پایان نامه با واژگان کلیدی سیاست خارجی، ملی گرایی، روابط بین‌الملل، دیپلماسی عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

وجود بهره مندی نرم افزاری جمهوری اسلامی ایران از مقوله فراملی گرایی بویژه رفتارهای حمایت گرانه و خلق مزیت های نسبی در طول سه دهه فعالیت عملی در عرصه حمایت گری ، اما همچنان جایگاه این اقدامات در مناسبات و روابط جمهوری اسلامی. ایران در عرصه نظام بین الملل مورد پژوهش قرار نگرفته است. این خلاء علمی درحالیست که با توجه به ظهور شرایط نوپدید نظیر گسترش مباحث شبکه های اجتماعی و مناسبات فراملی گرایی ، بررسی این موضوع می تواند فرصت های جدیدی پیش روی دستگاه سیاست خارجی بگشاید.
سازماندهی پژوهش و فهرست بندی
طرح حاضر با یک مقدمه و شش فصل و جمع بندی به بررسی دقیق ابعاد موضوع می پردازد.
فصل اول: کلیات؛ در این فصل به بیان کلیاتی شامل مفاهیم و مفروضات ، بیان مساله و ضرورت آن و نیز نوآوری ها ، ادبیات پژوهش پرداخته می شود و ضمن برشمردن پیشینه تحقیق و واکاوی سوالات اصلی و فرعی تحقیق ، روش تحقیق نیز ذکر شده است.
فصل دوم: چارچوب نظری؛ این بخش به بررسی مبانی نظری رساله و محورهای تئوریک استفاده شده در رساله پرداخته است و با توجه به بهره گیری از مفاهیم مکتب انتقادی فرانکفورت به تشریح اصطلاحات مرتبط این نظریه با تحقیق مبادرت گردیده و تلاش شده تا مفاهیم بکار رفته در این نحله فکری مورد دقت قرار گیرد . لذا مفاهیم کلیدی نظیر تمایزات عقل ابزاری و عقلانیت ارتباطی در قالب تبیین زيست جهان و حوزه عمومی به منزله پایههای اصلی بحث کنش ارتباطی و اخلاق گفتمانی در نظریه هابرماس قرار گرفته است و از همین منظر جهانی شدن از دیدگاه هابرماس از طریق طرح موضوعات ذیل مورد کنکاش قرارگرفته است: 1-جهاني شدن و تحول در ساختار دولت- ملت ؛ 2- افق شناسی دولت هاي سرزميني در جهانی شدن و منظومه فراملي هابرماس 3-عنصر رهایی درمنظومه پساملی هابرماس4- فراملی گرایی و شهروندی
بر این اساس بحث شهروندجهانی از منظر هابرماس در چارچوب اجتماعات پساملی و کنش های ارتباطی تبیین گردیده و ضمن تنقیح مبانی اندیشه فراملی گرایی از دیدگاه اندیشمندان بویژه نظریه پردازان انتقادی نظیر لینکلیتر در خصوص نرمها و موازین انسانی مانند “اخلاق مسئولیت” به بررسی مساله رنج و آسیب پذیری های مشترک بشری و همبستگی در مکتب فرانکفورت تشریح می شود.
در ادامه بحث رفتارهای حمایت گرانه از زاویه کنشهای دگرخواهانه مورد ارزیابی قرار گرفته و تقاط مشترک رفتارهای حمایتگرانه با مفاهیم مکتب انتقادی استخراج شده است .سپس رفتارهای حمایتگرانه از نگاه و پایه دینی اشاره شده است و ویژگی ها و شاخص های برآمده از دیدگاه اسلامی به فقر و رفتارهای حمایتی مورد توجه قرار گرفته و بر اساس معیارها و ارزش های انتقادگرایی دسته بندی شده است.
فصل سوم: جایگاه رفتارهای حمایت گرانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ فصل چهارم به صورت خاص رفتارهای حمایت گرانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داده و لذا ابتدا به بررسی جایگاه حمایت گری بین المللی در اسناد بالادستی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی ، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران درافق 1404 ه .ش و دیدگاه امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخته شده و تفاوت های ماهوی سیاست خارجی نظام های مبتنی بر اسلام با نظام های سکولار مورد بررسی قرار می گیرد و به برخی آیات و روایات با موضوع امت اسلامی ، انفاق و زکات ، آثار اخلاقی و اجتماعی آن نظیر عدالت اقتصادي ، پيشگيري از سقوط جامعه ، تأليف قلوب غيرمسلمانان ، امنيت اجتماعي ، ريشه کن کردن فقر در سطح ملّي و جهاني و کم کردن فاصله طبقاتي و ايجاد وحدت درجامعه مورد بحث قرار می گیرد.
همچنین موضوع رفتارهای حمایت گرانه در چارچوب دیدگاه های کلان نظام تشریح خواهد شد و راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سیاست “هرجا مظلومی است شریک غم مظلومان جهان هستیم” و مساله محرومین ، نوع نگرش و تحلیل از محرومیت و محرومیت زدایی در انقلاب اسلامی ، نگرش زندگی شرافتمندانه بر پایه توانمندسازی ، مشارکت مردم بررسی می شود و اصول رفتاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس رویکرد محرومیت ستیزی-مسئولیت انسانی در افق راهبردی جنگ فقر وغنا تببین می شود .
