پایان نامه با واژگان کلیدی کارآفرینی، فناوری اطلاعات، افغانستان، مدل مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

کارآفرینان (بزرگ و کوچک) به ورود به بازار وسیع اپراتورها
7
سند سیاست‌های مخابرات و اینترنت افغانستان
افغانستان
وزارت ارتباطات
2003
• دولت به دنبال توسعه‌ی کارآفرینی در بخش مخابرات و اینترنت از طریق تعامل با کارآفرینان و تشویق سرمایه‌داران افغانی خارج از کشور جهت سرمایه‌ی در بخش مخابرات در داخل کشور است.
8
سند سیاست‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات افغانستان
افغانستان
وزارت ارتباطات
2003
• در حوزه کارآفرینی؛ هدف‌گذار‌ی برای ایجاد پارک‌های فناوری کرده است تا از طریق آن ایده‌های جدید حوزه فناوری اطلاعات را در راستای توسعه‌ی کارآفرینی استفاده نماید.
• گسترش کارآفرینی، اشتغال و نیروی کار ماهر در حوزه جزو اهداف است
9
برنامه‌ی اجرایی و سیاست‌های فناوری اطلاعات پاکستان
پاکستان
وزارت علوم و فناوری
2000
• توسعه‌ی کارآفرینی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد شرکت‌های چندملیتی در حوزه‌های مختلف با استفاده پارک‌های فناوری اطلاعات
• توسعه‌ی کارآفرینی و خدمات صنعتی با استفاده از فناوری اطلاعات

2-4- چارچوب نظري تحقيق
در سياست‌هاي توسعه‌ی کارآفريني بايد عناصر کسب‌وکار و منافع ذي‌نفعان اعم از بخش خصوصي و دولتي در نظر گرفته شود که در این میان سؤالات متعددی مطرح می‌شود، به طور کلي نمونه‌هايي از سؤالات موجود در اين حيطه شامل موارد ذيل است.
• چه نوع سياست‌هايي مي‌توانند ظهور کارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات را توسعه دهند؟
• چه نوع ديدگاه نظري ما را در درک اين فاکتورها ياري خواهند داد؟
• کارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات در کشورهاي منطقه و کشور ما چه تفاوت‌هايي باهم دارند؟
• آيا مي‌توان گفت برخي از سياست‌هاي کارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات در مقايسه با ساير سياست‌ها از تناسب و انطباق بيش‌تري با نيازهاي ويژه تحقيق ما برخوردار هستند؟
• چگونه مي‌توان سياست مناسب را شناسايي نمود؟
همان‌طور كه ذكر شد، در انجام این پژوهش مولفه‌های مختلفی بر خروجی پژوهش تاثیر خواهند گذاشت. که شکل زیر تاثیر این مولفه‌ها بر تدوین سیاست‌های مناسب را نشان می‌دهد:

