پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، منابع انسانی، واژه نامه، پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد

ه به بررسی و تبیین مدیریت در واحدها و قوای برقرارکننده نظم وانتظام در جامعه پرداخته و نحوه مدیریت در امور انتظامی(اموری که منجر به استقرار نظم وانتظام و امنیت و تامین آسایش فردی و عمومی جامعه می شود) را مشخص می نماید.
مدیریت انتظامی؛ فرآيند به کارگيری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ريزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدايت و کنترل امور انتظامی برای دستيابی به برقراری نظم و امنیت و تامین آرامش و آسایش فردی و اجتماعی در جامعه و افزایش بهره وری براساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. (رفیعی،1380،ص238-240)
1-8-4-2- تعریف عملیاتی مدیریت انتظامی ؛ فرآيند به کارگيری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی مأمورین پلیس که در امر مبارزه با قاچاق کالا در شهر تهران اعم از صفی و ستادی مشغول انجام وظیفه می باشند که با استفاده از 32 سوال پرسشنامه ( 1تا 32)مورد سنجش قرار می گیرد.
1-8-5) قاچاق
در فرهنگ معین به معنای، تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش کالای در انحصار دولت و یا معامله ممنوعه (اسم) 1-کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود 2- متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است.
قاچاق کردن (مصدر) متاعی را پنهانی وارد کشورکردن و نپرداختن عوارض گمرکی آن. (معین،1373، ص2607). در فرهنگ لغت دهخدا به معنی، برده، ربوده، پنهانی عمل کردن و گریزان، آنچه ورود آن به کشور و یا معاملة آن از طرف دولت ممنوع است. متاع قاچاق، متاع ممنوع الورود یا ممنوع المعامله. (دهخدا؛1377،ص17264)
1-8-5-1- معنای اصطلاحی ونظری قاچاق؛ معنای این کلمه در حالت اسم مصدر عبارت است از انجام دادن کاری بر خلاف قانون. معنای این کلمه در حالت اسم آلت عبارت است از متاع یا کالای که ورود آن به کشور یا معامله آن ممنوع باشد. به ترتیب، در لغت و افکار عمومی مردم ، قاچاق به عمل خلاف مقررات حاکم بر جامعه اطلاق می شود و بدین صورت نشان دهندة تنوع مصادیق و گستردگی دامنه آن است.(سیف ،1387ص10)
قاچاق؛ در اصطلاح گمرکی به عنوان تقلب گمرکی و نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نامیده شده است. (سایت گمرک).
1-8-5-2- معنای حقوقی و نظری قاچاق ؛ در ترمینولوژی حقوقی(نوشته محمدجعفر جعفری لنگرودی) قاچاق در معانی ذیل به کار می رود: حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر؛ خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد(قاچاق داخلی)،خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارج از کشور (قاچاق خارجی)باشد، بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل؛ به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدویتی باشد که قانوناً مقرر کرده است؛ چه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصار باشد یا نباشد. (واژه نامه اقتصاد پنهان،1387ص52تا54)
1-8-5-3-تعریف عملیاتی قاچاق؛ ورود و خروج کالا که به شکل مخفیانه از مرزهای کشور صورت می گیرد. (واژه نامه اقتصاد پنهان،1387ص53)
1-8-6)کالا
در فرهنگ معین به معنای؛ متاع، مال التجاره، لباس، اسباب خانه،کاله هم گفته شده است. (معین ،1381، ص2858) در فرهنگ لغت علامه دهخدا به معنی؛ کالای، رخت و رخوت، (برهان)، اسباب، اسباب خانه، اثاث البیت(غیاث)، سامان و اثاثه، اثاث. (دهخدا،1377،ص18069)
1-8-6-1-تعریف نظری کالاعبارت است از؛ هرچیزی که قابلیت مصرف و مبادله داشته باشد را کالا می نامند. (واژه نامه اقتصاد پنهان،1387ص58)
1-8-6-2- تعریف عملیاتی قاچاق کالا؛ وارد کردن و صادر کردن هر گونه کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاری و یا انجام هر گونه اقدامی در این ارتباط، قاچاق کالا محسوب می شود.(واژه نامه اقتصاد پنهان،1387ص57)
1-8-7) قانون
درلغت نامه فارسی فرهنگ دهخدا قانون به معنای. (معرب ، اِ) اصل.(برهان ) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (منتهی الارب) گویند این لغت معرب کانون است و عربی نیست لیکن در عربی مستعمل است (برهان ) (مهذب الاسماء) (منتهی الارب ). امری است کلی که بر همه جزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات از آن شناخته شود چون گفته نحویان ! فاعل مرفوع است و مفعول منصوب و مضاف الیه مجرور. (ترجمه تعریفات ). قاعده . (برهان ). رجوع به قاعده شود. رسم . (برهان ). ناموس. دستور. (برهان ). (ناظم الاطباء). یاسا. حکم اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صدور یابد و مبنی و متکی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با طبیعت انسان باشد و بدون استثناء شامل همه افراد مردم آن مملکت گردد و اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد. (ناظم الاطباء). (دهخدا ،1377،ص17395 ج11)
در فرهنگ فارسی معین به معنی ؛{معر-یو}(اِ)1-قاعده، آیین.2- اصل ومقیاس چیزی.3- مقررات و احکام دولتی در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفر لنگرودی قانون در لغت عربی به معنی اندازه و مقیاس اشیاء است.
