پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری، منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

و شاخصه بعدی پژوهش قوانین مبارزه با قاچاق کالاست. هرچند از منابع برون سازمانی پلیس است لیکن ارتباط مستقیم و تنگاتنگ در رسیدن به اهداف سازمانی و رسالت پلیس در امر مقابله با قاچاق را که همانند بازوان قدرتمند و دیوارهای مستحکم بوده که با اتکاء به آن مامورین می توانند در برابر سودجویان و قاچاقچیان کالا ایستادگی، مقاومت و مبارزه کننده و مجرمان را به سزای عمل خود برسانند و همچنین قدمت تصویب قوانین کنونی که با شرایط و مقتضیات کنونی جرم قاچاق و جرایم علیه مجرمین نیز مطابقت چندانی نداشت لازمة انتخاب آنها را برای محقق فراهم آورد.

2-5-17) نتیجه گیری و ارایه مدل تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش، بررسی اثربخشی مدیریت مقابله در مبارزه با قاچاق کالا می باشد با توجه به نظریه های ارائه شده از علل بروز قاچاق کالا بیانگر آن است که اکثر صاحب نظران در بیان علت وقوع جرائم مالی از جمله قاچاق معتقد به عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قانونی و امنیتی می باشند که شرائط عمومی کشورها و سیاست هائی که در آنها اتخاذ می گردد بیشتر به نظریه های ؛ نظریه حرص وآز- افلاطون (ص31) و نظریه لایمن (ص32) تا حدودی زیادی تأثیر بر قاچاق در ایران داشته و از طرفی با توجه به نظریه های مدیریتی ارائه شده ؛ نظریه های مدیریت نظامگرا و اقتضایی (ص128)که همان نظریه های مدیریت امروزی (ص127) است. در مدیریت پلیس بر امر مبارزه با قاچاق کالا در وضعیت کنونی نیز مطابقت زیادی دارد. و مدیریت به اقتضای و شرایط زمانی و مکانی در جهت رسیدن به اهداف سازمانی با بهره گیری از عوامل محیط داخلی و خارجی به عنوان یک مجموعه متحد که نظام باید در آن فعالیت کند ممکن می سازد.

2-6) الگوی تحلیلی و مفهومی
2-6-1) الگوی تحلیلی
در این پژوهش به بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا، مورد مطالعه شهر تهران بین سالهای 1390-1391 انجام شده است. مدیریت انتظامی به عنوان متغیر مستقل، که به سه زیر متغیر قانون، تجهیزات و منابع انسانی می باشند. قاچاق کالا به عنوان متغیر وابسته بدون دستکاری پرداخته می شود. بنابراین در این تحقیق از طریق بررسی اثربخشی مستقیم هر یک از مولفه ها بر مدیریت انتظامی مشخص می شود .

شکل(2-9) مدل مفهومی مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا

جدول شماره (2-10) مدل تحلیلی مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا
مفاهیم
ابعاد
مؤلفه ها
شاخص ها
منابع پشتیبان کننده
بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا
مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا
قانون

1- قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا
1-1-برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق
1-2- ناهماهنگی ونارسایی قوانین
2- نقایص و ایرادهای قوانین( تفسیرهای متفاوت و متعارض از قوانین)
3-ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی
به جرم قاچاق کالا
4-تنوع مراجع قضایی رسیدگی کننده به جرم قاچاق کالا
5- وحدت رویه قضایی
6- تجربه و تخصص قضات دررسیدگی پروندهها
7- ضعف در برخورد قضایی پروندههای قاچاق
(محمودی،1388،ص124-125)
(نور محمدی،1381،ص124-ص126).
(سیف، 1387ص136-137)
(سیف، 1387،ص155-ص156)

(سیف،1387، ص216وص233).

(سیف،1387،ص167-ص172و215 )
(نور محمدی،1381،ص126-ص127)
(وطن پور،1388، ص105-ص106)
(وطن پور،1388،ص 168)
(سیف، 1387، ص 170-ص172)

تجهیزات

1-بانک های اطلاعاتی
2- استفاده از سیستم جی پی اس(G.P.S)
3- استفاده از دستگاه ایکس ری( X-Rey )
4- استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS )
5- اطلاعات منابع ومخبرین
6- تجهیزات خودرویی
7-ایست وبازرسی ها
7-1- ثابت
7-2- موقت
8- برنامه ریزی
8-1- برنامه ریزی سالیانه
8-2- هدایت ستادی
8-3-تدوین شیوه و شگردهای قاچاقچیان
8-4- دستورالعملها
8-5- طرحهای عملیاتی
9- اتوماسیون اداری
(طالبیان،1392،ص27-ص29)
(حسنی، 1390، ص17-ص31).
(احمدی،1384،ص1)
(مروتی، 1390، ص103)
(طالبیان،1392،ص16).
(شوقی،1391،ص84).
(گل محمدی خامنه،1384،ص48- ص50).
(گل محمدی خامنه،1384،ص50-54).
(استرکی، 1390، ص207- ص208)

(استرکی،1390،ص211-ص212)
(انصاری،2013،سایت مقالات مدیریت).

