پایان نامه با واژگان کلیدی نفت و گاز، ناخودآگاه

دانلود پایان نامه ارشد

پروژه هاي دولتي محاسبه نرخ بازده داخلي را الزامي ميدانند. اگر ارزش فعلي خالص پروژه‌اي مثبت باشد، چنين نتيجه مي‌شود که نرخ بازده داخلي آن پروژه از نرخ بازدهي مورد قبولي که براي سرمايه گذاري به کار برده شده است بيشتر است و بالعکس، اگر ارزش فعلي خالص پروژه‌اي منفي باشد، نرخ بازده داخلي آن از نرخ مورد قبول کمتر است و نيز اگر ارزش فعلي خالص پروژه‌اي صفر باشد، نتيجه گيري مي‌شود که تمام سرمايه به کار رفته در پروژه به انضمام بهره هاي متعلقه در هر سال برگشت داده شده و نرخ بازده داخلي پروژه معادل نرخ بازدهي مورد قبول است(مجيديان، 1377).
از مزاياي اين روش قابل فهم تر بودن نتايج آن براي افرادي که آشنايي کافي با مفاهيم ارزيابي طرحها ندارند، مي‌باشد. همچنين با استفاده از اين روش اولويت پروژه‌هاي مختلف را در تخصيص بودجه مي‌توان تعيين نمود. نقطه ضعف اين روش آن است که براي به دست آوردن IRR نياز به استفاده از روشهاي درون يابي است که موجب بروز خطاي محاسباتي مي‌شود.

2-1-13- معيار نسبت فايده به هزينه يا شاخص سودآوري20
براي محاسبه نسبت فايده به هزينه يا شاخص سودآوري، ارزش فعلي جريان فايده‌ها را بر ارزش فعلي جريان هزينه ها تقسيم مي نماييم.
B/C=BPV/CPV
اگر نسبت به دست آمده بزرگتر از 1 باشد طرح از نظر مالي و اقتصادي قابل توجيه است و در غير اينصورت طرح داراي توجيه مالي و اقتصادي نمي باشد. با توجه به اينکه شاخص سود آوري و نسبت فايده به هزينه از روي ارزش فعلي خالص مشتق مي شودو براساس پارامترهاي همان روش محاسبه مي‌گردد، بنابراين وقتيکه ارزش فعلي خالص صفر باشد نسبت فايده به هزينه حتما يک مي باشد و بالعکس(اسكونژاد، 1380). از اين ضابطه نمي توان براي انتخاب بهترين گزينه از بين گزينه‌هاي مختلف استفاده نمود، زيرا اين نسبت از چگونگي طبقه بندي فايده و هزينه تاثير مي پذيرد. براي مثال بر حسب اينکه ارزش اسقاط در آخر دوره از جريان هزينه کسر يا با فايده جمع گردد ضابطه مورد بحث نتيجه متفاوتي خواهد داشت.
2-1-14- نرخ تنزيل در تحليل هزينه ـ فايده
تجزيه و تحليل هزينه ـ فايده نوعاً در مسائلي كه بعد زمان در آن مطرح باشد، به كار گرفته مي‎شود. عامل زمان از چند جهت قابل بررسي است كه مهمترين تأثير آن در تعيين نرخ تنزيل است.
