پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، منابع انسانی، تحلیل داده، جمع آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه است این سئوالات با استفاده از تکنیکهای خاص و نیز مقیاسها به گونه ای ساخته می شود که بتوان اطلاعات مورد نیاز را از جامعه یا نمونه مورد مطالعه گرد آوری کرد. این سئوالها که هر یک درباره یکی از ابعاد و یا متغیرهای موضوع مورد مطالعه است باید به گونه ای طراحی شود که نوع پاسخ پاسخگو مشخص شود اگر محقق در طرح سئوالات پرسشنامه بر این اصل تأکید داشته باشد. یقیناً از روائی لازم برخوردار خواهد شد و از درج سئوالات بی ارتباط یا سئوالات اضافی که جز اتلاف وقت و امکانات و آشفتگی درکار تحقیق نتیجه ای ندارد خودداری خواهد گردید. (همان ، ص180)
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و بر اساس مبانی نظری تحقیق ، فرضیات تحقیق و پس از زمینه یابی با تعدادی از صاحب نظران و بر اساس راهکار های ارائه شده در مقالات و کتب مربوط به قاچاق کالا لحاظ شده بود مؤلفه ها انتخاب و پرسشنامه های مرتبط نیز تهیه استفاده گردید. پاسخ به سئوالات به صورت 5 گزینه ای خیلی کم، کم، متوسط، زیاد ، وخیلی زیاد تنظیم گردیده است.
در ابتدای پرسشنامه توضیح کافی و رسا درخصوص عنوان و اهداف و فرضیه های تحقیق بیان شده است. که بر مبنای سه مؤلفه اصلی پژوهش شامل: قانون، تجهیزات و منابع انسانی در وضعیت مطلوب بکار گرفته شده که توسط کارکنان شاغل در پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا ، پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز تهران بزرگ و معاونین ومدیران شاغل در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری و نمایندگان مبارزه با قاچاق کالا وارز قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی در ستاد مرکزی تکمیل می شود سپس مشخصات فردی پاسخگویان بدون ذکر نام با توجه به تعریفی که از جامعه آماری بعمل آمده شامل : درجه سازمانی، مدرک تحصیلی ، وسنوات خدمتی (تجربه خدمت در مبارزه با قاچاق کالا)مورد سئوال قرار گرفته اند. در ادامه پیرامون هر یک از متغیرهای تحقیق تعداد32 سئوال طرح شامل:9 سئوال در خصوص مؤلفه قوانین، 14 سئوال در خصوص مؤلفه تجهیزات ، و9 سئوال در خصوص مؤلفه منابع انسانی که سنجش آنها را امکان پذیر نماید مطرح گردید.

ردیف
مؤلفه ها
تعداد سئوالات
1
قوانین
این پاره تست از 9 سئوال تهیه شده است. سئوالات 9-1
2
تجهیزات
این پاره تست از 14 سئوال تهیه شده است. سئوالات 23-10
3
منابع انسانی
این پاره تست از 94 سئوال تهیه شده است. سئوالات 32-11

نکات ذیل در پرسشنامه مد نظر قرار گرفت:
1- ذکر مقدمه رسا و واضح که هدف بررسی در آن روشن است.
2- طرح سئوالات کوتاه و روشن.
3- طرح سئوالات با زبان ساده .
4- عدم طرح سئوالات طولانی و وقت گیر.
5- طرح یک سئوال باز.

3-7) متغیرهای تحقیق:
3-7-1- متغیر مستقل :
مدیریت انتظامی؛که به عنوان متغیر مستقل در این پژوهش تعیین و مورد بررسی قرار گرفته و با تعیین سه شاخص اصلی برای آن شامل: 1- قانون، 2-تجهیزات و 3- منابع انسانی که هر یک از آنها به زیر شاخص هایی نیز تقسیم و مورد بررسی قرار می گیرند.
3-7-2- متغیر وابسته :
قاچاق کالا؛ به عنوان متغیر وابسته در این پژوهش تعیین و بدون دستکاری در آن نتیجه فعالیت های سازمان را نشان می دهد و اثر بخشی و کارایی به عنوان اجزای آن مورد توجه می باشند .

