پایان نامه با واژگان کلیدی عملکرد سازمان، بر عملکرد سازمان، استان کرمان

دانلود پایان نامه ارشد

مورالز و همکاران ( 2012) در پژوهشي با عنوان تحوّل نفوذ رهبري بر عملکرد سازماني از طريق يادگيري سازماني و نوآوري نشان دادند که رهبري تحوّلي بر عملکرد سازماني از طريق يادگيري سازماني و نوآوري تأثير مثبت دارد و يادگيري سازماني بر عملکرد سازماني به طور مستقيم و غير مستقيم از طريق نوآوري سازماني تأثير مي گذارد و همچنين نوآوري سازماني بر عملکرد تأثير مثبت دارد.
کاميسون و ويلارلوپز ( 2012) در پژوهشي با عنوان تأثير رهبري حمايتي و انسجام کارگروهي در يادگيري، نوآوري و عملکرد سازماني دريافتند که نوآوري سازماني، قابليّت هاي نوآوري استراتژيک را توسعه مي دهد و هر دو نوع نوآوري سازماني و تکنولوژيکي در محصولات و فرايندها به عملکرد برتر يک شرکت منجر گردد.
عبدل کهر (2012) در مطالعه‌ي کيفي با عنوان پرورش نوآوري سازماني در شرکت هاي کوچک مبتني بر اطّلاعات و ارتباطات نشان داد که نوآوري در سازمان مبتني بر اطّلاعات و ارتباطات است و ارتباطات و اطّلاعات در هر سازمان پيش زمينه‌ي بروز نوآوري در سازمان مي باشد.
عبدالحميد و همکاران ( 2012) در پژوهشي با عنوان فرا تحليل روابط ميان ويژگي هاي سازماني و فنّاوري اطّلاعات و پذيرش نوآوري در سازمان که با تجزيه و تحليل 10 عامل سازماني صورت گرفته بود نشان دادند که زيرساخت ها، حمايت مديريت سطح بالا، فنّاوري اطّلاعات، تخصص، منابع و اندازه‌ي سازمان در پذيرش فنّاوري اطّلاعات از اهميّت ضعيفي برخوردار است در حالي که تمرکز و محصول‌مداري در سازمان ناچيز يافت شد، همچنين نوآوري، نوع نوآوري، نوع سازمان، اندازه سازمان از عوامل مؤثر بر رابطه بين متغيرها ي سازماني و تصويب فنّاوري اطّلاعات مي باشد.
استيگل بور و باتينيک ( 2012) در پژوهشي با عنوان نقش منابع مالي و منافع نهفته مدل جاهودز بر دلبستگي شغلي ( درگيري شغلي ) دريافتند که مزاياي نهفته تأثيري مثبت بر درگيري شغلي دارد و تأثير منفي مزاياي مالي بر دلبستگي شغلي معنادار نبوده است و هم چنين يافته ها نشان مي دهد که نهادهاي اجتماعي مهم ترين عامل اثرگذار بر درگيري شغلي در دست يابي به مزاياي نهفته مي باشد. کار، با ترکيبي از انگيزه دروني براي به انجام رساندن و دستاورد تلاش جمعي بيشترين نسبت واريانس را در درگيري شغلي نمايان مي سازند.
هاکانن و اسچافلي ( 2012) در پژوهشي با عنوان دلبستگي شغلي، پيش بيني کننده‌ي علائم افسردگي و و رضايت از زندگي، نشان دادند که دلبستگي شغلي مي تواند علائم افسردگي و رضايت از کار را پيش بيني کند و دلبستگي شغلي بر علائم افسردگي تأثير منفي و بر رضايت شغلي تأثير مثبت و معناداري دارد.
والمر و همکاران ( 2012) در پژوهشي با عنوان تبادل رهبر – عضو، استقلال شغلي و کاري خلاقانه (خلاقيّت مدار ) که در يک شرکت با تکنولوژي بالا که جامعه‌ي آماري 144 نفر را شامل مي شد به اين نتايج دست يافتند که نقش رهبران در پروراندن کارمندان براي درگيري کاري خلاقانه و خلاقيّت مدار به عنوان پيش نياز مهمي براي پيامدها و نتايج خلاقيّت مدارانه مي باشد و نيز نشان دادند بين دلبستگي شغلي و خلاقيّت ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد و متغير استقلال شغلي نقش تعديل کننده را داراست.
ژانگ ( 2013) در پژوهشي با عنوان اثر درگيري شغلي روي رفتارهاي شهروندي سازماني در کشور چين، نشان داد که بين دلبستگي شغلي و ابعاد رفتار شهروندي سازماني از جمله نوع دوستي، وجدان و فضيلت مدني و حسن نيّت همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد و در مردان اين رابطه قوي تر از زنان است.
يزيل و درلي (2013) در پژوهشي به اين نتيجه دست يافتند که عدالت سازماني بر قابليّت به اشتراک‌گذاري دانش اثر گذار است و خود ايجاد قابليّت اشتراک گذاري دانش بر ايجاد قابليّت نوآوري اثرگذار است و اشتراک گذاري دانش منبع عظيمي براي نوآوري سازماني مي باشد.

