پایان نامه با واژگان کلیدی پیش آزمون، تعارض کار، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

می سنجیدند. سپس گویه های یادشده به منظور شناسایی و انتخاب گویه های مناسب به جمعی از محققان و اساتید و دانشجویان مقطع دکتری ارائه گردیدند که پس از جمع آوری نظرات ایشان و نیز تأملات نظری محقق، تعداد 67 گویه که در مورد آن اجماع بیشتری وجود داشت، برای شرکت در بررسی مقدماتی میدانی، تعیین گردیدند. از این تعداد 38 گویه تعارض کار- خانواده و 30 گویه تعارض خانواده- کار را می سنجیدند، پس از انجام محاسبات آماری 12 گویه که دارای بالاترین ضرایب همبستگی با کل مقیاس بودند انتخاب گردیدند(رستگار خالد، 1381).

4-3 جامعه آماری روش نمونه گیری، حجم نمونه:
جامعه آماری در این پژوهش را معلمان متأهل شهر تهران تشکیل می دهد و روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای است. به این صورت که از بین مناطق تهران به طور تصادفی منطقه 6 انتخاب گردید و بطور تصادفی 5 مدرسه از این مدارس انتخاب شدند و سپس لیستی از تمام معلمان این مدارس تهیه گردید و به طور تصادفی از هر مدرسه 10 نفر انتخاب شدند و در مجموع 50 نفر پرسشنامه تعارض کار-خانواده را پرکردند و 24 نفر از کسانی را که بیشترین نمره را بدست آوردند را به دو گروه 12نفری به منظور گروه گواه و آزمایش تقسیم کردیم.
جدول 3-4 مدارس انتخاب شده منطقه 6 تهران
دبیرستان
تعداد معلمان انتخاب شده
انتخاب شدگان نهایی بر اساس نمره تعارض دکار-خانواده
نرجس
10
4
فرزانگان 1
10
6
سلام
10
4
نخبگان علامه طباطبایی
10
5
نرجس
10
5

5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها:
برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا شاخص های مربوط به آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) را محاسبه می کنیم و برای آماره های استنباطی از تحلیل کوواریانس ( ANOVA)و از آزمون t مستقل استفاده شد.

فصل چهارم
تجزيه و
تحليل داده ها

1-4 مقدمه
یکی از مهمترین بخش های تحقیقات علمی، پژوهشی در علوم انسانی تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشد . در این بخش حدس و گمان محقق به محک آزمایش گذاشته می شود و میزان صحت و سقم فرضیات بررسی می گردد. در بخش حاضراطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تکنیک های آماری مناسب تجزیه و تحلیل می گردد و فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند.
در این پژوهش برای توصیف ،جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات به دست آمده از نمونه، از آمار توصیفی استفاده شده است و برای آماره های استنباطی تحلیل از تحلیل واریانس – کوواریانس ( ANOVA)و از آزمون t مستقل استفاده شده است .
2-4 توصيف داده ها
جدول 1-4 نتایج توصیفی گروههای مورد مطالعه
آماره
گروه

فراوانی
درصد فراوانی نسبی
درصد تراکمی
كنترل
12
00 / 50
00 / 50
آزمايش
12
00 / 50
00 / 100
جدول 1-4 فراوانی، درصد فراوانی نسبی و فراوانی تراکمی افراد مورد مطالعه را نشان می دهد
جدول 2-4 نتایج توصیفی سن افراد مورد مطالعه
متغیر
تعداد
حداقل سن
حداکثر سن
میانگین
انحراف معیار
سن
24
28
48
58 / 37
68 / 5
جدول 2-4 نشان می دهد که حداقل سن زنان مورد مطالعه 28 و حداکثر 48 می باشد. میانگین سنی افراد 58 / 37 و انحراف معیار 68 / 5 می باشد.
جدول 3-4 نتایج توصیفی تحصیلات افراد مورد مطالعه
آماره
تحصیلات

فراوانی
درصد فراوانی نسبی
درصد تراکمی
ليسانس
18
0 / 75
0 / 75
فوق لیسانس
6
0 / 25
100/00