2-1-15- رجحان زماني
تصميمات عمده درباره اجرا يا عدم اجراي پروژه‎ها فقط منوط به استفاده از منابع در يك لحظه از زمان نمي‎شود، بلكه اين تصميمات در برگيرندة ‌تعهد به منابع و يا انتظار بازده در زمان آينده علاوه بر زمان حال مي‎باشند. نقطة ‌شروع مناسب براي بررسي مسائل مربوط به بعد زماني در ارزيابي پروژه در‌نظر‌گرفتن ترجيحات افراد نسبت به مصرف در زمان‎هاي مختلف است. از آنجا كه مصرف در هر لحظه از زمان كالايي متفاوت از مصرف در لحظة ديگر است، يك فرد مصرف كننده داراي رجحان زماني ميان مصرف در دوره‎هاي مختلف است كه اين رجحان به وسيلة نرخ نهايي رجحان زماني MRTP21 او اندازه‎گيري مي‎شود. مثلاً فرد نسبت به مصرف اضافي يك ريال در يك سال و مصرف اضافي 10/1 ريال در سال بعد بي‎تفاوت باشد او داراي نرخ نهايي رجحان زماني 10% در سال مي‎باشد. رجحان زماني مستقل از هر نوع نظام مبادله است و نرخ نهايي رجحان زماني نبايد با نرخ‎هاي بهره كه پديده‎اي از نظام اقتصادي است، اشتباه شود. به عبارت ديگر مفهوم رجحان زماني كاملاً مستقل از امكان قرض دادن مي‎باشد. دريك اقتصاد مبتني بر بازار، ‌هر فرد نوعاً مقاديري را كه مي‎خواهد قرض بدهد و يا قرض بگيرد با در نظر گرفتن امكان معامله با افراد خاص انتخاب نمي‎كند، بلكه انتخاب هر شخص در ارتباط با نرخ‎هاي بهره ارائه شده توسط بانكها و يا ساير مؤسسات مشابه مي‎باشد(خلیلی عراقی، 1384).
2-1-16- بي اطميناني در برآوردها
هر برآوردي مي تواند توأم با اشتباه و بي اطميناني باشد، زيرا به ندرت ممکن است رويدادهاي آينده با پيشبيني هاي قبلي تطابق داشته باشد، زيرا هر تصميم گيري مبتني بر يک سلسله فرض در مورد تحولات سياسي و اجتماعي، توسعه فناوري، قيمت منابع مورد نياز و محصول طرح در آينده است. چون در اکثر موارد پيش بيني وضع آينده بر اساس اطلاعات ناقص درباره شرايط اقتصادي انجام مي شود، ترديد و نا اطميناني نسبت به برآوردها فزوني مي‌يابد و حتي کاربرد و استفاده از آخرين فنون پيشرفته پيش‌بيني اقتصادي نمي‌تواند نا ‌اطميناني نسبت به بسياري از عوامل موثر برسودآوري طرحهاي سرمايه گذاري را از ميان برد. اشتباه و نا اطميناني، در سه زمينه زير مي تواند بروز کند :
1- اشتباه در برآورد و تعيين تقاضاي گذشته و کنوني، يا به سخن ديگر، اشتباه در آمارهاي موجود
2- اشتباه در برآورد و تعيين نياز يا تقاضاي آينده
3- اشتباه در برآورد و تعيين نياز و تقاضاي آينده، بنا به دلايل اقتصادي يا غير اقتصادي، مانند بحران سياسي، جنگ، عوامل اجتماعي و غيره که به طور اتفاقي روي مي دهد و پيش بيني آن ميسر نيست. در عمل در تمام تصميم گيريهاي مربوط به طرحهاي عمراني، عامل ترديد کم و بيش جلوه گر مي شود. تصميم گيران به هنگام بررسي و سنجش مطلوبيت طرح (خودآگاه و يا ناخودآگاه) عناصر نا اطميناني موجود در طرح را ارزيابي مي کنند و آنرا به ريسکهاي شناخته شده تبديل مي نمايندو آنگاه با توجه به امکان تحقق اين ريسکها در مورد پذيرش يا رد طرح تصميم مي گيرند (راهنماي تهيه گزارش توجيه طرح، 1380).
2-1-17- تحليل حساسيت
تحليل حساسيت، فن ساده و آساني براي ارزشيابي پيامدهاي تغييرهاي نامساعد بر بازده اقتصادي طرح است. به اين منظور، بايد ارزش يک يا چند عامل متغيير طرح، تغيير داده شود و سپس بر اين مبنا، ارزش خالص کنوني و نرخ بازده اقتصادي آن محاسبه شود. ميزان تغيير عامل مورد نظر، بايد بر اساس تجربه در مورد طرحهاي مشابه قبلي و ساير ملاحظات صورت پذيرد. معمولاً عوامل متغير طرح تک تک تغيير داده مي‌شود و در هر مورد محاسبات ارزش خالص کنوني و نرخ بازده اقتصادي طرح انجام مي گيرد، گاه نيز مي توان ترکيبي از تغييرها را با هم انجام داد و سپس، محاسبات ياد شده را به عمل آورد. تحليل حساسيت، بايد در مورد اقلام عمده طرح و اقلامي صورت پذيرد که نسبت به آن بي اطميناني و ترديد قابل ملاحظه اي وجود دارد.

