پایان نامه با واژگان کلیدی سیاست خارجی، انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، کمیته امداد

دانلود پایان نامه ارشد

مساعدت به نیازمندان در سطح جامعه شده است و تنها 3% بر این باورند که این حضور تاثیری بر بسط فرهنگ حمایتگری نداشته است.( جدول شماره 11)
نکته بسیار مهم دیگر اینکه نظرسنجی مشابهی که در سال 1392 نیز صورت گرفته نشان می دهد حضور ایران که عمدتا از طریق اعمال رفتارهای حمایتگرانه پیگیری شده ، همچنان در نگاه مخاطبین از رشد قابل ملاحظهای برخوردار بوده است و حدود 7/76 % (40+7/36 ) شده است. (جدول شماره 12) بویژه آنکه پرسش شوندگان بصورت تصادفی انتخاب شده اند و لزوما از افراد محروم و جامعه هدف کمیته امداد امام نبوده اند.
آیا حضور ایران در کمور در بهبود فرهنگ یتیم نوازی ومساعدت به نیازمندان در سطح جامعه تاثیرداشته است؟
ردیف
گزینه ها
فراوانی
درصد
1
بلی-به میزان زیاد
109
40
2
بلی-در حدمتوسط
98
36/7
3
بلی-ولی به میزان پایینی
24
8/9
4
خیر- هیچگونه تاثیری نداشته است
15
5/6
5
عدم پاسخ
21
7/8
6
جمع کل
267
100
جدول شماره 12- منبع: گزارش بررسی تاثیرات فعالیتهای دفتر کمیته امداد امام خمینی(ره) کومور،1392
از مقایسه و بررسی جداول شماره 11 و 12 که مربوط به دو نظرسنجی صورت پذیرفته در سالهای 1388 و 1392 در کشور کومور می باشد ، نتایج زیر بدست میآید:
اولا اعمال رفتارهای حمایتگرانه موجب بسط ارزش ها و آرمانهای جمهوری اسلامی ایران در جامعه کومور گردیده است .
ثانیا افزایش میزان 7/4 درصدی پاسخ مثبت پرسش شوندگان در نظرسنجی دوم علاوه بر اینکه شاخصی برای سنجش موفقیت اقدامات حمایتگری این نهاد می باشد ، بلکه تایید مجددی بر درستی نتیجه گیری نظرسنجی اول محسوب گردیده و نشان دهنده روند رو به رشد این موضوع در نگاه جامعه کومور می باشد .
ثالثا استمرار و تقویت رفتارهای حمایتگرانه میتواند عاملی در جهت ترویج مولفه های فرهنگی ایران در جامعه کومور محسوب گردد.
تقویت روابط انسانی بر اساس مصالح بشری
مطابق اصل 154 قانون اساسی ، جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و لذا حمایت از مستضعفان در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران محدود به مسلمانان نمي شود . بلكه دولت جمهوري اسلامي ايران در چارچوب مصالح اسلامي و بشري نسبت به سعادت و سرنوشت مستضعفان و مظلومان مسئوليت دارد . به عبارت دیگر انقلاب اسلامی ایران در صدد تامین سعادت و تعالی دنیوی و اخروی همه انسان ها از طریق ترسیم و تحقق شیوه نوینی از حیات اجتماعی و سیاسی است.(محمدی ، همان :19) این درحالی است که در منطق انقلاب اسلامي ، عدالتگری در يك كشور تحقق نخواهد يافت ، مگر اينكه در تمام جهان جاري گردد .از همین منظر نیز مسأله حمايت و پشتيباني از مستضعفين در عرصه جهانی معنای خاصی مي يابد(جاوید و محمدی، 1392: 77).
بر این اساس انقلاب اسلامی ایران ، دارای مختصات و ممیزاتی است که آن را از سایر انقلاب های بزرگ جهان متفاوت و متمایز می سازد. به نحوی که انقلاب اسلامی ایران ، بواسطه ایدئولوژی اسلامی مشروعیت بخش به آن ، انقلابی فراملی ، فرهنگی ، معنویت گرا و عدالت طلب است.(دهقانی فیروز آبادی و سرخیل ، همان : 12 )
بازتاب و بازنمایی این اهداف و آرمانها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را میتوان در قالب رسالت مداری و مسئولیت انسانی ، فراملیگرایی ، منافع و مصالح بشری ، سلطه و استکبار ستیزی و حمایت از مسلمانان و مستضعفان ملاحظه نمود . در این چشم انداز رسالت مداری و مسئولیت انسانی متضمن آن است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به جای منطق نتیجه ، بر منطق مسئولیت و تکلیف استوار باشد. منطق مسئولیت نیز مستلزم تشخیص تکالیف و وظایف الهی ، انسانی ، ملی و تصمیم گیری و اقدام بر پایه آن می باشد.(همان ، 13) در حقیقت رسالت مداری و تکلیف محوری ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به سوی مسئولیت ها و اهداف فراملی مانند رفتارهای حمایتگرانه سوق می دهد که طی آن فراملی گرایی در سیاست خارجی متضمن تحقق اهداف و آرمان هایی بشردوستانه فراتر از منافع ملی صرف بوده و معطوف به مصالح و منافع بشری میگردد. بگونه ای که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ضمن پیگیری رفتارهای حمایتگرانه درعرصه بین المللی ، علاوه بر تعقیب منافع و اهداف ملی دارای اهدافی فراملی است که تامین کننده مصالح تمام انسان ها و افراد بشر در سایر جوامع و ملت ها است.
