پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، منابع انسانی، ریاست جمهوری، سرمایه های انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

کارشناس که چندین سال مستقیماً با آن ارتباط دارد لازم به انجام تحقیق بود تا به استناد به نتایج بدست آمده نسبت به توسعه و تقویت شاخص های اثر گذار سازمانی گامهای مثبت برداشت. با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در خصوص اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا در تهران مورد بررسی قرار نگرفته بود و از طرفی نظر به اینکه شهر تهران بعنوان مرکز و پایتخت ایران با جمعیتی بالغ بر535،244،8 نفر که تمامی راههای مواصلاتی سراسر کشور به آن منتهی می شود بخشی زیادی از کالاهای مورد نیاز مردم از طریق مبادی رسمی و بخشی از طریق غیر رسمی(قاچاق) توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی به آن وارد و هیچگونه ایست و بازرسی و تجهیزات کنترلی در این راهها وجود ندارد و همچنین ضعف در قوانین فعلی قاچاق و بکارگیری سرمایه های انسانی متخصص و متعهد و اینکه حجم زیادی از جامعه مورد مطالعه به منظور دستیابی به نتایج مطلوب در تهران واقع گردیده نیاز به انجام پژوهش حاضر را بیشتر می نمود. به همین سبب محقق را بر آن داشت تا به این سئوال اصلی پاسخ داده شود که: مدیریت انتظامی به چه میزان درمقابله با قاچاق کالا مؤثر است ؟ تا نسبت به شناخت بیشتر هر یک از مولفه های تحقیق دست یافته و در جهت تقویت و توسعه آن از سوی مسئولین ناجا اقدام لازم معمول گردد.
1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق
باتوجه به اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران از سالها تحت تاثیر پدیده قاچاق کالاقرار گرفته و لطمات جبران ناپذیری در تمامی بخش های فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی وغیره به خود دیده و در جهت مقابله با این صدمات هزینه های زیادی پرداخته است ؛ اعم از جانی که شهادت مامورین مبارزه کننده در این راه، هزینه های مالی، نیروی انسانی و… که برهمگان مشخص و محرز است. همچنین قاچاق پدیده ای مخرب است که آسیب فراوانی بر پیکره ی اقتصاد کشور ها وارد می نماید. این فعالیت غیر رسمی اقتصاد، برنامه ها و سیاست های توسعه کشورها را دچار اختلال می کند و مشکلاتی نظیر کاهش تولیدات صنعتی وداخلی، کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت، فرار از محدویت های تعرفه ای موجود در بخش تجاری کشور،کاهش درآمدهای دولت نیز کمیت و کیفیت عرضه کالاها و خدمات عمومی را در جامعه پائین می آورد و سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، تعطیلی کارخانجات تولیدی و … می شود. (مداح،1384،ص6) .
از آنجائیکه هزینه های موارد مذکور سنگین بوده و از پیشرفت کشور نیز در جهت رسیدن به سند چشم انداز1404 باز خواهد داشت رهبر معظم انقلاب نیز در پیام نوروزی سال 1391را سال ((تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)) نامگذاری کرد و برای رسیدن به تدبیر داهیانه رهبر معظم انقلاب ضرورت توجه به موانع تولید است از آنجائیکه یکی از موانع تولید داخلی، قاچاق کالا می باشد . لذا برای مقابله با قاچاق کالا ضرورت وجود امکاناتی از جمله داشتن دانش مدیریت انتظامی است.
افزایش بی رویه خطرات ناشی از قاچاق وریشه یابی علل ایجاد آن از یک سو وتلاش جهت ارائه راه کار مطلوب و مناسب برای اقدام ستادی و اجرایی برای سازمان های مسئول و ناجا از سوی دیگر ضرورت انجام این تحقیق گردیده است.
اهمیت مدیریت را می توان این چنین بیان کرد که رمز موفقیت و شکست سازمان ها درمدیریت آن خلاصه می شود. به اعتقاد پیتر دراکر 1، عضو حیات بخش هر سازمان، مدیریت آن است.(دراکر،1964، ص351-354). هارولد کنتز2 ، مدیریت را مهمترین زمینة فعالیت انسانی می داند و معتقد است که وظیفة اصلی مدیران در تمام سطوح و در همه ی واحدهای مختلف بازرگانی، صنعتی و اداری این است که محیطی را طراحی و نگه داری کنند تا در آن همه اعضا بتوانند به صورت گروهی با یکدیگر کارکنند و به اهداف تعیین شده دست یابند.(کنتز،1988،ص4) (رضائیان ،1389 ،ص9-11 ).
اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر می تواند از چند جنبه مورد توجه قرار گیرد:
1- عدم انجام تحقیق در زمینه بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا در شهر تهران، ضرورت انجام چنین تحقیقی احساس می گردید.
2- با توجه به تجارب خدمتی چندین ساله محقق در پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا نیاز به شناخت مطلوب ترین و بهترین راههای مقابله با قاچاق کالا در کشور احساس می گردید.
3- یافته های تحقیق می تواند مسئولین وسیاست گذاران ناجا و سازمان های دخیل را نسبت به شناخت اثرات هر یک از شاخص های مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا در خصوص نواقص ، معایب، رفع مشکلات موجود ، اقدامات عملیاتی، برنامه ریزی ها و تناسب بین کشف و میزان قاچاق کالا، کاهش هزینه های مقابله را برای یگان های مبارزه کننده و…را یاری وکمک نمایند.

1-3-1)کاربردهای تحقیق
کاربردهای مختلفی برای این پژوهش متصور است.
نخست آنکه، پس از انجام این تحقیق و شناسایی و معرفی اثربخش ترین روشهای مدیریت انتظامی برای مقابله با قاچاق کالا کلیه دستگاههای دولتی و سازمان های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا در کشور اعم از درون و برون سازمانی با بکارگیری و بهره گیری از آن برای کلیه مدیران عالی، میانی در سطح کشور به منظور افزایش کارآیی و مقابله جدی تر با پدیده شوم قاچاق کالا را به کارگرفته و حتی تلاش در توسعه هرچه بهتر آن برآیند.
دوم آنکه، محققان از ادبیات و مبانی نظری آن برای تبیین موضوعات مشابه بهره گیرند.
سوم اینکه، مراکز دانشگاهی و آموزشگاهی ناجا در صورت اثبات فرضیه های این تحقیق می توانند سایر ریشه های مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا را توسعه و پژوهش نمایند.
چهارم اینکه، کلیه دستگاههای دولتی و سازمان های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا درکشور اعم از، درون و برون سازمانی به منظور آموزش کارکنان بعنوان چند واحد درسی برای مراکز آموزشی لحاظ کنند.
1-3-2)کاربردهای نتیجه پژوهش
از جمله کاربرانی که می توانند به عنوان استفاده کنندگان نتیجه چنین پژوهشی معرفی گردند عبارتند از:
– نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
– مراکز مطالعات و پژوهشی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
– پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز، پلیس آگاهی ناجا.
– دانشگاه علوم انتظامی امین.
– ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران.
1-3-3) جنبه جدید و نوآوری پژوهش(دلایل انتخاب موضوع)
نیاز ناجا به شناخت بهترین و مؤثرترین راههای مقابله با قاچاق کالا درکشور که دغدغه مسئولین ناجا بوده و رفع مشکلات موجود درون سازمانی و انعکاس موارد برون سازمانی در جهت تقویت، اصلاح و بکارگیری نمایند. از طرفی با توجه به اینکه به نظر می رسد تقریبا هیچ کار عملی قابل توجهی در خصوص اثربخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا صورت نگرفته بود، لذا پژوهشگر را بر آن داشت تا تمامی موضوعات مرتبط در مقابله را احصاء و از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته میزان اثربخشی هر یک از مؤلفه ها وشاخص ها را در مقابله با قاچاق کالا توسط پاسخ دهندگان بررسی و در نهایت نسبت به شناسایی و معرفی اثر بخش ترین بخش مدیریت انتظامی پرداخته تا در مقابله با قاچاق کالا توسط مسئولین بکارگیری نمایند. لذا ضرورت پرداختن به تحقیق فوق در راستای اتخاذ مدیریت انتظامی قوی و مؤثر در مقابله با قاچاق کالارا بررسی و تأثیر هریک از متغییر های مستقل را بر متغییر وابسته سنجش نماید.
1-4) اهداف تحقیق
– هدف اصلی:
هدف اصلی عبارت است از؛ شناسایی میزان اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا
– اهداف فرعی:
1- شناخت میزان اثر بخشی قوانین درمقابله با قاچاق کالا
2- شناخت میزان اثر بخشی تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا
3- شناخت میزان اثر بخشی منابع انسانی در مقابله با قاچاق کالا
1-5) سئوالات تحقیق
برای جهت گیری بهتر تحقیق ،محقق می تواند سئوال اصلی تحقیق یا سئوال مادر را خرد کرده از درون آن سئوالات ویژه و اختصاصی را استخراج کند این سئوالات ناظر بر هر یک از ابعاد مسئله یا متغییر های توصیفی تهیه می شوند.
– سئوال اصلی :
میزان اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا چیست؟
– سئوال های فرعی:
1- میزان اثر بخشی قوانین درمقابله با قاچاق کالا چیست؟
2- میزان اثر بخشی تجهیزات درمقابله با قاچاق کالا چیست؟
2- میزان اثر بخشی منابع انسانی درمقابله با قاچاق کالا چیست؟

1-6) فرضیه ها
– فرضیه اصلی :
مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا تأثیر دارد.
– فرضیه های فرعی:
1- بین قوانین و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
2- بین تجهیزات و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
3- بین منابع انسانی و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.

1-7) قلمرو زمانی، قلمرو مکانی و موضوع تحقیق:
الف) قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی این مطالعه کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا، کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی تهران بزرگ و معاونین و مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری می باشند.
ب) قلمرو زمانی تحقیق: در این مطالعه از داده ها و اطلاعات حاصل از پرسشنامه در نیمه دوم سال 92 استفاده می شود.
ج) موضوع تحقیق: پژوهش حاضر تحت عنوان؛ بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا، مورد مطالعه شهر تهران بین سالهای 1390-1391 انجام شده است. مدیریت انتظامی به عنوان متغیر مستقل، که به سه زیر متغیر قانون، تجهیزات و منابع انسانی می باشند. قاچاق کالا به عنوان متغیر وابسته بدون دستکاری پرداخته می شود.
1-8) تعریف نظری و عملیاتی واژگان کلیدی
1-8-1) اثر بخشی ؛ در لغت مؤثر،کارگر، اثر و نشان، بجاگذاشتن . (معین،1381،ص141)
1-8-1-1- تعریف نظری اثربخشی عبارت است؛ درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده است. به بیان دیگر اثر بخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاشهای انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است.در واقع اثر بخشی مرتبط با عملکرد و فراهم آمدن رضایت انسان از تلاشهای انجام شده می باشد. (ابطحی،1378،ص10)
1-8-1-2- تعریف عملیاتی اثر بخشی عبارت است؛ نمره ای که آزمودنیها درآزمون(پرسشنامه) برای هر یک از مؤلفه های تحقیق کسب می نماید(سوالات 1 الی 32 ).
1-8-2) مدیریت
این کلمه با حروف عربی: مدیریت، مدیر بودن. مدیری، مدیریت کل، مدیریت عامل، رجوع به مدیری و مدیر شود. (دهخدا،1377) مدیر بودن ، مدیری .(مُ یَّ) [ ع . ] 1 – (مص جع .) مدیر بودن، مدیری کل، مقام مدیرکل، مدیر کلی 2 – علم و هنر متشکل کردن، همآهنگ کردن. (معین،1381،ص3973)
1-8-2-1- تعريف نظری مديريت؛ فرآيند به کارگيری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ريزی، سازماندهی، بسیج منابع امکانات، هدايت و کنترل است که برای دستيابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.
تعريف مذکور، پنج قضيه اساسی را که زير بنای مفاهيم کلی نظری و عملی مدیریت است را در بر می گیردکه شامل:
1- مديريت يک فرآيند است.2- مفهوم نهفته ی مديريت، هدايت تشکيلات انسانی است.
3- مديريت مؤثر، تصميم های مناسبی می گيرد و به نتايج مطلوبی دست می يابد.
4- مديريت کارا، به تخصيص و مصرف مدبرانه منابع می گويند.
5- مديريت بر فعاليت های هدف دار تمرکز دارد. (رضائیان، 1389، ص7)
1-8-2-2- تعریف عملیاتی مدیریت؛ علم و هنر بکارگیری سرمایه های انسانی و مادی مأمورین پلیس که در امر مبارزه با قاچاق کالا در شهر تهران اعم از صفی و ستادی مشغول انجام وظیفه می باشند.
1-8-3)انتظامی
(ص نسبی) منسوب به انتظام. قوای انتظامی، قوه هایی که حفظ نظم و آرامش مملکت بعهدة آنهاست، مانند ارتش وشهربانی و ژاندارمری(فرهنگ معین). در فرهنگ علامه دهخدا مامور انتظامی، مأموری که عهده دار حفظ نظم و آرامش است. (دهخدا،1377،ص3454)
1-8-3-1- تعریف عملیاتی انتظامی؛ مأمورین ناجایی که در امرمبارزه با قاچاق کالا درپلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهر تهران اعم از صفی و ستادی مشغول انجام وظیفه می باشند را شامل می شود.

1-8-4) مدیریت انتظامی
1-8-4-1- تعریف نظری مدیریت انتظامی؛ مدیریت انتظامی شاخه ای از مدیریت است ک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توزیع فراوانی، قاچاق کالا، ضریب همبستگی، شایسته سالاری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، منابع انسانی، واژه نامه، پایان نامه ها