2-2- انرژي خورشيدي
آرايه انرژي ستاره خورشيد يکي از منابع عمده انرژي در منظومه شمسي مي باشد. طبق آخرين برآوردهاي رسمي اعلام شده عمر اين گوي آتشين بيش از 14 ميليارد سال مي باشد. در هر ثانيه ۲/۴ ميليون تن از جرم خورشيد به انرژي تبديل مي‌شود. با توجه به وزن خورشيد که حدود ۳۳۳ هزار برابر وزن زمين است. اين کره نوراني را مي‌توان به‌عنوان منبع عظيم انرژي تا ۵ ميليارد سال آينده به حساب آورد. خورشيد از گازهايي نظير هيدروژن (۸/۸۶ درصد) هليوم (۳ درصد) و ۶۳ عنصر ديگر که مهم‌ترين آنها اکسيژن، کربن، نئون و نيتروژن است تشکيل شده‌است. ميزان دما در مرکز خورشيد حدود ۱۰ تا ۱۴ ميليون درجه سانتيگراد مي‌باشد که از سطح آن با حرارتي نزديک به ۵۶۰۰ درجه و به صورت امواج الکترو مغناطيسي در فضا منتشر مي‌شود(حاج سقطی، 1380).
زمين در فاصله ۱۵۰ ميليون کيلومتري خورشيد واقع است و ۸ دقيقه و ۱۸ ثانيه طول مي‌کشد تا نور خورشيد به زمين برسد. بنابراين سهم زمين در دريافت انرژي از خورشيد ميزان کمي از کل انرژي تابشي آن مي‌باشد. سرمنشاء تمام اشکال مختلف انرژيهاي شناخته شده تاکنون شامل ( سوختهاي فسيلي ذخيره شده درزمين، انرژيهاي بادي، آبشارها، امواج درياها و. . . ) موجود در کره زمين از خورشيد مي‌باشد. انرژي خورشيد همانند ساير انرژيها بطور مستقيم يا غير مستقيم مي‌تواند به ديگر اشکال انرژي تبديل شود، همانند گرما و الکتريسيته و. . . . وليکن موانعي شامل ( ضعف علمي و تکنيکي در تبديل بعلت کمبود دانش و تجربه ميداني – متغير و متناوب بودن مقدار انرژي به دليل تغييرات جوي و فصول سال و جهت تابش – محدوده توزيع بسيار وسيع ) موجب گرديده که نتوان استفاده مناسبي از اين موحبت خدايي داشته باشيم. استفاده ازمنابع عظيم انرژي خورشيد براي توليد انرژي الکتريسته، استفاده ديناميکي، ايجاد گرمايش محوطه ها و ساختمانها، خشک کردن توليدات کشاورزي و تغييرات شيميايي و. . . . . اخيرا شروع گرديده است(حاج سقطی، 1380).
در سال ۱۸۳۰ ستاره شناس انگليسي به نام جان هرشل22 يک جعبه جمع آوري خورشيدي را براي پختن غذا در طول يک سفر در افريقا استفاده کرد. کاربردهاي الکتريکي فتوو لتايک‌ها را آزمايش مي‌کنند يک فرايند که توسط آن انرژي نور خورشيد به طور مستقيم به الکتريسيته تبديل مي‌شود. الکتريسيته مي‌تواند به طور مستقيم از انرژي خورشيد توليد شود و ابزارهاي فتوولتايک استفاده کند يا به طور غير مستقيم از ژنراتورهاي بخار ذخاير حرارتي خورشيدي را براي گرما بخشيدن به يک سيال کاربردي مورد استفاده قرار مي‌دهند(چن، وانگ و چانگ، 2008)23.
2-2-1- تاريخچه انرژي خورشيدي
شناخت انرژي خورشيدي و استفاده از آن براي منظورهاي مختلف به زمان ماقبل تاريخ باز مي‌گردد. شايد به دوران سفالگري، در آن هنگام روحانيون معابد به کمک جامهاي بزرگ طلائي صيقل داده شده و اشعه خورشيد، آتشدانهاي محرابها را روشن مي‌کردند. يکي از فراعنه مصر معبدي ساخته بود که با طلوع خورشيد درب آن باز و با غروب خورشيد درب بسته مي‌شد.
