پایان نامه با واژگان کلیدی عاطفه مثبت، استان اصفهان، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

رفسنجان، با روش طبقه اي نامتجانس گردآوري شده است. بر اساس نتايج پژوهش، بين ادراك سياست سازماني و مقاومتهاي شناختي و هيجاني کارکنان در برابر تغيير رابطه مثبت معناداري وجود دارد؛ هر چند مقاومت رفتاري، رابطه معناداري را با متغير پيشبن پژوهش نشان نميدهد. با استفاده از فن رگرسيون سلسله مراتبي تعديل شده، مشخص شد سياست پيشگي مديران، رابطه ادراك سياست سازماني و مقاومتهاي شناختي و عاطفي کارکنان را در برابر تغيير تشديد ميکند.
فاطمه رحيمي ، حميدرضا عريضي ، ابوالقاسم نوري و كوروش نامداري (1391) در پژوهشي با عنوان ” رابطه سرمايه روانشناختي در محيط كار كاركنان با شور و شوق كاري آنان در سازمان” به بررسي رابطه سرمايه روانشناختي در محيط كار كاركنان (خوش بيني، سرزندگي، اعتماد سازماني و عاطفه مثبت) با شور و شوق كاري آنان در كارمندان سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان در بهار سال 1391 ميس پردازند. روش پژوهش حاضر از نظر بورگ و گال ( 1383 ) طرح علي پس از وقوع كه نوعي تحقيق ميداني و از نوع رابطه اي است، بود. اين تحقيق از نظر ماهيت، كاربردي و از نظر روش، پيمايشي است. جامعه آماري شامل كليه كارمندان سازمان آموزش و پرورش اصفهان در سال 1391 و نمونه شامل 150 نفر از كارمندان كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديدند، است. براي جمع آوري داده ها از 6 پرسشنامه خوشبيني، سرزندگي، عاطفه مثبت، اعتماد سازماني، شور كاري و شوق كاري استفاده شده است. يافتهها نشان داد متغيرهاي سرمايه روانشناختي در محيط كار همچون خوشبيني، عاطفه مثبت و سرزندگي از آن جهت كه مي توانند رفتارهاي انگيزشي و كاري كاركنان را پيش بيني نمايند، عامل مهمي در بالا بردن عملكرد كاري و ميزان شور و شوق كاركنان است. همچنين از آن جايي كه در واقع تمام روابط سازماني بر مبناي اعتماد ايجاد ميشود. افزايش اعتماد در سطح سازمانها باعث افزايش بهبود كارها و آسايش كاركنان مي گردد. همچنين با توجه به خاصيت سرايت عاطفي توجه به سرمايه روان شناختي در محيط كار باعث افزايش شور و شوق كاري در آنها خواهد شد.
2-4-2 تحقيقات خارجي
کاروالهو44 (2005) در تحقيقي با عنوان ” نظريه انعطاف پذيري شناختي بر اساس پژوهش در پرتغال: يک مرور کلي”
تسي45 (2007) در “پژوهشي عوامل مؤثر بر احساس بهزيستي محيط کار در کارکنان صنعت فن آوري اطلاعات مورد بررسي واقع داد. نتايج نشان داد که صفات مثبت و ثبات حالت هاي عاطفي (از طريق انعطاف پذيري و احساس خود کارآمدي بر احساس ذهني بهزيستي از محيط کار تاثير مي گذارند. پيش از هرچيز ديگري انعطاف پذيري کنشي از همدلي و عواطف مثبت و منفي تاثير مي پذيرد. همچنين احساس خود کارآمدي از نوع- دوستي، عاطفه مثبت و منفي و انعطاف پذيري کنشي تاثير مي پذيرد که از اين ميان تاثيرانعطاف پذيري کنشي از همه بيشتر است. و بالاخره اينکه انعطاف پذيري کنشي بر رضايت روان شناختي و اجتماعي تاثير دارد و خود کارآمدي بر رضايت روانشناختي و اجتماعي و رضايت شغلي اثر مي گذارد.
