پایان نامه با واژگان کلیدی سیاست خارجی، ملی گرایی، روابط بین الملل، روابط خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

ن و الگوسازی درسطح بین المللی و بومی با هدف جهانی سازی الگوهای امداد
بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های دستگاه سیاست خارجی
جامع نگری به منزله توجه همزمان به نیازهای مادی و معنوی محرومان
تنوع در سامان دهی و ارائه خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با نیازهای متنوع محرومان در زمینه آموزش ، بهداشت ، اشتغال
فراگیری در ارائه خدمات حمایتی به محرومان بدون در نظر گرفتن مرزبندی های نژادی ، مذهبی ، جنسیتی ، قومی ، سیاسی
رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران از منظر روابط فراملی
رفتارهای حمایت گرانه جزء مقولاتی است که از ظرفیت مفهومی بالایی در عرصه ارتباطات جهانی برخوردار است که می تواند طبق تعریف در قالب هایی گسترده تر از روابط دیپلماتیک و رسمی و به شکل روابط فراملی گرایی بررسی شود .
تحلیل و بررسی مبانی نظری گفتمان حمایت گری بویژه در ادیان توحیدی ومکاتبی که ناظر بر فرهنگهای انسانی میباشند بیانگر آن است که این مفهوم همواره از یک پذیرش عمومی و اجماع قابل قبولی در جوامع انسانی برخوردار بوده است که بمثابه یکی از وجوه مشترک بشری در شکل دهی مناسبات و تعاملات بین المللی جاری می باشد و به رغم عدم وجود معاهدات و اسناد بین المللی چشمگیر در میان سازمان ها و مجامع دیپلماتیک و رسمی ، در عمل اعتنای زیادی در بین جوامع مختلف به این جنبه معطوف می شود.
درحقیقت تکیه بر مولفه های فراملی گرایی نظیر فعالیت های بشردوستانه و رفتارهای حمایت گرانه که دارای مقبولیت و پذیرش بشری است و اعمال آن توسط تشکل ها و سازمان های غیردولتی که از سوابق و ظرفیت- های دینی ، فرهنگی و تاریخی عمیقی در این مسیر برخوردارند ، بستری برای افزایش تعاملات جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین الملل گردیده و از این طریق می تواند تاثیرات و پیامدهای مستقیم یا غیرمستقیمی بر روابط خارجی و تعاملات با سایرملت ها و به تبع آن بر روی دولت ها داشته باشد .
با این اسلوب به تشریح مساله اصلی پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش میشود که اصولا رفتارهای حمایتگرانه چه تاثیر و بازتابی بر پیشبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ و چه مزیت ها و پیامدهایی را در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های برون مرزی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بادرنظر داشت تحولات نوین جهانی در پی داشته است؟
به همین منظور اصول رفتاری سیاست خارجی ج.ا.ایران که مرتبط با رفتارهای حمایتگرانه می باشد در قالب محورهای ذیل بررسی شود .
محرومیت ستیزی – مسئولیت انسانی (حمایت از محرومین در افق راهبردی جنگ فقر وغنا)
فراملی گرایی – جهان گرایی اسلامی
منافع بشری – مصالح اسلامی
اصل گسترش تفاهم و ارتباطات بین المللی
در نهایت ضمن بررسی رابطه رفتارهای حمایتگرانه و دیپلماسی حمایت با دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران ، تاثیرات رفتارهای حمایت گرانه در پیشبرد اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد مداقه قرار گرفته است که برخی از آن ها عبارتند از :
ایجاد تغییرات نگرشی2 از طریق برقراری تعاملات میان اتباع کشورهای مختلف؛ رفتارهای حمایتگرانه بهدلیل اثرگذاری مستقیم در بطن اجتماع و بر روند زندگی اقشارمحروم ، موجب ارائه وجهه انساندوستانه نزد کمک گیرندگان گردیده و تغییر در افکارعمومی و بویژه برداشت های نخبگان جامعه را در پی خواهد داشت .
ایجاد و توسعه حجم نرم افزاری نظام و گسترش قدرت مانور در صحنه بین الملل ازطریق شبکه های اجتماعی3 ، شبکه سازی و توسعه ارتباطات غیردولتی؛ ایجاد و برقراری همکاری میان گروه های همکار ملی (سازمان ها و تشکلهای بشردوستانه) درساختارهای فراملی موجب برقراری پیوندهای جدیدی می شود که معمولا با شکل گیری سازمان های فراملی باعث سازمان دهی و افزایش هماهنگی با یکدیگر می شود.
ایجاد ابزارهای نوین تاثیرگذاری؛ باتوجه به تاثیر روابط فراملی در میان توده های مردمی و اقشار آسیب پذیر ، امکان بهره گیری از فرصت های جدید (نظیر رسانه های بومی ، سازمان های محلی وغیره) در جهت تعمیق حوزه نفوذ اجتماعی فراهم می شود .
