتگرانه پیگیری شده ، همچنان در نگاه مخاطبین از رشد قابل ملاحظهای برخوردار بوده است و حدود 7/76 % (40+7/36 ) شده است. (جدول شماره 12) بویژه آنکه پرسش شوندگان بصورت تصادفی انتخاب شده اند و لزوما از افراد محروم و جامعه هدف کمیته امداد امام نبوده اند.

آیا حضور ایران در کمور در بهبود فرهنگ یتیم نوازی ومساعدت به نیازمندان در سطح جامعه تاثیرداشته است؟
ردیف
گزینه ها
فراوانی
درصد
1
بلی-به میزان زیاد
109
40
2
بلی-در حدمتوسط
98
36/7
3
بلی-ولی به میزان پایینی
24
8/9
4
خیر- هیچگونه تاثیری نداشته است
15
5/6
5
عدم پاسخ
21
7/8
6
جمع کل
267
100
جدول شماره 12- منبع: گزارش بررسی تاثیرات فعالیتهای دفتر کمیته امداد امام خمینی(ره) کومور،1392
از مقایسه و بررسی جداول شماره 11 و 12 که مربوط به دو نظرسنجی صورت پذیرفته در سالهای 1388 و 1392 در کشور کومور می باشد ، نتایج زیر بدست میآید:
اولا اعمال رفتارهای حمایتگرانه موجب بسط ارزش ها و آرمانهای جمهوری اسلامی ایران در جامعه کومور گردیده است .
ثانیا افزایش میزان 7/4 درصدی پاسخ مثبت پرسش شوندگان در نظرسنجی دوم علاوه بر اینکه شاخصی برای سنجش موفقیت اقدامات حمایتگری این نهاد می باشد ، بلکه تایید مجددی بر درستی نتیجه گیری نظرسنجی اول محسوب گردیده و نشان دهنده روند رو به رشد این موضوع در نگاه جامعه کومور می باشد .
ثالثا استمرار و تقویت رفتارهای حمایتگرانه میتواند عاملی در جهت ترویج مولفه های فرهنگی ایران در جامعه کومور محسوب گردد.
تبلیغ و تالیف قلوب نسبت به جمهوری اسلامی ایران
موضوع نقش رفتارهای حمایت گرانه بر وجهه سازی و تبلیغ نسبت به جمهوری اسلامی ایران یکی از مقولات مهم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که علاوه بر ابعاد نظری میتواند از حیث میدانی نیز مورد بررسی قرار گیرد . برای سنجش عملیاتی موضوع ، سئوالی با این مضمون در پرسشنامه گنجانده شده است .(جدول نمودارآماری شماره هفت)بررسی نتیجه نظرسنجی نیز مویداین مطلب است.( اشاره به سئوال 7 نظرسنجی)

این سئوال جنبه نرم افزاری داشته و به دنبال بررسی تاثیر رفتارهای حمایت گرانه بر ایجاد وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تبلیغات منفی دارد. فرض آن است که رفتارهای حمایت گرانه به دلیل درگیر شدن با عواطف انسانی و ارزش هایی نظیر انفاق، ایثار و گذشت به دیگران ، می تواند عاملی در جهت تصویر سازی مثبت برای کشور تلقی شود. ارزیابی نظر پرسش شوندگان در خصوص تاثیر این مقوله در چهره بین المللی نظام به خصوص در شرایط فعلی که هجمه های تبلیغاتی شدت روز افزونی دارد مهم است.
طبق پاسخهای ارائه شده 50% مخاطبین معتقدند رفتارهای حمایت گرانه زیاد می تواند در ایجاد وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تبلیغات منفی موثر باشد و 20% معتقدند رفتارهای حمایت گرانه خیلی زیاد می تواند در ایجاد وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تبلیغات منفی موثر باشد و 25% معتقدند رفتارهای حمایت گرانه تاحدودی می تواند در ایجاد وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تبلیغات منفی موثر باشد و 5% معتقدند رفتارهای حمایت گرانه اصلا نمی تواند در ایجاد وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تبلیغات منفی موثر باشد.
مطابق نتایج نظرسنجی بیش از 70 % مخاطبین معتقدند که رفتارهای حمایتگرانه زیاد یا خیلی زیاد موجب ایجاد وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تبلیغات منفی موثر میباشد .
