پایان نامه با واژگان کلیدی ضریب همبستگی، جامعه آماری، فرهنگ و ارتباطات، وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

ارزیابی میزان دقت ، تطابق نتایج و نظرسنجی، داده‌های واقعی و عینی است.
سرعت: معمولاً مدیران ارشد، مسئولان سازمان ها، رسانه‌ها، افکار عمومی به فوریت نیازمند اطلاعات ، داده‌ها و گزارش های نظرسنجی هستند. بنابراین موسسات و محققان نظرسنجی باید به سرعت به این نیاز پاسخ دهند. در نظرسنجی ها رعایت این اصل ضرورت دارد، زیرا چه بسا طولانی شدن یا به تاخیر افتادن در ارائه و انتشار نتایج موجب بی‌تاثیر شدن آن ها می شود.
هزینه: در نظرسنجی نسبت به سایر شیوه ها می توان با هزینه کمتری به نتایج رسید. چرا که این طرح‌ها در قالب پرسشنامه ،مصاحبه و… امکان پذیراست.
ارزیابی و کنترل نتایج: نتیجه گیری و پردازش داده‌ها انحصاراً در اختیار کارفرما قرار می گیرد و لذا می توان در صورت لزوم محصول نظرسنجی را منتشر و یا محدود کرد. زیرا چه بسا انتشار نتایج موجب تضعیف موقعیت و جایگاه یک موضوع و یا مدیریت یک سازمان در افکار عمومی می شود. هم چنین عدم سوگیری سیاسی سازمانی نیز ضرورت انکارناپذیر تلقی می شود.
فراگیری : برای رعایت اصل تعمیم در پروژه های نظرسنجی ، باید بتوان طرح‌های نمونه‌گیری را در سطوح کلان اجرا نمود.
اما علاوه بر ویژگیها وملاحظات عمومی فوق میتوان به برخی مزیتهای خاص افکارسنجی در حوزه رفتارهای حمایت گرانه برون مرزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اشاره نمود :
وضعیت سنجی و شناخت دیدگاه اندیشمندان ، مسئولین و کارشناسان نهادها و سازمان های مرتبط درعرصه بین المللی نظیر وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه نسبت به عملکرد کمیته امداد امام خمینی
آسیب شناسی و شناخت نقاط قوت و ضعف فعالیت های حمایتی در دستگاه سیاست خارجی کشور
فراهم نمودن شرایط ساماندهی ، بهینه سازی و افزایش توانمندیها
آینده شناسی و برنامه ریزی جهت حداکثر سازی اثربخشی رفتارهای حمایتگرانه برون مرزی
ضرورت افکار سنجی در حوزه رفتارهای حمایت گرانه برون مرزی جمهوری اسلامی ایران
یکی از اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران در تعامل با دیگر کنشگران در عرصه بین المللی (که آن را از سایر سیستمها و واحدهای حکومتی متمایز می سازد) توجه به اصل محرومیت زدایی در قالب رفتارهای حمایت گرانه نسبت به دیگر ملل و جوامع است. این اصل که بر پایههای فکری ، باورها و ارزش های اسلامی- انقلابی استوار می باشد به اشکال مختلف در سیاستهای کلان نظام از جمله قانون اساسی متجلی می باشد.
با درنظر گرفتن کارکردها و مزایای افکارسنجی (در جهت تولید ، بازاندیشی و یا اصلاح در راهبردها ، برنامه ها و نحوه اقدامات) چنین بنظر می رسد که پس از گذشت سه دهه از حیات انقلاب اسلامی و پیگیری رفتارهای حمایت گرانه در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، این شیوه علمی بتواند نقش مهمی در شناسایی ، تبیین ، ارزیابی و سنجش نظرات و دیدگاه ها در این خصوص ایفاء نماید.
لذا در این نظرسنجی که از طریق پرسشنامه چهارگزینهای صورت گرفته ، دیدگاه ها و نظرات شخصیت های حقیقی و حقوقی فعال درعرصه بین المللی جمهوری اسلامی ایران که به نوعی با اهداف ، برنامه ها و اقدامات حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط بوده اند به عنوان جامعه هدف بررسی شده است.
روایی و پایایی پرسشنامه
بررسی درستی و صحت ابزار سنجش یکی از موضوعات اصلی تحقیق میباشد که این کار در قالب روایی و پایایی انجام میشود. روایی و پایایی، دقت علمی، کاربردی، در بررسی پژوهش را تصدیق و تایید میکند.( دانایی فرد،1383، 311)
روایی پرسشنامه
روايي به معناي صحيح و درست بودن است. اعتبار يا روايي بدين معنا است که ابزار اندازه گيري تا چه حدي خصيصه مورد نظر را مي سنجد. روايي در پي آن است كه آيا مفهوم درست مورد سنجش قرارگرفته است يا خير . براي اندازه گيري روايي پرسش نامه روش هاي مختلفي وجود دارد ، اهميت روايي از آن جهت است که اندازه گيري نامناسب وناکافي مي تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش و ناروا سازد. جهت روایی پرسشنامه حاضر تلاش شده تا سئوالات ضمن سادگی و روانی جهت درک و بررسی بهتر پاسخگویان ، مرتبط با موضوع مورد بررسی طراحی شوند.
