پایان نامه با واژگان کلیدی سیاست خارجی، حوزه نفوذ، کمیته امداد، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

گرانه در خارج از کشور، آیا تکیه بر آموزه های دینی و اخلاقی نسبت به دیدگاه های اقتصادی اولویت دارد؟
یکی از مسائلی که از سوی برخی منتقدین در خصوص رفتارهای حمایت گرانه مطرح می شود برگرفته از دیدگاه های اقتصادی و لزوم اولویت دهی به اقتصاد در مقابل فرهنگ و آموزه های فرهنگی می باشد.بررسی این سئوال نشان می دهد که تا چه میزان معیارهای اقتصادی درجامعه ایرانی و بخصوص جامعه هدف مخاطبین در این پرسشنامه بر ارزش های فرهنگی و دینی اولویت دارد.
از مجموع پاسخ دهندگان 5/42% از مخاطبین معتقدند در خصوص انجام رفتارهای حمایت گرانه در خارج از کشور، تاحدودی تکیه بر آموزه های دینی و اخلاقی نسبت به دیدگاه های اقتصادی اولویت دارد ، 30% معتقدند که تکیه بر آموزه های دینی و اخلاقی زیاد نسبت به دیدگاه های اقتصادی اولویت دارد و20% معتقدند که تکیه بر آموزه های دینی و اخلاقی خیلی زیاد نسبت به دیدگاه های اقتصادی اولویت دارد و فقط 5/7% معتقدند که دیدگاه های اقتصادی بر آموزه های اخلاقی اولویت دارد.

نمودار ‏64: فراوانی شماره پنج
آیا رفتارهای حمایت گرانه نسبت به نیازمندان سایر کشورها موجب اشاعه ارزشها و آرمانهای دینی-انقلابی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گردیده است؟
موضوع اشاعه ارزشها و آرمانها از طریق رفتارهای حمایتگرانه یکی از مقولات مهم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که علاوه بر ابعاد نظری میتواند از حیث میدانی نیز مورد برررسی قرار گیرد . برای سنجش عملیاتی موضوع ، سئوالی با این مضمون در پرسشنامه گنجانده شده است .
در بررسی تحلیلی موضوع میتوان گفت باتوجه به میزان بالای شناخت پاسخدهندگان یعنی حدود 90% (بر اساس پاسخ مخاطبین به سئوال یک پرسشنامه) و همچنین ازآنجایی که اکثر جامعه آماری پرسشنامه از میان کارشناسان و دست اندرکاران سیاست خارجی انتخاب شدهاند که بعضا شاهد فعالیتها و عملکرد رفتارهای حمایتگرانه در خارج از کشور بودهاند لذا نتیجه آراء میتواند شاخصی نسبی برای تبیین میزان اثرگذاری رفتارهای حمایتگرانه بر ترویج ارزشهای انقلابی بشمار آید.

نمودار ‏65: فراوانی شماره شش
سئوال: آیا رفتارهای حمایت گرانه تاثیری در جهت ایجاد حوزه نفوذ اجتماعی در سایر کشورها دارد؟
یکی از نکاتی که در خصوص تاثیرات رفتارهای حمایت گرانه بر جوامع طرف تعامل مورد توجه است مربوط به ایجاد حوزه نفوذ اجتماعی می باشد. پاسخ این سئوال از آن جهت که حوزه نفوذ اجتماعی در کار خارج از کشور اهمیت ویژه ای دارد ارزیابی نظر پرسش شوندگان که عموما از فعالین حوزه بین المللی نظام می باشند مهم می باشد.
49% مخاطبین معتقدند رفتارهای حمایت گرانه تاثیر زیادی در جهت ایجاد حوزه نفوذ اجتماعی در سایر کشورها دارد ، 26% مخاطبین معتقدند رفتارهای حمایت گرانه تاثیر خیلی زیادی در جهت ایجاد حوزه نفوذ اجتماعی در سایر کشورها دارد و 23% مخاطبین معتقدند رفتارهای حمایت گرانه تاحدودی در جهت ایجاد حوزه نفوذ اجتماعی در سایر کشورها دارد و 2.5% مخاطبین معتقدند رفتارهای حمایت گرانه اصلا تاثیری در جهت ایجاد حوزه نفوذ اجتماعی در سایر کشورها ندارد. با توجه به میزان بالای نظر مخاطبین مبنی بر تاثیر رفتارهای حمایت گرانه در جهت ایجاد حوزه نفوذ اجتماعی در سایر کشور ها یعنی حدود 75%(49% زیاد+26% خیلی زیاد) بنظر می رسد از نظر مخاطبین توجه به رفتارهای حمایت گرانه نقش مهمی در جهت ایجاد حوزه نفوذ اجتماعی در سایر کشورها دارد.

