پایان نامه با واژگان کلیدی قیمت تمام شده، شرکت‌های تولیدی، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

انواع سهموي انتخاب شد(حسنی و سینا، 1389).
2-3 – روشهای قیمت گذاری
قيمت گذاري به روش هزينه تمام شده (قيمت حسابداري)
قيمت گذاري بر پايه هزينه تمام شده محصول، به دليل آن كه بر اساس اصول حسابداري صورت مي گيرد به قيمت حسابداري معروف است. قيمت حسابداري بر پايه هزينه عوامل و نهاده هاي مورد استفاده در فرآيند توليد، به علاوه هزينه هاي فروش و اداري، هم چنين درصدي بابت سود محاسبه مي شود. بنابراين، در اين روش، ميزان تقاضاي جامعه براي كالاها، نقشي در تعيين قيمت ها ندارد. همچنين در قيمت هاي حسابداري هزينه هاي فرصت عو امل توليد در محاسبات منظور نمي شود(لاجوردی و محدث، 1388).
قيمت گذاري بر پايه ميزان كار اجتماعي
در اين روش، قيمت كالاها متاثر از ميزان كار اجتماعي است كه براي توليد آنها صرف مي شود. يعني قيمت هر كالا به وسيله ميزان كار اجتماعي لازم براي توليد آن كالا مورد ارزيابي قرار مي گيرد و تمام عوامل توليد را مي توان بر حسب مقدار ميانگين واحد كار اجتماعي لازم اندازه گيري كرد. پس با توجه به قيمتي كه براي واحد كار در نظر گرفته مي شود، ميتوان ارزش كالا را تعيين نمود. در اين روش قيمت گذاري نظام بازار به طور كل مردود شناخته مي شود و نظام قيمت گذاري به طور كلي در اختيار دولت قرار مي گيرد. نمونه بارز اين نوع قيمت گذاري در كشورهاي سوسياليستي به كار گرفته مي شد كه تجربه اي ناموفق بوده است(دینی، 1377).
محاسبه قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق (براساس بهاي تمام شده)
بهاي تمام شده كالا و خدمات مفهومي مالي است كه براي دستيابي به آن با استفاده از روش هاي مرسوم و بر اساس اطلاعات متداول مالي مبادرت به شناسايي، بررسي، مقايسه و تجزيه و تحليل عناصر هزينه، رفتار هزينه و علل آن نموده و نتايج حاصل ميتواند مبناي مناسبي براي تصميم گيري در خصوص توليد، فروش و. . . در اقتصاد باشد. براي بررسي بهاي تمام شده برق ابتدا اطلاعات موثق مالي در زمينه توليد، انتقال، ديسپاچينگ، توزيع، خدمات، هزينه هاي اداري و فروش، هزينه هاي ناشي از اجراي مقررات، هزينه هاي مال ي و. . . جمع آوري و سپس بر اساس اين اطلاعات بهاي تمام شده هر كيلووات محاسبه گردید(لاجوردی و محدث، 1388).
محاسبه قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق براساس روش سازمان ملل در اين روش بر اساس يكي از انتشارات بخش اقتصادي اجتماعي سازمان ملل بنام هزينه برق و تعرفه، قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق محاسبه ميشود. مطابق روش فوق هزينه ها به دو بخش جاري و سرمايه اي تقسيم مي شود، هزينه هاي جاري به دو گروه متغير و ثابت تقسيم شده و هزينة تمام شده در بخشهاي توليد، انتقال و توزيع با توجه به سرشكن ساير هزينه ها محاسبه شد. با توجه به وضعيت مشتركين و برخي از خصوصيات مصرفي آنها از قبيل بار، مصرف انرژي و تعداد مشتركين، هزينه تمام شده براي هر يك از بخشهاي مصرفي نيز محاسبه گرديد. پس از محاسبة هزينه تمام شده جاري، هزينه تمام شده سرمايه اي نيز با احتساب بهره سرمايه و تعديل نرخ ارز محاسبه شده است(لاجوردی و محدث، 1388).
2-4- هزینه های سربار
این هزینه‌ها معمولاً شامل هزینه‌های کارخانه به استناد هزینه‌های مواد مستقیم و کار مستقیم می‌باشد به عبارتی هزینه‌هایی که نمی‌توان آنها را به سهولت به یک واحد محصول تخصیص داد و برای تخصیص این هزینه‌ها به محصول باید از فرآیند تخصیص و تسهیم استفاده نموده مانند هزینه‌های مواد غیر مستقیم ، کار غیر مستقیم و سایر هزینه‌های ساخت. هزینه‌های مواد غیر مستقیم و کار غیر مستقیم مفهومی قابل هزینه‌ مواد مستقیم و کار مستقیم را دارند. برای هزینه های غیر مستقیم می‌توان به عنوان مثال هزینه‌ چسب و یا نخ مصرفی در تلوید کنش اشاره کرده و برای هر سه کار غیر مستقیم می‌توان به عنوان مثال به هزینه حقوق و مزایای سر کارگر و یا مدیر تولید و یا هزینه حقوق و مزایای انباردار ، نگهبان و… اشاره نمود. سایر هزینه‌های ساخت شامل کلیه هزینه‌های غیر مستقیم به جز مواد غیر مستقیم و کار غیر مستقیم می‌باشد مانند هزینه‌های تعمیرات و نگهداری ماشین آلات ، هزینه بیمه ماشین آلات کارخانه، هزینه سوخت کارخانه هزینه آب و برق و تلفن کارخانه و سایر هزینه‌های غیر مستقیم کارخانه. سربار به طور کلی به سه گروه عمده زیر تقسیم می گردد:
1- سربار ساخت 2- سربار اداری و تشکیلاتی 3- سربار توزیع و فروش
سربار ساخت: در واقع شامل هزینه های تولید به غیر از مواد خام مصرفی و دستمزد مستقیم تولید می باشد. هزینه های سربار ساخت را در حساب سربار ساخت نشان می دهند در ضمن با نامهای دیگری چون سربار کارخانه یا هزینه های غیرمستقیم تولید و یا هزینه های عمومی کارخانه نام برده می شوند. همچنانکه حساب سربار ساخت به حساب کالای در جریان ساخت منتقل می شود.
سربار اداری و تشکیلاتی و سربار توزیع و فروش در حسابهای سربار اداری و سربار توزیع و فروش ثبت شده و به عنوان هزینه های دوره شناسایی می شوند و به حساب سود و زیان انتقال می یابند.
به جمع هزینه‌های (مواد مستقیم، کار مستقیم، هزینه‌های سر بار ساخت) هزینه‌های ساخت یا هزینه‌های تولید و یا تمام شده تولید اطلاق می‌شود. همچنین به جمع مواد مستقیم و هزینه دستمزد مستقیم، بهای اولیه یا هزینه‌های اولیه اطلاق می‌شود یعنی دو نوع هزینه‌ای که مستقیماً قابل ردیابی در هر واحد محصول است.
هزینة محصول همان هزینه تولید و یا به عبارتی جمع هر سه هزینه مواد مستقیم، کار مستقیم و هزینه‌های سربار ساخت است. هزینة دوره به کلیة هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که نتوان این هزینه‌ها را به عنوان هزینه‌های محصول قلمداد نمود این هزینه‌ها به نوعی یا دوره زمانی که طی آن واقع شده‌اند ارتباط دارد و در دورة وقوع در صورت سود و زیان انعکاس می‌یابند این هزینه‌ها در صورت سود و زیان تحت عنوان هزینه‌های عملیاتی طبقه بندی می‌شوند مانند هزینه‌های توزیع و فروش و هزینه‌های عمومی و اداری هزینه‌های دوره به عبارتی هزینه‌هایی هستند که نه به طور مستقیم و نه به طور غیر مستقیم با تولید هیچ گونه ارتباطی ندارند.