بدين ترتيب برای حفظ روایی پرسشنامه ، سؤالات بر اساس محورهای ذیل تهيه وتوزيع گرديد.
استفاده از نظرات استاد راهنما ، استاد مشاور ، متخصصان و کارشناسان امور پژوهشي
مطالعه پرسشنامه هاي مشابه ، مقالات ، کتب و مجلات
توزيع ابتدايي پرسشنامه بين تعدادي از کارشناسان مسائل بین الملل و اعمال نظرات اصلاحي آنان
در آمار تبیینی- توصيفي این پژوهش از شاخص هاي مرکزي مانند ميانگين ، انحراف استاندارد استفاده شده و همچنين براي متغيرهاي زمينه اي جداول و نمودارهاي فراواني ترسيم گردیده است .
پایایی پرسشنامه
پايايي ابزاري است که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذيري تعبير مي شود و عبارت است از اينکه اگر وسيله اندازه گيري که براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان و مکان ديگر مورد استفاده قرار گيرد ، نتايج مشابه اي از آن حاصل شود . لذا ابزار پايا و معتبر ، ابزاري است که از خاصيت تکرار پذيري و سنجش نتايج يکسان برخوردار باشد .
پایایی میآزماید که تا چه حد به طور قاطع ابزار سنجش، در هر زمان مفهومی را که باید مورد سنجش قرار گیرد را میسنجد. به عبارت دیگر پایایی و سازگاری در سنجش را مطرح میکند.
در همین راستا ضریب آلفای کرونباخ نوعی ضریب پایایی است که نشان میدهد چگونه اجزاء در یک مجموعه، به نحو مناسب به یکدیگر همبسته شدهاند. آلفای کرونباخ در قالب میانگین همبستگیهای درونی میان اجزا سنجش کننده مفهوم محاسبه میشود. اگر آلفای کرونباخ به یک نزدیکتر باشد، پایایی سازگاری درونی بیشتری دارد.( همان :485)
پس از جمعآوری پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS برای بدست آوردن ضریب آلفای کرونباخ تجزیه و تحلیل شده است . در واقع محققانی که برای تحلیل دادههای خود از نرمافزار SPSS استفاده میکنند میتوانند قابلیت ابزار اندازهگیری را با «روش آلفای کرونباخ » محاسبه کنند که فرمول آن به شرح زیر است:
(‏61)
α=n/(n-1) [1-(∑▒〖Si〗^2 )/〖St〗^2 ]
که در آن
n : تعداد نمونه
Si: واریانس هر سئوال
St : واریانس کل آزمون
هر چه درصد بدست آمده به 100% نزدیکتر باشد بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
جدول ‏61: مقدار آلفای کرونباخ سئوالهای پرسشنامه
پرسشنامه
تعداد نمونه
تعداد سئوالها
مقدار آلفای کرونباخ
رفتارهای حمایتگرانه درعرصه برون مرزی
40
16
791/0
جامعه آماری
مجموعه افراد جامعه که نمونه اي از آن ها بتواند نمايشگر معرف آن باشد جامعه آماري ناميده مي شود. یک جامعه آماری دربرگیرنده مجموعهای از افراد یا واحدها است که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفتها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد.(سرمد و همکاران،1384، 177) جامعه آماری این پرسشنامه با هدف بررسی دیدگاه ها و نظرات مدیران فعال درعرصه بین المللی جمهوری اسلامی ایران که به نوعی با اهداف ، برنامه ها و اقدامات حمایتگرانه برون مرزی در ارتباط بوده اند شامل افراد زیر میباشد:
مدیران(روسا، معاونین و مدیران کل) وزارت امور خارجه
مدیران (روسا، معاونین و مدیران کل) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
روش نمونه گیری و حجم نمونه
هر بخشی از جامعه آماری را نمونه گویند، بنابراین تعریف نمونه عبارت است از: «تعداد محدودی از آحاد جامعهای آماری که بیان کنندهی ویژگیهای اصلی جامعه باشد.». (آذر،1384، ص5) با توجه به گستردگی و حجم زیاد جامعه آماری و به منظور صرفه جویی در هزینه و زمان ، به جای بررسی همه جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. هنگامی که به این روش اعضای نمونه انتخاب می شوند ، احتمال کمترین سوگیری و بیشترین تعمیم پذیری وجود دارد . بدین ترتیب در پرسشنامه حاضر نمونه ها بصورت تصادفی از میان مدیران دو مجموعه وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات انتخاب شده اند.