ظهور کنشگران جدید از طریق ایجاد سازو کارهای نوین همکاری؛ ایجاد سازمان های فراملی همچون اتحادیه های حمایتی می تواند به عنوان کنشگران جدید در کنار دولت هاعمل کند .
در نهایت نیز تلاش شده با توجه به نتایج رساله حاضر به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه مبادرت شود.
هدف اصلی پژوهش
هدف از این تحقیق شناسایی و تبیین جایگاه رفتارهای حمایت گرانه بعنوان یکی از مصادیق فراملی گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و به همین منظور تلاش می گردد اولا با تکیه بر مکتب انتقادی(فرانکفورت) به تبیین ویژگیها و شاخصهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر مدل انسان اجتماعی و منطق مسئولیت ، رفتارهای حمایتگرانه در عرصه بین المللی تشریح گردد و ثانیا ضمن ملاحظه اصول و ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران ، ظرفیت ها و قابلیت های رفتارهای حمایتگرانه برون مرزی احصاء گردیده و تاثیرات آن در پیشبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در جهت گسترش تعاملات و روابط بین المللی در سطوح مختلف مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد .
ضرورت و اهمیت موضوع
همگام با وقوع رخدادها و شرایط نو پدید در نظام بین الملل ، تغییرات گسترده ای درحوزه مفاهیم و الگوهای حاکم بر روابط بین الملل بوجود آمده و موجب شکل گیری و تقویت جنبه های جدیدی در سیاست خارجی دولتها گردیده است .
در همین چارچوب کمکهای انساندوستانه و رفتارهاي حمایتگرانه(به منزله یکی از مصادیق فراملی گرایی) تبدیل به بخش مهمی از روابط خارجی کشورها گردیده و با توجه به اینکه طیف گستردهاي از مسایل نظیر فراهم کردن نیازهاي اولیه بشر در زمان بحرانها و مصائب طبیعی گرفته تا کمکهای آموزشی و بهداشتی را شامل می شود ، لذا نقشمهمی در مناسبات روابط بین المللی بازي میکند.
با این وصف شناسایی و تبیین رفتارهای حمایتگرانه جمهوری اسلامی ایران و بررسی تاثیر و تاثرات آن بر روند گسترش ارتباطات جهانی حائز اهمیت میباشد و در نتیجه تحلیل آن جهت شناخت فرصت ها و چالشهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ضروری بنظر می رسد.
این در حالیست که تحقیقات قابل توجهی درباره جنبه های جدید ارتباطی و نیز نقش ها و تاثیرات مهم ناشی از آن صورت نپذیرفته است . گسترش ارتباطات جهانی می تواند نقش های متعددی را هم دراعمال نفوذ بر تصمیم گیرندگان سیاست خارجی داشته باشد و هم فرصت هایی برای حرکت به سمت اهداف ایجاد نماید. بگونه ای که این محدودیت ها و فرصت ها هم در سیاست گذاری ها و هم در مراحل تعاملی سیاست خارجی پدیدار می شوند و درنتیجه امکان تغییر رفتار معنادار رهبران سیاسی و یا سیاست ها را به دنبال دارند.
در چنین فضایی بررسی تاثیرات رفتارهای حمایت گرانه بعنوان یکی از مولفه های فراملی گرایی در روند توسعه ارتباطات جهانی و شناخت فرصت ها و چالش های پیش رو ضروری بنظر می رسد. بویژه آنکه اصولا کمکرسانی و حمایتگری با موضوعات روابط انسانی و مسائل غیرمادی و نرم افزاری عجین هستند و از این حیث میتوانند فرصتهای نوینی در عرصه کنکاش های علمی و به تبع آن دستیابی راهکارهایی در جهت تعمیق اثربخشی تعاملات فرامرزی جمهوری اسلامی ایران فراهم سازند .
در توضیح بیشتر باید افزود اگرچه بعضا ملاکها و شاخصه های متفاوتی در شناسایی و بررسی عوامل غیرمادی قدرت در عرصه روابط بین الملل وجود دارد ، اما از میان آن ها می توان به مواردی نظیر تکیه به ارزش های فطری ، مشترکات انسانی و آموزه های اخلاقی اشاره نمود که همگی در ذیل مباحث فرهنگی تاثیرات بسزایی در معادلات قدرت دارند .
