پایان نامه با واژگان کلیدی کارآفرینی، فناوری اطلاعات، ایجاد و توسعه، منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

و جهت آموزش و تربیت متخصصان و افزایش مهارت‌های فنی و قابلیت‌های کارآفرینی اقدام به ارايه‌ي خدمات آموزشي و مشاوره‌ي كارآفريني از طريق گنجاندن مباحث کارآفرینی در تمامی مقاطع تحصیلی و ایجاد و توسعه دانشکده‌ها و دانشگاه‌های کارآفرینی نمايد.
4-4-3-3- نقش توسعه‌ی محتوا و كاربرددر توسعه‌ی کارآفريني مبتني بر فناوری اطلاعات
همان‌طوري كه از برآيند اطلاعات استخراج شده از ادبيات موضوع و مصاحبه با خبرگان مشخص شد، توسعه‌ي كاربردهاي فناوري اطلاعات در توسعه‌ي كارآفريني موثر است، به واسطه‌ي توسعه‌ي فناوري اطلاعات كاربردهاي جديدي از فناوري اطلاعات به عرصه ظهور مي‌رسد كاربردهايي مانند دولت الكترونيكي، سلامت الكترونيكي، يادگيري الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي و… كه اين امر فرصت‌هاي فراواني را براي كارآفرينان به وجود مي‌آورد. كه از طريق اين كاربردهاي جديد به ايجاد و توسعه‌ي كسب‌وكار بپردازند و در كنار آن از بومي‌سازي كاربردها به عنوان يك فرصت جديد جهت كارآفريني استفاده كنند.
4-4- نتيجه گيری
با توجه به مطالب اين بخش به طور کلی میتوان گفت که هر سه مولفه‌ي تحقيق حاضر مبنی بر “اثر سياست‌هاي دولت در توسعه‌ي فناوري اطلاعات”، “اثر توسعه‌ فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كارآفريني” و “اثر توسعه‌ي كارآفريني در سياست‌گذاري حوزه‌ي فناوري اطلاعات” تاييد ميشوند. هم‌چنين سياست‌هاي استخراجي از مصاحبه‌ها و اسناد بالادستي براي توسعه‌ي كارآفريني ضروري است. لذا در اين بخش از مجموع مرور ادبيات موضوع، بررسي اسناد بالادستي، بررسي اسناد برخي از كشورهاي منطقه، انجام مصاحبه‌ها و تحليل پرسش‌نامه‌ها سياست‌هاي نهايي پيشنهاد مي‌شود.
بر همين اساس سياست‌هاي حمايتي در راستاي استفاده از بخش خصوصی جهت توسعه‌ی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و اقدام به تشویق کارآفرینی در بخش تولید محصولات فناوری اطلاعات با نگرش بر صادرات امري لازم است.
ایجاد مراکز كارآفريني و اعطای تسهیلات و حمایت از کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات از ويژگي هاي اساسي سياست‌هاي مناسب براي توسعه كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات است از اين رو دولت باید بستر كارآفرینی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات كه همان شبكه‌های ارتباطی و اطلاعاتی است، را توسعه داده و امكان دسترسی آسان همگان به این شبكه‌ها را فراهم نماید.
استفاده از فناوری از یك‌سو در اثر افزایش بهره‌وری، نیاز به منابع انسانی را كاهش داده و از سوی دیگر تنوع فعالیت‌ها و مشاغل جدید را باعث می‌شود كه برای منابع انسانی بیشتری اشتغال ایجاد می‌نماید.
سياست مناسب در صنعت فناوري اطلاعات منجر به تشويق كارآفرينان جهت توليد ايده‌هايي مي‌شود كه خروجي اين ايده‌ها محصولی را تولید یا مشکلی را حل می‌کند یا ارزشی را ایجاد می‌کند.

