پایان نامه با واژگان کلیدی کارآفرینی، فناوری اطلاعات، اجتماعی و فرهنگی، مدل مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

5-4-2- پیشنهادهای سياست‌گذاري 138
5-4-3- پيشنهادها جهت پژوهش‌هاي آينده 138
منابع 139
منابع فارسی 139
منابع انگلیسی 141
پيوست‌ها 143
پ-1- نمونه‌يی از ابزارهاي گردآوري داده‌ها (بخش كيفي – سوالات مصاحبه) 143
پ-2- نمونه‌يی از ابزارهاي گردآوري داده‌ها (بخش كمي – پرسش‌نامه) 144
پ-3- شواهد مستند گردآوري داده‌ها (بخش كيفي – مصاحبه) 153
پ-4- نتايج تحليل نرم‌افزاري داده‌ها (كمي – پرسش‎نامه) 164
پ-5- كدگذاري اسناد بالادستي 171
واژه‌نامه فارسی به انگليسی 183
واژه‌نامه‌ی انگليسی به فارسی 186

فهرست جداول

جدول ‏11- نام کشورهای منطقه‌ی مد نظر در سند چشم‌انداز (استخراج از رضايي، مبيني، 1385) 18
جدول ‏21- مقايسه‌ی الگوهاي خط مشي دولتي در توسعه كارآفريني (داوری، رضایی کلیدبری 1385) 31
جدول ‏22- خلاصه‌یی از برخی از پژوهش‌های خارجي مرتبط با موضوع 34
جدول ‏23- خلاصه‌یی از برخی از پژوهش‌های داخلي مرتبط با موضوع 36
جدول ‏24- بررسي موارد مرتبط با كارآفريني و فناوري اطلاعات در سياست‌هاي كلي نظام 39
جدول ‏25- بررسي موارد مرتبط با كارآفريني و فناوري اطلاعات در برنامه‌ي پنجم توسعه 42
جدول ‏26- بررسي موارد مرتبط با فناوري اطلاعات در نقشه‌ي جامع توسعه‌ي كارآفريني 44
جدول ‏27- بررسي موارد مرتبط با كارآفريني در سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات 45
جدول ‏28- مقایسه‌ی سیاست‌های کارآفرینی در حوزه‌ی فاوا برخی از کشورهای منطقه 50
جدول ‏41- فهرست خبرگان 67
جدول ‏42- جنسيت پاسخگويان 68
جدول ‏43- ميزان تحصيلات پاسخگويان 69
جدول ‏44- سمت سازماني پاسخگويان 70
جدول ‏45- زمينه‌ي كاري پاسخگويان 71
جدول ‏46- محل كار پاسخگويان 72
جدول ‏47- تحليل سن پاسخگويان 73
جدول ‏48- ميزان فراواني سن پاسخگويان 74
جدول ‏49- روش كدگذاري سازه‌هاي تحقيق 75
جدول ‏410- راهنماي ساير كدها 76
جدول ‏411- خلاصه‌ي كدگذاري سياست‌هاي مناسب (مستخرج از مصاحبه‌ها و اسناد) 77
جدول ‏412- خلاصه‌ي كدگذاري توسعه‌ي فناوري اطلاعات (مستخرج از مصاحبه‌ها و اسناد) 84
جدول ‏413- خلاصه‌ي كدگذاري مولفه‌ي سوم: توسعه‌ي كارآفريني (مستخرج از مصاحبه‌ها و اسناد) 90
جدول ‏414- ضريب پايايي پرسش‌نامه 105
جدول ‏415- فراواني مربوط به طيف ليكرت مولفه اول: اثر سياست‌هاي دولت در توسعه‌ي فا 106
جدول ‏416- جدول آمار توصيفي مولفه اول: اثر سياست‌هاي دولت در توسعه‌ي فا 107
جدول ‏417- فراواني و درصد مربوط به مولفه اول: تاثير سياست‌هاي دولت در توسعه‌ي فا 108
جدول ‏418- فراواني مربوط به طيف ليكرت مولفه دوم: اثر توسعه‌ي فا بر توسعه‌ي كارآفريني 109
جدول ‏419- جدول آمار توصيفي مولفه دوم: اثر توسعه‌ي فا بر توسعه‌ي كارآفريني 110
جدول ‏420- فراواني و درصد مربوط به مولفه دوم: تاثير توسعه‌ي فا بر توسعه‌ي كارآفريني 111
جدول ‏421- فراواني مربوط به طيف ليكرت مولفه سوم: بازخورد توسعه‌ي كارآفريني بر سياست‌هاي دولت 112
جدول ‏422- جدول آمار توصيفي مولفه سوم: اثر توسعه‌ي كارآفريني بر سياست‌هاي دولت 113