در بررسی تحلیلی موضوع میتوان گفت باتوجه به میزان بالای شناخت پاسخدهندگان یعنی حدود 90% (بر اساس پاسخ مخاطبین به سئوال یک پرسشنامه) و همچنین از آنجایی که اکثر جامعه آماری پرسشنامه از میان کارشناسان و دست اندرکاران سیاست خارجی انتخاب شدهاند که بعضا شاهد فعالیتها و عملکرد رفتارهای حمایتگرانه در خارج از کشور بودهاند لذا نتیجه آراء میتواند شاخصی نسبی برای تبیین میزان اثرگذاری رفتارهای حمایتگرانه بر وجهه سازی جمهوری اسلامی ایران بشمار آید. در بررسی تاثیر رفتارهای حمایتگرانه بر شکل دهی نگرش مثبت سایر ملل نسبت به جمهوری اسلامی ایران میتوان به نظرسنجی صورت پذیرفته توسط مرکز تحقیقاتیpew اشاره نمود که از 45 هزار و 435 نفر در 40 کشور جهان از تاریخ 25 مارس تا 27 مه 2015 به شیوه چهره به چهره انجام شده است.
فارغ از ایرادات و اختلاف نظرهای مطرح شده در خصوص ملاحظات و سوء گیریهای سیاسی این موسسه آمریکایی و یا ابهام در زمینه روایی و پایایی نظرسنجی مذکور باید گفت در این نظرسنجی که تحت عنوان بررسی میزان محبوبیت ایران در میان سایر کشورها بعمل آمده است ، اگرچه به موضوع رفتارهای حمایتگرانه جمهوری اسلامی ایران پرداخته نشده است ، اما با تامل در نتایج اعلام شده توسط این موسسه از یکسو وهمچنین مقایسه شرایط وموقعیت کشورهای دارای مناسبات در حوزه رفتارهای حمایتگرانه با جمهوری اسلامی ایران ، نتایج زیر قابل احصاء می باشد.
دو کشور هند و پاکستان که جزء کشورهای همجوار و نزدیک به ایران می باشند ، علیرغم تشابهات و اشتراکات عمیق در حوزه های گوناگون تاریخی و فرهنگی و شرایط نسبتا مشابه سیاسی به مواضع جمهوری اسلامی ایران ، اما طبق این نظرسنجی دارای تفاوت زیادی در خصوص میزان محبوبیت نسبت به ایران می باشند. پاکستان با حدود 57% موافق نسبت به ایران دارای بالاترین رتبه در میان سایر کشورها محسوب میشود. اما هند با 28% در بخش پایین ترین رتبه های کشورهای علاقه مند به ایران قرار گرفته است. یکی از دلایل این اختلاف میتواند ریشه در نگاه انسان دوستانه و کمکهای جمهوری اسلامی ایران به مردم آسیب دیده و محروم پاکستان داشته باشد. نکات زیر صحت گزاره فوق را تقویت می نماید:
به لحاظ مناسبات اقتصادی حجم مبادلات ایران و هند بسیار فراتر از ایران و پاکستان پیش بینی میشود. سرکنسول ایران در حیدرآباد در یک گزارش به اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن اعلام نموده که دو کشور توافق کرده اند حجم مبادلات تجاری دوجانبه را در طی ۴ سال آینده به ۲۵ میلیارد دلار افزایش دهند.(سایت رسمی اتاق بازرگانی ، صنایع ومعادن ایران ، 23 ارديبهشت 1392)
در حالی که وزیر صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری با وزیر بازرگانی پاکستان خواستار افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان تا سقف ۵ میلیارد دلار شده است.(خبرگزاری مهر ،چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ) بنابراین روابط اقتصادی نمی تواند عاملی برای محبوبیت ایران نزد مردم پاکستان تلقی شود.
به لحاظ مناسبات سیاسی باوجود آنکه ایران و پاکستان دارای مرز مشترک می باشند اما به دلیل انتشار برخی مسائل اختلاف انگیز و نفوذ برخی دولتهای افراطی عربی در معادلات و جریانات سیاسی پاکستان میتوان گفت درسالهای اخیر روابط ایران و پاکستان دارای افت و خیز بوده است . اما مناسبات سیاسی ایران و هند دارای ثبات و استمرار نسبی بوده است و این دو کشور دچار تنشهای جدی نگردیدهاند.
به لحاظ مناسبات دینی-مذهبی اگرچه هر دو کشور ایران و پاکستان جزء کشورهای مسلمان محسوب میشوند ولی همین عامل به دلیل وجود برخی نگرشهای افراطی دینی و جریانهای انحرافی نظیر طالبان و داعش باعث بروز چالشهای جدی در سالهای اخیر میان دو کشور شده است. در حالی که ایران و هند هیچگاه بر سر موضوعاتی مانند دین و منازعات فرهنگی با یکدیگر اختلافات اساسی نداشته اند.