5- فصل پنجم:
نتيجه‌گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه
پژوهش حاضر به بررسي سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي كارآفريني‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات ميپردازد و با توجه به مطالب و داده‌هاي به دست آمده از ادبيات موضوع، مصاحبه‌ها و پرسش‌نامهها و نتايج آن‌ها كه در فصل قبل بررسي شد در اين بخش به بررسي و خلاصهيي از تجزيه و تحليل مولفه‌ها پرداخته ميشود و در نهايت به بررسي نظرات و پيشنهادهاي مرتبط در اين زمينه و مسايل مربوط به موضوع‌هايي كه قابل بحث و بررسي در آينده است، مطرح ميشود.
5-2- تحليل بر اساس مباني نظري، سوال‌ها و فرضیه‌های تحقيق
5-2-1- خلاصه روند تحقيق
همان‌طور كه در فصل‌هاي قبلي تشريح شد فناوري اطلاعات ابعاد مختلفي را در بر مي‌گيرد. شايد بتوان گفت كه يكي از ابزارهاي مهم براي گذر از جوامع سنتي به جوامع مدرن است. در حقيقت، بهكارگيري و گسترش فناوري اطلاعات غالبا در جهت انجام تغييرات در فرآيندهاي دولتي نظير تمركززدايي، بهبود كارآيي، اثربخشي و كارآفريني است. (Xenakis.A. & Macintosh, A., 2007)‌ اين امر در سال‌هاي اخير به طور جدي در دستور دولتها قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نيروهاي خود را در راه تحقق چنين شرايطي بسيج كردهاند و در صدد برآمدهاند كه فرآيندهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي را با كمك فناوري نوين ارتباطات و اطلاعات اصلاح كرده و از اين طريق به شيوه كارآمدتري در اداره امور مملكت از جمله توسعه‌ي اشتغال و كارآفريني بپردازند.
لذا اين سؤال اصلي مطرح ميشود كه چه سياست‌هايي ميتواند در توسعه‌ي كارآفريني‌ مبتني بر فناوري اطلاعات تأثير گذار باشد كه در اين پژوهش به بررسي استخراج اين سياست‌ها بر اساس بررسي متون، بررسي اسناد بالادستي و مصاحبه با خبرگان پرداخته شد.
با توجه به نكات مذكور و با توجه به اين‌كه كليه مسايل مطرح شده در پرسش‌نامه گنجانده شده بود، پرسش‌نامه در ميان كارشناسان، مديران، دانشجويان و صاحبان كسب‌وكار پخش شد سپس با استفاده از روش‌هاي آماري و كمك گرفتن از نرمافزارهاي تخصصي آماري به تجزيه و تحليل آماري پرسش‌هاي مطرح شده و مولفه‌هاي پژوهش پرداخته شد.
5-2-2- بحث و نتيجه گيري
در اين قسمت ابتدا به بررسي خلاصه‌يي از نتايج آماري، مولفه‌ها و سوالات اصلي و فرعي پژوهش پرداخته خواهد شد.
با توجه به نتايج آماري 82 درصد از پاسخ‌گويان به پرسش‌نامه داراي تحصيلات كارشناسي ارشد و بالاتر بوده‌اند، هم‌چنين 51 درصد از پاسخ‌گويان در رده‌هاي مديريتي (پايه، مياني و ارشد) در دستگاه‌هاي مرتبط مشغول به كار بوده‌اند.
با توجه به مدل مفهومي اوليه‌ي سه مولفه براي پژوهش در نظر گرفته شده بود كه نتايج و تحليل‌ها هر سه مولفه به ‌شرح زير را تاييد مي‌كند، در نتيجه مدل مفهومي پژوهش نيز اثبات مي‌شود.
مولفه اول: اثر سياست‌هاي مناسب دولت بر توسعه‌ي فناوري اطلاعات چگونه است؟
با توجه به نتايج به دست آمده در فصل قبل بيش‌تر افراد اعلام داشتهاند که سياست‌هاي دولت بر توسعه‌ي فناوري اطلاعات تاثير به سزايي دارد. پس مي‌توان گفت دولت با تدوين سياست‌هاي مناسب حمايتي، آموزشي و فرهنگ‌سازي در حوزه‌ي فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي آن در كليه‌ي ابعاد اعم از توسعه‌‌ي زيرساخت، توسعه‌ي منابع انساني، توسعه‌ي نهادها و توسعه‌ي محتوا و كاربردهاي فناوري اطلاعات تاثيرگذار است. و همان‌طور كه مشاهده در كليه‌ي سوال‌هاي مربوط به اين بخش بيش از 50 درصد پاسخ‌گويان موثر بودن موضوع را اعلام داشته‌اند.
مولفه دوم: اثر توسعه‌ي فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
با توجه به نتايج به دست آمده در فصل قبل بيش‌تر افراد اعلام داشتهاند که توسعه‌ي فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كارآفريني تاثير به سزايي دارد. پس مي‌توان گفت توسعه‌ي فناوري اطلاعات در زمينه‌هاي زيرساخت، منابع انساني، نهادها و كاربردهاي آن كه از مولفه‌ي اول حاصل شد بر نوآوري، ايجاد و رشد و توسعه‌ي كسب‌وكارها و در نتيجه بر توسعه‌ي كارآفريني موثر است و همان‌طور كه مشاهده در كليه‌ي سوال‌هاي مربوط به اين بخش بيش از 70 درصد پاسخ‌گويان موثر بودن موضوع را اعلام داشته‌اند.
مولفه سوم: اثر توسعه‌ي كارآفريني بر سياست‌هاي دولت چگونه است؟
اين مولفه در اصل بازخوردي از توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات براي دولت است، كه بتواند با توجه به نتايج آن نسبت به اصلاح و وضع سياست‌هاي جديد اقدام نمايد. با توجه به نتايج به دست آمده در فصل قبل بيش‌تر افراد اعلام داشتهاند که توسعه‌ي فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كارآفريني تاثير به سزايي دارد. پس مي‌توان گفت نتايج حاصل از توسعه‌ي كارآفريني در اثر توسعه‌ي فناوري اطلاعات بر تدوين سياست‌هاي جديد حمايتي؛ آموزشي و فرهنگ‌سازي توسط دولت موثر است و همان‌طور كه مشاهده در كليه‌ي سوال‌هاي مربوط به اين بخش بيش از 46 درصد پاسخ‌گويان موثر بودن موضوع را اعلام داشته‌اند.
در پايان سياست‌هاي مناسب جهت توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات به شرح زير جمع‌بندي مي‌شود.