4-4- جمع بندي:
در اين فصل به توضيح متغيرهاي يادگيري سازماني، درگيري شغلي و نوآوري سازماني پرداخته شده است که به بيان تعاريف، تاريخچه، ابعاد و مؤلفه ها و نيز عوامل تأثيرگذار و پيامدهاي هريک از متغيرها پرداخته شده است و رابطه کلي هريک از متغيرها با يکديگر بيان شده است و به طور کلي به بررسي رابطه متغير يادگيري سازماني و مؤلفه هاي آن با درگيري شغلي و نوآوري سازماني پرداخته شده است و پيشينه هاي پژوهشي در داخل و خارج کشور مورد بررسي قرار گرفته است و با وجود انجام پژوهش در زمينه ي يادگيري سازماني، درگيري شغلي و نوآوري سازماني، اما به دليل عدم بررسي اين متغيرها در کنار يکديگر و بويژه در سازمان هاي آموزشي در اين زمينه خلأ وجود دارد و پژوهش حاضر نيز درصدد رفع اين خلأ مي باشد.

فصل سوم
روش پژوهش

3-1) مقدمه:
پژوهش و کنجکاوي از تمايلات طبيعي بشر است و ميل به شناخت و ارضاء اين حس موجب دست يافتن به مجهولات زيادي شده است. اصول و قوانين علمي عمدتاً حاصل پژوهش هاي اخير دانشمنداني است که روش هاي علمي را به کار گرفته و پژوهش هاي ارزنده اي انجام داده اند، اما بايد توجه داشت، آن چه موجب حيات يافتن جوهره‌ي علمي شده است، وقوف به اکتشافات و نتايج علوم نيست، بلکه شناخت و درک عميق روش ها يعني شيوه هايي است که بشر براي پيشرفت علم به کار بسته است. روش‌ها در حقيقت، ابزارهاي دست يابي به حقيقت هستند ( دلاور، 1384). يکي از عمده ترين، روش ها، براي شناخت و پي بردن به قاعده و نظم ميان داده ها و رويدادها، روش علمي است که درصدد کشف قوانين، اصول و نظريه هاي حاکم بر پديده هاست. تحقيق علمي عبارت است از مشکل گشايي و پيگيري گام به گام، منطقي و دقيق براي شناسايي مشکلات، گردآوري داده ها، تجزيه و تحليل داده ها و استنتاج‌هاي معتبر از آن ها. از اين رو تحقيق علمي هدفمند و دقيق است ( دلاور، 1389).
در فصل روش پژوهش پاياننامهها، معمولاً به تفصيل دربارهي مطالبي شامل روش پژوهش، آزمودنيها و چگونگي گزينش در آنها، روش جمعآوري اطّلاعات، متغيرهاي مستقل و وابسته و روشهاي آماري بحث ميگردد. يکي از محاسن فصل مذکور که در آن مرحله به مرحله روش انجام پژوهش، توصيف ميگردد؛ همان ايجاد امکان به منظور تکرار يا ادامهي پژوهش در همان زمينه يا زمينهي ديگر ميباشد تا محقّق بتواند با رعايت مفاد مندرج در اين فصل از پژوهش، پژوهش مشابه انجام دهد و از مقايسه و بررسي يافتهها، در دو پژوهش اطّلاعات مفيدي کسب کند(نادري،217:1377). در اين فصل به روش‌شناسي پژوهش که شامل نوع پژوهش، توصيف جامعه آماري، نمونه آماري، شيوهي نمونه گيري، ابزارهاي گردآوري اطّلاعات، روايي و پايايي پرسشنامهها، روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شده است.