جدول ‏423- فراواني و درصد مربوط به مولفه سوم: بازخورد توسعه‌ي كارآفريني بر سياست‌هاي دولت 114
جدول ‏424- مجموع پاسخ‌هاي مربوط به تاثير سياست‌هاي دولت در توسعه‌ي فناوري اطلاعات 115
جدول ‏422- آزمون مولفه‌ي اول 115
جدول ‏426- آزمون مربوط به سوالات 1 تا 12 مولفه‌ي اول 116
جدول ‏427- مجموع پاسخ‌هاي مربوط به تاثير توسعه‌ي فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كارآفريني 117
جدول ‏425- آزمون مولفه‌ي دوم 117
جدول ‏429- آزمون مربوط به سوالات 13 تا 28 مولفه‌ي دوم 118
جدول ‏430- مجموع پاسخ‌هاي مربوط به بازخورد توسعه‌ي كارآفريني بر سياست‌هاي دولت 119
جدول ‏428- آزمون مولفه‌ي سوم 119
جدول ‏432- آزمون مربوط به سوالات 29 تا 40 مولفه‌ي سوم 120
جدول ‏433- جدول آمار توصيفي مربوط به سياست‌هاي مناسب حمايتي و پشتيباني 121
جدول ‏434- آزمون مربوط به سياست‌هاي حمايتي و پشتيباني 122
جدول ‏435- جدول آمار توصيفي مربوط به نقش توسعه‌ي منابع انساني 123
جدول ‏436- آزمون مربوط به نقش توسعه‌ي منابع انساني 123
جدول ‏437- جدول آمار توصيفي مربوط به نقش فرهنگ‌سازي 124
جدول ‏438- آزمون مربوط به به نقش فرهنگ‌سازي 124
جدول ‏439- جدول آمار توصيفي مربوط به نقش توسعه‌ي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات 125
جدول ‏440- آزمون مربوط به نقش توسعه‌ي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات 125
جدول ‏441- جدول آمار توصيفي مربوط به نقش توسعه‌ي نهادهاي فناوري اطلاعات 126
جدول ‏442- آزمون مربوط به نقش توسعه‌ي نهادهاي فناوري اطلاعات 126
جدول ‏443- جدول آمار توصيفي مربوط به نقش توسعه‌ي محتوا و كاربردهاي فناوري اطلاعات 127
جدول ‏444- آزمون مربوط به نقش توسعه‌ي محتوا و كاربردهاي فناوري اطلاعات 127
جدول ‏51- سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات 134
جدول پ-1- پاسخ‌ها و كدگذاري مصاحبه با خبره‌ي اول (مهندس رياضي) 153
جدول پ-2- كدگذاري مصاحبه با خبره‌ي دوم (مهندس حكيم جوادي) 156
جدول پ-3- كدگذاري مصاحبه با خبره‌ي سوم (دكتر يزدانيان) 158
جدول پ-4- كدگذاري مصاحبه با خبره‌ي ششم (مهندس اسفيداني) 161
جدول پ-5- كدگذاري عبارات استخراجي از مصاحبه‌هاي وزير ارتباطات با مطبوعات 162
جدول پ-6- ضريب پايايي پرسش‌نامه 164
جدول پ-7- كدگذاري عبارت استخراجي از سند چشم‌انداز بيست‌ساله 171
جدول پ-8- كدگذاري عبارت استخراجي از سياست‌هاي كلي نظام 172
جدول پ-9- كدگذاري عبارت استخراجي از برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم 175
جدول پ-10- كدگذاري عبارت استخراجي از نقشه‌ي جامع كارآفريني 177
جدول پ-11- كدگذاري عبارت استخراجي از سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور 178
جدول پ-12- كدگذاري عبارت استخراجي از اسناد كشورهاي منطقه 182

فهرست نمودارها، عکس‌ها و نقشه‌ها
شکل ‏11- نقشه‌ی جامع توسعه‌ی کارآفرینی در کشور 16
شکل ‏12- نحوه‌ی سازمان‌دهی تحقیق 20
شکل ‏21- نحوه‌ی بخش‌بندی مباحث نظری 22
شکل ‏22- مدل توسعه‌ی فناوری اطلاعات UNDP (فتحیان، مهدوی نور؛ 1387 ص 86). 23
شکل ‏23- مدل فرآیند کارآفرینی از دیدگاه فری (احمدپور، مقیمی 1387) 26