جدول ‏51- سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات
حوزه
بخش
سياست پيشنهادي
پشتيباني و حمايت
قانون گذاري
• تدوين قوانين حقوق مالكيت فكري در حوزه‌ي فناوري اطلاعات
• تدوین قوانین مناسب صادرات و واردات در حوزه‌ي فناوري اطلاعات
• تدوین قوانین مناسب رقابت
• تدوین قوانین مناسب تجاري، گمرکی و مالیاتی

حمايتي
• تهيه و تصويب بسته‌هاي حمايتي براي كارآفرينان
• تدوين سياست‌هاي جذب سرمايه‌گذاري ‌مستقيم بومي و خارجي
• تامين امنيت سرمايه‌گذاري در صنعت فناوري اطلاعات
• حذف و يا كاهش جرايم ديركرد بازپرداخت تسهيلات
• سرمایه‌گذاري در فعالیت‌هاي مخاطره آمیز بخش فناوري اطلاعات
• تهیه امکانات و تسهیلات مناسب براي شرکت‌هاي کوچک و متوسط
• برنامه تضمین اعتبار براي شرکت‌هاي نو پاي حوزه‌ي فا
• حمايت از افزايش كارآيي و اثربخشي نهادهاي فناوري اطلاعات
• ارایه کمک‌هاي مالی و غیر مالی به كارآفرينان مبتني بر فا
• کاهش موانع ایجاد بنگاه كارآفرين در حوزه‌ي فناوري اطلاعات
• ایجاد نظام معافیت مالیاتی و گمرکی
• تأمین مالی و اعتبارات كارآفرينان از طريق وام، وجو اداره شده و…