3-2) روش پژوهش:
روش پژوهش210، نقشه و نحوه‌ي جمع آوري اطّلاعات يا داده هاي لازم براي آزمون فرضيه يا تعيين روابط بين متغيرها را نشان مي دهد. هر موضوع تحقيق ضمن آن که به يک طرح مدوّن و جامع نياز دارد، مي بايست از پشتوانه‌ي تئوريکي تحقيقي که در راستاي متغيرهاي تحقيق صورت گرفته باشد، برخوردار گردد، انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به هدف ها، ماهيّت موضوع پژوهش و امکانات اجرايي آن دارد. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است که محقق مشخص نمايد، چه شيوه و روشي را اتخاذ کند تا او را هر چه دقيق تر، آسان تر، سريع تر و ارزان تر در دستيابي به پاسخ يا پاسخ هايي براي پرسش يا پرسش‌هاي تحقيقي مورد نظر کمک کند ( نادري و سيف نراقي، 1386: 31).
در اين پژوهش، روش پژوهش توصيفي211 از نوع همبستگي212 است. نادري(1377) معتقد است که اين روش پژوهش هنگامي به کار ميرود که تعداد متغيرهاي بازيگر در موقعيت پژوهش زياد باشد. به طوري که با استفاده از روش پژوهش تجربي، کنترل و دستکاري آنها امکانپذير نباشد. در اين روش اطلاعات و گزارش وصفي يک متغير از دو گروه يا چند متغير از يک گروه با حجم مورد نياز به دست مي‌آيد. در تحقيق توصيفي213، محقق متغيرها را دستکاري نمي کند و ” آنچه را که هست ” توصيف مي کند و به شرايط موجود، عقايد متداول، فرايندهاي جاري، آثار مشهور و روندهاي در حال گسترش توجه دارد ( بست، 1371: 125). تحقيقات همبستگي214، تحقيقاتي هستند که در آن ها سعي مي شود رابطه‌ي بين متغيرهايي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي کشف يا تعيين شود ( دلاور، 1382: 198). در اين پژوهش از آن جايي که به توصيف وضعيّت متغيرهاي پژوهش پرداخته شده است روش پژوهش توصيفي است و از آن جايي که پس از توصيف متغيرها همبستگي بين آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است روش تحقيق، توصيفي از نوع همبستگي است.

3-3) جامعه آماري:
جامعه آماري عبارت است از مجموعهاي از افراد يا واحدها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند(سرمد، 177:1385). در اين پژوهش جامعه آماري عبارت است از کليّه دبيران مدارس متوسطه عمومي استان کرمانشاه مي باشد که تعداد آنها 5600 نفر است که از اين تعداد 2905 نفر دبير مرد و 2695 نفر دبير زن مي باشد.