بعلاوه هویت و ماهیت فرهنگ انقلاب اسلامی بر حسب رویکرد انتقادی در ذات خود پیام خودباوري ، استقلال و نفی عقاید سلطه آمیز را در مواجهه با رویکردهای سلطهآمیز داشته و در عین حال بهره برداري از دستاوردهاي ارزشمند بشری در مسیر رشد و توسعه ابعاد گوناگون حیات انسانی را مورد توجه قرار می دهد و آن را تبلیغ می کند. لذا همزمان با مقاومت در برابر استضعاف و محرومیت ، بر انعطاف پذیري و آمادگی براي تعامل و گفتگو با سایر فرهنگها در راستای تقویت و گسترش همزیستی فرهنگی در عصر جهانی شدن را یک استراتژي تغییرناپذیر تلقی میکنند .(پوراحمدی، 1389: 188).
خلاصه اینکه بر حسب این شاکله فکری ، از یک سو سلطه ستیزی و برهم زدن ساختارهای استکباری اهمیت و ضرورت می یابد و از جانب دیگر استضعاف زدایی و حمایت از مسلمانان و مستضعفان در مسیر تحقق مصالح انسانی اولویت یافته و در سیاست خارجی دنبال می شود. چراکه تامین و تحقق این هدف نیازمند هماهنگی ، همکاری و تفاهم میان مستضعفان در قالب ائتلاف های ضد سلطه و ضد هژمونیک می باشد. (دهقانی فیروز آبادی و سرخیل ، همان :11 )
تبلیغ و تالیف قلوب نسبت به جمهوری اسلامی ایران
یکی از برنامه هایی که در دستور کار دائمی سیاست خارجی هر کشور قرار دارد معطوف به تقویت موقعیت و جایگاه آن کشور در اذهان عمومی بین المللی است . این موضوع با توجه به تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی ایران و لزوم مقابله در برابر فضاسازیهای سیاسی بنگاه های خبری غربی از اهمیت مضاعفی در دستگاه سیاست خارجی برخوردار است.
با این فرض چنانچه در یک تعریف عمومی از تبليغات آن را شامل هر تلاش منظم به منظور اثرگذارى روى افكار عمومی دانسته شود (محسنیان، همان : 393 )، در چنین حالتی کوشش برای تبیین و صدور ارزشها و هنجارهای انقلابی- اسلامى (نظیر اصل حمایت از محرومین) یکی از طرقی خواهد بود که می تواند با تاثیر بر اذهان مخاطبان (بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه ، نیکوکاران و فعالان در حوزه کمک رسانی) ، ضمن ارائه تصویری صحیح و انسان دوستانه از ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران بر سطوح مختلف اجتماعی جوامع دیگر ، موجب پیشبرد دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گردد. بویژه آنکه حمایت گری و کمک به همنوع بالذاته عاملی در جهت تالیف قلوب و نزدیکی عاطفی و روحی می باشد و به عنوان یک فضیلت انسانی مشترک در فطرت عموم بشر قرار دارد .
از سوی دیگر موضوع نقش رفتارهای حمایت گرانه بر وجهه سازی و تبلیغ نسبت به جمهوری اسلامی ایران یکی از مقولات مهم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که علاوه بر ابعاد نظری میتواند از حیث میدانی نیز مورد برررسی قرار گیرد . برای سنجش عملیاتی موضوع ، سئوالی با این مضمون در پرسشنامه گنجانده شده است .(جدول نمودارآماری شماره هفت)

این سئوال جنبه نرم افزاری داشته و به دنبال بررسی تاثیر رفتارهای حمایت گرانه بر ایجاد وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تبلیغات منفی دارد. فرض آن است که رفتارهای حمایت گرانه به دلیل درگیر شدن با عواطف انسانی و ارزش هایی نظیر انفاق، ایثار و گذشت به دیگران ، می تواند عاملی در جهت تصویر سازی مثبت برای کشور تلقی شود. ارزیابی نظر پرسش شوندگان در خصوص تاثیر این مقوله در چهره بین المللی نظام به خصوص در شرایط فعلی که هجمه های تبلیغاتی شدت روز افزونی دارد مهم است.
طبق پاسخهای ارائه شده 50% مخاطبین معتقدند رفتارهای حمایت گرانه زیاد می تواند در ایجاد وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تبلیغات منفی موثر باشد و 20% معتقدند رفتارهای حمایت گرانه خیلی زیاد می تواند در ایجاد وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تبلیغات منفی موثر باشد و 25% معتقدند رفتارهای حمایت گرانه تاحدودی می تواند در ایجاد وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تبلیغات منفی موثر باشد و 5% معتقدند رفتارهای حمایت گرانه اصلا نمی تواند در ایجاد وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تبلیغات منفی موثر باشد.