در مطالعه اي اسنلر و واندسبورگر46 (2008) به بررسي نقش خود کارآمدي به عنوان منبعي براي انعطاف پذيري در جهت کاهش فشار رواني بزرگسالان آسيب پذيري که مي کوشند تا در رويدادها، زندگي فعال وتعاملات معني داري با خويشاوندان شان را حفظ کنند، پرداختند. نتايج، سودمند بودن رفتارهاي تاثير گذاري از قبيل رسيدگي به بستگان و دوستان، اشتغال به رفتار هاي آرامبخش وحفظ رفتارهاي ارتقا دهنده سلامت افراد را نشان داد.
در تحقيقي که توسط سيو، هيوي، فيليپس،لين، وانگ و شاي47 در سال 2009 به منظور مطالعه انعطاف پذيري براي مقاومت در برابر فشارهاي رواني محيط هاي کاري در ميان کارگران تحت مراقبت سلامت چيني صورت گرفت، نتايج حاصله نشان داد که: انعطاف پذيري کنشي همبستگي مثبت با رضايت شغلي، تعادل زندگي کاري و کيفيت زندگي داشته و با نشانه هاي روان نژندي و بيماري هاي جسمي و جراحت در کار همبستگي منفي داشته است.
روبرت لواسور48(2010) در مقاله اي با عنوان “تضمين موفقيت پروژه از بينش مديريت تغيير” به تبيين زمينه هاي اثر بخش ترين مدلها، روشها و فرايندهاي توسعه سازمان (OD) مي پردازد محقق بيان مي دارد که مديريت تحول بعنوان نظم و انظباط براي حل مسايل دنياي واقعي شناخته شده است زيرا بر اساس بينش ي سيستماتيک از سازمان بنا شده است.توسعه سازمان(OD ) شامل دنيايي از مسايل پيچيده مربوط به انسانها است که بطور فزاينده اي در موفقيت و يا شکست سازمان نقش دارند و براي به اجرا در آوردن بي عيب و نقص راه حلهاي تکنيکي تلاش مي کند. در اين مقاله محقق ميزان موفقيت پروژه را مورد بررسي قرار مي دهد، دلايل شکست پروژه را ارائه مي کند، و ايده هايي براي بهبود چشمگير احتمال موفقيت پروژه بر اساس اصول و فرآيندهاي مديريت تحول، پيشنهاد مي نمايد .
فرانک سرونه49(2011) در پژوهشي با عنوان “غلبه بر مقاومت در برابر تغيير در پروژه کتابخانه ديجيتال” به تعريف علل شايع مقاومت در برابر تغيير سازماني و توصيف چند تاکتيک که مديران پروژه مي توانند براي غلبه بر برخي از اين عوامل استفاده کنند، مي پردازند.يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که مقاومت در برابر تغيير فاکتورهاي متعددي دارد که برخي از آنها بر اساس سطح سرمايه گذاري سازمان در فرايند تغيير و همچنين ويژگي هاي روابط بين فردي در سازمان. به جاي تمرکز بر يک جنبه، تمرکز دارند. غلبه بر مقاومت در برابر تغيير نياز به استفاده از تاکتيک هاي دارد که مي تواند به تمام مسائل مربوط رسيدگي نمايد.