در همین اسلوب تلاش شده ضمن مطالعه تطبیقی مولفه های رفتارهای حمایت گرانه در درون ادبیات و رویکرد مکتب انتقادی فرانکفورت ، برخی شاخصها مانند فراملی گرایی – جهان گرایی اسلامی ؛ منافع بشری – مصالح اسلامی و در نهایت اصل گسترش تفاهم و ارتباطات بین المللی استخراج گردد.
در نتیجه راهبرد رفتارهای حمایت گرانه در افق تحرکات جهانی جمهوری اسلامی ایران از منظر انتقادی مشتمل بر بررسی محورهای ذیل است:
1- احیای مساله محرومین ؛ یک راهبرد مشترک مهم بشری ؛ 2- تجویزات بین المللی در شکل گیری ساختارهای نوین حمایت از محرومین ؛ 3- چالش های رفتارهاي حمايت گرانه بین المللی جمهوری اسلامی ایران در عصر جهاني شدن ؛ 4-امکان استحاله مفهومی رفتارهای حمایت گرانه در افق جهانی شدن 5- ماهيت متغير منازعات و آشفتگی در رفتارهای حمایت گرانه 6- تغيير مفهوم تعهدات بين‌المللي دولت ها 7- فاصله گیری از کارکرد واقعی و سوء استفاده های ابزاری قدرت های بزرگ
فصل چهارم: رابطه دیپلماسی حمایت و دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران؛ یکی از موضوعات مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که بخشی از فرضیه پایان نامه حاضر را به خود اختصاص داده ، مربوط به تاثیر دیپلماسی حمایت بر شکل گیری دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران است.لذا ضمن اشاره به روند تحولات دیپلماسی و تمایزات دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی به برخی از الزامات نوین ارتباطات پساملی بر سیاست خارجی از منظر دیپلماسی و تعهدات مشترک بشری پرداخته شده و سپس رفتارهای حمايت‌گرانه جمهوری اسلامی ایران و ارتباطات بین المللی از حیث یک ضرورت در سیاست خارجی مورد تامل قرار گرفته است. به همین منظور رفتارهای حمایت گرانه ایران در دو سطح دیپلماتیک و غیردولتی (فراملی گرایی) و نیز نقش و جایگاه کمک های انسان دوستانه و رفتارهای حمایت گرانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تاثیرات آن در شکل دهی به دیپلماسی عمومی و دیپلماسی حمایت در عرصه بین المللی بررسی گردیده است.
در گام بعد نقش دیپلماسی حمایت جمهوری اسلامی ایران در شکل دهی قدرت نرم ارزیابی شده و لذا مزیت ها و ویژگی های قدرت نرم از منظر انتقادی و همچنین پایه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران تبیین شده و در پایان این فصل دستاوردهای دیپلماسی حمایت بر قدرت نرم جمهوری اسلامی همچون تاثیر در خصوص بسط ارزش ها و آرمان های دینی-ملی ؛ تقویت روابط انسانی بر اساس مصالح بشری ؛ تبلیغ و تالیف قلوب نسبت به جمهوری اسلامی ایران ؛ گسترش تعاملات غیر رسمی و مردمی و تاثیر دیپلماسی حمایت بر تعمیق اهداف استراتژیک نظام مطرح شده است.
فصل پنجم: تاثیرات رفتارهای حمایت گرانه در پیشبرد اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ در این بخش بصورت مشخص جایگاه رفتارهای حمایت گرانه در گفتمان های مختلف حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و مطابق تقسیم بندی دوره های مختلف (دوره آغازین انقلاب اسلامی ، دوران جنگ تحمیلی ، دولت سازندگی ، دولت اصلاحات و دولت عدالت محور) بررسی می شود و بر این اساس وضعیت رفتارهای حمایت گرانه و افت وخیزهای آن در عرصه سیاست خارجی مشخص می شود و در نتیجه میزان تاثیرات رفتارهای حمایت گرانه در پیشبرد دستگاه سیاست خارجی و نقش آن در تقویت دیپلماسی عمومی کشور بررسی می گردد . همچنین با درنظرداشت ویژگی ها و نقش دیپلماسی حمایت و رفتارهای حمایت گرانه ، کوشش گردیده تا تاثیرات آن در نقش های مختلف مانند ایجاد ابزاری برای مذاکره ، کمک به نقش میانجی گری ، اثربخشی در هویت بخشی به جهان اسلام و نهایتا تقویت صلح و امنیت بین المللی و سیاست همگرایی جمهوری اسلامی ایران مورد مداقه قرار گیرد.
در فصل ششم نیز با بهره گیری از نظرسنجی بعمل آمده در خصوص رفتارهای حمایت گرانه تاثیرات فوق به مدد اطلاعات و آمار بدست آمده از جامعه آماری مورد ارزیابی قرار گرفته و صحت ان ها طبق استانداردهای علمی-آماری تایید شده است.