چنانچه ملاحظه میشود بیش از 70 % مخاطبین معتقدند که رفتارهای حمایتگرانه زیاد یا خیلی زیاد موجب ایجاد وجهه مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تبلیغات منفی موثر میباشد .
در بررسی تحلیلی موضوع میتوان گفت باتوجه به میزان بالای شناخت پاسخدهندگان یعنی حدود 90% (بر اساس پاسخ مخاطبین به سئوال یک پرسشنامه) و همچنین از آنجایی که اکثر جامعه آماری پرسشنامه از میان کارشناسان و دست اندرکاران سیاست خارجی انتخاب شدهاند که بعضا شاهد فعالیتها و عملکرد رفتارهای حمایتگرانه در خارج از کشور بودهاند لذا نتیجه آراء میتواند شاخصی نسبی برای تبیین میزان اثرگذاری رفتارهای حمایتگرانه بر وجهه سازی جمهوری اسلامی ایران بشمار آید. همچنین در بررسی تاثیر رفتارهای حمایتگرانه بر تالیف قلوب سایر ملل نسبت به جمهوری اسلامی ایران میتوان به نظرسنجی صورت پذیرفته توسط مرکز تحقیقاتیpew اشاره نمود که از 45 هزار و 435 نفر در 40 کشور جهان از تاریخ 25 مارس تا 27 مه 2015 به شیوه چهره به چهره انجام شده است.
فارغ از ایرادات و اختلاف نظرهای مطرح شده در خصوص ملاحظات و سوء گیریهای سیاسی این موسسه آمریکایی و یا ابهام در زمینه روایی و پایایی نظرسنجی مذکور باید گفت در این نظرسنجی که تحت عنوان بررسی میزان محبوبیت ایران در میان سایر کشورها بعمل آمده است ، اگرچه به موضوع رفتارهای حمایتگرانه جمهوری اسلامی ایران پرداخته نشده است ، اما با تامل در نتایج اعلام شده توسط این موسسه از یکسو وهمچنین مقایسه شرایط وموقعیت کشورهای دارای مناسبات در حوزه رفتارهای حمایتگرانه با جمهوری اسلامی ایران ، نتایج زیر قابل احصاء می باشد.
دو کشور هند و پاکستان که جزء کشورهای همجوار و نزدیک به ایران می باشند ، علیرغم تشابهات و اشتراکات عمیق در حوزه های گوناگون تاریخی و فرهنگی و شرایط نسبتا مشابه سیاسی به مواضع جمهوری اسلامی ایران ، اما طبق این نظرسنجی دارای تفاوت زیادی در خصوص میزان محبوبیت نسبت به ایران می باشند. پاکستان با حدود 57% موافق نسبت به ایران دارای بالاترین رتبه در میان سایر کشورها محسوب میشود. اما هند با 28% در بخش پایین ترین رتبه های کشورهای علاقه مند به ایران قرار گرفته است. یکی از دلایل این اختلاف میتواند ریشه در نگاه انسان دوستانه و کمکهای جمهوری اسلامی ایران به مردم آسیب دیده و محروم پاکستان داشته باشد. نکات زیر صحت گزاره فوق را تقویت می نماید:
به لحاظ مناسبات اقتصادی حجم مبادلات ایران و هند بسیار فراتر از ایران و پاکستان پیش بینی میشود. سرکنسول ایران در حیدرآباد در یک گزارش به اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن اعلام نموده که دو کشور توافق کرده اند حجم مبادلات تجاری دوجانبه را در طی ۴ سال آینده به ۲۵ میلیارد دلار افزایش دهند.(سایت رسمی اتاق بازرگانی ، صنایع ومعادن ایران ، 23 ارديبهشت 1392)
در حالی که وزیر صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری با وزیر بازرگانی پاکستان خواستار افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان تا سقف ۵ میلیارد دلار شده است.(خبرگزاری مهر ،چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ) بنابراین روابط اقتصادی نمی تواند عاملی برای محبوبیت ایران نزد مردم پاکستان تلقی شود.
به لحاظ مناسبات سیاسی باوجود آنکه ایران و پاکستان دارای مرز مشترک می باشند اما به دلیل انتشار برخی مسائل اختلاف انگیز و نفوذ برخی دولتهای افراطی عربی در معادلات و جریانات سیاسی پاکستان میتوان گفت درسالهای اخیر روابط ایران و پاکستان دارای افت و خیز بوده است . اما مناسبات سیاسی ایران و هند دارای ثبات و استمرار نسبی بوده است و این دو کشور دچار تنشهای جدی نگردیدهاند.
به لحاظ مناسبات دینی-مذهبی اگرچه هر دو کشور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دیپلماسی عمومی، زیست جهان، انقلاب اسلامی، سیاست خارجی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کمیته امداد، امام خمینی(ره)، امام خمینی، دیپلماسی عمومی