يينگ فنگ سو و همکاران50(2012) در پژوهشي با عنوان ” تأثير انعطاف پذيري شناختي و مقاومت در برابر تغيير سازماني ” به بررسي رابطه بين 3 ويژگي شناختي شخصيت کارکنان، که شامل انعطاف پذيري شناختي ، بينش و خودانديشي، و ارتباط بين اين 3 متغير با مقاومت که شامل مقاومت عاطفي، مقاومت شناختي ، و مقاومت رفتاري، نسبت به تغيير سازماني ، مي شود،مي پردازند. اين پرسش که چگونه انعطاف پذيري شناختي با هر يک از متغيرهاي مقاومت در برابر تغيير سازماني ارتباط دارد، مورد بررسي قرار مي گيرد . نمونه اي از 419 نفر از کارکنان توليد هاي بزرگ در کشور تايوان، که قبلا تغييرات سازماني را تجربه کرده اند تشکيل شده است. يافته هاي آنها نشان داد که بينش و عملکرد متغيرهاي انعطاف پذيري شناختي بود. از 3 متغير ، مقاومت در برابر تغيير سازماني، مقاومت عاطفي، و مقاومت شناختي با مقاومت در برابر رفتاري ارتباط مثبت ، و مقاومت عاطفي ارتباط مثبت با مقاومت شناختي دارد . در مقابل، انعطاف پذيري شناختي با تمام متغيرهاي مقاومت همبستگي منفي دارد.

فصل سوم:
روش تحقيق

3-1- مقدمه
غالب مطالعات تحقيقي يک روش يا استراتژي را نشان مي دهد که به سادگي قابل تشخيص است وشامل رويه هاي مشترک خاصي مانند بيان مساله ،جمع آوري اطلاعات ونتيجه گيري
مي باشد.جزئيات اين رويه هاي خاص تا حدود زياد با روش تحقيق تعيين مي شوند.هريک از اين روش ها براي پاسخگويي به يک نوع مساله مناسب هستند،داشتن روش هاي گوناگون ورويه هاي مربوط به تحقيق براي محقق واستفاده کنندگان تحقيق اهميت دارند(خاکي،1382).بنابراين روش شناسي تحقيق از اهميت زيادي برخوردار است. روش تحقيق مي بايست با اهداف محقق تناسب داشته باشد،‌ به گونه اي كه امكان دستيابي به اهداف را فراهم سازد. به همين خاطر در اين فصل، محقق روش يا روش هاي بكار گرفته شده وچگونگي انتخاب آن را توضيح مي دهد. اين توضيحات زمينه ي استفادهي بهتر خوانندگان گزارش تحقيق را فراهم مي آورد. لذا روش تحقيق، جامعه ي آماري ، روش نمونه گيري ، ابزار جمع آوري اطلاعات و روش تجزيه و تحليل اطلاعات مهمترين مواردي هستند که در اين فصل مورد بررسي قرار خواهند گرفت .
3-2- روش پژوهش:
نوع اين تحقيق بر اساس روش گردآوري داده ها، توصيفي پيمايشي و همبستگي است و در تحقيق پيمايشي از روش هاي مقطعي استفاده خواهد شد و با بررسي داده ها جمع آوري شده، شيوه ارتباط و بر هم کنش ابعاد مختلف مدل ها تحليل مي گردند. . در پيشبرد اين تحقيق ابتدا به بررسي مدل هاي موجود در مباني نظري پرداخته شده. هدف اين بررسي ها، تأثير انعطاف پذيري شناختي بر مقاومت در برابر تغيير سازماني تحت تأثير رفتار شهروندي سازماني در شرکت گاز تهران مي باشد .بدين منظور از روشهاي آماري (فنون تحليل عاملي و تحليل رگرسيون و مدل يابي معادلات ساختاري) با هدف آزمون مدل ها استفاده مي شود.
3-3- فرايند تحقيق
براي انجام اين تحقيق مراحل زير طي شده است

3-4- جامعه آماري:
جامعه آماري اين پژوهش کارشناسان و مديران ارشد و مياني شرکت گاز استان تهران مي باشد . که تعداد آنها 375 نفر مي باشد. حجم نمونه 196 نفر است که به صورت تصادفي از بين جامعه آماري تحقيق انتخاب مي گردند.
3-5- روش نمونه گيري:
در اين تحقيق جهت نمونه گيري از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شده است. از آنجائيکه در تحقيق حاضر جامعه آماري مشخص و مقياس داده ها از نوع کيفي هستند، از فرمول زير براي تعيين حجم نمونه استفاده گرديده است (سکاران، 1381، ص71).

