پایان نامه با واژگان کلیدی فرضيه، تأثير، ضريب

دانلود پایان نامه ارشد

ن انعطاف پذيري شناختي و مقاومت رفتاري کارکنان تأثير دارد.
ضريب تأثير براي اين فرضيه داراي مقدار 57/0- ميباشد. همچنين مقدار P براي اين فرضيه کمتر از 001/0 ميباشد که به طور خلاصه ميتوان گفت که ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه با مقدار صفر تفاوت معناداري دارد، بنابراين با اطمينان 99/0 اين فرضيه تاييد و ميتوان ابراز داشت که رفتار شهروندي سازماني بر رابطه بين انعطاف پذيري شناختي و مقاومت رفتاري کارکنان تأثير دارد.

فرضيه دهم: رفتار شهروندي سازماني بر رابطه بين انعطاف پذيري شناختي و مقاومت شناختي کارکنان تأثير دارد.
ضريب تأثير براي اين فرضيه داراي مقدار 82/0- ميباشد. همچنين مقدار P براي اين فرضيه کمتر از 001/0 ميباشد که به طور خلاصه ميتوان گفت که ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه با مقدار صفر تفاوت معناداري دارد، بنابراين با اطمينان 99/0 اين فرضيه تاييد و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، قصد استفاده، بخش کشاورزی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، بخش کشاورزی، طرح پژوهش