پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، کارآفرینی، منابع انسانی، فرهنگ کار

دانلود پایان نامه ارشد

Sig.
S41
50.963
3
.000
S42
108.836
3
.000
S43
26.218
3
.000
S44
74.218
3
.000
S45
65.564
3
.000
S46
54.127
2
.000
S47
74.570
3
.000
S48
55.714
4
.000
S49
47.905
4
.000
S50
55.309
3
.000
S51
24.925
3
.000
S52
59.926
3
.000
S53
55.585
3
.000
S54
51.018
3
.000
S55
38.436
3
.000
S56
44.371
3
.000
S57
93.434
4
.000
S58
31.455
3
.000
S59
41.925
4
.000
S60
36.667
3
.000
S61
33.111
3
.000

با توجه به جداول فوق مي‌توان نتيجه گرفت، به منظور توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات دولت بايد نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
• تهيه و تصويب بسته‌هاي حمايتي براي كارآفرينان
• تدوين سياست‌هاي جذب سرمايه‌گذاري ‌مستقيم بومي و خارجي
• توسعه‌ي فرآيند ثبت نام و پرداخت تسهيلات مالي مبتني بر فناوري اطلاعات
• تدوين قوانين حقوق مالكيت فكري در حوزه‌ي فناوري اطلاعات
• انتقال فناوري به كشور بر توسعه‌ي كارآفريني
• تامين امنيت سرمايه‌گذاري در صنعت فناوري اطلاعات
• ايجاد نهادهاي سرمايه‌گذار مخاطره‌آميز در حوزه‌ي فناوري اطلاعات
• حذف و يا كاهش جرايم ديركرد بازپرداخت تسهيلات
• توسعه‌ي شرکت‌های حمایتگر بیمه‌ای
• ايجاد نظام مالي و بانکي يکپارچه مبتني بر فناوري اطلاعات
• ايجاد نظام گمرکي يکپارچه مبتني بر فناوري اطلاعات
• ايجاد نظام مالياتي يکپارچه مبتني بر فناوري اطلاعات
• ايجاد نظام بازرگاني و تجاري يکپارچه مبتني بر فناوري اطلاعات
• ايجاد نظام حمل و نقل يکپارچه مبتني بر فناوري اطلاعات
• ايجاد نظام بيمه‌يي يکپارچه مبتني بر فناوري اطلاعات
• ایجاد و توسعه مراکز مشاوره، اطلاع‌رسانی و خدمات کارآفرینی
4-4-2-5- تحليل‌هاي مربوط نقش توسعه‌ي منابع انساني
همان‌طور كه در بخش قبلي اشاره شده سياست‌هاي مرتبط با هر حوزه به عنوان پاسخي به سوال فرعي در بخش‌هاي مربوط به خود آورده شده است در اين بخش به بررسي نقش توسعه‌ی منابع انسانی در توسعه‌ی کارآفريني مبتني بر فناوری اطلاعات پرداخته مي‌شود. سوال‌هاي 62 تا 70 پرسش‌نامه به بررسي نقش توسعه‌ی منابع انسانی در توسعه‌ی کارآفريني مبتني بر فناوری اطلاعات مي‌پردازد.
جدول ‏435- جدول آمار توصيفي مربوط به نقش توسعه‌ي منابع انساني
Descriptive Statistics
Question
N
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Percentiles

25th
50th
75th
S62
108
3.88
1.065
1
5
3.00
4.00
5.00
S63
108
4.15
.841
2
5
4.00
4.00
5.00
S64
110
4.03
.883
2
5
3.00
4.00
5.00
S65
110
4.17
.907
2
5
4.00
4.00
5.00
S66
108
4.12
.828
2
5
4.00
4.00
5.00
S67
108
4.08
.822
2
5
4.00
4.00
5.00
S68
110
4.06
.951
1
5
4.00
4.00
5.00
S69
110
3.96
.789
2
5
3.00
4.00
5.00
S70
110
3.88
.916
2
5
3.00
4.00
5.00

جدول ‏436- آزمون مربوط به نقش توسعه‌ي منابع انساني
Question
Chi-square
df
Asymp. Sig.
S62
45.796
4
.000
S63
53.111
3
.000
S64
28.982
3
.000
S65
40.909
3
.000
S66
37.852
3
.000
S67
50.000
3
.000
S68
71.909
4
.000
S69
39.382
3
.000
S70
22.436
3
.000

با توجه به جداول فوق مي‌توان نتيجه گرفت، توسعه‌ي منابع انساني در توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات نقش مهمي دارد و از آنجا كه فناوري اطلاعات نقش موثري تغییر رویکردها به سوی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی دارد، لذا دولت بايد نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
• تدوين سياست‌هاي تشويقي جهت يادگيري فناوري اطلاعات
• طراحي و تدوين آموزش‌هاي تخصصي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات
• آموزش بهره‌گيري از فناوري اطلاعات به عموم شهروندان
• ارايه‌ي خدمات آموزشي و مشاوره‌ي كارآفريني
• ایجاد و توسعه دانشکده‌ها و دانشگاه‌های کارآفرینی
• تغيير رشته‌هاي دانشگاهي با رويكرد كارآفريني
• تهیه و اجرای برنامه‌های جامع رشد خلاقیت، نوآوری
• گنجاندن مباحث کارآفرینی در تمامی مقاطع تحصیلی

