پایان نامه با واژگان کلیدی عرضه و تقاضا، آبگرمکن خورشیدی، کاهش انتشار

دانلود پایان نامه ارشد

جاي سوخت گاز طبيعي و عدم استفاده از نيروگا ههاي برق آبي است.

1391
بررسی قيمت سايه اي انرژي الكتريكي در بازار برق ايران
داود منظور و حسين رضايي
نتایج نشان دادکه با استفاده از شبيه سازي سيستم قدرت در محيط اين نرم افزار ميتوان بسياري از تحليلهاي مربوط به پخشبار و محاسبات سنگين را با روش سادهتري انجام داده و كنترل و پايداري سيستم قدرت را كه مهمترين هدف در شبيه سازي سيستم ميباشد را به نحو مطلوبي تحقق بخشيد.
1392
عنوان قيمت گذاري بهينه با وجود تراكم در بازارهاي رقابتي برق با استفاده از الگوريتم كلوني زنبورهاي عسل مصنوعي
محسن خليل پور، مهدي رستم زاده
منديتا25(1999)، در رساله خود به امكان سنجي مكاني و اقتصادي استفاده از آبگرمكن خورشيدي در شهر مكزيكوسيتي پرداخته و اقدام به برآورد مقدار كاهش گازهاي آلاينده از اين طريق و نيز سوخت و كاهش هزينه آن درمقايسه با آبگرمكن هاي معمولي نموده و زمان بازگشت سرمايه اوليه به منظور جايگزيني آبگرمكن هاي خورشيدي را 35/2سال اعلام كرد.
وانگ و هاو26 (2006)، در شهر گوانجو چين مبادرت به محاسبه اقتصادي بكارگيري آبگرمكن خورشيدي در اين شهر كرده و هزينه اوليه و هزينه نگهداري سه نوع آبگرمكن برقي، گازي و خورشيدي را باهم مقايسه كرده و آبگرمكن خورشيدي را عليرغم هزينه اوليه زياد، به خاطر طول عمر مفيد زياد داراي صرفه اقتصادي بيان مي كنند.
کارولين، اندرس و پائول (2012)27 در مقاله اي تحت عنوان ارزيابي عرضه و تقاضاي انرژي در محله خورشيدي به مطالعه توليد برق خورشيدي و تقاضاي انرژي را براي گرمايش و سرمايش مجموعه هاي واحدهاي مسکن سازي ارائه مي کند. واحدهاي ساختماني تک خانواري دو طبقه واقع در ارتفاع مياني شمالي در اين تحقيق در نظر گرفته مي شود. پارامترهاي مورد مطالعه شامل اشکال هندسي واحدهاي فردي، تراکمشان در يک محله و طرح سايت مي باشند. اشکال طرح واحدهاي مسکن سازي گنجانده شده در اين تحقيق چهارگوش و چندين نوع L شکل مي باشند. طرحهاي سايت مورد مطالعه داراي ويژگيهاي يک جاده مستقيم، يک جاده نيم دايره اي رو به شمال يا به رو به جنوب مي باشند. واحدهاي چهارگوش و يک طرح سايت با جاده مستقيم به عنوان مرجع براي ارزيابي اثر پارامترهاي سايت و شکل عمل مي کنند. تحقيق ارائه شده در اين مقاله به سه بخش اصلي تقسيم مي شود : 1 – آناليز پتانسيل توليد برق به وسيله محله ها 2 – آناليز عملکرد انرژي بر حسب گرمايش و سرمايش مصرفي به وسيله واحدها و محله ها و 3 – مقايسه توليد انرژي و مصرف انرژي واحدهاي فردي کل محله ها. آناليز پتانسيل توليد برق و تقاضاي انرژي واحدهاي مسکوني و محله ها يک بررسي پارامتري مي باشد که در آن اثرات سه پارامتر عمده ارزيابي مي شوند. اين پارامترها شکل واحدهاي فردي در يک محله، تراکم واحدها در محله و طرح کلي سايتي مي باشند که محله در آن واقع است. ويژگيهاي کلي محله هاي بررسي شده بر اساس منابع مختلف مي باشند از جمله