پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، خیر مؤثر، استان کردستان، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

یافته است.
2- درپژوهشی تحت عنوان«بررسی نقش عوامل ژئوپلتیک مرز ارومیه بر قاچاق کالا در سال 78-79 »در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد دافوس ناجا توسط دانشجو رسول خوشید فر و استاد راهنما دکتر عزت الله عزتی و مشاور آقای محمد حسن جواهرکیا به انجام رسیده دارای هشت فرضیه به شرح زیر می باشد.1- معابر نفوذی نقش اساسی در قاچاق دارد.2- توسعه راههای مرزی از عوامل مؤثر در مبارزه با قاچاق کالا می باشند.3-آمیختگی قومی ساکنین دو طرف مرز در ترویج قاچاق نقش دارد.4-مذهب مرزنشینان در امر قاچاق کالا نقش اساسی دارد.5- اختلاف فاحش درآمد ناشی از قاچاق بر درآمد،کشاورزی از عوامل مؤثر در اشاعه قاچاق کالا می باشد.6- توزیع مناسب پاسگاههای مرزی یکی از عوامل مؤثر در کنترل قاچاق می باشد.7- تجهیز پاسگاههای مرزی به وسایل متناسب در امر مبارزه با قاچاق مؤثر است. 8 – استفاده از پرسنل متعهد در واحدهای مرزی در امر مبارزه با قاچاق مؤثر است. در پایان تحقیق نتیجه گیری نموده ؛1-عموم عوامل ژئوپلتیک اعم از ثابت و متغییر در قاچاق از مرز ارومیه تأثیر داشته است.2- معابر و گذرگاههای مرزی و اختلاف فاحش درآمد قاچاق بر کشاورزی و دامداری در منطقه مرزی بر قاچاق کالا از مرز ارومیه تأثیر داشته است.3- معضلات بیکاری ،گسترش روز افزون مهاجرت جوانان روستایی به شهرها شرایطی را فراهم آورده که روز به روز گرایش مرزنشینان به پدیده قاچاق بیشتر شده است.4-عدم برنامه ریزی مسئولین جهت مقابله با قاچاق کالا و وجود مشکلات دیگری مثل نارسائیهای قانونی مزید بر علت گشته است.
3- در پژوهشی تحت عنوان«بررسی نقش عوامل مؤثر در قاچاق کالا از مرز استان کردستان در دهه اخیر 82-72 »توسط دانشجو فریدون نصرتی پویانی و استاد راهنما سرتیپ دوم مروت آزاد بخت و استاد مشاور اقبال پاک طینت در قالب کارشناسی ارشد صورت گرفته به اندازه گیری متغییرهای مستقل عوامل ژئوپلتیک استان کردستان؛کیفیت وکمیّت نیروی انسانی، تجهیزات انتظامی استان، وضعیت اقتصادی و اشتغال استان کردستان، تأخیر در پرداخت حق الکشف کارکنان، قوانین موجود در مبارزه با قاچاق کالا و کیفیت اجرای آن، فرهنگ مردم استان کردستان و میزان تأثیر گذاری آنان در قاچاق کالا از مرز استان پرداخته است. و فرضیه های1- عوامل ژئوپلتیک استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخیر مؤثر بوده است.2- کیفیت وکمیّت نیروی انسانی وتجهیزات فرماندهی استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخیر مؤثر بوده است.3- تشکیلات سازمان های شاکی استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخیر مؤثر بوده است.4- وضعیت اقتصادی و اشتغال در استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخیر مؤثر بوده است.5- وضعیت سیاسی حاکم بر کشور عراق در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخیر مؤثر بوده است.6- قوانین موجود مبارزه با قاچاق کالای قاچاق و کیفیت اجرای آن در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخیر مؤثر بوده است.7- تأخیر در پرداخت حق الکشف کارکنان سازمان کاشف در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخیر مؤثر بوده است.8-فرهنگ مردم استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخیر مؤثر بوده است.9-کیفیت ارائه خدمات پرسنلی به کارکنان مبارزه با قاچاق کالا در استان در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخیر مؤثر بوده است.10- تجمل و مصرف گرایی مردم در داخل کشور در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخیر مؤثر بوده است. که فرضیه های (1،2،4،6،7،8) بعنوان فرضیه های مهم در این تحقیق انتخاب شده است ودرپایان ضمن نتیجه گیری به ارائه کارهای مطلوب انتظامی در جهت مقابله با قاچاق کالا مبادرت نموده است.
4- تحقیقی تحت عنوان«عوامل مؤثر در کنترل قاچاق کالا توسط ناجا در ده سال 84-74 » به نگارش سرهنگ دوم جلال احراری دانشجوی دوره یازدهم دافوس ناجا و استاد راهنما دکتر اخباری، استاد مشاور جعفر عبادی یالگوز آقاجی به انجام رسیده است.
هدف اصلی این تحقیق،شناسایی عوامل مؤثر در کنترل قاچاق کالا و تبیین و مشخص کردن نیازمندیهای نیروی انتظامی در جهت کنترل می باشد. فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
– بنظر می رسد ارتقاء سطح فرهنگ اجتماعی مردم در کنترل قاچاق کالا موثر است.