شکل ‏24- مدل سیستمی فرآیند کارآفرینی از دیدگاه دکتر احمدپور 27
شکل ‏25- الگوی پیشنهادی برای سازمان‌های مسؤول توسعه‌ی کارآفرینی(داوری، رضایی کلیدبری 1385) 33
شکل ‏26- مولفه‌های تاثیرگذار بر تدوین سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فا 52
شکل ‏27- مدل مفهومی اوليه‌ي بر مبناي ادبيات موضوع 54
شکل ‏31- مراحل پژوهش 57
شکل ‏41- نمودار جنسيت پاسخگويان 68
شکل ‏42- نمودار ميزان تحصيلات پاسخگويان 69
شکل ‏43- نمودار سمت پاسخگويان 70
شکل ‏44- نمودار زمينه‌ي كاري پاسخگويان 71
شکل ‏45- نمودار محل كار پاسخگويان 73
شکل ‏46- نمودار ستوني مربوط به فراواني مولفه‌ي اول: اثر سياست‌هاي دولت بر توسعه‌ي فا 107
شکل ‏47- نمودار تجمعي مربوط به فراواني مولفه‌ي اول: اثر سياست‌هاي دولت بر توسعه‌ي فا 108
شکل ‏48- نمودار ستوني مربوط به فراواني مولفه دوم: اثر توسعه‌ي فا بر توسعه‌ي كارآفريني 110
شکل ‏49- نمودار تجمعي مربوط به فراواني مولفه‌ي دوم: اثر توسعه‌ي فا بر توسعه‌ي كارآفريني 111
شکل ‏410- نمودار ستوني مربوط به فراواني مولفه سوم: بازخورد توسعه‌ي كارآفريني بر سياست‌هاي دولت 113
شکل ‏411- نمودار تجمعي مربوط به فراواني مولفه سوم: بازخورد توسعه‌ي كارآفريني بر سياست‌هاي دولت 114
شکل ‏412- نمودار درصد فراواني مربوط به مولفه اول 116
شکل ‏413- نمودار درصد فراواني مربوط به مولفه دوم 118
شکل ‏414- نمودار درصد فراواني مربوط به مولفه سوم 120
شکل ‏51- مدل مفهومی نهايي پژوهش 136
شکل پ- ‏01- خروجي‌ SPSS در خصوص اثر سياست‌هاي دولت در توسعه‌ي فناوري اطلاعات 165
شکل پ- ‏02- خروجي‌ SPSS در خصوص اثر توسعه‌ي فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كارآفريني 165
شکل پ- ‏03- خروجي‌ SPSS در خصوص اثر توسعه‌ي آفريني بر سياست‌هاي دولت 166
شکل پ- ‏04- خروجي‌ SPSS در خصوص اثبات مدل مفهومي پژوهش 166
شکل پ- ‏05- خروجي‌ SPSS در خصوص اثر سياست‌هاي مناسب حمايتي و پشتيباني 167
شکل پ- ‏06- خروجي‌ SPSS در خصوص اثر سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي منابع انساني 167
شکل پ- ‏07- خروجي‌ SPSS در خصوص اثر سياست‌هاي مناسب فرهنگ‌سازي 168
شکل پ- ‏08- خروجي‌ SPSS در خصوص اثر سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي زيرساخت فا 168
شکل پ- ‏09- خروجي‌ SPSS در خصوص اثر سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي نهادهاي فا 169
شکل پ- ‏010- خروجي‌ SPSS درخصوص اثرسياست‌هاي مناسب توسعه‌ي محتوا وكاربردهاي فا 169
شکل پ- ‏011- خروجي‌ SPSS در خصوص اثبات سياست‌هاي پيشنهادي 170
شکل پ- ‏012- خروجي‌ SPSS در خصوص پايايي كل پرسش‌نامه 170

مقدمه
اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسي مورد نياز هر فعّاليت کارآفريني و کسب‌وکار جديد است. در خصوص تأثیر سياست‌هاي مناسب فناوري اطلاعات بر اشتغال دو نگرش وجود دارد: سياست اول به ايجاد مشاغل جديد در عرصه فناوري اطلاعات توجه دارد و ايجاد مشاغل در اين حوزه را نويد بخش رشد اشتغال مي‌داند. سياست دوم معتقد است که حذف تدريجي جايگاه انسان در مشاغل موجود باعث بروز معضلات اجتماعي خواهد شد.