دستورالعمل هاي طراحي شهري، طراحي خيابانها و ناحيه بندي. شرح دقيق طرح اين محله ها را مي تواند در کار هاچم و ديگران مشاهده کرد. روش طراحي شامل تعيين طرح سايت، طراحي اشکال واحد براي مطابقت با اين طرح و در نهايت ترکيب اشکال در پيکره بنديهاي مختلف مي باشد. براي هر سايت چندين پيکره بندي متشکل از ترکيبات گروههاي 3 تا 6 واحدي با يک شکل خاص مورد مطالعه قرار مي گيرند. براي هر ترکيب سايت / شکل دو تراکم در نظر گرفته مي شوند : تراکم متوسط – پايين واحدهاي جدا از هم و تراکم متوسط – بالا متشکل از واحدهاي متصل به هم. اثر تراکم بالاتر از طريق پيکره بنديهاي رديفهاي واحدهاي مسکوني مورد مطالعه قرار مي گيرد که با فاصله بين رديفها تغيير مي کند. ماکزيمم تراکم عملي 35u/a مي تواند در برخي پيکره بنديهاي رديف حاصل شود. تمام پيکره بنديها در معرض شبيه سازي با هدف برآورد توليد برق BIPV و بارهاي گرمايش و سرمايش قرارمي گيرند. شبيه سازي از برنامه شبيه سازي ساختمان انرژي پلاس استفاده مي کند. شبيه سازيها با يک آناليز قياسي براي ارزيابي اثر شکل، تراکم و طرح سايت بر عملکرد انرژي و پتانسيل خورشيدي دنبال مي شوند. يک چهارگوش با نسبت ضلع 3/1 و يک پشت بام به عنوان شکل مرجع عمل مي کند. نسبت ضلع، نسبت نماي رو به جنوب به نماي عمودي مي باشد و يک نسبت 3/1 براي طرح خورشيدي غير منفعل در آب و هواي شمالي مطلوب در نظر گرفته مي شوند. يک سايت با واحدهاي ترتيب داده شده در طول يک جاده مستقيم به عنوان مرجع طرح سايت عمل مي کند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که انواع اشکال واحد مسکوني، تراکمات و طرحهاي سايت مي توانند به شيوه هايي تطبيق داده شوند که مصرف انرژي افزايش يافته را با توليد افزايش يافته و نيز با گسترش زمانبندي توليد پيک جبران مي کند. توصيه مي شود که رويکرد و روشهاي شبيه سازي بکار گرفته شده در اين تحقيق بايد در فرايند طراحي براي محله هاي مقرون به انرژي تلفيق شوند.
جوهانس و ماتس (2013)28 در مقاله اي تحت عنوان ساختمان هاي کم مصرف انرژي و ذخيره انرژي گرمايي از يک ديدگاه اقتصاد رفتاري به بررسي فناوري ذخيره سازي انرژي گرمايي فصلي براي کاربردهاي گرمايش خانگي پرداختند. در اين مقاله يک برآورد ادبيات در خصوص پتانسيل و وضعيت فعلي فناوري ذخيره سازي انرژي گرمايي فصلي انجام دادند. با تمرکز بر سوئد و آلمان مثالهاي ساخته شده از يک ديدگاه تکنواقتصادي مورد مطالعه قرار دادند. بعلاوه مفهوم خانه غير فعال توضيح داده مي شود و در ذخاير انرژي گرمايي فصلي به کار گرفته شد. با هدف شناسايي تغييرات نهايي در رقابت، جايگزين هاي گرمايشي مختلف براي خانه هاي استاندارد و غير فعال آناليز شدند. سپس اين جايگزين ها از يک ديدگاه اقتصاد رفتاري مورد بحث قرار گرفتند که حائز اهميت بود چون يک سرمايه گذاري نه تنها نتيجه جنبه هاي تکنو اقتصادي بلکه فاکتورهاي عاطفي، شناختي و اجتماعي نيز مي باشد. بنابراين اين ديدگاه مي تواند منابع توضيحي براي تصميم گيري و رفتار سرمايه گذاري فراهم نمايد.