منابع انسانی

1-آموزش کارکنان
2- سیستم پاداش
3- مدیریت مشارکتی
4- تحصیلات کارکنان
5- خوشنودی شغلی
6- ارتقای شغلی(شایسته سالاری)
7- حق الکشف
7-1- کاشفین (20 %)
7-2-عوامل انتظامی و بازجو(7 %)
7-3- ستادی (3 / سی ام)
(سعادت،1390،ص175).
(سعادت، 1390،ص253)
(استرکی ،1390، ص358-ص360)
(استرکی ،1390، ص363-ص367)
(تاجیک،1391،سایت مقالات مدیریت)
(سایت مدیریت منابع انسانی، manag.persianblog.ir/tag).
(ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا ،1388، ص31-ص33).

2-7) خلاصه فصل
در این فصل به منظور حمایت نظری از فرضیه ها، ادبیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و مبانی نظری تحقیق تشریح و دیدگاههای مختلف درباره ی متغیرهای پژوهش بیان شد. در ادامه، تاریخچه وتحقیقات پیشین داخلی و خارجی برای حمایت از مبانی نظری، در زمینه اثر بخشی متغیرهای مدیریت انتظامی ؛قانون، تجهیزات نوین و منابع انسانی توضیح داده شد. ارتباط مفهومی این متغیرها بررسی و مدل مفهومی وتحلیلی عرضه شد به این نتیجه رسیدیم که مدیریت پلیس در وضعیت کنونی نیز به اقتضای و شرایط زمانی و مکانی در جهت رسیدن به اهداف سازمانی با بهره گیری از عوامل محیط داخلی و خارجی به عنوان یک مجموعه متحد که نظام باید در آن فعالیت کند می تواند درمقابله با قاچاق کالا تحت تأثیر قرار دهد. برای عملیاتی کردن این مباحث، فصل بعدی به روش شناسی کار اختصاص خواهد داشت.