شکل ‏26- مولفه‌های تاثیرگذار بر تدوین سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فا
لذا تدوین سیاست‌های مناسب برای توسعه‌ی کارآفرینی‌ مبتني بر فناوري اطلاعات غيرقابل انکار است. از مطالب گفته شده مؤلفه‌هاي زیر به عنوان سازه‌ي پژوهش شناسايي شده است.
• تدوین سیاست (سیاست‌گذاری)
• فناوری اطلاعات
• کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات
• سایر سازه‌ها
در ساير مراحل تحقيق و از طریق مصاحبه سازه‌های بیش‌تری استخراج شده و نهايتاً بر اساس پرسش‌نامه اثر اين سازه‌ها بررسي خواهد شد.
2-4-1- جمع بندی کلی مرور ادبیات و ارایه‌ي مدل مفهومی
نتايج اوليه از بررسي ادبيات موضوع نشان دهنده اين موضوع است كه بین توسعه‌ي فناوری اطلاعات و کارآفرینی رابطه‌ی علّي وجود دارد. (Leitão J., Ferreira J. 2007) و از طرفي با كاهش نرخ رشد صنعت مدیران شرکت‌ها به دنبال يافتن استراتژی‌های جدیدی برای باقی ماندن در عرصه رقابت هستند. این رقابت در رشد صنعت باعث شد که شرکت‌ها با استفاده از توسعه‌ي فناوري اطلاعات ابتکارهايي در تعریف مجدد مفهوم مدل‌هاي تجارت‌ خود ايجاد كنند، كه اين توسعه‌ در عرصه‌ي فناوري اطلاعات موجب کاهش هزینه‌هاي سیستم‌هاي اطلاعاتی (Martinez,2009) و افزایش درآمد و سودآوری شرکت‌ها (Chisholm,2005; heim,2000) و در نهایت افزایش اثرگذاری سازمان بر روی ذی‌نفعان خود مي‌شود. (Henry, 2005) بر همين اساس شركت‌ها براي پیشی گرفتن از رقبای خود در بازار راه‌حل را در گرو پاسخ دادن به تقاضاها برای محصولات و خدمات جدید يافتند و استفاده از فناوري اطلاعات در تولید این محصولات و ارايه‌ي خدمات فاکتور موثري است که کارآفرینی را توسعه مي‌دهد.
پیچیدگی مسایل اجتماعی و اقتصادي امروزه بیش از گذشته است و به سرعت نیز در حال افزایش است، سياست‌هاي بعضا نامناسب و بورکراتیک از وضعیت کارآفرینانه دور هستند كه اين امر ضرورت سياست‌گذاري مناسب در زمينه‌ي چالش‌های اجتماعی و اقتصادي و پاسخ‌گويي در برابر آن را به امري اجتناب‌ ناپذير تبديل كرده است. از اين‌رو دولت‌ها شروع به تدوين سياست‌هايي در عرصه‌ي كارآفريني بر مبناي فاوا و تقویت زيرساخت فناوری اطلاعات، اصلاح قوانين و نهادسازي كردند.
بر اساس بررسی ادبیات موجود در زمینه‌ي کارآفرینی مبتنی بر فا، سیاست‌گذاری، توسعه‌ي فناوری اطلاعات، مدل‌ها و شاخص‌های توسعه‌ی فا، مدل توسعه‌ی کارآفرینی و جمع‌بندی هر یک به تفکیک و با کنار هم گذاشتن موارد یافت شده مدل مفهومی اوليه‌ي زیر حاصل شد.

شکل ‏27- مدل مفهومی اوليه‌ي بر مبناي ادبيات موضوع
2-5- قلمرو مكاني تحقيق
کشور ايران
3- فصل سوم:
روش‌شناسي تحقيق

