پایان نامه با واژگان کلیدی سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

تأييدي) در جدول 4-6 ارائه شده است.

جدول 4-6: شاخصهاي کلي برازش الگوهاي اندازهگيري
الگو 7
الگو 6
الگو 5
الگو 4
الگو 3
الگو 2
الگو 1
سازه

شاخص
31/1
45/1
16/0
16/2
63/1
03/1
04/1
CMIN/DF
16/0
21/0
95/0
11/0
06/0
41/0
40/0
P
97/0
98/0
99/0
99/0
94/0
97/0
98/0
GFI
02/0
01/0
00/0
01/0
03/0
01/0
01/0
RMR
99/0
99/0
00/1
99/0
98/0
99/0
99/0
CFI
04/0
04/0
00/0
07/0
05/0
01/0
01/0
RMSEA

نتايج حاصل از اطلاعات ارائه شده در جدول 4-6 به شرح زير ميباشد:
* در توضيح مقدار کاياسکوئر (CMIN) الگو و سطح معناداري آن لازم است ذکر شود که هر چه مقدار کاياسکوئر کوچک‌تر باشد برازش الگو تدوين شده توسط پژوهشگر رضايتبخشتر و بهتر است. چنانچه مقدار P بزرگ‌تر از 05/0 باشد، ميتوان نتيجه گرفت که ساختار کوواريانس الگو به طور معناداري از ساختار کوواريانس مشاهده شده متفاوت نبوده و در واقع مقدار کاياسکوئر براي الگو قابل قبول است. با توجه به اينکه مقدار P براي همه الگوهاي اندازهگيري بزرگ‌تر از 05/0 ميباشد، ميتوان نتيجه گرفت که مقدار کاي اسکوئر براي الگوهاي اندازهگيري مناسب است.
* يکي از معتبرترين شاخصهايي که براي بررسي برازندگي الگو به کار ميرود GFIيا شاخص نيکوئي برازش است. اين شاخص را ميتوان به عنوان مشخصهاي مشابه R2 در رگرسيون چند متغيري در نظر گرفت . هرچه GFI نزديک‌تر به 00/1 باشد الگو با دادهها برازش بهتري دارد. شاخص GFI براي الگوهاي اندازهگيري بزرگ‌تر از 95/0 ميباشد که نشان از برازش خوب دادهها از الگو دارد.
* ماتريس باقيمانده يکي از ماتريسهاي مهمي است که هم ميتواند براي ارزيابي برازش کلي (الگو تدوين شده) و هم برازش جزئي (پارامتر تعريف شده بين دو متغير) مورد استفاده قرار گيرد. ريشه دوم ميانگين مربعات باقيمانده يا RMR براي الگوهاي مذکور کمتر از 05/0 و مقدار کمي است که اين نيز بيانگر خطاي اندک الگوها و برازش قابل قبول آنها است.
* شاخص برازش تطبيقي يا CFI يکي از شاخصهاي تطبيقي است که مقادير بين 90/0تا 95/0 به عنوان قابل قبول بودن الگو و مقادير بالاتر از 95/0 براي اين شاخص به عنوان برازش بسيار خوب دادهها به الگو تفسير ميشود. مقدار CFI براي همه الگوهاي اندازهگيري بزرگ‌تر از 90/0 است که ميتوان نتيجه گرفت که دادهها به خوبي از الگوهاي اندازهگيري حمايت ميکنند.
* شاخص ريشه دوم ميانگين مربعات خطاي برآورد يا RMSEA نيز همانند شاخص RMR بر مبناي تحليل ماتريس باقيمانده قرار دارد. الگوهاي قابل قبول داراي مقدار 08/0 يا کوچک‌تر براي اين شاخص هستند. برازش الگوهايي که داراي مقادير بالاتر از 1/0 هستند، ضعيف برآورد ميشود. همان طور که در جدول 4-8 مشاهده ميشود، مقدار اين شاخص براي الگوهاي اندازهگيري کمتر از 08/0 است که اين شاخص نيز نشان از برازش خوب الگوها توسط دادهها دارد.
در نهايت با توجه به مطالب بالا ميتوان نتيجه گرفت که الگوهاي اندازهگيري از برازش خوبي برخوردار هستند و به عبارتي شاخصهاي کلي اين مورد را تاييد ميکنند که دادهها به خوبي از الگوها حمايت ميکنند. در جدول 4-7 نتايج تحليل عاملي تأييدي به همراه شاخص جزئي P براي آزمون قابل قبول بودن بار عاملي مربوط به هر سؤال ارائه شده است.
جدول 4-7: نتايج تحليل عاملي تأييدي
متغير مورد بررسي
سؤالات
بارهاي عاملي
P
بينش
q1
0.773
***

