پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، ارزش افزوده، سیاستهای پولی، فارغ التحصیلان

دانلود پایان نامه ارشد

پاسخگويان
آخرين ويژگي فردي كه مورد بررسي قرار گرفته است سن پاسخگويان است. همان‌طور كه در جدول زير مشاهده ميشود سن پاسخگويان بين 24 تا 55 سال و متوسط سن آن‌ها 36.88 سال است.
جدول ‏47- تحليل سن پاسخگويان
N
Valid
110
معتبر
تعداد

Missing
0
غير معتبر

Mean
36.88
ميانگين
Std. Error of Mean
.618
انحراف استاندارد از ميانگين
Median
36.00
ميانه
Mode
36
مد
Std. Deviation
6.478
انحراف استاندارد
Variance
41.958
واريانس
Skewness
.468
چولگي
Std. Error of Skewness
.230
انحراف استاندارد از چولگي
Kurtosis
.209
كشيدگي
Std. Error of Kurtosis
.457
انحراف استاندارد از كشيدگي
Range
31
دامنه
Minimum
24
پايين‌ترين سن
Maximum
55
بالاترين سن
جدول ‏48- ميزان فراواني سن پاسخگويان
Age
Frequency
Percent
Cumulative Percent

فراواني
درصد
درصد تجمعي
24
1
.9
.9
25
1
.9
1.8
26
4
3.6
5.5
27
3
2.7
8.2
28
2
1.8
10.0
29
4
3.6
13.6
30
3
2.7
16.4
31
2
1.8
18.2
32
4
3.6
21.8
33
8
7.3
29.1
34
3
2.7
31.8
35
8
7.3
39.1
36
18
16.4
55.5
37
6
5.5
60.9
38
7
6.4
67.3
39
4
3.6
70.9
40
4
3.6
74.5
41
7
6.4
80.9
42
2
1.8
82.7
43
3
2.7
85.5
44
1
.9
86.4
45
4
3.6
90.0
47
1
.9
90.9
48
3
2.7
93.6
49
3
2.7
96.4
50
1
.9
97.3
52
1
.9
98.2
54
1
.9
99.1
55
1
.9
100.0
Total
110
100.0

4-3- تحليل داده‌های کيفي تحقيق
4-3-1- روش كار
به منظور انجام قسمت كيفي پژوهش از روش مصاحبه استفاده شد، بدين منظور با گروهي از مديران، سياست‎گذاران و اعضاي هيأت علمي به منظور استخراج سازه‌هاي تحقيق مصاحبه حضوري يا كتبي انجام گرفت. پس از انجام مصاحبه‌ها، گزاره‌هاي مفهومي اساسي استخراج شد.
در اين پژوهش بيش از 380 گزاره‌ي مفهومي اوليه از بررسي اسناد بالادستي (182 گزاره)، بررسي اسناد كشورهاي منطقه (29 گزاره) و مصاحبه با خبرگان (169 گزاره) استخراج شد، كه اين گزاره‌ها در مرحله‌ي كدگذاري در 11 كد باز و 3 كد محوري دسته‌بندي شد.
4-3-2- کد گذاری جداول
جدول زير روش كدگذاري مصاحبه‌های انجام شده را ارايه مي‌دهد.
جدول ‏49- روش كدگذاري سازه‌هاي تحقيق
رديف
جزء اصلي
كد مربوطه
جزء فرعي
كد مربوطه
1
سياست‌هاي مناسب
Policy
P
حمايت و پشتيباني
P1
2

آموزش
P2
3

فرهنگ‌سازي
P3
4
توسعه‌ي فناوري اطلاعات
IT Development
I
توسعه‌ي زيرساخت
I1
5

توسعه‌ي منابع انساني
I2
6

توسعه‌ي نهاد‌ها
I3
7

توسعه‌ي محتوا وكاربردها
I4
8
توسعه‌ي كارآفريني
Entrepreneurship Development
E
نوآوري
E1
9

ايجاد
E2
10

رشد
E3
11

توسعه‌ي كسب‌وكار
E4

جدول ‏410- راهنماي ساير كدها
رديف
جزء اصلي
كد مربوطه
جزء فرعي
كد مربوطه
1
مصاحبه با خبرگان
Connoisseur
C
مصاحبه با مهندس حکیم جوادی
C1
2

مصاحبه با مهندس ریاضی
C2
3

مصاحبه با دكتر يزدانيان
C3
4

مصاحبه با مهندس اسفيداني
C6
5

استخراج از مصاحبه‌هاي دكتر تقي‌پور
C7
6
موارد استخراجي از اسناد بالادستي
High-Level Documents

H
سند چشم‌انداز
H1
7

سياست‌هاي كلي نظام
H2
8

برنامه پنج‌ساله‌ي پنجم
H3
9

نقشه‌ي جامع كارآفريني كشور
H4
10

سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور
H5
11
مطالعه اسناد كشورهاي منطقه
Area Countries High-Level Dcuments

A
بحرین
A1
12

قطر
A2
13

ترکیه
A3
14

عربستان سعودي
A4
15

مصر
A5
16

افغانستان
A6
17

پاکستان
A7

نتایج کدگذاری‌های انجام شده در قالب جداول جداگانه و به تفکیک هر یک از مصاحبه شونده‌ها و اسناد در قسمت پیوست آورده شده است. در اين قسمت خلاصه‌ي كدگدگذاري‌هاي محوري و باز آورده شده و در بخش بعد اين كدها تحليل خواهد شد.