جدول 3-4 نشان می دهد که اکثر افراد نمونه ليسانس هستند ( 75 درصد ) و 6نفر از آنها مدرک فوق ليسانس دارند ( 25 درصد ).
جدول 4-4 نتایج توصیفی سابقه كار افراد مورد مطالعه
متغیر
تعداد
حداقل سابقه كار
حداکثر سابقه كار
میانگین
انحراف معیار
سن
24
4
23
125 / 13
13 / 5
جدول 4-4 نشان می دهد که حداقل سابقه كار زنان مورد مطالعه 4 و حداکثر 23 می باشد. میانگین سابقه كار افراد مورد مطالعه125 / 13 و انحراف معیار 13 / 5 می باشد.
3-4 تحلیل استنباطی
پژوهش حاضر از یک روش نيمه آزمایشی با يك متغیر وابسته با دو خرده مقياس (تعارض کار – خانواده و تعارض خانواده- کار ) روی دو گروه كنترل و آزمايش (گروه درمانی با الگوی شادماني فوردايس ) انجام شده است. از آنجا که روش پژوهش نيمه آزمایشی می باشد به منظور حذف تفاوتهای اولیه بین گروههای آزمایشی و کنترل، از روش پیش آزمون – پس آزمون استفاده شده است.پس از ارايه متغير مستقل( گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس ) به منظور بررسی اثر متغیر مستقل از یک پس آزمون استفاده شده است. بهترین روش آماری برای بررسی تفاوت دو گروه – با کنترل پیش آزمون – تحلیل واریانس – کوواریانس ( ANCOVA) می باشد. همچنین از روشی معادل با تحليل كوواريانس به عنوان آزمون t مستقل برای بررسی اثر نتایج متغير مستقل در مرحلۀ پس آزمون نیز استفاده شده است. در اين روش پیش آزمون از پس آزمون هر دوگروه به نوبت کم شد سپس تفاوت میانگین بین نمرات دوگروه از طریق آزمونtمستقل مورد آزمون واقع می شود. زآآاااز آنجا که تحلیل کوواریانس 7 مفروضۀ قوی دارد که در صورت عدم رعایت آنها مجاز به استفاده از این آزمون آماری نمی باشیم،قبل از انجام آزمون آماری تحلیل کوواریانس برای فرضیات پژوهش، این مفروضه ها به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند. این مفروضاتدر جدول 5-4 گزارش شده است.

جدول 5-4: مفروضات تحلیل کوواریانس
1- عدم تاثیر متقابل متغیر وابسته ( پس آزمون نمره كل تعارض کار – خانواده ) و متغیر همراه ( پیش آزمون نمره كل تعارض کار – خانواده ): چون زمان اجراي دو آزمون از یکدیگر متفاوت است این شرط برقرار است.

2- ابزار اندازه گیری ( متغیر وابسته ) پایا باشد. منظور پس آزمون است که از میزان پایایی مورد قبول برخوردار است.

3- رابطه بین متغیر وابسته و همراه خطی باشد. یعنی بین پیش آزمون و پس آزمون رابطه خطی باشد. به عبارتي خط رگرسیون پس آزمون از روي پیش آزمون در هر گروه يك خط مستقيم باشد.

4 – همگنی ضرایب رگرسیون : رگرسیون پس آزمون از روي پیش آزمون در هر دو گروه يكسان است. جدول 6-4

1-3-4 فرضيه اصلي:
گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش نمره كل تعارض کار – خانواده موثر است.

همان طور كه از نمودار بالا ملاحظه مي كنيد رابطه پیش آزمون و پس آزمون نمره كل تعارض کار – خانواده در هر دو گروه خطي مي باشد (96 /. R = ) در گروه كنترل و (35 /. R = ) در گروه آزمايشي. كه هر دو در سطح 05 / . P < معنادار مي باشد. موازي بودن دو خط ( آبي و سبز ) حاكي از همگني ضرایب رگرسیون در دوگروه مي باشد.
5 – همگنی واریانس ها: در جدول 5 – 4 نشان می دهد که واریانس های دو گروه همگن می باشد.
جدول 5 – 4 نتایج مقایسه واریانس های دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون با کنترل پیش آزمون:
شاخص
F
Df1
Df2
سطح معناداری
آماره
83 / 2
1
22
11 / .

نتايج جدول 5 – 4 نشان مي دهد كه واريانس نمره هاي پس آزمون براي آزمودني هاي داراي نمره يكسان در پیش آزمون براي دو گروه كنترل و آزمايش يكسان است. (83 / 2F = ، 11 / .P = ) عدم معناداري05 / .