3-8) روش های سنجش روایی و پایایی
3-8-1- روایی74:
منظور این است که مقیاس75 و محتوی76 ابزار یا سئوالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. (حافظ نیا،1381،ص155) . آزمون روایی(اعتبار) به این سئوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه ی موردنظر را اندازه گیری می کند.
روایی محتوا نشان می دهد که ابزار اندازه گیری دارای آیتم های است که تمامی متغیرهای مورد اندازه گیری را پوشش می دهد. روایی محتوا به صورت عددی قابل اندازه گیری نیست، ولی می توان آن را به صورت شهودی و قضاوتی مورد آزمایش قرار داد. برای نیل به این هدف به ترتیب مراحل زیر به اجرا در آمده است:
با مطالعه متون، مقالات، و منابع علمی و مصاحبه با صاحب نظران و استفاده از تجربیات آنان و راههای پیشنهادی موجود در کتابهای با موضوع قاچاق کالا و تجارب خدمتی محقق در مدت بیش از هشت سال خدمت در پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا شاخص های هر کدام از متغیرها وابعاد آنها معین و در پرسشنامه گنجانیده شده و با نظر اساتید محترم راهنما و مشاور تعدای از شاخص ها و سئوالات حذف یا اصلاح گردیده نهایتاً پرسشنامه در قالب 32 سئوال طراحی گردید.
3-8-2- پایایی77:
ابزار پایا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.(حافظ نیا،1381، ص155) و پایایی به دقت و ثبات اندازه گیری78 در زمانهای مختلف اطلاق می شود. (خاکی، 1378، ص288)
برای آزمون پایایی پرسشنامه ها از روش محاسبه آلفای کرونباخ 79 استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ یک روش اعتبار یابی است که همسانی درونی آزمون را ارزشیابی می کند و نشان می دهد که سئوالهای آزمون80 تا چه اندازه توانایی دارد تا خصیصه واحدی را اندازه گیری نماید. در این نوع ابزار، پاسخ هر سئوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند ضریب آلفای کرونباخ بین صفر تا 1 می باشد به طوری که هر قدر این ضریب به یک نزدیک می شود پایایی سئوالات بیشتر است. به منظور تأیید میزان “قابلیت اعتماد” قابل قبول در یک پرسشنامه میزان آلفای محاسبه شده بایستی از میزان 7/0بالاتر باشد ولی با این وجود؛ بر اساس نظر برخی از پژوهشگران، در صورتیکه مطالعه مربوط به پژوهشی کاملاً نوین باشد می توان مقادیر آلفای بالاتر از 6/0 را نیز پذیرفت. در این بررسی ضریب آلفای کرونباخ برابر 851/0 بدست آمده است و چون ضریب از حداقل 7/0 بالاتر است پس می توان نتیجه گرفت سئوالات پرسشنامه دارای پایایی لازم هستند.
جدول شماره (3-2): نتایج حاصل از برآورد پایایی پرسشنامه
آلفای کرونباخ
فراوانی
.851
32

3-9) بُعد زمانی تحقیق:
در این تحقیق پس از تصویب طرح ، اقدامات و مطالعات با هدایت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور بعمل آمد. و از مهر ماه سال 1391 با استفاده از تجارب خدمتی محقق و آشنا بودن به مراکز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا – ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری، پلیس مبارزه باقاچاق کالا و ارز تهران بزرگ، کتابخانه، دانشکده دافوس ناجا، معاونت تربیت و آموزش ناجا، مرکز تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا، مراجعه به اساتید فن و فارغ التحصیلان دروهای قبل دافوس و پایان نامه های مرتبط ، شبکه های اینترنتی و سایر مراکز دسترس نسبت به جمع آوری اطلاعات لازم اقدام گردید. در مهر ماه 1392 مراحل مربوط به تنظیم پرسشنامه اجرا شد بدواً پرسشنامه طراحی و بعد از تست و تنظیم پرسشنامه نهایی توسط پاسخگویان، پاسخ داده شد. تجزیه و تحلیل یافته ها در آبان ماه به عمل آمد و متعاقب آن نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردید. مجموعاً این پژوهش از مهر ماه1391 تا فروردین ماه 1393 جمعاً مدت 18ماه بطول انجامید.

3-10) خُبرگان تحقیق
همانطوریکه در فصل یک بیان شد در این پژوهش مطالعه 3 فرضیه کلیدی برای بررسی اثربخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا بیان گردیدند که به منظور تشریح چگونگی فرایند آزمون هر یک از آنها برای دستیابی به نتیجه ای معقول در مورد درستی یا عدم درستی فرضیه های مطرح شده با تعداد 20 نفر از خبرگان اعم از ؛ مدیران مسئولین قبلی و فعلی شاغل در پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز، برخی معاونین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و کارشناسان با تجربه بیش از 6 سال خدمت در امورات مبارزه با قاچاق کالا مشورت و سپس سئوالات مربوطه تحویل و بررسی های لازم (نتایج بدست آمده از آزمون پایلوت) را مجدداً در اختیار حجم وسیعتری از کارشناسان، نخبگان، و دیگر افراد جامعه آماری تعریف شده قرار دهیم و با تمرکز بر روی نظرات آنها پایه ای برای انجام آزمون آماری هر یک از فرضیه ها فراهم نماییم .
در این ارتباط، برای محاسبات آماری مورد نیاز از طریق نرم افزار آماری Spss استفاده شده و آزمونهای آماری مورد نیاز برای هریک از فرضیه ها با ضریب آلفای کرونباخ مشخص می شود به طوری که قدر این بایستی از میزان 7.0 بالاتر باشد که در این سطح رابطه معنا دار بین فرضیه ها حاصل شد.
3-11) روشهای آمار و تجزیه وتحلیل داده ها81 :
برای تجزیه و تحلیل داده ها، بایستی داده های موجود در پرسشنامه استخراج گردد. به این منظور گزینه های مربوط به سئوالات کد گذاری گردیدند. بدین صورت که برای گزینه های به ترتیب خیلی کم، کم ، متوسط، زیاد ، خیلی زیاد مقادیر عددی 1 تا 5 در نظر گرفته شد وسپس داده های حاصل از پرسشنامه وارد رایانه گردیدند. با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 18 انجام شده است و به محاسبه درصد و نسبت پاسخهای ارائه شده پرداختیم و از طریق آمار تفاوت نسبت پاسخ ها احصاء که شرح آنها در فصل چهارم ارائه شده است.