q2
0.525
***

q3
0.614
***

q4
0.571
***

q5
0.647
***

q6
0.835
***

q7
0.802
***

q8
0.764
***
خود انديشي
q9
0.667
***

q10
0.647
***

q11
0.809
***

q12
0.840
***

q13
0.850
***

q14
0.426
***

q15
0.748
***

q16
0.626
***

q17
0.696
***

q18
0.778
***

q19
0.746
***

q20
0.703
***
انعطاف پذيري شناختي
q21
0.606
***

q22
0.742
***

q23
0.834
***

q24
0.717
***

q25
0.835
***

q26
0.789
***

q27
0.681
***

q28
0.664
***

q29
0.743
***

q30
0.485
***

q31
0.400
***

q32
0.648
***
مقاومت عاطفي
q33
0.606
***

q34
0.844
***

q35
0.881
***

q36
0.913
***

q37
0.699
***
مقاومت رفتاري
q38
0.403
***

q39
0.476
***

q40
0.887
***

q41
0.946
***

q42
0.844
***
مقاومت شناختي
Q43
0.876
***

Q44
0.905
***

Q45
0.873
***

Q46
0.451
***

Q47
0.512
***
رفتار شهروندي سازماني
Q48
0.611
***

Q49
0.655
***

Q50
0.784
***

Q51
0.777
***

Q52
0.809
***

Q53
0.765
***

Q54
0.750
***

Q55
0.712
***

Q56
0.713
***

*** p 0.001

با توجه به اينکه مقدار بارهاي عاملي در اکثر موارد بالاتر از 50/0و با توجه به شاخص جزئي P و شاخصهاي کلي ميتوان نتيجه گرفت که گويهها به خوبي دادهها را ميسنجند. لازم به ذکر است براي تاييد مقدار بار عاملي هر سؤال، مقدار P مربوطه بايد کوچک‌تر از 05/0 و بار عاملي بيشتر 50/0باشد. سوالات 14، 31 ، 38، 39 و 46 به علت پايين بودن بار عاملي آن در تحليل مدل مفهومي پژوهش حذف گرديدند.

4-2-3- نتايج تحليل معادلات ساختاري (آزمون فرضيههاي پژوهش)
پس از بررسي و تأييد الگوهاي اندازهگيري در گام اول، در گام دوم از معادلات ساختاري براي آزمون فرضيهها استفاده شده است. نتايج مدل معادلات ساختاري در جدول 4-8 ارائه شده است. در اين روش براي آزمون معناداري فرضيهها از دو شاخص جزئي مقدار بحراني68 و P استفاده شده است. مقدار بحراني مقداري است که از حاصل تقسيم “تخمين وزن رگرسيوني” بر “خطاي استاندارد” به دست ميآيد. بر اساس سطح معناداري 05/0، مقدار بحراني بايد بيشتر از 96/1 باشد. کمتر از اين مقدار، پارامتر مربوط در الگو، مهم شمرده نميشود و همچنين مقادير کوچک‌تر از 05/0 براي مقدار P حاکي از تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده براي وزنهاي رگرسيوني با مقدار صفر در سطح اطمينان 95/0 دارد. مدل هاي ساختاري يازده فرضيه در شکل هاي 4-5 تا 4-15آمده است.

شکل 4-5: الگوي معادلات ساختاري فرضيه اول

شکل 4-6: الگوي معادلات ساختاري فرضيه دوم

شکل 4-7: الگوي معادلات ساختاري فرضيه سوم

شکل 4-8: الگوي معادلات ساختاري فرضيه چهارم

شکل 4-9: الگوي معادلات ساختاري فرضيه پنجم

شکل 4-10: الگوي معادلات ساختاري فرضيه ششم

شکل 4-11: الگوي معادلات ساختاري فرضيه هفتم

شکل 4-12: الگوي معادلات ساختاري فرضيه هشتم

شکل 4-13: الگوي معادلات ساختاري فرضيه نهم
شکل 4-14: الگوي معادلات ساختاري فرضيه دهم

شکل 4-15: الگوي معادلات ساختاري فرضيه يازدهم

با توجه به نتايج بدست آمده در قبل، يازده فرضيه به همراه ضريب رگرسيوني مربوطه و مقادير شاخصهاي جزئي در ادامه در جدول مربوطه آورده شده است.

جدول 4-8: ضرايب رگرسيوني (نتايج آزمون فرضيات)
نتيجه
P
مقدار بحراني
ضريب رگرسيوني
فرضيه

تائيد
***
58/9
90/0
انعطاف پذيري شناختي
?
بينش
1
تائيد
***
47/9
98/0
انعطاف پذيري شناختي
?
خود انديشي
2
تائيد
***
44/7
60/0
مقاومت رفتاري
?
مقاومت عاطفي
3
تائيد
***
40/4
51/0
مقاومت رفتاري
?
مقاومت شناختي
4
تائيد
***
03/9
74/0
مقاومت شناختي
?
مقاومت عاطفي
5
تائيد
***
10/11-
97/0-
مقاومت عاطفي
?
انعطافپذيري شناختي
6
تائيد
***
24/9-
98/0-
مقاومت شناختي
?
انعطافپذيري شناختي
7
تائيد
***
88/6-
63/0-
مقاومت رفتاري
?
انعطافپذيري شناختي
8
تائيد
***
24/8-
57/0-
انعطافپذيري شناختي ?رفتار شهروندي? مقاومترفتاري
9
تائيد
***
06/10-
82/0-
انعطافپذيري شناختي ?رفتار شهروندي? مقاومت شناختي
10
تائيد
***
72/9-
65/0-
انعطافپذيري شناختي ?رفتار شهروندي? مقاومت عاطفي
11
*** p0.001.