n : حجم نمونه
N : جامعه آماري
P : نسبت موفقيت در جامعه آماري
1 – P : نسبت عدم موفقيت در جامعه آماري
: دقت برآورد
با عنايت به اينکه بسياري از تحقيقات در مديريت از مقياس کيفي برخوردارند، استنباط نسبت موفقيت در جامعه آماري (P) حائز اهميت است. اگر پژوهشگر نتواند به برآورد بهتري براي P بدست يابد، مي تواند آن را مساوي 5/0 در نظر گرفته و n را محاسبه کند. در اين تحقيق نيز از نسبت موفقيت در جامعه آماري P = 0/5 در نظر گرفته شده است. دقت برآورد است و بين 1/0 تا 01/0 در نظر گرفته مي شود . در صورتي که دقت برآورد 1/0 در نظر گرفته شود، حجم نمونه حداکثر مي گردد. در اين تحقيق در نظر گرفته شده است.
بنابراين در اين تحقيق حجم نمونه 196 نفر است که به صورت تصادفي از بين جامعه آماري تحقيق انتخاب مي گردند.
3-6- روش گردآوري اطلاعات:
روش هاي گردآوري اطلاعات را به طور کلي مي توان به دو طبقه روش هاي کتابخانه اي و روش هاي ميداني تقسيم نمود. در اين پژوهش براي جمع آوري اطلاعات مربوط به پاسخ گويي به سؤالات به طور عمده از روش ميداني استفاده شده است و هم چنين در تدوين فرضيه ها و ارائه مدل اوليه از روش هاي کتابخانهاي (مطالعه کتاب ها، مقالات، مجلات، طرح هاي پژوهشي و بانک هاي اطلاعاتي اينترنتي) استفاده شده است.
3-7- ابزار گردآوري اطلاعات:
در پژوهش حاضر از پرسشنامه را براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است.
پرسشنامه و اجزاي آن
پرسشنامه‌ي مورد استفاده در پژوهش در مجموع از سه بخش شامل نامه همراه، سوالات عمومي و بخش سؤالات تخصصي تشکيل شده است.
نامه همراه: در اين نامه علاوه بر بيان عنوان پژوهش، هدف از گردآوري اطلاعات توضيح داده شده است و در پايان از پاسخ دهنده تشکر و قدرداني به عمل مي آيد.
سوالات عمومي: اين بخش از پرسشنامه جهت دريافت اطلاعات پيرامون ويژگي هايي چون سن، مدرك تحصيلي، تعداد كاركنان تحت سرپرستي واحدهاي اقتصادي مورد سؤال مي باشد.
سوالات تخصصي : براي سؤالات پژوهش، پرسشنامه اي که در مقاله بيس موجود مي باشد مورد استفاده قرار مي گيرد در اين پرسشنامه براي متغير بينش از مقياس SRIS-IN که داراي 8 آيتم
مي باشد و براي متغير خود انديشي از مقياس SRIS-SR که داراي 12 آيتم مي باشد، استفاده
مي گردد. اين مقياس SRIS توسط Grant , Franklin& Langford,2002 تنطيم گرديده است. براي متغير مقاومت در برابر تغيير از مقياس (RTC,Oreg,2003) که در هر سه بعد مقاومت رفتاري، مقاومت شناختي و مقاومت عاطفي داراي پرسشهايي مي باشد، استفاده مي گردد. در اين مقياس براي متغير مقاومت عاطفي 5 آيتم و براي مقاومت شناختي 4-5 سؤال و براي مقاومت رفتاري 5 آيتم در نظر گرفته مي شود.
جدول 3-1 : طيف ليکرت
بسيار زياد
زياد
تاحدودي
کم
خيلي کم
5
4
3
2
1

طيف ليکرت که در شکل فوق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عملکرد سازمان، عملکرد کارکنان، عاطفه مثبت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی گونه مطلق