با تمرکز بر سوئد، اين مقاله اين سوال را مدنظر قرار مي دهد که چگونه نرخ اتخاذ ذخاير انرژي گرمايي فصلي مي تواند افزايش يابد. وضعيت فعلي وپتانسيل فناوري STES ارزيابي مي شوند و مفهوم خانه غير منفعل توضيح داده مي شود. بر اساس ذخيره سازي انرژي گرمايي فصلي در آنبرگ در شمال استکهلم که براي خانه هاي استاندارد در سال 2002 / 2001 ساخته شد کاربرد فناوري STES و ديگر جايگزين هاي گرمايش متعارف هنگام ساخت براي خانه هاي غير فعال به جاي خانه هاي استاندارد مقايسه مي شوند. هزينه هاي سالانه و سرمايه گذاري از يک ديدگاه اقتصاد رفتاري آناليز مي شود. تئوري آينده نگري و تنزيل هذلولي اذعان مي کنند که عاملان اقتصادي از خطر بيزارند، تمايلات براي ارزشگذاري پايين درآمد آينده دارند و اينکه تصميمات عاقلانه کمتري در صورت گنجاندن هزينه هاي اوليه بالاتر گرفته مي شود. يک مقياس کمي رضايت بخش رفتار غير منطقي به سختي برآورد مي شود و چون نتايج جايگزين هاي گرمايشي با آب و هوا، نگهداري، نوع ساختمان و. . . تغيير خواهند کرد لذا نتايج قابل تعميم غير قطعي مي شود. البته شکل 3 نشان مي دهد که اگر نرخهاي تنزيل در ادبيات در اينجا استفاده شوند اثر نرخ تنزيل به مجموع هاي قابل مقايسه با هزينه هاي سرمايه گذاري اضافه مي گردد و بنابراين به اندازه کافي بزرگ است که بر تصميم سرمايه گذاري تاثير بگذارند. فناوري STES در هر منبع ذخيره سازي در صرفه جويي انرژي بزرگتر و کاهش انتشارات CO2 نقش دارد مشروط به آنکه در خانه هاي استاندارد استفاده شود. با وجود اين مسائل تمايل و اعمال نرخهاي تنزيل بالاي نرخهاي بازار در نتايج در جدول 3 و 4 نشان مي دهند که فناوري ذخيره سازي انرژي گرمايي فصلي اگر با خانه هاي غير منفعل استفاده شود بهتر مي توانند مانع افزايش نرخهاي تنزيل فردي گردند. بعلاوه STES کوچکتر براي ساختمانهاي کم انرژي احتمال دسترسي محدود به سرمايه را کاهش مي دهد و نمي گذارد چالش هاي لجستيک و ساختمان سازي به موانع بازاري تبديل شوند.
اگر چه معايبي با STES کوچکتر وجود دارند اما از ديدگاه اقتصاد رفتاري هزينه سرمايه گذاري بهبود يافته STES هنگام ساخت براي خانه هاي غير منفعل و هزينه سالانه رقابتي تر براي خانه هاي غير منفعل مي تواند موانع بازاري کوچکتر به وجود آورد و در نتيجه فرصتها براي انتشار فزاينده اين فناوري را افزايش دهد. بدين ترتيب اين مقاله نشان مي دهد که تحقيق آينده علاوه بر تمرکز بر بهسازي کارايي فناوري بايد بر بهسازي تطبيق فناوري STES براي ساختمانهاي کم انرژي نيز تمرکز نمايد. اين نه تنها مي تواند جايگزين هاي گرمايشي محيطي و اقتصادي بهتر فراهم کند بلکه به عنوان يک کاتاليزور براي نفوذ بازاري افزايش يافته STES و فناوري گرمايي خورشيدي نيز عمل کند.
جدول 3-2 خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور را نشان می دهد.