تجزيه و تحليل فرضيهها:
فرضيه اول : بينش بر انعطاف پذيري شناختي کارکنان تاثير مثبت و معناداري دارد.
ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه 90 درصد ميباشد. که نشان از تاييد اين فرضيه دارد و همچنين مقدار P مربوط به اين فرضيه کوچک‌تر از 001/0 است که اين گواه ديگري بر تاييد اين فرضيه ميباشد. بنابراين با اطمينان 99/0 ميتوان گفت که بينش بر انعطاف پذيري شناختي کارکنان تاثير مثبت و معناداري دارد.
فرضيه دوم: خود انديشي بر انعطاف پذيري شناختي کارکنان تاثير مثبت و معناداري دارد.
ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه 98 درصد ميباشد. که نشان از تاييد اين فرضيه دارد و همچنين مقدار P مربوط به اين فرضيه کوچک‌تر از 001/0 است که اين گواه ديگري بر تاييد اين فرضيه ميباشد. بنابراين با اطمينان 99/0 ميتوان گفت که خود انديشي بر انعطاف پذيري شناختي کارکنان تاثير مثبت و معناداري دارد.
فرضيه سوم: مقاومت عاطفي بر مقاومت رفتاري کارکنان تاثير مثبت و معناداري دارد.
ضريب تأثير براي اين فرضيه داراي مقدار 60/0 ميباشد. همچنين مقدار P براي اين فرضيه کمتر از 001/0 ميباشد که به طور خلاصه ميتوان گفت که ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه با مقدار صفر تفاوت معناداري دارد، بنابراين با اطمينان 99/0 اين فرضيه تاييد و ميتوان ابراز داشت که مقاومت عاطفي بر مقاومت رفتاري کارکنان تاثير مثبت و معناداري دارد.
فرضيه چهارم: مقاومت شناختي بر مقاومت رفتاري کارکنان تاثير مثبت و معناداري دارد.
ضريب رگرسيوني استاندارد شده براي اين فرضيه 51/0 است که با مقدار P مربوط به اين ضريب رگرسيوني که کوچک‌تر از 001/0 ميباشد، ميتوان نتيجه گرفت که اين فرضيه با اطمينان 99/0 پذيرفته ميشود و به عبارتي ميتوان عنوان نمود که با اطمينان 99/0 مقاومت شناختي بر مقاومت رفتاري کارکنان تاثير مثبت و معناداري دارد.
فرضيه پنجم: مقاومت عاطفي بر مقاومت شناختي کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
ضريب تأثير براي اين فرضيه داراي مقدار 74/0 ميباشد. همچنين مقدار P براي اين فرضيه کمتر از 001/0 ميباشد که به طور خلاصه ميتوان گفت که ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه با مقدار صفر تفاوت معناداري دارد، بنابراين با اطمينان 99/0 اين فرضيه تاييد و ميتوان ابراز داشت که مقاومت عاطفي بر مقاومت شناختي کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
فرضيه ششم: انعطاف پذيري شناختي بر مقاومت عاطفي کارکنان تاثير منفي دارد.
ضريب تأثير براي اين فرضيه داراي مقدار 97/0- ميباشد. همچنين مقدار P براي اين فرضيه کمتر از 001/0 ميباشد که به طور خلاصه ميتوان گفت که ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه با مقدار صفر تفاوت معناداري دارد، بنابراين با اطمينان 99/0 اين فرضيه تاييد و ميتوان ابراز داشت که انعطاف پذيري شناختي بر مقاومت عاطفي کارکنان تاثير منفي دارد.
فرضيه هفتم: انعطاف پذيري شناختي بر مقاومت شناختي کارکنان تاثير منفي دارد.
ضريب تأثير براي اين فرضيه داراي مقدار98/0- ميباشد. همچنين مقدار P براي اين فرضيه کمتر از 001/0 ميباشد که به طور خلاصه ميتوان گفت که ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه با مقدار صفر تفاوت معناداري دارد، بنابراين با اطمينان 99/0 اين فرضيه تاييد و ميتوان ابراز داشت که انعطاف پذيري شناختي بر مقاومت شناختي کارکنان تاثير منفي دارد.
فرضيه هشتم: انعطاف پذيري شناختي بر مقاومت رفتاري کارکنان تاثير منفي دارد.
ضريب تأثير براي اين فرضيه داراي مقدار 63/0- ميباشد. همچنين مقدار P براي اين فرضيه کمتر از 001/0 ميباشد که به طور خلاصه ميتوان گفت که ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه با مقدار صفر تفاوت معناداري دارد، بنابراين با اطمينان 99/0 اين فرضيه تاييد و ميتوان ابراز داشت که انعطاف پذيري شناختي بر مقاومت رفتاري کارکنان تاثير منفي دارد.
فرضيه نهم: رفتار شهروندي سازماني بر رابطه بين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سطح معنادار Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، قصد استفاده، بخش کشاورزی