– بنظر می رسد ایجاد اشتغال در کنترل قاچاق کالا تأثیر دارد.
– بنظر می رسد ایجاد امکانات و تجهیزات پیشرفته پلیس در کنترل قاچاق کالا موثر است.
– بنظر می رسد که آموزش کارکنان و ایجاد انگیزه می تواند در کنترل قاچاق کالا موثر است.
با مروری بر این تحقیق ملاحظه می گردد؛ محقق با هدف بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر کنترل قاچاق و نیازمندی های نیروی انتظامی در جهت کنترل بهتر مبادرت نموده وسپس با بررسی روند قاچاق کالا در کشور و شناخت علل ریسک پذیری قاچاقچیان کالا به نتیجه گیری و ارائه راه کار های اجرایی جهت کنترل قاچاق کالا پرداخته است.
5- پژوهشی تحت عنوان «نقش پلیس در کنترل و مبارزه با قاچاق کالا» توسط آقای علی رضا صوفی دانشجوی دوره هشتم دافوس ناجا نگارش یافته است.در این تحقیق، نگارنده به امکانات و مقدروات موجود در ناجا توجه نموده است
6- تحقیقی تحت عنوان « بررسی عملکرد فرماندهی انتظامی استان بوشهر در کنترل ورود کالای قاچاق در سال 1383» به نگارش سرهنگ ستاد هدایت اله حاتمی ، استاد راهنما محمد هادی مؤذن جامی در آمده است.که فرضیه این تحقیق عبارتند از:
– انجام کنترل انتظامی توسط فرماندهی انتظامی بوشهر در کنترل ورود کالای قاچاق مؤثر می باشد.
– انجام عملیات اطلاعاتی وروانی توسط فرماندهی انتظامی بوشهر درکنترل ورودکالای قاچاق مؤثرمی باشد.
– انجام ساماندهی و انضباط بخشی به شناورها توسط فرماندهی انتظامی بوشهر در کنترل ورود کالای قاچاق مؤثر می باشد.
که اهداف این تحقیق شناسایی چگونگی عملکرد فرماندهی انتظامی استان بوشهردر جلوگیری از ورود کالای قاچاق ،شناسایی راهکارهای مناسب برای کنترل ورود کالای قاچاق، بررسی روش های موجود در مقابله با ورود کالاهای قاچاق مؤثر بوده و همگی فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است.
7- تحقیق تحت عنوان« نقش فناوری اطلاعات در کشف کالای قاچاق با رویکرد پلیسی» به نگارش دانشجو کارشناسی ارشد آگاهی ایرج معظمی گودرزی ،استاد راهنما اصغر صرافی زاده، استاد مشاور سردار سرتیپ دوم محسن نادی در آمده است. اهداف این تحقیق به صورت موارد زیر می باشد:
– شناسایی کارکردهای فناوری اطلاعات در کشف کالای قاچاق.
-کمک به کارکنان نیروی انتظامی در فرآیند کشف کالای قاچاق .
– معرفی فناوریهای اطلاعاتی مرتبط و پیشنهاد استفاده از آنها در فرآیند کشف کالای قاچاق .
– تغییر شیوهای کشف کالای قاچاق با استفاده از فناوری اطلاعات.
فرضیه های این تحقیق عبارتند از :
– سیستم های اطلاعات مدیریت در فرآیند کشف کالای قاچاق مؤثرند.
– فناوری اطلاعات در تسهیل فرآیند کشف کالای قاچاق مؤثرند.
– جامعه آماری این تحقیق از بین 100 نفر از متخصصین و کارشناسان مربوط در حوزه قاچاق و فن آوری اطلاعات بوده و بر اساس یافته های تحقیق این دو فرضیه تایید می گردد.
8- تحقیقی تحت عنوان « بررسی شیوه های قاچاق کالا از مبادی رسمی استان سیستان وبلوچستان در سال 1384 » به نگارش عبدالمجید خاشی-استاد راهنما جعفر هزار جریبی – استاد مشاور سردار محسن نادی در آمده است. این تحقیق به صورت پیمایشی انجام گرفته و اهداف این تحقیق به صورت زیر بوده است.
هدف اصلی: شناخت روش های قاچاق کالا از گمرکات استان سیستان بلوچستان.
اهداف فرعی:
– شناخت میزان نقش ترانزیت داخلی و خارجی در امر قاچاق کالا از مبادی رسمی استان سیستان و بلوچستان.
– شناخت میزان تأثیر سوءاستفاده از مقررات و بخشنامه های گمرکی در قاچاق کالا از مبادی رسمی استان سیستان وبلوچستان.
– شناخت میزان تأثیر عملکرد عوامل اجرایی در مبادی رسمی استان سیستان و بلوچستان برقاچاق کالا.
فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
– بین سوء استفاده تجار و بازرگانان از مقررات و بخشنامه های گمرکی و قاچاق کالا رابطه وجو دارد.