در پایان نیز با درنظرداشت مباحث مطرح شده در فصول گذشته ، تاثیرات رفتارهای حمایتگرانه برون مرزی جمهوری اسلامی دسته بندی شده و با مقایسه نتایج بدست آمده در نظرسنجی بعمل آمده تلاش گردیده تا نقش رفتارهای حمایت گرانه بعنوان یکی از مولفه های فراملی گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تقویت دیپلماسی حمایت ، حوزه نفوذ اجتماعی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران ارزیابی گردد و درنهایت برحسب نتایج بدست آمده به ارائه پیشنهاداتی دراین زمینه پرداخته شود.

فصل دوم: چارچوب نظری
هر مکتب فکری با برخورداری از مفاهيم و چارچوبهای نظری ، فرصتی را در اختیار قرار می دهد تا به کمک پارامترهایی نظیر تبیین و تحليل پديده‌هاي سياسی و استفاده از توصيف شرایط موجود و ترسیم وضعیت مطلوب بتوان به پيش‌بيني و خلق امکان هاي برون رفت از کمبودها و ایجاد فرصت ها بویژه در عرصه سیاست خارجی دست یافت .
ضمن اینکه نباید از نظر دور داشت که هر دستگاه تئوریک بر اساس یک سلسله اصول ، مبانی و نرمهای مشخصی شکل گرفته است و درنتیجه بررسی مسائل در یک قالب نظری لزوما به معنای پذیرش و انطباق پذیری کامل آنها در همه موارد نیست. این مساله در خصوص بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که دارای پایهها و اصول منحصربفردی در عرصه بین المللی میباشد از اهمیت دو چندانی برخوردار است . بویژه آنکه حوزه معینی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران یعنی بحث رفتارهای حمایتگرانه و کمکهای بشردوستانه بین المللی که معیارها و ویژگیهای خاصی دارد مورد بررسی قرار گرفته باشد .
با این ملاحظه تلاش شده است جهت تبیین پایه های تئوریک رساله حاضر علاوه بر بهره گیری از مبانی نظری و تئوریک قابل انطباق در مکتب انتقادی فرانکفورت به تشریح اصطلاحات مرتبط با این تحقیق همچون اخلاق مسئولیت ، کنشهای ارتباطی و تمایزات عقل ابزاری و عقلانیت ارتباطی در قالب بحث زيست جهان و حوزه عمومی در نظریه هابرماس مبادرت گردد و سپس در درون یک مدل تئوریک جدید که مبتنی بر معیارها و شاخصهای تعیین کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران میباشد به توضیح و بررسی جایگاه رفتارهای حمایتگرانه و تاثیر آن بر پیشبرد اهداف سیاست خارجی پرداخته شود .
مفاهیم اساسی در مکتب انتقادی
نظریات انتقادی عموما در دو معنا مورد استفاده قرار می گیرند. در یک برداشت عام ، نظریات انتقادی شامل طیف وسیعی از دیدگاه های روابط بین‌المللی (ازجمله پساتجددگرایی ، پساساختارگرایی ، فمنیسم ، نظریة نظام جهانی و سازه‌ انگاری) می باشد که ترکیبی میان‌ رشته ای از علومی مانند تاریخ ، علوم سیاسی ، روابط بین‌الملل و روان‌شناسی است که هدف اصلی همة آن ها نشان‌دادن بدیل و جایگزینی در برابر برداشت واقع‌گرایانه از روابط بین‌الملل است. (احمدیان، 1388 : 6)
اما معنای خاص از نظریة انتقادی که ناظر بر دیدگاه های متأثر از اندیشمندان مکتب انتقادی معروف به مکتب فرانکفورت17 می باشد ، از بحث‌های دانشمندانی همچون “ماکس هورکهایمر18″ ،”تئودور آدورنو19” ، “یورگن هابرماس” در موضوعات انتقادی مانند نقد تجدد و روشنگری خصوصاً از منظر تجلیات معرفتی و فرهنگی آن و یا تلاش برای هدایت مجدد تجدد به‌سمت ابعاد فراموش‌شدة آن شکل گرفته است که به تدریج در قالب نظرات افرادی چون رابرت کاکس ، ریچارد اشلی و مارک هافمن در روابط بین‌الملل انتشار یافته است و در واقع شامل دیدگاه های بدیل و طیف غیرجریان اصلی به شمار میروند كه هدف اصلی همه آن ها ارائه بدیلی در برابر برداشت های منشعب از واقع‏گرایی در روابط بین‏الملل است)Hernandez and Mancuso 1998 ، به نقل از مشیرزاده، 1384الف: 214 و 215)
به بیان دیگر این مکتب در عرصة روابط بین‌الملل ، واکنشی به ‌سلطة دیدگاه های نوواقع‌گرا و نولیبرالیسم است که با تمرکز بر ‌بحران مدرنیته ، ضمن اینکه اندیشه های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیاست خارجی، انقلاب اسلامی، دیپلماسی فرهنگی، انقلاب اسلامی ایران Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پوزیتیویسم، کنش ارتباطی، عقلانیت ابزاری، عقلانیت ارتباط