3-12) خلاصه فصل
در این تحقیق روش و ابزار جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای بوده که با مطالعه متون، کتب، مقالات و منابع با استفاده از روش فیش برداری ، جمع آوری شده است.
برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و بر اساس مبانی نظری تحقیق ، فرضیات تحقیق و پس از زمینه یابی با تعدادی از صاحب نظران و بر اساس راهکار های ارائه شده در مقالات و کتب مربوط به قاچاق کالا لحاظ شده بود مؤلفه ها انتخاب و پرسشنامه های مرتبط نیز تهیه استفاده گردید. پاسخ به سئوالات به صورت 5 گزینه ای خیلی کم، کم، متوسط، زیاد ، وخیلی زیاد تنظیم گردیده است. در ادامه پیرامون هر یک از متغیرهای تحقیق تعداد32 سئوال طرح شامل:9 سئوال در خصوص مؤلفه قوانین، 14 سئوال در خصوص مؤلفه تجهیزات ، و9 سئوال در خصوص مؤلفه منابع انسانی که سنجش آنها را امکان پذیر نماید مطرح گردید.
مدیریت انتظامی؛ به عنوان متغیر مستقل در این پژوهش تعیین و مورد بررسی قرار گرفته و با تعیین سه شاخص اصلی برای آن شامل: 1- قانون، 2-تجهیزات و 3- منابع انسانی که هر یک از آنها به زیر شاخص هایی نیز تقسیم و مورد بررسی قرار می گیرند.
قاچاق کالا؛ به عنوان متغیر وابسته در این پژوهش تعیین و بدون دستکاری در آن نتیجه فعالیت های سازمان را نشان می دهد و اثر بخشی و کارایی به عنوان اجزای آن مورد توجه می باشند.
برای آزمون پایایی پرسشنامه ها از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شده است. روشهای آمار و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSpss نسخه 18 انجام شده است و به محاسبه درصد و نسبت پاسخهای ارائه شده پرداختیم و از طریق آمار استنباطی تفاوت نسبت پاسخ ها احصاء که شرح آنها در فصل چهارم ارائه شده است. در فصل بعد نتایج حاصل از پرسشنامه نیز مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت.

4-1) مقدمه
در فصل سوم تلاش شد که با توجه به هدف تحقیق و نوع داده ها روش شناسی تحقیق به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد و جهت دستیابی به اهداف مورد اشاره پژوهش شیوه مناسبی اتخاذ گردد. به عبارت دیگر چارچوب فصل چهارم در فصل قبل مشخص شد.
در این فصل، با توجه به مطالب عنوان شده در فصل سوم، به تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده بصورت آماری(در دو بخش توصیفی و استنباطی) خواهیم پرداخت. به این منظور فصل حاضر در سه بخش سازماندهی شده است. بخش اول تحلیل توصیفی داده ها(یافته ها) می باشدکه به توصیف ویژگی های جامعه مورد مطالعه و برخی پارامترها می پردازیم. دراین بخش، پاسخ دهندگان و جامعه آماری، مورد بررسی قرار گرفته اند. (نتایج حاصله از تجزیه وتحلیل داده ها بصورت جداول و نمودار ترسیم می گردد). در بخش دوم تحلیل استنباطی داده ها مورد بحث قرار می گیرد. و در انتها نیز با توجه به مطالب چهار بخش اول در خصوص فرضیه های پژوهش اظهار نظر خواهد شد.

4-2) یافته های توصیفی تحقیق:
4-2-1) درجه پاسخ آزمودنیها:
درجه پاسخ دهندگان در جدول ونمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(4-1) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری، منابع انسانی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توزیع فراوانی، درصد تجمعی، رویه قضایی، وحدت رویه