برای پی بردن به حضور فرهنگ در روابط بین الملل می توان به شکل گیری و تقویت توافقات و همکاریهای بین المللی و نیز ایجاد مناصب فرهنگی در دستگاه سیاست خارجی کشورها (مانند پست رایزنی یا مشاوره فرهنگی در سفارت خانه ها یا مراکز فرهنگی خارجی) اشاره نمود . در میان سازمان های بین المللی هم می توان به گسترش همکاری های فرهنگی-فکری بین المللی در قالب هایی همچون یونسکو اشاره نمود که به دلیل جایگاه ویژه در تعاملات ، در مواردی حتی نقش سیاسی به خود می گیرد. بگونهای که واژه” فرهنگ” جای خود را در مذاکرات مهم سیاسی باز کرده است؛ از آن جمله اعلامیه نهایی هلسینکی فصل سوم خود را کاملا به مسائل مربوط به همکاری ها و مبادلات فرهنگی اختصاص داده است.( سیمبر ، همان : 124)
با این وصف بازیگرانی مانند جمهوری اسلامی ایران که از یکسو به دلیل ماهیت فرهنگی(دینی) و اجتماعی(مردمی) از ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی برای سامان دهی به روابط فراملی گرایی برخوردار می باشد و ازجانب دیگر با اتخاذ رویکردی انتقادی قائل به تبعیت از استراتژیهای کلان قدرت های بزرگ در تنظیم روابط و مناسبات در نظام بین الملل نبوده است ، ضرورت دارد تا بر اساس شناسایی و درک فرصت ها و چالش های فراملی گرایی بتواند زمینه مناسبی برای افزایش روابط در مقابل حجم رو به تزاید تهدیدات و حتی بن بست های سیاسی فراهم نماید .
لذا پردازش فکری این دسته از مفاهیم و مولفه های اثرگذار در روابط بین الملل که فراتر از مدل های رسمی می باشد ، امکان جدیدی جهت ترسیم راهبردهای جامع تعاملات و مناسبات بین المللی فراهم می آورد و دریچه مناسبی جهت توسعه روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بویژه در شرایط و مناطقی که زمینه انجام فعالیت های دیپلماتیک کمتر وجود دارد در اختیار می نهد .
نکته دیگر آنکه بررسی مسئله محرومین در صحنه بین الملل که حجم قابل توجهی از واقعیات نگران کننده جامعه جهانی را به خود اختصاص داده ، جزء موضوعات مهمی است که علیرغم وجود رابطه عمیق با بحران ها و چالش های گوناگون جهانی نظیر تروریسم و قاچاق انسانی ، همچنان دور از جایگاه اصلی در ساختار متداول بین المللی قرار داشته است. لذا پردازش علمی این موضوع علاوه بر ایجاد حساسیت بیشتر برای کمک به حل معضلات و نیازهای جامعه جهانی می تواند با تبیین و ترسیم پیشنهادها و راهکارهای نوین ، منجر به ارائه پیشنهادات و الگوهای جدیدی در صحنه بین المللی گردیده و بعنوان یکی از ابتکارات قابل اعتناء دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در صحنه نظری و عملی محسوب شود.
مبانی نظری و چارچوب نظری پژوهش
مکاتب فکری و نظریه پردازی های بین المللی با در اختیار قراردادن مجموعه‌اي از مفاهيم و چارچوبهای فکری ، فرصتی را در اختیار اندیشمندان قرار می دهند تا به کمک تبیین و تحليل پديده‌هاي سياسی و استفاده از توصيف شرایط موجود و وضعیت مطلوب بتوان به پيش‌بيني و خلق امکان هاي برون رفت از کمبودها و ایجاد فرصت ها بویژه در عرصه سیاست خارجی دست یافت . بر همین اساس متفکرین ضمن بهره گیری از مکاتب علمي مختلف در تلاشند تا سياست خارجي کشورها را مورد مداقه قرار دهند و با تحليل راهبردها و تکنيک‌هاي سياست خارجي ، به پيش‌بيني روند رويدادهاي بين‌الملل و نیز ارائه راهکارها بپردازند . هرچند نباید فراموش کرد که هر مکتب فکری بر اساس یک سلسله اصول ، مبانی و نرمها شکل گرفته است و درنتیجه بررسی مسائل در یک قالب تئوریک لزوما به معنای انطباق پذیری کامل آنها در همه موضوعات یک دستگاه فکری نیست. این مساله در خصوص بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که دارای پایهها و اصول منحصربفرد در عرصه بین المللی میباشد از اهمیت دو چندان برخوردار است .
درهمین چارچوب این سئوال مطرح می شود که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در کدام منظومه فکری و در چه قالب علمي از تئوري‌ها قابلیت تحليل مناسب تری دارد؟
از یک سو بسیاری از پژوهشگران آرمان گرا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را ماهیتاً ایدئولوژیک و ارزش مدار تلقی می کنند و در نهایت اعتقادی به متحول شدن رفتار خارجی جمهوری اسلامی بر حسب ملاکهای واقع گرایی نداشته و در نتیجه آن را با معیارهای آرمانگرایی محک می زنند . این گروه معتقدند که ايران منطق قدرت بين‌الملل را به رسميت نمي‌شناسد و لذا با طرح موضوعاتی همچون اعتقاد به آرمان ها و ارزش های اخلاقی ، مذهبی و سنت‌ها و نیز وارد کردن آن ها به حوزه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیاست خارجی، ملی گرایی، جهانی شدن، حوزه نفوذ Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیاست خارجی، واقع گرایی، روابط بین الملل، سیاست خارجی ایران