نمودار ‏66: فراوانی شماره هفت
سئوال : آیا رفتارهای حمایت گرانه می تواند در ایجاد وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تبلیغات منفی موثر باشد؟
این سئوال همانند سئوال قبل مربوط به جنبه نرم افزاری و قدرت نرم نظام می باشد و به دنبال بررسی تاثیر رفتارهای حمایت گرانه بر ایجاد وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تبلیغات منفی دارد. فرض آن است که رفتارهای حمایت گرانه به دلیل درگیر شدن با عواطف انسانی و ارزش هایی نظیر انفاق، ایثار و گذشت به دیگران ، می تواند عاملی در جهت تصویر سازی مثبت برای کشور تلقی شود. ارزیابی نظر پرسش شوندگان در خصوص تاثیر این مقوله در چهره بین المللی نظام به خصوص در شرایط فعلی که هجمه های تبلیغاتی شدت روز افزونی دارد مهم است.
50% مخاطبین معتقدند رفتارهای حمایت گرانه زیاد می تواند در ایجاد وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تبلیغات منفی موثر باشد و 20% معتقدند رفتارهای حمایت گرانه خیلی زیاد می تواند در ایجاد وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تبلیغات منفی موثر باشد و 25% معتقدند رفتارهای حمایت گرانه تاحدودی می تواند در ایجاد وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تبلیغات منفی موثر باشد و 5% معتقدند رفتارهای حمایت گرانه اصلا نمی تواند در ایجاد وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تبلیغات منفی موثر باشد. *****

نمودار ‏67: فراوانی شماره هشت
سئوال: بنظر شما آیا رفتارهای حمایت گرانه بعنوان یکی از مصادیق قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بشمار می آید؟
هدف از این سئوال پرسشنامه دریافت رابطه رفتارهای حمایتگرانه جمهوری اسلامی ایران با قدرت نرم از نظر مخاطبین است. این سئوال از دو جنبه حائز اهمیت است. اولا اینکه آیا اصولا مخاطبین حمایتگری را یکی از مصادیق قدرت نرم ایران محسوب میکنند؟ و ثانیا اینکه این سئوال ارتباط مفهومی نزدیکی با سایر سئوالات پرسشنامه (نظیر میزان اثرگذاری حمایتگری بر تصویر مثبت جمهوری اسلامی) که مرتبط با قدرت نرم هستند ، برقرار میکند . طبق جدول بیشترین تعداد مخاطبین یعنی هجده نفر(45%) معتقدند که رفتارهای حمایتگرانه تاثیر زیادی بر قدرت نرم دارد. بعلاوه پنج نفر(15%)نیز بر این باورند که رفتارهای حمایتگرانه تاثیر خیلی زیادی بر قدرت نرم دارد. و تنها 2 نفر(حدود5%) رفتارهای حمایتگرانه را از مصادیق قدرت نرم ج.ا.ایران نمی دانند

نمودار ‏68: فراوانی شماره نه
سئوال: به نظرشما مفهوم عبارت” چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است” تا چه میزان با رفتار مردم ایران نسبت به حمایت از نیازمندان و آسیب دیدگان سایر جوامع در ادوار مختلف قابل انطباق می باشد؟
این سئوال در راستای بررسی یکی از ابهامات در حوزه رفتارهای حمایتگرانه برون مرزی تنظیم شده است. زیرا عده ای با اشاره به مشکلات اقتصادی و وجود فقر و محرومیت در برخی نقاط داخل کشور بر این باورند که تا زمانی که نیازمندان در داخل وجود دارند ، نباید به محرومان خارج از کشور پرداخت. البته نمودهایی ازاین طرز تفکر را میتوان در خلال برخی موضع گیریها در قبال کمک رسانی به آسیب دیدگان از حوادث و بحرانها بویژه در غزه و لبنان ملاحظه نمود.
طبق نتایج بدست آمده 31 نفر(13+18) از پاسخ دهندگان که حدود 77 درصد از مخاطبین را تشکیل داده اند بر این عقیده اند که مردم ایران “اصلا” و یا “تا حدودی” بر اساس این باور رفتار نمی کنند و کمکهای انساندوستانه ایرانیان در ادوار مختلف از این الگو پیروی نکرده است. در سوی دیگر 5% از مخاطبین “خیلی زیاد” و مابقی(17.5%) “زیاد” رفتار مردم ایران را قابل تطبیق با این رویکرد در عرصه حمایتگری تلقی می کنند.

نمودار ‏69: فراوانی شماره16
سئوال :آیا میزان اطلاع رسانی در خصوص برنامه ها و عملکردکمیته امداد خارج از کشور مناسب است؟
این پرسش که به دنبال بررسی میزان اطلاع رسانی در خصوص برنامه ها و عملکرد کمیته امداد خارج از کشور می باشد با توجه به نوع مخاطبین و جامعه هدف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.چرا که این گروه عموما به دلیل ارتباطات شغلی با فعالیت های حمایت گرانه خارج از کشور آشنایی داشته اند ( این مساله با توجه به نتیجه سئوال اول تایید می شود) و لذا به ضرورت اطلاع رسانی و لزوم افزایش یا کاهش میزان آن آگاهی خواهند داشت.
حدود51% مخاطبین اصلا میزان اطلاع رسانی در خصوص برنامه ها و عملکردکمیته امداد خارج از کشور را مناسب نمی دانند. حدود 41% پرسش شوندگان تاحدودی میزان اطلاع رسانی در خصوص برنامه ها و عملکردکمیته امداد خارج از کشور را مناسب می دانند . تنها 5% پرسش شوندگان معتقدند میزان اطلاع رسانی در خصوص برنامه ها و عملکرد کمیته امداد خارج از کشور زیاد مناسب می باشد و فقط 3% برآنند که میزان اطلاع رسانی در خصوص برنامه ها و عملکردکمیته امداد خارج از کشور خیلی زیاد مناسب بوده است.این پرسش نشان میدهد که تعداد کسانی که معتقدند اطلاع رسانی زیاد یا خیلی خوب انجام شده حدود 8% می باشد.
نکته دیگر آنکه وقتی این جامعه آماری که امکان ارتباط بیشتری با کار حمایتگری در خارج کشور داشته اند میزان اطلاع رسانی را کافی نمی دانند، طبیعی خواهد بود این کمبود در سایر جوامع آماری و بویژه در بین گروههای غیر فعال در حوزه های بین المللی که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند داشته اند شدت بیشتری خواهد داشت.