3-1- مقدمه
هر انديشه علمي مبتني بر متدلوژي معيني است. متدلوژي عبارت از شناخت نظام‌مند راه‌ها و رويه‌هاي انجام کار درست است. بنابراين متدلوژي تحقيق ملاک‌هايي براي شناخت کارهاي درست در اختيار محقيق قرار مي‌دهد. روش انجام اين تحقيق به صورت آمیخته یا ترکیبی (کمی و کیفی) است. با توجه به اين که تحقيقات کارآفريني مبتني بر زمينه6 است، روش‌هاي تحقيق در اين حوزه فکري بيش‌تر سمت و سويي کيفي و حتي فراتر از آن روش‌هاي ترکيبي را به خود اختصاص داده‌اند. روش‌هاي ترکيبي به اين دليل که اغلب پژوهش‌هاي کارآفريني از ترکيب چند موضوع مرتبط با حوزه‌هاي علمي مختلف شکل مي‌يابد بهترين راهکار براي بررسي و واکاوي در آن‌ها است. از اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از منظر گردآوري داده‌ها روش تحقيق آميخته است. بخش کيفي آن به صورت مطالعه‌ی تطبیقی و مصاحبه و بخش کمي به صورت تهیه‌ی پرسش‌نامه و تحلیل آن است.
3-2- روش تحقيق
اصولا پژوهش‌هاي ترکيبي یا آميخته، پژوهش‌هايي هستند که با استفاده از ترکيب دو مجموعه تحقيق کمي و کيفي به انجام مي‌رسند (بازرگان، 1387، ص 164) در اين پژوهش از مدل آميخته به عنوان يکي از بخش‌هاي پژوهش‌هاي ترکيبي استفاده شده است.
با توجه به نبود پژوهش مشابه در اين زمينه در ايران و در دسترس نبودن سازه، نياز است جهت استخراج داده‌ها از منابع خارجي و مصاحبه با خبرگان استفاده شود لذا در نهايت نيز با استفاده از پرسش‎نامه نظرات به بررسي تأثير اين مؤلفه‌ها خواهيم پرداخت.
اين پژوهش به طور خلاصه شامل مراحل زير است:
1. مطالعه‌ی نتايج پژوهش‌های علمی، اسناد بالادستي كشور در زمينه‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و كارآفريني، اسناد راهبردی و سیاست‌های کشورهای پیشرو منطقه (حداقل سه کشور) و بررسي متون و ادبيات مرتبط با موضوع و استخراج سازه‌هاي مؤثر توسعه‌ی کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات.
2. در بخش کیفی از روش مصاحبه استفاده خواهد شد. که طی آن با خبرگان و متوليان فناوری اطلاعات مصاحبه انجام شده و سازه‌هاي مؤثر توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات استخراج می‌شود.
3. در بخش کمی از روش توصیفی-پیمایشی استفاده می‌شود که طی آن ضمن تهيه‌ي پرسش‌نامه و توزيع آن در جامعه‌ی هدف، آزمون اثر سازه‌هاي منتج از مراحل قبلي انجام می‌شود.

3-2-1- فرايند اجرايي تحقيق (روندنما7 تحقيق)
فاز اول- بررسي مباني نظري
• مطالعه‌ی ادبيات و نتايج پژوهش‌هاي مشابه و بررسي متون و ادبيات مرتبط با موضوع
• مطالعه‌ی اسناد بالادستي كشور
• مطالعه‌ی اسناد راهبردی و سیاست‌های سه کشور پیشرو منطقه
فاز دوم- مراحل عملي
• مصاحبه با خبرگان و استخراج سازه‌هاي مؤثر سیاست‌های کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات
• تجزیه و تحلیل مصاحبه‌های انجام شده
• تهيه پرسش‌نامه و توزيع آن در جامعه‌ی آماری و آزمون اثر سازه‌هاي منتج از مرحله‌ی قبلي
• مطالعه پيمايشي در جامعه آماري از طريق پرسش‌نامه و تحليل نتايج وزن‌دهي يافته‌ها
• جمع بندي اطلاعات و استخراج خروجي
فاز سوم – تدوين پايان‌نامه
روندنمای زیر ترتیب و توالی این پژوهش را نشان می‌دهد:

شکل ‏31- مراحل پژوهش
3-3- جامعه‌ی آماري
با توجه به اين که در اين پژوهش از دو نوع روش تحقیق کیفی و کمی استفاده مي‌شود بنابراين جامعه‌ی آماری دو قسمت دارد:
3-3-1- جامعه‌ی آماری در بخش کیفی
• جامعه آماري اين پژوهش در بخش کیفی مصاحبه با خبرگان است
3-3-2- جامعه‌ی آماری در بخش کمی
• جامعه‌ی آماری در بخش کمی شامل مديران و کارشناسان وزارت‌خانه‌هاي ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ تعاون، كار و رفاه اجتماعي؛ صنعت؛ معدن و تجارت و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آنان، مديران و كارشناسان فناوري اطلاعات استانداري‌ها، دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشكده كارآفريني؛ كارآفرينان مرتبط و… است.
3-4- حجم نمونه‌ي آماري
با توجه به اين که در اين پژوهش از دو نوع روش تحقیق کیفی و کمی استفاده مي‌شود بنابراين تعيين حجم نمونه دو قسمت دارد:
3-4-1- حجم نمونه‌ي در بخش کیفی
• در مرحله کيفي نمونه‌گيري ساده تا رسيدن داده‌ها به حد اشباع نظري است. (انتخاب نمونه جديد چيزي به داده‌هاي جديد نمي‌افزايد)
3-4-2- حجم نمونه‌ي در بخش کمی
• در مرحله‌ی کمي به منظور تعیین حجم کلی نمونه‌یی که باید از جامعه‌ي مورد مطالعه انتخاب شود و این افراد پاسخگوی پرسش‌نامه‌ی تحقیق باشند از فرمول کوکران8 به شرح زیر استفاده می‌شود:

o n = حجم نمونه برآورد شده
o N = حجم جامعه
o S = واریانس جامعه
o d = دقت احتمالي مطلوب برابر 10%
o t² = تی استیودنت که برای جامعه بالاتر از 120 در سطح 5% برابر 96/1 است.
• البته در خیلی از پژوهش‌ها از فرمول تقریبی زیر استفاده می‌کنند:
o p= احتمال داشتن صفت مورد نظر
o q = احتمال نداشتن صفت مورد نظر که p=q=0.5 در نظر گرفته می‌شود.
با در دست بودن مقدار حجم جامعه

بدون داشتن مقدار حجم جامعه

o z²: که برای جامعه‌ي بالاتراز 120 در سطح 95% برابر 96/1 است.
o Se = خطا که برابر 10% در نظر گرفته شده است.
o با در نظر گرفتن مقادیر فوق حجم نمونه برآورد شده n=96 است.
در اين تحقيق با توجه به نوع جامعه‌ مورد بررسي از يک روش نمونه‌گيري استفاده شده است، به علت ثابت بودن تغييرات در جامعه براي نمونه‌گيري از اين جامعه، از روش تصادفي ساده استفاده شده است. براي محاسبه‌ي حجم نمونه در اين روش از فرمول زير استفاده مي‌شود:

كه در اين روابط خطاي نسبي است كه از قبل تعيين مي‌شود، و پارامترهاي جامعه‌اند كه اگر معلوم نباشند بايد از روي نمونه‌ي مقدماتي برآورد آن‌ها را به دست آورد و نقطه متناظر با احتمال تجمعي توزيع نرمال استاندارد است.
حال با در نظر گرفتن،، هم‌چنين با توجه به ميانگين و واريانس که به کمک نمونه‌ي اوليه (به حجم 15) از پاسخ‌دهندگان برآورد شده‌اند، به‌دست آمده‌اند و و با در نظر گرفتن حد بالاي خطاي نسبي با مقدار متعارف نتيجه مي‌شود:

استفاده از فرمول ديگر كوكران نيز نتيجه مشابه در پي دارد:

مشاهده مي‌شود با فرض حجم جامعه‌ برابر 10000 نفر حجم نمونه در روش دقيق برابر 85 است و با افزايش آن تغيير زيادي در تعداد جامعه‌ي نمونه ايجاد نمي‌شود.
با توجه به اين که معمولا همه پرسش‌نامهها تکميل نخواهد شد، براي به دست آوردن حجم درست نمونه بيش از 215 پرسش‌نامه ارسال شد كه 110 پرسش‌نامه تكميل شده بازگشت داده شده است.
3-5- روش نمونه‌گيري
3-5-1- روش نمونه گیری در بخش کیفی
• در بخش مصاحبه با خبرگان در زمينه پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند در جامعه در دسترس كه خبرگان متولي سیاست‌گذاری، فناوری اطلاعات و کارآفرینی در كشور هستند.
3-5-2- روش نمونه گیری در بخش کمی
• روش نمونه‌گيري در بخش کمي: نمونه‌گيري ساده تصادفي از جامعه‌ي نامحدود و از بین مدیران و کارشناسان بخش دولتی؛ غیردولتی و دانشگاهی است.
3-6- روش‌های گردآوري داده‌ها
3-6-1- روش گردآوری داده‌ها در بخش کیفی
• تدوین پرسش‌های پژوهش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، کارآفرینی، جامعه اطلاعاتی، دسترسی به اطلاعات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، ارزش افزوده، سیاستهای پولی، فارغ التحصیلان