پایان نامه با واژگان کلیدی کارآفرینی، فرهنگ کار، ایجاد و توسعه، توسعه کارآفرینی

دانلود پایان نامه ارشد

موثر
37. آيا رشد كسب‌وكارها بر تدوين فرهنگ‌سازي دولت در حوزه‌ي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
38. آيا توسعه‌ي كسب‌وكار بر تدوين سياست‌هاي حمايتي دولت در حوزه‌ي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
39. آيا توسعه‌ي كسب‌وكار بر تدوين سياست‌هاي آموزشي دولت در حوزه‌ي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
40. آيا توسعه‌ي كسب‌وكار بر تدوين فرهنگ‌سازي دولت در حوزه‌ي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر

بخش سوم: اولويت‌بندي سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات

قسمت اول: سياست‌هاي مناسب حمايتي و پشتيباني
1. آيا تهيه و تصويب بسته‌هاي حمايتي براي كارآفرينان بر توسعه‌ي كارآفريني موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
2. آيا سياست‌هاي جذب سرمايه‌گذاري ‌مستقيم بومي و خارجي بر توسعه‌ي كارآفريني موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
3. آيا توسعه‌ي فرآيند ثبت‌نام و پرداخت تسهيلات مالي مبتني بر فا بر توسعه‌ي كارآفريني موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
4. آيا تدوين قوانين حقوق مالكيت فكري در حوزه‌ي فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كارآفريني موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
5. آيا انتقال فناوري به كشور بر توسعه‌ي كارآفريني موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
6. تاثير امنيت سرمايه‌گذاري در صنعت فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
7. تاثير ايجاد نهادهاي سرمايه‌گذار مخاطره‌آميز بر توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فاوا چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
8. تاثير کاهش تعرفه واردات تجهيزات فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
9. تاثير حذف جرايم ديركرد بازپرداخت تسهيلات بر توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
10. تاثير فناوري اطلاعات در حمايت از تجاري‌سازي ايده‌ها چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
11. تاثير فناوري اطلاعات بر غربالگری ایده‌ها چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
12. تاثير شرکت‌های حمایتگر بیمه‌يی بر بنگاه‌های کارآفرین چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
13. تاثير ايجاد نظام مالي و بانکي يکپارچه مبتني بر فاوا بر توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
14. تاثير ايجاد نظام گمرکي يکپارچه مبتني بر فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
15. تاثير ايجاد نظام مالياتي يکپارچه مبتني بر فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
16. تاثير ايجاد نظام بازرگاني و تجاري يکپارچه مبتني بر فاوا بر توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
17. تاثير ايجاد نظام حمل و نقل يکپارچه مبتني بر فاوا بر توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
18. تاثير ايجاد نظام بيمه‌يي يکپارچه مبتني بر فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
19. تاثير فا در جلب مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در راستاي توسعه کارآفرینی چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
20. تاثير فناوري اطلاعات در ایجاد پیوند بین شرکت‌های کوچک دانش بنیان با شرکت‌های بزرگ سنتی در راستاي توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
21. تاثير ایجاد و توسعه مراکز مشاوره، اطلاع‌رسانی و خدمات کارآفرینی بر توسعه‌ي كسب‌وكار چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر

قسمت دوم: سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي منابع انساني
22. تاثير سياست‌هاي دولت در راستاي تشويق مردم به يادگيري فا در توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
23. آيا ارايه‌ي خدمات آموزشي و مشاوره‌ي كارآفريني در توسعه‌ي كسب‌وكار موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
24. آيا ایجاد و توسعه دانشکده‌ها و دانشگاه‌های کارآفرینی در توسعه‌ي كسب‌وكار موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
25. آيا تغيير رشته‌هاي دانشگاهي با رويكرد كارآفريني در توسعه‌ي كسب‌وكار موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
26. آيا تهیه و اجرای برنامه‌های جامع رشد خلاقیت، نوآوری در توسعه‌ي کارآفرینی موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
27. آيا طراحي و تدوين آموزش‌هاي تخصصي كارآفريني مبتني بر فا بر توسعه‌ي کارآفرینی موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
28. آيا گنجاندن مباحث کارآفرینی در تمامی مقاطع تحصیلی در توسعه‌ي کارآفرینی موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
29. تاثير آموزش بهره‌گيري از فناوري اطلاعات به عموم شهروندان بر توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
30. تاثير فناوري اطلاعات در تغییر رویکردها به سوی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر

قسمت سوم: سياست‌هاي مناسب فرهنگ‌سازي
31. تاثير فناوري اطلاعات در استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های رسانه‌های ارتباط جمعی به منظور ترویج فرهنگ کارآفرینی چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
32. تاثير فناوري اطلاعات براي افزايش مشاركت سازمان‌هاي مردم نهاد در توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
33. تاثير فناوري اطلاعات در ترويج فرهنگ کارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
34. تاثير فرهنگ‌سازي و نهادینه‌سازی استفاده از فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
35. تاثير فناوري اطلاعات در راستاي گسترش فرهنگ مالكيت فكري ايده‌هاي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر

قسمت چهارم: سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي زيرساخت فناوري اطلاعات
36. تاثير ايجاد شبکه‌ي ملي اطلاعات بر توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
37. تاثير ايجاد مراكز داده امن داخلي بر توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
38. تاثير فا بر عرضه‌ي محصولات و خدمات بنگاه‌هاي كارآفرين در سطح ملي و بين‌المللي چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر

قسمت پنجم: سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي نهادهاي فناوري اطلاعات
39. تاثير ايجاد و تقويت مراكز رشد، شهرک‌ها و پارك‌هاي علمي و فناوري بر توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
40. تاثير مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در حوزه‌ي فاوا بر توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
41. تاثير فناوري اطلاعات بر تشکيل بازارهاي ترکيبي “بنگاه به بنگاه” و “بنگاه به مشتري” در ابعاد داخلي و خارجي چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
42. تاثير فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي خوشه‌ها و شبکه‌هاي کسب‌وکار چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
43. تاثير راه‌اندازی بازار مجازي بورس ایده بر توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
44. تاثير فناوري اطلاعات بر کوتاه‌سازی فرآیند اخذ مجوز و ایجاد بنگاه‌های کارآفرین چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
45. تاثير فناوري اطلاعات بر کوتاه‌سازی فرآیند انحلال بنگاه‌ها و شرکت‌ها حسب ضرورت هنگام ادغام و یا مالکیت جدید چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
46. تاثير فناوري اطلاعات بر شبكه‌سازي بين كارآفرينان داخلي و مقيم خارج كشور چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
47. تاثير کسب اطلاع مستمر از روندهاي بازار و فناوري بر توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر

قسمت ششم: سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي محتوا و كاربردهاي فناوري اطلاعات
48. آيا توسعه‌ي دولت الكترونيكي بر توسعه‌ي كارآفريني موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
49. آيا توسعه‌ي سلامت الكترونيكي بر توسعه‌ي كارآفريني موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
50. آيا توسعه‌ي يادگيري الكترونيكي بر توسعه‌ي كارآفريني موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر

پ-3- شواهد مستند گردآوري داده‌ها (بخش كيفي – مصاحبه)
جدول پ-1- پاسخ‌ها و كدگذاري مصاحبه با خبره‌ي اول (مهندس رياضي)
رديف
متن كامل پاسخ به همراه عبارت‌هاي استخراجي
1
سياست سطوح مختلفي دارد، در سطح كلان ملي بله سياست‌هاي موجود در زمينه‌ي فناوري اطلاعات پاسخ‌گوي نياز است و سياست‌هاي خوبي داريم نظير سياست‌هاي كلي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني، سياست‌هاي كلان نظام اداري، سياست‌هاي كلان امنيت فضاي تبادل اطلاعات، سياست‌هاي كلان پدافند غيرعامل و نظاير آن كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، همه شامل ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز مي‌شود كه بايد از آن استفاده كرد. نقشه جامع علمي كشور نيز فناوري اطلاعات را جزء اولويت‌هاي بالا قرار داده است. (C1-1)
آن‌چه كمبود است سياست‌هاي اجرايي و عملياتي است، به خصوص در حوزه‌هاي مختلف. با توجه به اين كه فناوري اطلاعات كاربرد بسيار گسترده‌يي دارد بايد در هر حوزه‌ي سياست خاص حوزه را داشته باشيم. در اين سطوح سياست كم است. هم‌چنين سياست‌ها بايد در راستاي سياست‌هاي كلان باشد و هم‌راستا با آن بايد باشد و گرنه اثربخشي آن كاهش پيدا مي‌كند.
2
در حوزه‌هاي مختلف بايد سياست‌هاي مناسب كه ما را به سوي توسعه‌ي فناوري اطلاعات در آن حوزه سوق دهد بايد تدوين كنيم. (C1-2) ما سياست‌هاي علمي و فناوري مشخص نداريم، كمبودهايي داريم. مشخص نيست مراكز علمي و پژوهشي ما روي چه موضوعاتي در حوزه‌ي فناوري اطلاعات كار مي‌كنند؟ خيلي دانشگاه‌ها روي موضوعات مختلف كار كرده‌اند ولي در چارچوب يك سياست معين و مشخص نيست و بعضي وقت‌ها خروجي‌هاي آنان به دليل اين‌كه هماهنگ با ساير سياست‌ها نيست بازدهي لازم را ندارد.
درحوزه‌ي اقتصادي هم همين‌طور است مثلا در حوزه‌ي پول و اعتبار سياست‌هاي منسجم براي سوق كشور به سمت الكترونيكي كردن پول و اعتبار نيست يا تجارت كامل الكترونيكي نيست.
نكته‌ي ديگر بومي بودن سياست‌ها است كه بايد با ساير امور مملكت هماهنگي داشته باشد به عنوان مثال در حوزه‌ي تجارت الكترونيكي شايد در همه‌ي جاي دنيا تمركز بر B2B باشد در حالي كه شايد براي ما B2C مهم‌تر باشد، چرا كه تاثيرگذاري آن بيش‌تر است. لذا بومي بودن سياست بايد مدنظر باشد.
3
استفاده از فناوري اطلاعات به صورت وسيع در سطح وسيع از بعد اولويت كاربردي و از نگاه فناوري قابل بحث است. از نظر اولويت كاربردي بايد نقطه‌ي آغاز جايي باشد كه هم دستگاه‌هاي دولتي و هم مردم بتوانند خدمات را عرضه و استفاده كنند و اين كه بايد بخش بزرگي از جمعيت را پوشش دهد؛ (C1-3) تا مردم به تاثيرات مثبت آن پي ببرند و مشتاق شوند. از كارهاي پيچيده، پرهزينه و زمان‌بر نبايد شروع شود.
تجربياتي در كشور انجام شد كه نمونه‌هاي موفقي بود، مثل ثبت‌نام كنكور، خريد كالا و خدمات، سفارش كالا و اين‌جور موارد. (C1-4) بايد كار به گونه‌يي باشد كه كار مردم را تسريع كند. براي كارهاي پيچيده بايد از درون دستگاه‌ها شروع شود و فعاليت‌ها الكترونيكي شود تا راندمان بالا روند آمادگي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کارآفرینی، فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران، علامه طباطبایی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوري، سرمايه‌گذاري، الكترونيكي، كشور