همانطور که ملاحظه میشود پارامترهای سیاسی، دینی و اقتصادی که غالبا جنبه دولتی-دولتی داشته عامل اساسی برای شکل دهی به محبوبیت جمهوری اسلامی ایران نزد مردم پاکستان در برابر کشور هند به شمار نمیآید. این درحالی است که ارتباطات انسانی میان دو کشور ایران و پاکستان از جمله رویکردهای انساندوستانه و رفتارهای حمایتگرانه بخش قابل توجه و مهمی را در ایجاد مناسبات و برقراری علائق میان آنها اختصاص داده است. بویژه آنکه بروز بحرانهای اخیر در پاکستان همچون وقوع سیل درسال1389 و ارائه حمایتهای مردمی توسط ایران در قالب برگزاری روز ملی حمایت از مردم مظلوم پاکستان باعث تقویت این رویکرد انسانی گردیده است. حضور و مشارکت بالای مردم ایران در حمایت از آوارگان پاکستانی در شرایط بحرانی پاکستان دلیلی بر وجود چنین مناسباتی است.
همین مساله در خصوص مقایسه آراء مردم کشور ونزوئلا با دوکشور مکزیک و برزیل که به ترتیب میزان محبوبیت ایران 23% ، 13% و 11% توسط موسسهpew اعلام شده است ، نیز قابل تامل است. بطوریکه علی رغم ترسیم چشم اندازهای اقتصادی خوب میان دو کشور ایران و برزیل89 ، نظر مثبت مردم برزیل به ایران کمتر از نصف علاقه مندی مردم کشور ونزوئلا بیان شده است. این درحالی است که در سالهای گذشته جمهوری اسلامی ایران رویکرد حمایتی به ونزوئلا داشته است .
گسترش تعاملات غیر رسمی و مردمی
در خصوص تبیین مصداقی تاثیر رفتارهای حمایتگرانه بر گسترش تعاملات غیر رسمی و مردمی در سایر مناطق و جوامع محروم میتوان به نقش رفتارهای حمایتگرانه کمیته امداد امام خمینی(ره) در کشور فقرزده آفریقایی کومور اشاره نمود .
نتایج بررسیهای میدانی انجام شده در قالب نظرسنجی علمی که از طریق تهیه و تدوین پرسشنامهای با عنوان”بررسی تاثیرات فعالیتهای دفتر کمیته امداد امام خمینی(ره) کومور؛ از دیدگاه جامعه کومور” توسط این نهاد حمایتی در دو مقطع زمانی 1388 و 1392 به صورت مجزا انجام شده است، موید این مطلب است که اقدامات حمایتگری این سازمان موجب فراهم شدن توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران گردیده است. در این نظرسنجی که جامعه آماری آن مشتمل بر 252 نفر از مدیران و کارکنان بخش دولتی ، شخصیتهای دینی و ملی ، اساتید و دانشجویان ، مددجویان ومربیان وسایر مشاغل (آزاد) بالای 15 سال و باسواد کوموری بوده و به صورت تصادفی انتخاب شده اند ، این سئوال مطرح گردیده است که ” از دیدگاه شما وظیفه دولت و مردم کومور در ارتباط با این سازمان چه می باشد؟”(موصلی ، 1388 : 58)
پرسش مذکور از آنجا که نظر مخاطبین را در خصوص نقش و وظیفه دولت و مردم کومور در برابر یک نهاد منتسب به جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار داده حائز اهمیت است. علی الخصوص آنکه سازمانهای مختلفی از سوی کشورهایی نظیر فرانسه ، ایتالیا ، انگلیس و ایالات متحده در این کشور برای حضور بیشتر با یکدیگر رقابت دارند. (موصلی ، همان : 39) این در حالی است که تبلیغات سیاسی و حتی مذهبی شدیدی علیه حضور ایران و سازمانهای ایرانی در منطقه وجود دارد .
ازدیدگاه شما وظیفه دولت و مردم کومور درارتباط با این سازمان چه می باشد؟(88-86)
ردیف
گزینه ها
فراوانی
درصد
1
با همکاری بیشتر زمینه تداوم و افزایش فعالیتهای این سازمان را می بایست فراهم کنند
177
70/2
2
همکاری در سطح فعلی مناسب بوده و توسعه آن ضرورتی ندارد
15
6
3
نظر خاصی ندارم
40
15/9
4
فعالیتهای این سازمان را محدود نموده و سازمانهای دیگری را جهت چنین فعالیتهایی جایگزین نمایند
10
4
5
عدم پاسخ
10
4
6
جمع کل
252
100
جدول شماره13 – منبع: گزارش بررسی تاثیرات فعالیتهای دفتر کمیته امداد امام خمینی(ره) کومور،1388
اما تحلیل پاسخهای بدست آمده نتایج جالبی نشان میدهد . بیش از 70% از پرسش شوندگان معتقدند که وظیفه دولت و مردم آن است که با همکاری بیشتر زمینه تداوم و افزایش فعالیتهای این سازمان را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیاست خارجی، انقلاب اسلامی، دیپلماسی عمومی، کمیته امداد Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ملی گرایی، سیاست خارجی، انقلاب اسلامی، منافع ملی