پایان نامه با واژگان کلیدی سیاست خارجی، شورهای اسلامی، کشورهای اسلامی، روابط بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

بودن میان همه انسان ها می تواند به عاملی جهت نزدیکی انسان ها تبدیل شود.
از همین دریچه میتوان سطح دیگری از تاثیر دیپلماسی حمایت بر همگرایی را در قالب اشتراکات فرهنگی و بحث اخلاق جهانی بررسی نمود . اخلاق جهانی مجموعه ای از هنجارهای حداقلی مشترک میان همه ادیان ، فرهنگ ها ، جوامع و گروههای مختلف بشری است که موضوع آن انسان قطع نظر از هر گونه تعلق و تعین فرهنگی ، نژادی ، مذهبی ، زبانی ، جغرافیایی است . در واقع اخلاق جهانی نظامی وحدانی فراسوی همه نظام های اخلاقی متکثر و چند لایه موجود که بر عمیق ترین زیرساخت های مشترک انسان ها و ضرورتهای ناشی از جامعه جهانی متکی است . با این وصف فرهنگ حمایت گری و آموزه های حمایت گرانه به منزله پایه ای مشترک نزد تمدن های گوناگون بشری ، بیانگر تسلسلی تاریخی و بارز در اعصار گوناگون محسوب می شود .
در واقع آموزه حمایتگری به منزله یکی از اجزای فرهنگ و تمدن مشترک بشری دارای قابلیت و ظرفیتی ذاتی در سطح جهانی است که می تواند علاوه بر آنکه به عنوان یکی از پارامترهای وحدت بخش میان دولتهای گوناگون محسوب شده بلکه در جایگاه یکی از نقاط اشتراک عواطف انسان ها در ایجاد نزدیکی و تقریب بر فضای تعاملات بین ملت ها باشد و توافقاتی را در حوزه های مختلف زمینه سازی نماید . لذا تقویت روحیه حمایتگری و ترویج آن در سطح بین المللی و تلاش برای مؤثر ساختن آن در شکل بندی روابط بین الملل عاملی است که رفتار انسان ها را به نگرشی والا و فرهنگی متعالی و رفتارهایی درخور شأن انسانیت راهنمایی می نماید که اعتناء به آن زمینه های همگرایی جهانی و تقارن بیش از پیش اهداف و منافع و نیز کاهش تنش ها و تعارضات را موجب می گردد . تکیه به آموزه های سازنده دیپلماسی حمایت (از قبیل نوع دوستی ، نیکوکاری ، احسان و ایثار) در دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، به جهت آنکه برانگیزنده اقداماتی در جهت حمایت از دیگران می باشد سرمایه های بی بدیلی هستند که جوامع انسانی را به تقریب میان یکدیگر تشویق مینماید و بنابراین ترویج آن هم به عنوان پیشگیری از سوء تفاهمات و تنش ها از یک سو و همچنین وسیله ای برای حل مناقشات از مسیر تقویت وجوه مشترک انسانی از سوی دیگر خواهد بود .
سطح دیگر مربوط به هماهنگي و انطباق ديپلماسي حمايت با ارزش هاي دینی-مذهبي است که طی آن زمینه مناسبی جهت شکل دهی ارتباطات با سایر جوامع اسلامی بر پایه وجوه مشترک و مقبول دینی فراهم می شود. چرا که اولا کشورهای اسلامی از نقاط مشترک فرهنگی و دینی بسیاری برخوردارند و لذا فضای مفاهمه مناسبی بصورت بالقوه میان آن ها وجود دارد. ثانیا رفتارهای حمایت گرانه بعنوان یک ارزش مشترکی است که تکیه به آن درسیاست خارجی موجب بسط و پیشبرد سیاست جهانشمولی اسلام خواهد گردید. این د

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کمیته امداد، سیاست خارجی، تاجیکستان، دیپلماسی عمومی Next Entries دانلود پایان نامه درباره کرامت انسان، کرامت انسانی، حقوق بشر، حقوق کیفری