1-8-7-1- تعریف نظری قانون؛ درحقوق اساسی قانون به دستورکلی ( وگاهی جزئی) که بوسیلة مرجع صالح انشاء شده و بوسیلة مجالس قانونگذاری تصویب و سپس بتوشیح مرجع صلاحیت دار برسد.
– در معنی اعم شامل مجموعة قواعد حقوقی است که بوسیلة قانونگذار مقرر می شود. (جعفری لنگرودى ، 1377ص 517)
1-8-7-2- تعریف عملیاتی قانون؛ در این تحقیق منظور از قانون مجموعه قوانین و مقرراتی که بوسیله قانونگذاردر ارتباط با پدیده قاچاق و مبارزه با آن وضع شده است. اعم قانون امور گمرکی، قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز وغیره .
1-8-8) منابع انسانی :
در لغت منابع (اسم) جمع منبع وانسانی (صفت) منسوب به انسان :عالم انسانی آمده است.(معین ،1381،ص379ج1). در فرهنگ لغت دهخدا منسوب به انسان، قوه یا نفس انسانی. (دهخدا ،1377، ص3549 ،ج3) .
1-8-8-1- تعریف نظری مدیریت منابع انسانی: منظور از منابع انسانی یک سازمان، تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارند. و یا مديريت منابع انسانى، عبارت است از ايجاد و توسعه برنامه هايى كه از طريق آنها ضمن بهبود توانايى هاى نيروى انسانى، اهداف فردى و سازمانى حاصل گردد. در واقع مديريت منابع انسانى، ايجاد و پرورش و حفظ سرمايه هاى انسانى براى دستيابى به اهداف است. (سعادت ،1390، ص1)
1-8-8-2- تعریف عملیاتی منابع انسانی؛ تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان پلیس با تراوشات ذهنی و فکری مشغول مبارزه با قاچاق کالا در شهر تهران هستند.
1-8-9) تجهیزات : درفرهنگ لغت معین(مصدراسم) جمع تجهیز1- بسیج ها 2- سازها، ساز و برگها. (معین،1381،ص1033) در فرهنگ لغت دهخدا به معنی؛ ساز و برگ، جهاز، اسباب کار، ساز جنگ، وسایل کار وکار زار(دهخدا، 1377، ص6465) .
1-8-9-1- تعریف عملیاتی تجهیزات؛ دراین تحقیق منظور ازتجهیزات؛ کلیه وسایل و ابزار پلیس اعم از نرم افزاری و سخت افزاری که در امر مبارزه با قاچاق کالا نقش اساسی را دارد. که با استفاده از 13سئوال به صورت پرسشنامه (سئوالات 10 الی 23 ) مورد سنجش قرار می گیرد .

1-8-10)خلاصه فصل
در این فصل کلیات پژوهش عرضه شد. پس از بیان مقدمه، مسئله پژوهش، بیان و اهمیت و ضرورت موضوع وکاربردهای تحقیق وجنبه جدید و نوآوری پژوهش(دلایل انتخاب موضوع) مطرح گشت. در ادامه اهداف و سؤالهای تحقیق بیان و بر مبنای آن فرضیات پژوهش بنا نهاده شد. در نهایت قلمرو تحقیق وتعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و واژگان کلیدی تحقیق که عبارتند از: اثر بخشی ، مدیریت انتظامی، قاچاق کالا، قانون ، منابع انسانی، تجهیزات پرداختم. در فصل آینده مبانی نظری در ارتباط با متغیرها و در راستای حمایت فرضیه های پژوهش عرضه خواهد شد.