4-3-2- خلاصه‌ي كدگذاري‌هاي محوري و باز
جدول ‏411- خلاصه‌ي كدگذاري سياست‌هاي مناسب (مستخرج از مصاحبه‌ها و اسناد)
عبارت‌هاي استخراجي
كد باز
كد محوري
نقشه جامع علمي كشور نيز فناوري اطلاعات را جزء اولويت‌هاي بالا قرار داده است. (C1-1)
حمايت و پشتيباني دولت
P1
سياست مناسب
P
در حوزه‌هاي مختلف بايد سياست‌هاي مناسب كه ما را به سوي توسعه‌ي فناوري اطلاعات در آن حوزه سوق دهد بايد تدوين كنيم. (C1-2)

در بعضي موارد لازم است دولت هم اجبار كند و هم اعتبارات لازم را اختصاص دهد. (C1-5)

در يك مقطع زماني دولت ناگزير است هم اعتبارات لازم براي انجام كار به شكل سنتي بپردازد و هم سرمايه‌گذاري براي روش‌هاي مدرن الكترونيكي انجام دهد. (C1-6)

در طول 5-6 سال گذشته نرخ رشد و بهره‌برداري از فناوري اطلاعات در كشور خوب بوده است ولي كافي نيست. (C1-7)

علت اصلي آن عدم سرمايه‌گذاري دولت در اين زمينه است. (C1-8)

در حال حاضر مجموع توسعه‌ي فناوري اطلاعات در كشور راضي‌كننده نيست. (C1-10)

وضعيت استفاده از فناوري اطلاعات در كسب‌وكار بسيار پايين است. (C1-11)

سياست‌هاي موجود باعث تشويق استفاده از فناوري اطلاعات در كسب‌وكار به حد كافي نمي‌شود. (C1-16)

با سرمايه‌گذاري بيش‌تر و پذيرش خطرات و تهديدهاي نهفته در اين فناوري،(C1-18) سرعت توسعه‌ و كاربرد اين فناوري را در كشور افزايش دهيم

سرمايه‌گذاري‌هاي بنيادي (C1-20) و پرورش نيروي انساني مقتدر و صرف زمان بتوانيم از اين فناوري بهره‌مند شده و تهديد آن را كاهش دهيم.

در اين حوزه منابع قانوني و حقوقي در كشور كم است و اگر وجود دارد كارآيي آن كم است بايد در اين زمينه بازنگري شود و مطابق شرايط روز و ويژگي‌هاي فناوري اطلاعات قوانين و مقررات مناسب تهيه و تدوين شود. (C1-23)

پروژه‌هاي كلاني را تعريف و اعتبارات لازم براي آن اختصاص دهد (C1-31) تا زمينه‌ي فعاليت بنگاه‌هاي مختلف را فراهم بكند

براي حمايت از كارآفريني در سياست‌هاي تشويقي در زمينه‌ي توسعه‌ي فناوري، (C1-33) نوآوري، خلاقيت طراحي و توليد محصولات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و محتوا و همين‌طور كاهش هزينه‌ي امكانات زيرساختي به خصوص در زمينه‌ي شبكه‌هاي ارتباطي داشته باشد.

هم‌چنين در زمينه‌ي توسعه‌ي امنيت در فضاي مجازي مشابه فضاي حقيقي بايد سرمايه‌گذاري كند تا فضاي امن و مطمئن براي كسب‌وكار وكارآفريني فراهم شود. (C1-38)

سیاست‌های موجود توسعه‌ي فناوری اطلاعات تا حد زیادی پاسخگوی نیازهای جامعه است از سوی دیگر دولت را وادار به توجه زیادی به موضوع کند. (C3-2)

سیاست‌گذاران را وادار به در پیش گرفتن سیاست‌هايي اولاً برای پاسخگويی به نیازهای مردم پیش‌بینی خواسته‌های مردم و ثانیاً برای پیش‌بینی نیاز مردم کند. (C3-3)

توسعه‌ي سیاست‌های تشویقی برای بهره‌گیری از فناوری اطلاعات (C3-7)

افزایش سهم فناوری اطلاعات از تولید ناخالص ملي (C3-8)

کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات فناوری اطلاعات (C3-9)

ایجاد زمینه‌های قانونی لازم برای توسعه‌‌ی کاربردهای فناوری اطلاعات (C3-11)

تدوین بسته سیاست‌های تبیینی (C3-18)

تدوین بسته‌های تشویقی (C3-19)