فصل هفتم: جمع بندی و نتیجه گیری
همگام با وقوع رخدادها و شرایط نو پدید در نظام بین الملل ، تغییرات گسترده ای درحوزه مفاهیم و الگوهای حاکم بر روابط بین الملل بوجود آمده و موجب شکل گیری و تقویت جنبه های جدیدی در سیاست خارجی دولتها گردیده است .
در همین چارچوب کمکهای انساندوستانه و رفتارهاي حمایتگرانه(به منزله یکی از مصادیق فراملی گرایی) تبدیل به بخش مهمی از روابط خارجی کشورها گردیده و با توجه به اینکه طیف گستردهاي از مسایل نظیر فراهم کردن نیازهاي اولیه بشر در زمان بحرانها و مصائب طبیعی گرفته تا کمکهای آموزشی و بهداشتی را شامل می شود ، لذا نقشمهمی در مناسبات روابط بین المللی بازي میکند.
با این وصف شناسایی و تبیین رفتارهای حمایتگرانه جمهوری اسلامی ایران و بررسی تاثیر و تاثرات آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روند گسترش ارتباطات جهانی آن حائز اهمیت میباشد و در نتیجه تحلیل آن جهت شناخت فرصت ها و چالشهای پیش روی تعاملات جمهوری اسلامی ایران ضروری بنظر می رسد.
اکنون این سئوال مطرح میشود که کدام چارچوب نظری امکان بیشتری برای درک و شناخت این وجهه از سیاست خارجی اسلامی ایران را دارد؟
ضمن اینکه نباید از نظر دور داشت که هر دستگاه تئوریک بر اساس یک سلسله اصول ، مبانی و نرمهای مشخصی شکل گرفته است و درنتیجه بررسی مسائل در یک قالب نظری لزوما به معنای پذیرش و انطباق پذیری کامل آنها در همه موارد نیست و چه بسا برخی مفاهیم مطرح شده در درون یک نظریه دارای تزاحم جدی با موضوع مورد بحث باشد. این مساله در خصوص بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که دارای پایهها و اصول منحصربفردی در عرصه بین المللی میباشد از اهمیت دو چندانی برخوردار است .
بویژه آنکه رفتارهای حمایتگرانه جمهوری اسلامی ایران برآمده از هنجارها ، ارزشها و آرمانهای اسلامی-انقلابی آن بوده و در زمره اصول راهبردی و بنیادی انقلاب اسلامی محسوب میشود و از این حیث دارای تفاوتهای اصولی با کمکهای انساندوستانه سایر دولتها میباشد . همین امر یعنی برخورداری از پایه های فرهنگی و اهتمام به هنجارها و سایر مفاهیم بیناذهنی سبب شده تا نظریات خردگرایی و جریان اصلی(واقع گرایی و آرمان گرایی) از ظرفیتهای کافی در این خصوص برخوردار نباشند . برخی از نقاط ضعف نظریات جریان اصلی برای درک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از
این رویکردها عموما بر جایگاه و سیاست خارجی قدرت های بزرگ متمرکز شده و اهمیت چندانی برای کشورهای در حال توسعه نظیر جمهوری اسلامی ایران قائل نیستند.
عموما نقش مستقل و موثری برای ساختارها و توانائی های غیر مادی در تکوین و تعیین سیاست خارجی در نظر نمی گیرند. در نتیجه مسائلی همچون ماهیت انقلابی ، فرهنگ مشترک بشری و اخلاق انسانی را به عنوان عوامل تعیین کننده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را مدنظر قرار نمیدهند .
منافع ملی و ارجحیت های ایران را مسلم ، برونزاد و پیشینی می پندارند .در نتیجه جمهوری اسلامی ایران را بازیگری منفرد می انگارند که بر حسب عقلانیت ابزاری اقدام می کند. لذا، رفتارهای مبتنی بر عقلانیت ارتباطی و انتقادی در سیاست خارجی ایران را نادیده می گیرند.
این در حالیست که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کمیته امداد، حوزه نفوذ، سیاست خارجی، آسیب دیدگان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیاست خارجی، زیست جهان، مصالح اسلامی، نظام بین الملل