2-1) مقدمه
قاچاق کالا آثار و تبعاتی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، سیاسی از خود بجا می گذارد. قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می کند؛ این پدیده برنامه ها وسیاستهای توسعه اقتصادی را مختل می سازد و منجربه کاهش تولیدات داخلی ،افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود در اقتصادهایی که در زمینة کمیت و کیفیت تولید ،منابع ارزی وحمایت های گمرکی محدویت شدید وجود دارد، همواره بخشی از تقاضای داخلی برای کالاها، به ویژه کالاهای با کیفیت مرغوب،لوکس وحتی ضروری از راه های قانونی تأمین نمی شود. بطور کلی اثرات منفی قاچاق کالا بسیارمتعدد است ولی می توان به چند دسته آنها به شرح ذیل اشاره کرد: الف)آثار منفی قاچاق بر اقتصاد کشور، ب) آثار منفی قاچاق به سیاستهای بازرگانی، ج) آثار منفی قاچاق به در آمدهای عمومی دولت، د) آثار قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان و…
در مبارزه با قاچاق کالاوزارتخانه ها، دستگاهها و سازمان های درگیر موضوع به طور گستره فعالیت می نمایند، لیکن نتایج و شواهد موجود بیانگر وجود برخی اشکالات و ابهامات، نارسائی ها، خلاء ها ، ناهماهنگی های مدیریتی و بعضاً قانونی در انسجام و یکپارچگی در مقابله با قاچاق کالا می باشد. در مبارزه با قاچاق کالاراههای مختلفی وجود دارد که یکی از راههای مقابله با پدیده شوم قاچاق مدیریت انتظامی است که برابر قانون بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است که مولفه های مدیریت انتظامی شامل: منابع انسانی ،تجهیزات و قانون مبارزه با قاچاق کالا که مورد بررسی قرار می گیرند تا بهترین راه مبارزه از بین آنها احصاء و با تقویت و مدیریت مطلوب آن را بسط و گسترش و بکارگیری نمود. در ادبیات این پژوهش در دو قسمت ارایه می شود: در قسمت اول پس از مروری بر تحقیقات انجام شده، می خواهیم، دریابیم چه ابعادی در رابطه با تحقیق شناخته شده و چه ابعادی ناشناخته بوده و باید مورد توجه قرار گرفته یا می گرفت(حافظ نیا،1381 ) در قسمت دوم مبانی نظری ، به تعریف و تشریح مفاهیم قاچاق کالا، اثر بخشی، مدیریت انتظامی و از دیدگاهای مختلف پرداخته و با ارائه نظریه های مختلف در خصوص قاچاق کالا و مدیریت، چارچوب نظری تحقیق انتخاب و در پایان ضمن نتیجه گیری، مدل مفهومی برای تحلیل متغیر ارایه خواهد شد.
2-2) پیشینه تحقیق:
در خصوص قاچاق کالا در کشور مطالعات و پژوهش هایی انجام شده هر کدام از این مطالعات هر چند به بحث کلی قاچاق اشاره دارند اما موضوع قاچاق کالا چند وجهی و پیچیده بوده و عنوان پایان نامه حاضر را نیز تحت پوشش قرار می دهد. در بررسی مطالعات و تحقیقات مختلفی که در مراکز اجرایی کشور و جامعه مورد مطالعه و همچنین پژوهش های انجام شده در مراکز علمی از قبیل:دانشکده های فرماندهی و ستاد، ناجا،آجا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده علوم وفنون اطلاعات وآگاهی، مرزبانی و انتظامی و سایر مراکز آموزش عالی کشور که مراجعه و دسترسی به آن برای محقق میسر بود، مشخص گردید اولاً: تحقیقی مرتبط با موضوع تحقیق در جامعه مورد مطالعه انجام نگرفته است. ثانیاً: برای بررسی پیشینه تحقیق حاضر به مراکز علمی، دانشگاه ها، کتابخانه ها و سایت های اینترنتی مختلف مراجعه که آثار بدست آمده در این راستا را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود.
دسته اول : شامل کتابهایی بود که به بحث پیرامون تاریخچه و عوامل شکل گیری و تأثیر گذار برقاچاق کالا پرداخته اند. دسته دوم:آثار شامل تحقیقاتی بود که درقالب پایان نامه های دانشگاهی به بررسی قاچاق کالاو ابعاد آن پرداخت بودند. دسته سوم شامل مقالات و همایش ها، فصلنامه ها، و سایت های اینترنتی مختلف می باشد که به تعریف قاچاق کالا،اثر بخشی ،مدیریت انتظامی پرداخته اند .در تحقیق حاضر سعی شده که ازدسته اول برای مباحث نظری تحقیق و از آثار دسته دوم و سوم برای شناسایی متغییرها استفاده به عمل آید. دراین جا به هر کدام که بنحوی با موضوع تحقیق ارتباط دارد به صورت اجمالی به تعدادی از آنها اشاره می شود:
2-2-1-تحقیقات داخلی
– پایان نامه ها
1-«حجم اقتصاد سیاه ایران طی سه دهه اخیر» به نگارش علی عرب مازیار که در رساله دکتری خود اقتصاد سیاه ایران را طی سه دهه اخیر اندازه گرفته است،آن هم به گونه ای که بتوان شناخت بیشتری در مقایسه با دیگر مطالعات شبیه به این رهیافت پیدا کرد و به نتایج مهمی از چگونگی اثرگذاری عوامل مختلف بر شکل گیری و تحول قاچاق (اقتصاد سیاه) و روش های مقابله با آن دست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، منابع انسانی، ریاست جمهوری، سرمایه های انسانی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، خیر مؤثر، استان کردستان، فناوری اطلاعات