ولي مهم‌ترين روايتي که درباره استفاده از خورشيد بيان شده داستان ارشميدس دانشمند و مخترع بزرگ يونان قديم مي‌باشد که ناوگان روم را با استفاده از انرژي حرارتي خورشيد به آتش کشيد گفته مي‌شود که ارشميدس با نصب تعداد زيادي آئينه‌هاي کوچک مربعي شکل در کنار يکديگر که روي يک پايه متحرک قرار داشته‌است اشعه خورشيد را از راه دور روي کشتيهاي روميان متمرکز ساخته و به اين ترتيب آنها را به آتش کشيده‌است. در ايران نيز معماري سنتي ايرانيان باستان نشان دهنده توجه خاص آنان در استفاده صحيح و مؤثر از انرژي خورشيد در زمان‌هاي قديم بوده‌است.
با وجود آنکه انرژي خورشيد و مزاياي آن در قرون گذشته به خوبي شناخته شده بود ولي بالا بودن هزينه اوليه چنين سيستمهايي از يک طرف و عرضه نفت و گاز ارزان از طرف ديگر سد راه پيشرفت اين سيستمها شده بود تا اينکه افزايش قيمت نفت در سال ۱۹۷۳ باعث شد که کشورهاي پيشرفته صنعتي مجبور شدند به مسئله توليد انرژي از راههاي ديگر (غير از استفاده سوختهاي فسيلي) توجه جدي‌تري نمايند(کعبی نژاد، 1387).

2-2-2- مزاياي نيروگاه هاي خورشيدي
نيروگاه‌هاي خورشيدي که انرژي خورشيد را به برق تبديل مي‌کنند اميد است در آينده با مزاياي قاطعي که در برابر نيروگاه‌هاي فسيلي و اتمي دارند به خصوص اينکه سازگار با محيط زيست مي‌باشند، مشکل برق بخصوص در دوران اتمام ذخائر نفت و گاز را حل نمايند. تأسيس و بکارگيري نيروگاه‌هاي خورشيدي آينده‌اي پر ثمر و زمينه‌اي گسترده را براي کمک به خودکفايي و قطع وابستگي کشور به صادرات نفت فراهم خواهد کرد. اکنون شايسته‌است که به ذکر چند مورد از مزاياي اين نيروگاه‌ها بپردازيم(عیوضی، 1384).
الف) توليد برق بدون مصرف سوخت
نيروگاه‌هاي خورشيدي نياز به سوخت ندارند و برخلاف نيروگاه‌هاي فسيلي که قيمت برق توليدي آنها تابع قيمت نفت بوده و هميشه در حال تغيير مي‌باشد. در نيروگاه‌هاي خورشيدي اين نوسان وجود نداشته و مي‌توان بهاي برق مصرفي را براي مدت طولاني ثابت نگهداشت.
ب) عدم احتياج به آب زياد
نيروگاه‌هاي خورشيدي بخصوص دودکشهاي خورشيدي با هواي گرم احتياج به آب ندارند لذا براي مناطق خشک مثل ايران بسيار حائز اهميت مي‌باشند. (نيروگاه‌هاي حرارتي سنتي هنگام فعاليت نياز به آب مصرفي زيادي دارند).

ت) امکان تأمين شبکه‌هاي کوچک و ناحيه‌اي
نيروگاه‌هاي خورشيدي مي‌توانند با توليد برق به شبکه سراسري برق نيرو برسانند و در عين امکان تأمين شبکه‌هاي کوچک ناحيه‌اي، احتياج به تأسيس خطوط فشار قوي طولاني جهت انتقال برق ندارند و نياز به هزينه زياد احداث شبکه‌هاي انتقال نمي‌باشد.
ث) استهلاک کم و عمر زياد
نيروگاه‌هاي خورشيدي بدلايل فني و نداشتن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی نرخ بهره، ثروت سهامداران، حسابداران Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارزش افزوده