در اين پژوهش هدف تدوين سياست‌هاي مناسب براي توسعه‌ي كارآفريني‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات بود. كه با استفاده از بررسي ادبيات موضوع؛ مرور اسناد بالادستي؛ مروري بر اسناد كشورهاي منطقه و هم‌چنين اخذ نظر خبرگان موضوع به يك‌سري مولفه‌ي مورد نياز براي توسعه‌ي كارآفريني‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات رسيديم كه با استفاده از توزيع پرسش‌نامه در جامعه‌ي آماري و تحليل آن موارد مورد نياز كشور نهايي شد.

1- فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
در حال حاضر بسیاری از کشورهای در حال توسعه براي توسعه‌ی همه جانبه‌ی خود در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با چالش‌هایی مواجه‌اند که اهم آن‌ها عبارت‌اند از:
• توسعه‌ی کارآفرینی به منظور کاهش بی‌کاری
• ایجاد اشتغال مولد به منظور کاهش فقر و بسط عدالت اجتماعی
• بهبود استانداردهای بهداشتی و درمانی
• افزایش میزان دسترسی افراد به سطوح بالاتری از سواد و تحصیلات
• افزایش مشارکت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر برای افراد
• حفاظت از محیط زیست
• و نظایر آن
انتظار می‌رود این چالش‌ها و مشکلات مشابه آن‌ها دهه‌ي آتی دغدغه‌ي اصلی سیاست‌گذاران توسعه در کشورهای مختلف باشد و هر تمهیدی که بتواند حل و فصل مسایل مبتلا به مذکور را تسریع و تسهیل کند، بی‌تردید مورد استقبال و استفاده خواهد بود.
فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌‌توان از جمله تمهیدات و ابزارهای بی‌بدیل و غیرقابل چشم‌پوشی در حل و فصل برخی از مسایل و چالش‌های توسعه از جمله اشتغال دانست.
نمونه‌های موفقی از کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامعی دنيا خصوصا آمریکای شمالی، اروپای غربی و آسیای جنوب شرقی نشان می‌دهد که اين فناوري می‌توانند در حل و فصل چالش‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته شوند. لذا در این پژوهش به تدوین سیاست‌های مناسب برای توسعه‌ی کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته شده است.
1-2- بیان مسأله
فرصت‌هاي شغلي متنوع و جديد، نتيجه‌ي توسعه‌ي فناوري است. با توسعه‌ي صنعت در اثر توسعه‌ي فناوري، بسياري مشاغل جديد مرتبط با آن صنعت به وجود مي‌آيد. فناوري از تعدد مشاغل دشوارتر مي‌کاهد و بر تکثر مشاغل آسان‌تر مي‌افزايد. (Laudon K.C, Teaver C.G, Laudon J.P; 2000) روند تحولات جهاني مانند تغييرات چشمگير در وضعيت جمعيتي، استقبال از مهاجرت، ظهور فناوري‌هاي نو، تولد سازمان‌هاي جديد اجتماعي و طرح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، کارآفرینی، تحلیل داده، دانشگاه تهران Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، یادگیری الکترونیک، بانکداری الکترونیک