ايجادي
• توسعه‌ي فرآيند ثبت نام و پرداخت تسهيلات مالي مبتني بر فا
• انتقال فناوري‌هاي مرتبط با فاوا به كشور
• ايجاد نهادهاي سرمايه‌گذار مخاطره‌آميز در حوزه‌ي فناوري اطلاعات
• توسعه‌ي شرکت‌های حمایتگر بیمه‌ای
• ایجاد مراکز نوآوري، پارک‌هاي ملی و مراکز رشد تجاري
• ايجاد نظام مالي و بانکي يکپارچه مبتني بر فناوري اطلاعات
• ايجاد نظام گمرکي يکپارچه مبتني بر فناوري اطلاعات
• ايجاد نظام مالياتي يکپارچه مبتني بر فناوري اطلاعات
• ايجاد نظام بازرگاني و تجاري يکپارچه مبتني بر فناوري اطلاعات
• ايجاد نظام حمل و نقل يکپارچه مبتني بر فناوري اطلاعات
• ايجاد نظام بيمه‌يي يکپارچه مبتني بر فناوري اطلاعات
• ایجاد و توسعه مراکز مشاوره، اطلاع‌رسانی و خدمات کارآفرینی
• ایجاد واحدهاي پژوهش و توسعه به منظور ایجاد کارآفرینی

سياست تشويقي
• برگزاري جایزه‌هاي کارآفرینی و کیفیت در حوزه‌ي فا
• تدوين مكانيزم تشویق‌هاي مالی و حمایت‎‌هاي انگیزشی
• تشويق صادركنندگان در حوزه‌ي فا به خصوص در حوزه‌ي نرم‌افزار

آموزش، فرهنگ‌سازي و توسعه‌ي منابع انساني
آموزش
• طراحي و تدوين آموزش‌هاي تخصصي كارآفريني مبتني بر فاوا
• آموزش بهره‌گيري از فناوري اطلاعات به عموم شهروندان
• ارايه‌ي خدمات آموزشي و مشاوره‌ي كارآفريني
• ایجاد و توسعه دانشکده‌ها و دانشگاه‌های کارآفرینی
• بازنگري در رشته‌هاي دانشگاهي با رويكرد كارآفريني
• بازنگري در رشته‌هاي مهارتي (فني-حرفه‌يي) با رويكرد كارآفريني
• تهیه و اجرای برنامه‌های جامع رشد خلاقیت، نوآوری
• گنجاندن مباحث کارآفرینی در تمامی مقاطع تحصیلی
• تدوين سياست‌هاي تشويقي جهت يادگيري فناوري اطلاعات

فرهنگ‌سازي
• استفاده از فناوري اطلاعات در ترويج فرهنگ کارآفريني
• استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های رسانه‌های ارتباط جمعی به منظور ترویج فرهنگ کارآفرینی
• فرهنگ‌سازي و نهادینه‌سازی استفاده از فناوري اطلاعات
• استفاده از فا در راستاي گسترش فرهنگ مالكيت فكري ايده‌هاي كارآفريني
زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات
زيرساخت
• ايجاد و توسعه‌ي شبکه‌ي ملي اطلاعات (شبكه‌ي يكپارچه، امن و پايدار)
• ايجاد و توسعه‌ي مراكز داده امن داخلي
• توسعه‌ی دسترسی همگانی باند پهن به شبكه
• استفاده از فناوري اطلاعات در عرضه‌ي محصولات و خدمات بنگاه‌هاي كارآفرين در سطح ملي و بين‌المللي
نهادهاي فناوري اطلاعات

• ايجاد و تقويت مراكز رشد، شهرک‌ها و پارك‌هاي علمي و فناوري
• مشاركت بخش خصوصي و تعاوني حوزه‌ي فناوري اطلاعات
• ایجاد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط در حوزه‌ي فا
• استفاده از فناوري اطلاعات براي تشکيل بازارهاي ترکيبي “بنگاه به بنگاه” و “بنگاه به مشتري” در ابعاد داخلي و خارجي
• استفاده از فا در توسعه‌ي خوشه‌ها و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، کارآفرینی، منابع انسانی، فرهنگ کار Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد