پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، مواد مخدر، نظام اقتصادی، نظام اداری

دانلود پایان نامه ارشد

زیرزمینی(ازجمله قاچاق کالا) باعث می شودکه پرداخت مالیات به دولت در این بخش ها صورت نگیرد و از این طریق ضمن افزایش سود برای قاچاقچیان درآمدهای دولت کاهش یابد. فعالیت های قاچاق کالا در تولید، اشتغال، و نیز در توزیع عادلانة درآمد و ثروت بین بخش های گوناگون جامعه مؤثر است. در واقع درآمدهای مالیاتی مورد نیاز دولت فقط از بخش رسمی یا افراد خوش حساب دریافت می شود. (همان، ص90)
2-3-11-1-6- افزایش هزینة دولت
درکشورهایی نظیر ایران که مرزهای زمینی و دریایی طولانی دارند مبارزة جدی با قاچاق کالا مستلزم تحمیل هزینه های سنگین بر نظارت بر مرزها و ورود وخروج کالاست. با وجود این، دولت برای مقابله با آثار سوء این پدیدة مذموم، ناگزیر از پذیرش این هزینه هاست تا بتواند کارکرد سیاست های اقتصادی و تجاری را مطابق اهداف پیش بینی شده به پیش ببرد.37 دولت برای مبارزه با قاچاق کالا هزینه های سنگینی را متحمل می شود مانند؛ شهادت و مجروح شدن مأموران مبارزه با قاچاق و صدمات اقتصادی ناشی از ورشکسته شدن صنایع و نیز افزایش بیکاری و جرائم بعدیِ تحمیل شده بر جامعه ناممکن است. هزینه سازمان های اداری تخصصی برای تشخیص نوع، کیفیت، محل ساخت، وهزینه های آزمایشگاهی ِمربوط نیز رقم هنگفتی است. هزینه های مراجع قضایی، تشکیل پرونده های دادرسی، اجرای احکام، تعزیرات حکومتی یا مراحل تجدید نظر اعم از حقوق و مزایا، امکانات اداری و ساختمانی و غیره …نیز از دیگر هزینه های قاچاق در کشور است. (همان، ص91)
2-3-11-1-7- کاهش اثربخشی هزینه های دولت
یکی از آثار منفی قاچاق کالا کاهش اثر بخشی هزینه های دولت از طریق خارج شدن کالاهایی است که دولت به آنها یارانه می دهد. مواد سوختی، کود و بذر، پودرهای شوینده، و آرد از این قبیل کالاهای هستند که همه ساله با تخصیص مقادیر زیادی یارانه تهیه می شود ودر اختیار مردم قرار می گیرد درعین حال، بخش فراوانی از این کالاها بدلیل ارزان تر بودن از قیمت های جهانی و کشورهای همسایه به خارج کشور قاچاق می شوند. (همان، ص92)
2-3-11-1-8- کاهش انگیزة سرمایه گذاری
قاچاق کالا اقتصاد کشور را اعم از تولید، واردات، صادرات، سرمایه گذاری واشتغال و… متأثر ساخته وآثار مخربی بر آنها دارد. تأثیر منفی قاچاق کالادر سرمایه گذاری از مهمترین تأثیرات مخرب آن است. قاچاق کالا، علاوه برکاهش سرمایه گذاری مولد، در مسیر سرمایه گذاری هم انحراف ایجاد می کند. در واقع، قاچاق کالا فرصت های سرمایه گذاری برای اشتغال مولد ومؤثر را در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می برد زیرا قاچاق کالا در فرصت کوتاهی سود فراوانی نصیب سرمایه گذاران می کندکه با سود حاصل از سرمایه گذاری درفعالیت های مولد و اشتغال زا تفاوت چشمگیری دارد. بنابراین، قاچاق کالا در مسیر سرمایه گذاری انحر اف ایجاد و رشد فعالیت های اقتصادی مولد را کندتر می کند. (همان، ص94).
2-3-11-1-9- خنثی شدن حمایت از تولید داخلی
محصولاتی که به صورت قاچاق واردکشور می شوند با شرایط راحت تری از قبیل قیمت وکیفیت با محصولات داخلی رقابت می کنند واین به زیان تولیدداخلی ودر نهایت باعث کاهش انگیزة سود برای سرمایه گذاران می شود. در واقع، قاچاق کالا تأثیر تعرفه های مؤثر را از بین می برد وتوان رقابتی محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی را کاهش می دهد .
محدود نمودن قاچاق کالا و جلوگیری از ورود و خروج کالاها از مبادی غیر رسمی و هدایت واردات و صادرات به سمت مبادی رسمی و اعمال تعرفه های مؤثر تأثیر مستقیمی در حمایت از تولیدات و در نهایت حمایت و گسترش سرمایه گذاری خواهد گذاشت. (همان، ص96).
2-3-11-1-10-گسترش پول شویی و نابرابری 38
پول شویی(به مفهوم جریان تطهیر پول های ناشی از فعالیت های غیر قانونی) با قاچاق ارتباط مستقیم دارد. اگر قاچاق مواد مخدر و کالا ریشه کن شود موارد پول شویی بسیار کم خواهد شد ولی از بین نمی رود. زیرا جرائم سازمان یافته فراملی دیگری هستند که درآمد آنها پول شویی می شود. پول کثیف به اشکال مختلف مانند آثار هنری، فلزات گرانبها و اشیای عتیقه و مواد مخدر خارج یا وارد می شود یا از طریق صرافی ها به طور غیررسمی از کشور خارج و به صورت واردات بدون انتقال ارز وارد کشور می شود. مشکل مهمتر و نگران کننده در پایان معاملات قاچاق، پول شویی، است که عقیم ماندن این مرحلة نهایی در بازدارندگی از قاچاق فوق العاده مهم است، زیرا اگر درآمد حاصل از قاچاق مصادره شود تمام فعالیت های قاچاقچی بی نتیجه می ماند واین او را از ادامة قاچاق باز می دارد. (همان، ص97).

2-3-11-1-11- تأثیر قاچاق کالا بر سیاست های بازرگانی39
در وضعیتی که اقتصاد ملی به شدت به منابع ارزی برای سرمایه گذاری نیازمند است، خروج و فرار سرمایه از کشور آثار اقتصادی زیانباری دارد. دولت قصد دارد، از یک سو، بر مجموع هزینه های واردات نظارت داشته باشد و، از سوی دیگر، تلاش می کند تا ارز موجود به واردات کالاهای ضروری، سرمایه ای و واسطه ای که نقش بیشتری در رشد تولید داخلی، رونق اقتصادی، و اشتغال دارد، تخصیص یابد. درحالی که قاچاق کالا تلاش برای رسیدن به هر دو هدف را ناکام می گذارد. (سیف، 1387، ص98).
2-3-11-1-12- اخلال در نظام اقتصادی
بی نظمی در بازار داخل، سرمایه های سرگردان را به سوی قاچاق کالا هدایت می کند و سرمایه گذاران نیز به سبب وجود سودهای هنگفت و تقاضای فراوان برای انواع کالاهای خارجی در سطح کشور به قاچاق کالا تمایل بیشتری پیدا خواهند کرد. حضور عوامل و سرمایه داران خارجی نیز در این مسئله بسیار مؤثر خواهد بود. مسئله قابل توجه این است که بخش عمده ای از این سرمایه داران در کشورهای اروپای و عربی حاشیه خلیج فارس اقامت دارند و سرمایة آنها از طریق عاملانِ آنان بکارگرفته می شود. این سرمایه داران به واسطة عاملان خود از نیازهای بازار کشور باخبر می شوند و در اسرع وقت پس از خرید این کالاها از کارخانه ها، مراکز عرضة آنها (در خارج)، نسبت به ارسال آنها به بنادر خلیج فارس و ترانزیت آنها به داخل خاک ایران یا از طریق بندرکراچی به پاکستان و سپس به مرز افغانستان و پاکستان (شهر ویش) و آنگاه قاچاق آنها به ایران اقدام می کنند.
چون قاچاقچیان برای ادامه فعالیت به ارز نیاز دارند، به شیوه های متعدد متوسل می شوند تا آن را به دست آورند، از جمله:
• قاچاق طلا و دیگر فلزات قیمتی به خارج از کشور.
• خرید ارز هموطنان مقیم خارج در قبال پرداخت پول ملی به خانوادة آنها در داخل کشور.
• قاچاق مواد مخدر.
• خرید ارز گردشگران خارجی .
• برخی از قاچاقچیان به صورت تهاتری مثلاً فرآورده های نفتی را با کالاهای دیگر معاوضه می کنند. آنان کالاهای یارانه ای از جمله سوخت، دارو، روغن نباتی وشوینده ها را از کشور خارج و در عوض کالاهایی از قبیل پارچه، ظروف شیشه ای، چینی و… را با خود وارد می کنند. همة این اقدامات به نوعی در نظام اقتصادی کشور اخلا ایجاد می کند. (نمک شناس،1383،ص75)
2-3-11-1-13- جمع بندی کلی تأثیرات اقتصادی قاچاق کالا
همان طورکه می دانیم، آثار گوناگون اقتصادی قاچاق کالا از هم جدا نیستن و در وضعیتی تعاملی یکدیگر را تشدید (برهم افزایی) نیز می کنند. این واقعیت در نمودار زیر با عنایت به آثار و پیامدهای مهم قاچاق کالا نشان داده شده است. (سیف، 1387، ص102).

.

نمودار(2-2)آثار و نتایج اقتصادی قاچاق کالا. (مؤذن جامی ،1384،ص24)

2-3-11-2- آثار اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا
2-3-11-2-1- توسعه و گسترش قانون گریزی و قانون شکنی
قاچاق، یکی از برجسته ترین تخلفات همیشگی بشر، به شدت از چگونگی وضع و اجرای قوانین در جامعه متأثر بوده است. مردم قوانین مربوط به مبادلات تجاری را ناعادلانه می دانند و تخلفات خود را توجیه می کنند. دراینجا به برخی ازآثار اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا می پردازیم. (سیف، 1387، ص103).
2-3-11-2-2- قاچاق کالاو بهداشت جامعه
یکی از بزرگترین تبعات منفی قاچاق کالادرجامعه متأسفانه تبعاتِ منفیِ بهداشتیِ آن در جامعه است. اصولاً کالاهای قاچاق به دلیل نبود نظارت بر آنها وبا هدف سود بیشتر به داخل کشور قاچاق می شوند و به همین دلیل کالاهای تقلبی وغیر استانداردی که با قیمتی اندک در خارج کشور عرضه می شوند مطلوبیت زیادی برای واردات قاچاق دارند. متأسفانه محصولات غذایی، آرایشی، و بهداشتی جزء کالاهایی اند که به حد زیاد و غیر قانونی وارد کشور می شود و در نبودِ هیچ گونه استاندارد برای این کالاها، به خصوص کالاهای بهداشتی و آرایشی، درسطح جامعه به طورگسترده خریدوفروش می شوند.(سیف، 1387،ص103).
2-3-11-2-3- افزایش آلودگی های مالی و اخلاقی دربدنة نظام اداری
قاچاقچیان کالابرای وارد کردن وترخیص کالاهای خود و نپرداختن حقوق وعوارضِ قانونی دست به هر اقدامی می زنند. برقراری نظام اخذ مجوز نظارت های بیش از حد متعارف قطعاً مفاسدی را به وجود خواهدآورد و سود ناشی از ارتکاب قاچاق کالا نظام اداری، انتظامی، و قضایی را آلوده می کند و در بلند مدت فساد فرهنگی وسیع و ریشه داری را ایجاد می نماید. (گمرک جمهوری اسلامی ایران، بررسی ابعاد قاچاق کالا وارائة راهکارها با تأکید بر نقش گمرک، ص26)
2-3-11-2-4- تقویت باندهای مافیایی درشبکة قاچاق کالا
متأسفانه، نظام اقتصادی کشور ایران پیکره وساختار رانت آلود دارد. در چنین اقتصادی، بحث قاچاق نیز کاملاًجدی است. گروه هایی که در قالب تشکیلاتی سازمان یافته و منسجم به فعالیت وسیع و گسترده در قاچاق می پردازند با استفاده از رانت های گوناگون بر دامنة قدرت و نفوذ خود درجهت تأثیرگذاری بر جریانات اقتصادی و حتی سیاسی خواهند افزود. (سیف، 1387، ص106).
2-3-11-2-5- شکل گیری رفتارهای اجتماعی غلط
قاچاق باعث شکل گیری قشر خاصی به نام« قاچاقچی»، وتودۀ وسیع تری به نام«مصرف کنندۀ کالای قاچاق»، درجامعه است هریک از این دو قشر به سبب منافع و مصالح خود نوع خاصی از رفتارها را دارا هستند که نمی توانند با رفتارها و عملکردهای اعضای جامعه همگن باشند. از این رو، تضاد و ستیزی رفتاری پدید می آید. این گونه اعمال که نظم جامعه را مختل می کند و مشکلاتی را برای مردم به وجود می آورد نوعی کجروی اجتماعی است. همین نابهنجاری مقدمه و زمینۀ نابهنجاریهای اجتماعی دیگری مانند سرقت، قانون شکنی، شکستن حرمت ها وجرائمی از این دست فراهم می آورد. (همان، ص106).
2-3-11-2-6- طبقاتی شدن جامعه
سرشت ویژۀ قاچاق معمولاً ثروت بادآورده ای نصیب قاچاقچیان می کند. و این قشر که از راه کسب نامشروع ثروتمند شده اند از دیگر مردم جامعه به خصوص قشرهای محروم جدا می شوند و به این ترتیب، به شکاف طبقاتی دامن زده می شود. توزیع نادرست ثروت و افزایش فقر در نتیجه تشدید نابهنجاری های اجتماعی از ویژگیهای طبقه بندی شدن جامعه از بعد اقتصادی است. بنابراین، باید کوشش ها را بر اصلاح روش های غلط و غیر عادلانۀ توزیع درآمدها و غلبه بر نوسانات اقتصادی از جمله مبارزه با قاچاق متمرکز ساخت. (معاونت آموزش ناجا، مبارزه با قاچاق کالا،ص69- ص70)
2-3-11-2-7- تضعیف فرهنگ کار
شغل افراد مهمترین نقش آنها در زندگی اجتماعی است. اگر ثروت با قاچاق کالا به راحتی و زیاد به دست آید، روحیۀ کار و فرهنگ تلاش در جامعه سست می شود و برخی به جای کسب درآمد از راه های شرافتمندانه به قاچاقچی گری روی می آورند تا در مدت کوتاهی بتوانند ثروت زیادی بدست آورند. آنان به دنبال سودی سرشار، سریع و بدون دردسرند. آنان در حالی که از هزینه های دولت بالاترین سهم را می برند، سهم بسیار ناچیزی درتأمین درآمد دولت دارند. بنابراین، یکی از آسیب های بسیار شدید قاچاق تضعیف فرهنگ کار و بازده و بهردهی به جامعه است.(مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 1381،ص34-35)
2-3-11-2-8- قاچاق کالا و تهاجم فرهنگی
از مهم ترین ابعاد منفی قاچاق ورود کالاهای غیر مجاز و مغایر با اصول و ارزش های حاکم بر جامعه است. در بسیاری موارد کالاهایی مغایر با ارزش ها، سنت ها، و اعتقادات مردم به صورت قاچاق وارد کشور و در بین اقشار جامعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خلیج فارس، قاچاق کالا، وانت بارها، شهرهای مرزی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، آسیب شناسی، عوامل اقتصادی، قانون مجازات