سياست‌هاي فا موجود جوابگوي نيازهاي فعلي جامعه نيست. (C6-1)

حمايت از صنعت فناوري اطلاعات؛ (C6-2)

شفاف نمودن پروژه‌ها و فعاليت‌هاي در دست اقدام؛ (C6-3)

سياست‌هاي اتخاذ شده توسط دولت در راستاي تحقق دولت الكترونيكي جهت ارايه خدمات الكترونيكي به شهروندان باشد مي‌تواند مستقيماً تاثير در كارآفريني بگذارد. (C6-19)

ایجادساختار فناوری اطلاعات و توسعه آن جهت جلوگيري ازعقب‌ماندگي. (C2-1)

امنيت كامل اقتصادي و تجاري در فضاي مجازي (C2-2)

صنعت فناوری اطلاعات جایگاه ویژه ای در میان صنایع دارد (C2-6)

در نقشه علمی کشور نيز در میان شش اولویت نخست فناوری، (C2-7)

گسترش توسعه تسهيلات تجاري و بازرگاني با رونق صنعت (C2-3)

گسترش بازار فناوری اطلاعات (C2-4)

ایجاد مزیت‌های اقتصادی (C2-8)

دولت حمایت‌های ویژه‌ای را برای توسعه این صنعت در حال پیاده‌سازی دارد. (C2-11)

در حوزه فناوري اطلاعات هنوز جایگاه اصلی خود را در میان كشورهای منطقه پیدا نكردیم (C2-12)

مشكل بیكاری فارغ التحصیلان دانشگاهی با سرمایه‌گذاری‌های اندك مهار می‌شود. (C2-20)

هدف وزارت ارتباطات براي توسعه پايدار بازار ICT در كشور، (C2-22)

تشويق بخش خصوصي داخلي و خارجي به منظور سرمايه‌گذاري و بهره مندي (C2-23)

ايجاد شبكه‌ي ملي اطلاعات با سرمایه‌گذاری اولیه دولت و بخش عمومی مانند شركت مخابرات انجام می‌شود. (C2-25)

پایگاه داده درحوزه‌های تخصصی ايجاد شود (C7-6)

حداقل حمایت، در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به تعداد فعالان و سایر اطلاعات و داده‌های مورد نیاز كارآفرین است(C7-7).

از نظر اطلاعات كاربردی به كارآفرینان نشان دهیم كه به دنبال كدام كسب‌وكار باید بروند (C7-8)

يکپارچه سازي اطلاعات با فناوري اطلاعات (C7-16)

شفاف سازي اطلاعات با فناوري اطلاعات (C7-17)

استخراج اطلاعات با فناوري اطلاعات (C7-18)

بسياري از کشورهاي دنيا از جمله کره جنوبي، برزيل، هند، ژاپن و چين بستر توسعه خود را توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات (C7-20)

بازنگري در مکانيزم‌ها و قوانين و مقررات (C7-23)

برخوردار از فرصت‌هاي برابر(H1-3)

حمايت از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي (H2-4)

 حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و كارآفريني (H2-11)

وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات (H2-12)

قوانين و سياست‌هاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي (H2-14)

دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانه‌ي اشخاص در فعاليت‌هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) (H2-15)

حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی(H2-16).

تقویت و حمایت از توسعه‌ي سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی (H2-17)

تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی (H2-18)

تقویت ساختار رقابتی و زیرساختهای لازم (H2-19)

حمایت از کارآفرینی (H2-20)

اصلاح نظام مالیاتی (H2-21)

تجهیز پسانداز ملی، تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پول و سرمایه در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری (H2-22)

دسترسی به بازارهای بین‌المللی(H2-24)

جذب سرمایه‌گذاری خارجی، با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم وبلندمدت(H2-25)

تنظیم فعالیت مجاز سرمایه‌گذاری خارجی (H2-26)

سازماندهی رفتار تقنینی، اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید (H2-27)

توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ(H2-28).

اصلاح نظام مالياتي به منظور توسعه رفاه عمومي، رونق توليد و سرمايه‌گذاري (H2-30)

عادلانه كردن سود تسهيلات با رعايت موازين بانكداري اسلامي(H2-32)

افزايش ارزش افزوده و سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي (H2-33)

گسترش مالكيت و مديريت بخش غير دولتي(H2-34)

رشد مطلوب سرمايه‌گذاري صنعتي (H2-37)

بهبود فضاي كسب‌وكار (H2-38)

توسعه‌ي تشكل‌هاي تخصصي كارآفريني(H2-39)

افزايش صادرات صنعتي كشور (H2-40)

حمايت‌هاي موثر مالي،‌ سياسي و مقرراتي از صادرات صنعتي (H2-41)

ايجاد خوشه‌هاي صنعتي از طريق تقويت صنايع كوچك و متوسط (H2-42)

حمايت از روحيه‌ي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، کارآفرینی، تحلیل داده، هیات مدیره Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، کارآفرینی، نیروی انسانی، توانمندیهای تخصصی