– بین نحوه عملکرد عوامل اجرایی در مبادی رسمی استان سیستان وبلوچستان و قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
– بین نوع حمل ونقل کالا(ترانزیت) وقاچاق کالا رابطه وجود دارد.
جامعه آماری این تحقیق تعداد 60 نفر از کارشناسان و خبرگان در ستاد فرماندهی ناجا و ستاد مرکزی قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری وخبرگان موضوع مذکور در گمرک، دبیرخانه، مناطق آزاد تجاری و مدیریت بازارچه های مرزی بوده است وکلیه فرضیه های تحقیق تایید گردیده است.
9- تحقیقی تحت عنوان « بررسی محدویتهای انتظامی کشف کالای قاچاق مورد مطالعه شهرستان مرزی پیرانشهر سال 1388» به نگارش بهروز نصرالهی – استاد راهنما دکتر آیت الله گودرزی – استاد مشاور نادر آقاخانی در آمده است. که اهداف این تحقیق شامل:
هدف اصلی: شناخت محدویت های انتظامی در شهرستان پیرانشهر و تأثیر آن در کشف کالای قاچاق.
اهداف فرعی:
– شناسایی توانمندیهای کارکنان متخصص در امور انتظامی که درکشف کالای قاچاق تأثیر دارد.
– شناسایی امکانات و تجهیزات پلیسی پیشرفته که در کشف کالای قاچاق تأثیر دارد.
– شناسایی راهکارهای حمایت قضایی که در موفقیت مامورین مبارزه با قاچاق کالا تأثیر گذار است.
فرضیه های تحقیق عبارتند از:
– بین موقعیت جغرافیایی شهرستان پیرانشهر وکشف کالای قاچاق رابطه وجود دارد.
– بین وجود کارکنان متخصص و مجرب در امور انتظامی و کشف کالای قاچاق رابطه وجود دارد.
– بین امکانات و تجهیزات پلیس پیشرفته و کشف کالای قاچاق رابطه وجود دارد.
– بین حمایت قانونی دستگاه قضایی از کارکنان و کشف کالای قاچاق رابطه وجود دارد.
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان انتظامی مرز پیرانشهر که به تعداد 235 نفر بوده که در سال 1388 مشغول به خدمت بوده اند که از بین محدویت های انتظامی و موقعیت جغرافیایی پیرانشهر و افراد متخصص و مجرب در امور انتظامی، ایجاد امکانات و تجهیزات پلیسی پیشرفته وحمایت قضایی از پرسنل کشف کالای قاچاق رابطه معناداری وجود دارد.
10- تحقیقی تحت عنوان« بررسی قاچاق کالا و عوامل مؤثر بر کشف آن در استان یزد 1390» توسط دانشجو سعید مروتی شریف آباد –استاد راهنما سردار دکتر مرتضی نجفی – استاد مشاور غلامحسین بیابانی با تعداد 4 فرضیه به شرح ذیل مطرح گردید:
1- نقش بکارگیری اقدامات انتظامی در کشف قاچاق کالا که مورد تایید قرار گرفت.
2- نقش و تأثیر تجهیزات فنی در کشف قاچاق کالا که مورد تایید قرار گرفت.
3- نقش عامل انسانی درکشف قاچاق کالا که عامل بسیار مؤثر درکشف و مورد تأیید قرار گرفت.
4- نقش اقدامات اطلاعاتی در کشف قاچاق کالا که مورد تأیید قرار گرفت.
2-2-2- تحقیقات خارج از ناجا
مجموعه مقالات ارائه شده درسومین همایش
یکی دیگر از رهیافت های معطوف به موضوع تحقیق،مقالات ارائه شده در سومین همایش«بررسی پدیده قاچاق کالا و راه های پیشگیری ازآن» است که در سال 1378 به سفارش اداره کل مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید. مجموعه ی مقالات این همایش که حاوی 12 مقاله است به بررسی پدیده قاچاق کالا از نگاه اقتصادی پرداخته است که برخی از نتایج حاصله از مقالات ارائه شده در این مجموعه به شرح ذیل برخی از آنها اشاره گردیده است: .(دانشگاه تربیت مدرس،1379)
1-«تخمین قاچاق و گران نمایی واردات با استفاده از اختلافات آماری مورد ایران.(1356-1376)»نوشته دکتر کاظم یاوری «عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس » که از مقاله خویش نتیجه گرفته است که: تجزیه تحلیل پدیده قاچاق با توجه به خصلت آن و فقدان آمار معتبر بسیار مشکل است لکن با استفاده از روش هایی می توان به شاخص های کلان در مورد قاچاق دست یافت. یکی از راه های علمی برای تخمین قاچاق واردات در سطح کلان مقایسه ی آمارهای رسمی گمرک با آمار های رقبای تجاری است.به نظر می رسد اختلافات شدیدی در برخی از سال ها بین این دو آمار وجود دارد که دلالت بر قاچاق به داخل و پدیده گران نمایی واردات دارد. مقایسه این آمارها نشان میدهد که درسال 1375 خروج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، منابع انسانی، واژه نامه، پایان نامه ها Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، تجارت خارجی، اقتصاد ایران، بخش غیر رسمی