6- نرمال بودن داده ها: که با آزمون کالموگرف اسمیرنف سنجیده شد.11 / 1 Z = و معناداری19 / . p = برای پس آزمون و 67 / . Z = و معناداری77 / . p= برای پیش آزمون بدست آمد که نشان می دهد. عدم معناداري05 / .

با رعايت و بررسي اين مفروضات بنابراین مجاز به استفاده از این آزمون می باشیم. در جداول زیر این نتایج نشان داده می شود:
جدول 6-4 نتایج توصیفی نمره كل تعارض كار- خانواده در پیش آزمون و پس آزمون
آزمون
گروه

پیش آزمون
پس آزمون

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
کنترل
08 / 67
16 / 6
83 / 66
32 / 6
گروه درمانی فوردايس
67 / 68
47 / 6
42 / 36
68 / 3

همان گونه که در جدول بالا مشاهده می کنید میانگین نمره كل تعارض كار- خانواده گروه کنترل با گروه آزمایش در پیش آزمون تفاوت زیادی ندارد که این خود دلیلی بر معادل بودن دوگروه می باشد. میانگین نمره كل تعارض كار- خانواده در پس آزمون برای گروه آزمایشی كاهش می یابد ولی برای گروه کنترل تفاوت زیادی مشاهد نمی شود.
جدول7-4: نتایجANCOVA بین پس آزمون دو گروه کنترل و آموزش فوردايس درنمره كل تعارض كار- خانواده با برداشتن اثر پیش آزمون
شاخص آماری
منابع واریانس
SS
df
MS
F
سطح معناداریF
اثرپیش آزمون (عامل کووریت)
105/ 383
1
105/ 383
154 / 39
0001 / .
اثرمتغیر مستقل (گروه)
361 / 5839
1
361 / 5839
786 / 596
0001 / .
خطا(عامل درون گروهی)
478 / 205
21
785 / 9

کل
00 / 70103
24

جدول 7-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین دو گروه در پس آزمون را با برداشتن اثر پیش آزمون را نشان می دهد. همان طور که سطر دوم نشان می دهد(786 / 596F(1: 21) = ، 0001 / .P = ) دو گروه از نظر نمره كل تعارض كار – خانواده پس از ارائه متغیر مستقل (گروه درمانی با الگوی فوردايس) از یکدیگر متفاوت هستند و گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار – خانواده موثر است. سطر اول نيز (154 / 39F(1: 21) = ، 0001 / .P = ) نشان مي دهد كه پیش آزمون با پس آزمون رابطه دارند. نمرات میانگین تعديل شده نمره كل تعارض كار – خانواده پيشنهاد مي كند كه گروه درمانی فوردايس در مقايسه با گروه كنترل داراي نمرات كمتر و كاهش يافته اي هستند( 36 در مقابل 67).
جدول8-4: نتایج آزمون t مستقل بین نمرات اختلافی پیش آزمون و پس آزمون دو گروه کنترل و آزمايش در متغیر نمره كل تعارض كار – خانواده
گروه
تعداد
ميانگين اختلافي
خطاي استاندارد اندازه گيري
F
سطح معناداري
T
Df
سطح معناداري
كنترل
12
25/.
25 / .

069 / 9

005 / .

0 / 21-

22

0001 /.
گروه درمانی فوردایس
12
25 / 32
50 / 1

در جدول شماره 8– 4 نتایج آزمون T مستقل بین میانگین نمرات اختلافی پیش آزمون و پس آزمون نمره كل تعارض كار – خانواده بین دو گروه آزمایش و کنترل آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج در جدول (00 / 21 – t = ) می باشد. چون T محاسبه شده کوچکتر از t جدول با درجه آزادي 22 در سطح p =0/05 يك دامنه (72 / 1-t = )معنادار می باشد. بنابراین فرضیه صفر را با احتمال 95 / . رد می کنیم و فرضيه اصلي مبنی بر این که گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش نمره كل تعارض کار – خانواده موثر است را تایید می کند.
2-3-4 فرضيه فرعي اول:
گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار – خانواده موثر است.

همان طور كه از نمودار بالا ملاحظه مي كنيد رابطه پیش آزمون و پس آزمون خرده مقياس تعارض کار – خانواده در گروه كنترل خطي مي باشد (96 /. R = )كه در سطح 05 / . P < معنادار مي باشد.ولي در گروه ازمايشي خطي نمي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تعارض کار، فوردایس، تعارض نقش Next Entries منبع تحقیق درباره مطالبه خسارت، اشخاص ثالث