جدول 3-2: خلاصه تحقیقات انجام شده خارجی
نتایج و یافته ها
سال تحقیق
عنوان تحقیق
نام محقق
نتایج نشان داد که در صورت استفاده از آبگرمکن خورشیدی گازهاي آلاينده و نيز سوخت كاهش یافته و زمان بازگشت سرمايه اوليه به منظور جايگزيني آبگرمكن هاي خورشيدي را 35/2سال می باشد.

1999
امكان سنجي مكاني و اقتصادي استفاده از آبگرمكن خورشيدي

منديتا
نتایج نشان داد که آبگرمكن خورشيدي عليرغم هزينه اوليه زياد، به خاطر طول عمر مفيد زياد داراي صرفه اقتصادي می باشد.
2006
محاسبه اقتصادي بكارگيري آبگرمكن خورشيدي
وانگ و هاو
نتایج نشان می دهند که یک افزایش معنادار در تولید برق کل می تواند با سیستم های فتوولتایی یکپارچه ساختمانی BIPV واحدهای مسکن با پیکره بندیهای سایت – شکل خاص حاصل شود. بار انرژی یک ساختمان تحت تاثیر جهت و شکل آن قرار می گیرد.
2013
ارزيابي عرضه و تقاضاي انرژي
کارولين، اندرس و پائول
نتایج نشان می دهند که وقتی فناوری ذخیره سازی انرژی گرمایی فصلی در خانه های غیر منفعل اعمال می شود سرمایه گذاری رقابتی تر و هزینه های سالانه می توانند ارائه شوند.
2013
ساختمان هاي کم مصرف انرژي و ذخيره انرژي گرمايي از يک ديدگاه اقتصاد رفتاري
جوهانس و ماتس

خلاصه فصل دوم :
بكارگيري انرژي خورشيدي در تأمين آبگرم مصرفي منازل و مراكز صنعتي، يكي از كاربردي‎ترين و مقرون به صرفه‎ترين روشهاي استفاده از انرژيهاي تجديد شونده در جهان امروزي است و به همين دليل اكثر كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه در حال سرمايه‎گذاري كلان در اين راستا مي‎باشند. تجهيزات ساده و ارزان قيمت، عدم نياز چندان به تعمير و نگهداري، راندمان بالا و امكان توليد و نصب سريع و آسان و همچنين امكان بهره‎برداري عموم جوامع از اين سيستم دلايل محكمي در بكارگيري از اين طرح مي‎باشند. با توجه به اينكه در ايران متوسط سالانه تابش نور خورشيد حدود Kwh/day 5 بوده وتعداد روزهاي ابري پشت سر هم در سراسر كشور كمتر از 5 روز در سال مي‎باشد و همچنين شفافيت هوا در اكثر نقاط ايران بيش از 60 % در نظر گرفته مي‎شود و علاوه بر اين با توجه به آنكه در نقاط مرتفع ميزان تابش خورشيد بيشتر بوده و سرزمين ما نيز كوهستاني است و اكثر نقاط آن ارتفاعي بيش از 1000 متر از سطح دريا دارد، اين نيز يك ويژگي در بهره‎گيري از انرژي خورشيدي بوده و طبيعي است اگر بكارگيري انرژي خورشيدي براي تأمين آبگرم مصرفي، در كشورهايي به مراتب كم بهره‎تر از امتيازات فوق مقرون به صرفه باشد، در كشور ما قطعاً مقرون به صرفه خواهد بود . کشور ايران از منابع قابل توجه طبيعي و انساني براي مدرنيزه کردن عرضه انرژي و انتقال به يك سيستم پايدار انرژي برخوردار مي‌باشد. همچنين، ايران از فرصت‌هاي بي‌شمار در رابطه با استفاده از منابع غني انرژي هاي تجديدپذير نظير شرايط مناسب براي بکارگيري سودآور انرژي باد، فرصت‌هاي بسيار خوب در زمينه توسعه نيروي برق‌آبي و زمينه‌اي ايده‌آل براي استفاده از انرژي خورشيدي برخوردار است. براي همين منظور اين فصل از دو قسمت تشکيل شد. قسمت اول مباني نظري بود که خود از بخش هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بازار برق، دوره بازگشت، عرضه و تقاضا Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه دانش