برای تعیین حجم نمونه آماری و با توجه به نوع تحقیق میتوان از فرمول کوکران استفاده نمود. فرمول کوکران يکي از پرکاربردترين روش‌ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است.
(‏62)
n=(Z^2 pqN)/(d^2 (N-1)+Z^2 pq )
n=حجم نمونه
N = حجم جمعیت آماری
z = درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول است . مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد که در سطح اطمینان 95% برابر با 1.96 میباشد. (مقدار z معمولا 96/1 است)
P : مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. نسبت افراد جامعه که دارای یک ویژگی هستند.
q : درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند. (q=1-p) معمولا p و q به میزان 5/. در نظر گرفته میشود.
d : مقدار اشتباه مجاز ( 5%). d می تواند 0.01یا 0.05 باشد.
در این پژوهش حجم جمعیت آماری(N)بدست آمده از دو مجموعه وزارت خارجه و سازمان فرهنگ ارتباطات 125 نفر بوده است که درنتیجه با استفاده از فرمول مذکور، تعداد نمونه مورد نیاز برای پژوهش حاضر 40 نفر برآورد شده است ، که برای این منظور تعداد 55 نسخه پرسشنامه رفتارهای حمایتگرانه بین مدیران جامعه هدف توزیع شد، که از این تعداد 40 پرسشنامه دریافت گردید .
روش تجزیه و تحلیل دادهها
بررسی درستی و صحت ابزار سنجش یکی از موضوعات اصلی تحقیق میباشد که این کار در قالب روایی و پایایی انجام میشود. روایی و پایایی، دقت علمی، کاربردی، در بررسی پژوهش را تصدیق و تایید میکند.( دانایی فرد،1383، 311)
آمار توصیفی
روشهای مورد استفاده در این پرسشنامه به دو صورت بوده است. روشهای آماری توصیفی و روشهای آماری استنباطی . گرچه در دادههایی که به صورت نمونهای جمعآوری شده است ، هدف از آن تعمیم نتیجه به کل جامعه میباشد ، اما تأکید بر آمار استباطی است و برای ارائه یک شمای کلی از دادهها ، خلاصه کردن آن از آمار توصیفی نیز استفاده میشود. لذا در این تحقیق از آمار توصیفی برای خلاصه و دستهبندی کردن دادهها استفاده شده است. جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، و نمودار از جمله عوامل توصیفی است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
آمار استنباطی
در قسمت دوم یعنی آمار استنباطی با استفاده از روشهای آماری نتایج نمونهگیری به کل جامعه تعمیم داده خواهد شد. در این تحقیق ابتدا برای تشخیص توزیع دادهها از آزمون پیرسون98 استفاده شده است . سپس با توجه به اینکه توزیع دادههای پرسشنامه رفتارهای حمایتگرانه دارای توزیع به حالت تصادفی بوده است ، از آزمون فوق برای بررسی رفتارهای حمایتگرانه و ارتباط میان سئوالات و نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است.
آزمون همبستگی که معمولاً آنرا با تحلیل رگرسیون بکار میبرند، معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر استفاده میشود.( ضریب همبستگی فقط شدت رابطه را نشان میدهد اما برای اینکه علت رابطه و جهت رابطه مشخص شود، باید از تحلیل از رگرسیون استفاده کرد.)دو معیار یا شاخص مهم که در آزمون همبستگی از آنها استفاده میشود، ضریب تعیین و ضریب همبستگی است. ضریب تعیین معیاری است که با آن میتوان رابطه میان دو متغیر X و Y را توضیح داد. اگر از ضرایب تعیین ریشه دوم گرفته شود ، به مقدار بدست آمده، ضریب همبستگی گویند که آنرا معمولاً با r نشان میدهند. ریشه دوم یک عدد میتواند منفی یا مثبت باشد. علامت ضریب همبستگی، همان علامت شیب خط رگرسیون است.
از طرفی، ضریب همبستگی، شدت رابطه و نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان میدهد. اگر علامت ضریب همبستگی مثبت باشد، نشان از رابطه مثبت میان دو متغیر داشته و تغییر یک مورد ( مثلاً افزایش) تغییر هم جهت (افزایش) متغیر بعدی را به همراه دارد. همچنین، چنانچه علامت ضریب همبستگی منفی باشد، نشان از رابطه منفی یا معکوس میان دو متغیر داشته و تغییر یک متغیر (مثلاً کاهش)، تغییر معکوس(افزایش) متغیر دیگر را به همراه دارد. نهایتاً،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حوزه نفوذ، کمیته امداد، امام خمینی، افغانستان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیاست خارجی، حوزه نفوذ، کمیته امداد، جامعه آماری