2-4-1- طبقه بندی هزینه‌ها براساس رفتار هزینه‌
در این نوع طبقه بندی موضوع از این است که هزینه‌ها در مقابل تغییرات تولید چه رفتاری از خود نشان می‌دهد.
الف) هزینه‌های ثابت :
هزینه‌های ثابت هزینه‌هایی هستند که بدون توجه به تغییرات حجم تولید در دامنة معین از تولید (دامنه مربوط) بدون تغییر هستند مانند هزینه استهلاک (روش خط مستقیم) هزینه بیمه ، هزینه اجاره ، عوارض و… هزینه ثابت در یک دامنة مربوط ثابت است ولی تغییرات حجم تولید هزینه‌های ثابت در دامنه‌های مختلف، تغییر می‌باید هزینه‌های ثابت در سطح تولید در یک دامنه مربوط هر اندازه تولید بیشتر باشد هزینه ثابت هر واحد کمتر خواهد بود. هزینه ثابت هر واحد برابر است با هزینه ثابت تقسیم بر میزان تولید.
ب)هزینه‌های متغیر :
هزینه‌های متغیر هزینه‌هایی هستند که با توجه به متغیر در سطح تولید این گونه هزینه‌ها نیز متغیر می‌یابند هزینه‌های متغیر در سطح کل تولید متغیر ولی در سطح هر واحد ثابت است. طبقه بندی هزینه‌ها برحسب رفتار هزینه‌ها به چگونگی واکنش هزینه‌ها در برابر تغییر در سطح فعالیت اشاره دارد به بیان دیگر مقصود از رفتار هزینه‌ها مدلی است که براساس آن یک هزینه مشخص نسبت به تغییر در سطح فعالیت واکنش نشان می‌دهد.

2-4-2- بهای اولیه و بهای تبدیل
بهای اولیه مستقیماً مربوط به تلولید بوده و شامل هزینه‌های مواد مستقیم و کار مستقیم می‌باشد بهای تبدیل یا هزینه‌های تبدیل مربوط به هزینه‌هایی می‌شود که مواد مستقیم را به محصول تکمیل شده تبدیل می‌نماید که شامل هزینه‌ کار مستقیم و هزینه‌های سربار کارخانه می‌شود.
2-4-3- انواع موجودی‌ها در شرکت‌های تولیدی
شرکت‌های تولیدی دارای سه نوع موجودی به شرح زیر می‌باشند :
1ـ موجودی مواد اولیه :
قیمت تمام شده موادی است که در تولید مورد استفاده قرار نگرفته و در انبار موجود می‌باشد.
2ـ موجودی کالای در جریان ساخت :
قیمت تمام شده کالای تکمیل نشده است که شامل مواد مستقیم، کار مستقیم و سربار کارخانه می‌باشد.
3ـ موجودی کالای ساخته شده :
قیمت تمام شده کالای تکمیل شده است که در انبار موجود می‌باشد که شامل مواد مستقیم ، کار مستقیم و سربار کارخانه می‌باشد.

2-4-4- سیستم‌های هزینه یابی
نحوه جمع آوری، انباشت و تخصیص هزینه‌های تولید به محصولات با توجه به نوع سیستم عملیات تولیدی می‌تواند مبتنی بر یکی از سیستم‌های هزینه یابی و یا ترکیبی از هر دو سیستم هزینه‌یابی به شرح زیر می‌باشد :
سیستم هزینه یابی سفارش کار
سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای
در شرکت‌هایی که تولید محصولات طبق مشخصات دریافتی از مشتریان انجام می‌شود بکار گیری سیستم هزینه یابی سفارش کار ودر شرکت‌هایی که تولید محصولات به صورت انبوه و پیوسته صورت می‌گیرد بکارگیری سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای مناسب می‌باشد. هر دو سیستم هزینه‌یابی سفارش کار و مرحله‌ای به سه روش زیر قابل اجرا می‌باشند.
هزینه‌یابی واقعی
هزینه‌یابی نرمال
هزینه‌یابی استاندارد
در هزینه‌یابی واقعی، کلیه عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده محصول شامل هزینه‌هایی است که به طور واقعی انجام شده‌اند ولی در هزینه‌یابی نرمال، از عوامل قیمت تمام شده محصول ، هزینه‌های مواد مستقیم وکار مستقیم واقعی بوده ولی سربار کارخانه بصورت برآورده شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هزینه‌های استاندارد با استفاده از استانداردهای مواد مستقیم، کار مستقیم و سربار کارخانه قبل از شروع سال مالی ، قیمت تمام شده محصول محاسبه و تعیین می‌گردد.
2-4-5- هزینه‌های واقعی سربار کارخانه
هزینه‌های واقعی سربار کارخانه بصورت روزانه یا دوره‌ای انجام و ثبت می‌گردد برای کنترل هزینه‌های سربار کارخانه، در دفتر کل از حساب کنترل سربار کارخانه استفاده می‌شود حساب کنترل سربار کارخانه دارای معین برای هر نوع عامل هزینه مانند استهلاک ، سوخت و روشنایی می‌باشد مانده حساب کنترل سرباره کارخانه یابد به جمع مانده معین‌های آن مساوی باشد اصولاً در شرکتهای تولیدی برای ثبت هزینه‌های واقعی سربار کارخانه از کار هزینه سرابر کارخانه استفاده می‌کنند و برای هر دایره (تولیدی و خدماتی) کارت هزینه سربار کارخانه جداگانه‌ای نگهداری می‌شود کارت هزینه سربار کارخانه معین حساب کنترل سربار کارخانه می‌باشد.
2-5- پيشينه پژوهش
در اين بخش به پژوهشهاي صورت گرفته در اين زمينه پرداخته مي شودئ.
اولين پژوهش توسط محمد ساتکين در سازمان انرژي هاي نو ايران انجام شده با عنوان تحليل اقتصادي اجتماعي بکارگيري انرژي خورشيدي در تأمين آبگرم مصرفي خانواده هاي 4 الي 5 نفره در ايران که در اين تحليل با لحاظ نمودن دو پارامتر سودآور در پروژ ه هاي خورشيدي (عدم آلودگي محيط زيست و صادرات انرژي حاصل از عدم بکارگيري سوختهاي فسيلي ) به منظور توجيه اقتصادي سرماي ه گذاري کلان، در سيستم آبگرمکن خورشيدي ارائه مي گردد. در توجيه اقتصادي مذکور با جمع ارزش دلاري دو پارامتر فوق، درآمد طرح محاسبه شده و با تعيين سرمايه گذاري اوليه لازم جهت اجراي طرح، دوره بازگشت سرمايه آن براي بهره برداري خانواده هاي 4 الي 5 نفره ايراني تعيين گرديده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد براي تأمين آبگرم مصرفي سالانه منازل مسکوني در کشور:
46. 4×〖10〗^6 بشکه معادل نفت خام انرژي مصرف مي گردد.
150000 تن Sox 83600 تن NOx و 443000 تن Cox آلودگي توليد مي کند
15/685 ميليون دلار به منظور رفع آلودگي محيط زيست ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي هزينه مي گردد
1165×〖10〗^6 دلار درآمد ناشي از صادرات سوختي که از بابت تأمين آبگرم، به مصرف مي رسد محروم مي گرديم
1. 847×〖10〗^9 دلار در سال زيان ارزي به کشور تحميل مي شود.
پژوهش دوم توسط فريده عتابي، عبدالرزاق کعبي نژاديان و الميرا موسي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارزش افزوده Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بازار برق، دوره بازگشت، عرضه و تقاضا