3-1) مقدمه
دستیابی به هدفهای علم و شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. دکارت70 در اثرش تحت عنوان «گفتار در روش» روش را راهی می داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود. لذا ویژگیهای خاصی که هر روش علمی بایستی داشته باشد عبارت از: عقلانی بودن، روح علمی، واقعیت گرایی و شک دستوری(ساروخانی،1378،ص240).
در عرف دانش نیز روش را مجموعه شیوه ها و تدابیری دانسته اند که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش بکار برده می شود.(ساروخانی،1378،ص124).
روش تحقیق: مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راههای معتبر و نظام یافته برای واقعیتها، کشف مجهول و دستیابی به راه حل مشکلات است.
انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به اهداف، ماهیت موضوعی وامکانات اجرائی آن نیز دارد، درتحقیق حاضر به لحاظ استفاده از پرسشنامه، مصاحبه با خبرگان لذا از روش پیمایشی از نوع کاربردی است و با عنایت به کاربردی بودن آن تلاش مضاعفی به عمل آمده تا از اصول علمی برای حل مسأله استفاده شود که به صورت پیمایشی انجام می شود تا کلیه یگانهای اجرایی مبارزه کننده با قاچاق کالا از نتایج آن به نحو مقتضی می توانند بهره برداری لازم معمول دارند به ویژه اینکه جامعه آماری شهر تهران بزرگ می باشد و دو عضو اصلی و مهم در این کلانشهر واقع گردیده اند ؛ پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا و یگان عملیاتی این شهر پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز تهران بزرگ همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری که تدابیر دولت و تدابیر فرماندهی محترم ناجا در مقابله با قاچاق در این مراکز تهیه و تنظیم و به تمامی استان ها ابلاغ و اعلام می گردد می تواند از آن بهره برداری نمایند.
در این فصل ابتدا به بیان نوع و روش تحقیق بر پایه و اساس آن انجام پذیرفته پرداخته سپس جامعه و نمونه آماری پژوهش را معرفی ، روش نمونه گیری ، روش گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، روش های سنجش روایی وپایایی، روش های تحلیل داده ها حجم نمونه مورد نیاز برای مطالعه، فرضیات مطرحه شده ارائه می شود، به منظور انجام مطالعات مذکور بسته نرم افزاری Spss به عنوان نرم افزار مورد نیاز معرفی و آنها را بیان خواهیم کرد.
3-2) نوع و روش تحقیق
تحقیق: عبارت از تلاش منظم و سازمان یافته برای بررسی مسئله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف می شود و شامل گامهای است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخهایی برای حل مسئله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید. (شیرازی، 1380، ص6)
تحقیق به دو منظور انجام می شود: 1- حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد. 2 – افزودن به مجموعه دانش بشری در زمینه خاص که مورد علاقه محقق است. هنگامی که به هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمان به تحقیق می پردازیم آنرا تحقیق کاربردی می نامیم. (همان، ص8)
تحقیق حاضر از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی با تکنیک پیمایشی می باشد (زیرا هدف از انجام این نوع پژوهش توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است. به عبارت دیگر پژوهشگر سعی می کند در این تحقیق آن چه را که هست بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد.) و از نوع کاربردی است با عنایت به کاربردی بودن آن تلاش مضاعفی به عمل آمده تا از اصول علمی برای حل مسأله استفاده شود
3-2-1- ویژگی های تحقیق توصیفی:
الف) محقق به شناسایی و بررسی مسائل، شرایط و وقایع جاری می پردازد.
ب) محقق به شناسایی و ارزشیابی وقایع می پردازد.
ج) محقق به جمع آوری اطلاعات واقعی و مفصل از پدیده ای ویژه می پردازد.
هدف نهایی پژوهش حاضر جنبه کاربردی آن است . چرا که محقق در تلاش است تا با توسل به داده ها به راهکارهای مناسب و کاربردی جهت رسیدن به اهداف تحقیق دست یابد. تحقیق کاربردی برای رفع نیازمندی های بشر، بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش ها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقاء سطح زندگی انسان مورد استفاده قرا می گیرند. تحقیقات کاربردی از نظریه ها و روش های روانشناختی – اجتماعی بهره می گیرد، تا درک ما را از رویداهایی که به طور طبیعی رخ می دهد وسعت بخشد وبه حل مسائل اجتماعی کمک کند.
3-3) جامعة آماری71 پژوهش:
جامعه آماری به مجموعه ای واحدهای تحلیل گفته می شود که در طرح تحقیق به دنبال جمع آوری اطلاعات از آن می باشیم و محقق به دنبال آن است که نتایج تحقیق را به آن جامعه تعمیم دهد. یا به عبارت دیگرتعدادی عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند.
جامعه آماری این تحقیق متشکل از کلیه کارکنان مرد شاغل در پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز آگاهی تهران بزرگ،کارکنان مرد پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا ، مدیران و رؤسای ادرات شاغل در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری و نمایندگان قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی مستقر در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز در شهر تهران می باشند.
3-4) روش نمونه گیری72
با توجه به جمعیت آماری، چون تمام شماری نیز یک روش نمونه گیری است حجم جامعه ونمونه با هم مساوی بوده نیاز به فرمول کوکران نمی باشد. لذا نمونه انتخاب شده n=N (n=70) نفرمی باشد.
3-5) روش جمع آوری اطلاعات
ابزار سنجش اطلاعات شامل ابزارها و مقیاس ها و وسایلی هستند که محقق به کمک آن ها قادر است اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را سنجش و ثبت و کمی نماید.(حافظ نیا، 1382،ص144).
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای73 بوده که با مطالعه متون، کتب، مقالات و منابع با استفاده از روش فیش برداری ، جمع آوری شده است. سپس با استفاده از جامعه آماری و از طریق پرسشنامه در اختیار تک تک آزمودنیها قرار داده، از آنها خواسته شد تا مبادرت به تکمیل آن نمایند. متعاقباً پرسشنامه ها جمع آوری تا مورد بررسی آماری قرار می گیرد.
3-6) ابزار اندازه گیری اطلاعات:
ابزار سنجش اطلاعات شامل ابزارها و مقیاس ها و وسایلی هستند که محقق به کمک آن ها قادر است اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را سنجش و ثبت و کمی نماید.(همان ، ص144).
پرسشنامه به عنوان ابزار اندازه گیری؛ پرسشنامه حاوی تعدادی سئوال درباره متغیرهای مورد سنجش از جامعه مورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، تحقیقات جنایی، امور مالی، سیستم مدیریت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، منابع انسانی، تحلیل داده، جمع آوری اطلاعات