3-4) حجم نمونه و روش نمونه گيري:
از آن جا که حجم اکثر جامعههاي آماري بزرگ است، امکان انجام محاسبههاي آماري براساس کل اعضاء در عمل غيرممکن است. در چنين شرايطي پژوهشگر اقدام به انتخاب نمونه ميکند. در واقع نمونه بايد طوري برآورد و انتخاب گردد که نمايندهي کل جامعه باشد. در تعيين حجم نمونه عوامل و پارامترهاي متعددي چون جامعه آماري، امکانات مالي و زماني محقق و ميزان تأثيرپذيري متغير وابسته از متغير مستقل مؤثر است (سرايي،1372:137). حجم نمونه اين پژوهش بر اساس جدول کرجسي و مورگان تعداد 361 نفر برآورد شد، براي جلوگيري از افت احتمالي نمونه 10 درصد به حجم نمونه اضافه شد وتعداد 401 پرسشنامه توزيع گرديد که تعداد 361 پرسشنامه به صورت کامل تکميل شد و همين تعداد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي انتخاب نمونه پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي و طبقه اي استفاده شد. بدين صورت که از کل مناطق و نواحي استان کرمانشاه اداره آموزش و پرورش شهرستان‌هاي قصرشيرين، سرپل ذهاب، اسلام آباد غرب، جوانرود، سنقر و هرسين و ناحيه يک استان کرمانشاه انتخاب شدند سپس با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبي سهم هريک از اين شهرستان ها از حجم نمونه تعيين و با رعايت نسبت جنسيت، دبيران مرد و زن انتخاب شدند و بدين ترتيب تعداد218 دبير مرد و 183 دبير زن انتخاب شدند. توزيع جامعه و نمونه پژوهش به تفکيک جنسيت به شرح جدول (1-3) است: جدول1-3) توزيع جامعه و نمونه با توجه به شهرستان هاي منتخب:
شهرستان ها
و نواحي
حجم جامعه
تعداد دبيران زن
تعداد دبيران مرد
نمونه به دست آمده در هرشهرستان به تفکيک
تعداد نمونه (زن)
تعداد نمونه (مرد)

کرمانشاه (ناحيه1)
784
422
362
135
73
62
قصرشيرين
73
32
41
13
6
7
سنقر
279
109
170
48
19
29
هرسين
217
94
123
37
16
21
سرپل ذهاب
282
120
162
49
21
28
جوانرود
288
75
213
50
13
37
اسلام آباد غرب
400
206
196
69
35
34
کل
2325
1058
1267
401
183
218
3-5) روش هاي جمع آوري اطّلاعات:
به منظور جمع آوري داده هاي پژوهش از دو روش استفاده شده است:
الف) روش مطالعه‌ي کتابخانه اي:
به طور کلّي اطّلاعات مندرج در فصل اول و دوم پايان نامه و مستندات ساير فصول با استفاده از روش مطالعه‌ي کتابخانه اي گرد آوري شد. علاوه بر استفاده از کتب و گزارش تحقيقات از نشريّات و فصلنامه‌هاي داخلي و خارجي استفاده شد و خلاصه اي از مطالب آن ها به فراخور موضوع پايان نامه استفاده گرديد. همچنين براي دست يابي به اطّلاعات مورد نياز از جست و جوي رايانه اي استفاده شد که خلاصه اي از مقالات منتشره در نشريّات جمع آوري و در تدوين مباني نظري و سابقه‌ي موضوع از آن ها بهره برداري شد.
ب) جمع آوري داده ها با استفاده از پرسشنامه:
در اين پژوهش ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه بود که به وسيله‌ي دبيران تکميل شد که سه پرسشنامه‌ي يادگيري سازماني، درگيري شغلي و نوآوري سازماني را شامل مي گردد.

1- پرسشنامه يادگيري سازماني نيفه:
در اين مطالعه از پرسشنامه 24

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عملکرد نوآورانه، عملکرد سازمان، بر عملکرد سازمان Next Entries پایان نامه با کلید واژه های نشانه های اختصاری، داده کاوی، توسعه مدل