4-4-2-6- تحليل‌هاي مربوط نقش فرهنگ‌سازي
در اين بخش به بررسي نقش فرهنگ‌سازي در توسعه‌ی کارآفريني مبتني بر فناوری اطلاعات پرداخته مي‌شود. سوال‌هاي 71 تا 75 پرسش‌نامه به اين موضوع مي‌پردازد.
جدول ‏437- جدول آمار توصيفي مربوط به نقش فرهنگ‌سازي
Descriptive Statistics
Question
N
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Percentiles

25th
50th
75th
S71
106
3.91
.834
2
5
3.00
4.00
5.00
S72
110
3.72
.940
2
5
3.00
4.00
4.00
S73
110
3.91
.884
2
5
3.00
4.00
5.00
S74
108
4.02
.843
2
5
3.25
4.00
5.00
S75
107
3.67
.888
2
5
3.00
4.00
4.00

جدول ‏438- آزمون مربوط به به نقش فرهنگ‌سازي
Question
Chi-square
df
Asymp. Sig.
S71
33.321
3
.000
S72
18.073
3
.000
S73
34.15
3
.000
S74
35.481
3
.000
S75
23.355
3
.000

با توجه به جداول فوق مي‌توان نتيجه گرفت، توسعه‌ي فرهنگ‌سازي استفاده از فناوري اطلاعات در توسعه‌ي كارآفريني موثر لذا دولت بايد نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
• استفاده از فناوري اطلاعات در ترويج فرهنگ کارآفريني
• استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های رسانه‌های ارتباط جمعی به منظور ترویج فرهنگ کارآفرینی
• فرهنگ‌سازي و نهادینه‌سازی استفاده از فناوري اطلاعات
• استفاده از فناوري اطلاعات در راستاي گسترش فرهنگ مالكيت فكري ايده‌هاي كارآفريني

4-4-2-7- تحليل‌هاي مربوط به نقش توسعه‌ي زيرساخت
در اين بخش به بررسي نقش توسعه‌ي زيرساخت در توسعه‌ی کارآفريني مبتني بر فناوری اطلاعات پرداخته مي‌شود. سوال‌هاي 76 تا 78 پرسش‌نامه به اين موضوع مي‌پردازد.
جدول ‏439- جدول آمار توصيفي مربوط به نقش توسعه‌ي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات
Descriptive Statistics
Question
N
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Percentiles

25th
50th
75th
S76
108
3.72
1.175
1
5
3.00
4.00
5.00
S77
106
3.83
1.064
1
5
3.00
4.00
5.00
S78
106
4.15
.837
2
5
3.75
4.00
5.00

جدول ‏440- آزمون مربوط به نقش توسعه‌ي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات
Question
Chi-square
df
Asymp. Sig.
S76
31.167
4
.000
S77
53.245
4
.000
S78
37.849
3
.000

با توجه به جداول فوق مي‌توان نتيجه گرفت، با توجه به اهميت زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات در توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات دولت بايد نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
• ايجاد و توسعه‌ي شبکه‌ي ملي اطلاعات به عنوان شبكه‌يي يكپارچه، امن و پايدار
• ايجاد و توسعه‌ي مراكز داده امن داخلي
• استفاده از فناوري اطلاعات در عرضه‌ي محصولات و خدمات بنگاه‌هاي كارآفرين در سطح ملي و بين‌المللي

4-4-2-8- تحليل‌هاي مربوط به نقش توسعه‌ي نهادها
در اين بخش به بررسي نقش توسعه‌ي نهادها در توسعه‌ی کارآفريني مبتني بر فناوری اطلاعات پرداخته مي‌شود. سوال‌هاي 79 تا 87 پرسش‌نامه به اين موضوع مي‌پردازد.
جدول ‏441- جدول آمار توصيفي مربوط به نقش توسعه‌ي نهادهاي فناوري اطلاعات
Descriptive Statistics
Question
N
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Percentiles

25th
50th
75th
S79
110
4.11
1.035
1
5
4.00
4.00
5.00
S80
110
4.21
.858
2
5
4.00
4.00
5.00
S81
106
4.24
.775
2
5
4.00
4.00
5.00
S82
110
4.01
.807
2
5
4.00
4.00
5.00
S83
108
3.92
.978
1
5
3.00
4.00
5.00
S84
108
4.41
.737
2
5
4.00
5.00
5.00
S85
108
4.14
.848
2
5
4.00
4.00
5.00
S86
108
4.18
.926
2
5
3.00
4.00
5.00
S87
110
4.31
.775
2
5
4.00
4.00
5.00

جدول ‏442- آزمون مربوط به نقش توسعه‌ي نهادهاي فناوري اطلاعات
Question
Chi-square
df
Asymp. Sig.
S79
72.091
4
.000
S80
45.709
3
.000
S81
50.000
3
.000
S82
46.436
3
.000
S83
67.648
4
.000
S84
72.593
3
.000
S85
40.667
3
.000
S86
44.815
3
.000
S87
65.055
3
.000

با توجه به جداول فوق مي‌توان نتيجه گرفت توسعه‌ي نهادهاي فناوري اطلاعات در توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فا نقش اساسي دارد، لذا دولت بايد نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
• ايجاد و تقويت مراكز رشد، شهرک‌ها و پارك‌هاي علمي و فناوري
• مشاركت بخش خصوصي و تعاوني حوزه‌ي فناوري اطلاعات
• استفاده از فناوري اطلاعات براي تشکيل بازارهاي ترکيبي “بنگاه به بنگاه” و “بنگاه به مشتري” در ابعاد داخلي و خارجي
• استفاده از فناوري اطلاعات در توسعه‌ي خوشه‌ها و شبکه‌هاي کسب‌وکار
• راه‌اندازی بازار مجازي بورس ایده
• استفاده از فناوري اطلاعات به منظور کوتاه‌سازی فرآیندهاي اخذ مجوز، ایجاد بنگاه‌های کارآفرین، انحلال بنگاه‌ها و شرکت‌ها
• شبكه‌سازي بين كارآفرينان داخلي و مقيم خارج كشور با استفاده از فناوري اطلاعات
• کسب اطلاع مستمر از روندهاي بازار و فناوري

4-4-2-9- تحليل‌هاي مربوط به نقش توسعه‌ي محتوا و كاربرد
در اين بخش به بررسي نقش توسعه‌ي كاربردهاي فناوري اطلاعات در توسعه‌ی کارآفريني مبتني بر فناوری اطلاعات پرداخته مي‌شود. سوال‌هاي 88 تا 90 پرسش‌نامه به اين موضوع مي‌پردازد.
جدول ‏443- جدول آمار توصيفي مربوط به نقش توسعه‌ي محتوا و كاربردهاي فناوري اطلاعات
Descriptive Statistics
Question
N
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Percentiles

25th
50th
75th
S88
110
4.16
.873
2
5
4.00
4.00
5.00
S89
110
4.16
.852
2
5
4.00
4.00
5.00
S90
110
4.15
.880
2
5
4.00
4.00
5.00

جدول ‏444- آزمون مربوط به نقش توسعه‌ي محتوا و كاربردهاي فناوري اطلاعات
Question
Chi-square
df
Asymp. Sig.
S88
39.673
3
.000
S89
40.255
3
.000
S90
42.945
3
.000

با توجه به جداول فوق مي‌توان نتيجه گرفت، توسعه‌ي كاربردهاي بخش و فرابخشي استفاده از فناوري اطلاعات در توسعه‌ي كارآفريني موثر لذا دولت بايد با توسعه‌ي خدمات الكترونيكي (نظير دولت الكترونيكي، سلامت الكترونيكي، يادگيري الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي و…) باعث توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات مي‌شود.

4-4-3- پاسخ به سوال‌هاي فرعي پژوهش
4-4-3-1- نقش توسعه‌ی زیرساخت‌ها در توسعه‌ی کارآفريني مبتني بر فناوری اطلاعات
همان‌طوري كه از برآيند اطلاعات استخراج شده از ادبيات موضوع و مصاحبه با خبرگان مشخص شد، جهت توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات نيازمند توسعه‌ي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات مي‌باشيم براي اين امر دولت بايد اقدام به ايجاد شبكه‌هاي مناسب و توسعه‌ي دسترسي همگاني نمايد بنابراين ايجاد و توسعه‌ي شبکه‌ي ملي اطلاعات به عنوان شبكه‌يي يكپارچه، امن و پايدار و هم‌چنين ايجاد و توسعه‌ي مراكز داده امن داخلي منجر به توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات مي‌شود.
4-4-3-2- نقش توسعه‌ی منابع انسانی در توسعه‌ی کارآفريني مبتني بر فناوری اطلاعات
همان‌طوري كه از برآيند اطلاعات استخراج شده از ادبيات موضوع و مصاحبه با خبرگان مشخص شد توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات نيازمند توسعه‌ي منابع انساني است از اين‌رو دولت بايد اقدام به وضع سياست‌هاي تشويقي جهت يادگيري فناوري اطلاعات و آموزش بهره‌گيري از فناوري اطلاعات به عموم شهروندان كند. براي توسعه‌ي منابع انساني دولت بايد با همكاري بخش‌هاي غيردولتي و تعاوني اقدام به طراحي و تدوين آموزش‌هاي تخصصي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات كند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه‌ي، سياست‌هاي، كارآفريني، مولفه‌ي Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کارآفرینی، فناوری اطلاعات، ایجاد و توسعه، منابع انسانی