پایان نامه با واژگان کلیدی سرمایه در گردش، وجوه نقد، مدیریت سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

مطالبات وصول دوره=365×((دریافتنی حسابهای)/فروش)
:5 INV دوره نگهداري موجودي كالا كه از طريق رابطة1-4 محاسبه مي شود نشان دهندة ميانگين تعداد روزهايي است كه موجودي كالا به وسيله شركت نگهداري مي شود. سطح بهينه اي از موجودي كالا تاثير مستقيمي بر روي سودآوري خواهد گذاشت چرا كه منابع سرمايه در گردش را براي سرمايه گذاري در چرخة كسب و كار تجاري آزاد خواهد كرد و هدف آن كاهش هزينه ها و افزايش سود مي باشد در حالي كه نيازهاي مشتريان به بهترين نحو پاسخ داده مي شود ( Lazaridis, I, Tryfondis, D. 2006)
کالا موجودی داری نگه دوره=365×((کالا موجودی)/خریدها)
:6 AP دوره پرداخت بدهی جاری نيز نشان دهنده ميانگين زماني كه سازمان بدهي هايش را با عرضه كنندگان خود تصفيه مي كند، مي باشدواز طريق رابطة1-5 محاسبه مي گردد .سياست هاي اتخاذ شده در قبال عرضه كنندگان نيز بر روي سودآوري سازمان تاثير خواهد گذاشت (Lazaridis, I, Tryfondis, D.2006)
جاری بدهی پرداخت دوره=365×((پرداختنی های حساب)/خریدها)
چرخه نقدينگي7 (CCC) مؤلفه اصلي مديريت سرمايه در گردش به حساب مي آيد كه در برگيرندة دوره وصول مطالبات، دوره نگه داري موجودي كالا و دوره پرداخت بدهی جاری مي باشد كه به صورت مختصر توضيح داده مي شوند.
چرخة نقدينگي نيز فاصلة زماني وجوه نقد براي خريد موجودي براي استفاده در فرآيند توليد و زماني كه وجوه نقد ازطريق فروش محصول نهايي به شركت باز مي گردد را شامل مي شود. اين شاخص از طريق رابطة1-6 محاسبه مي گردد .لازم به ذكر است كه شاخص چرخة نقدينگي اگر چه در اين مقاله به عنوان شاخص مديريت سرمايه در گردش در نظر گرفته شده است ولي مي تواند به عنوان يك شاخص عملكرد نيز در نظر گرفته شود . جانسون و سوئنن( Johnson & Soenen, 2003)نيز در بررسي شاخص هاي شركت هاي موفق، چرخة نقدينگي را به عنوان يك معيارعملكرد در نظر گرفته اند.
CCC=AR+INV-AP
چرخه عملیاتی (OC): عبارت است حاصل جمع دوره وصول مطالبات (AR) و دوره نگهداري موجودي كالا(INV):
OC=AR+INV
1-7-3 متغیرهای کنترلی
متغیرهای کنترلی در این پژوهش عبارتند از:
اندازه شرکت8(FSize): مطالعات قبلی نشان داده اند که اندازه شرکت تاثیر مثبت در سودآوری شرکت دارد)چان، 1993 پوست و ویلسون، 1996؛ سو، (2001 . به دلیل اینکه شرکتهای بزرگ دارای امتیازات بالاتر اعتباری هستند با پایین نگه داشتن پول نقد براحتی میتوانند سرمایه از بازار سهام دریافت نمایند، هرچند که شرکتهای بزرگ از رشد فرصتها بهره مندند که این منجر به عملکرد مثبت شود. در این تحقیق منظور از اندازه، لگاریتم طبیعی دارایی در پایان سال مالی شرکت است.
اهرم مالی9(LEVRG): بر اساس تئوری سلسله مراتب10 یک شرکت زمانیکه با کمبود وجه مواجه می شود تمایل به افزایش سرمایه در داخل قبل از صدور سهام جدید و یا قرض گرفتن پول از خارج دارد)مایرز، 1984). ازاین رو این شرکت سرمایه خود را -اگر وجود داشته باشد- برای مصرف داخلی یا پرداخت بدهیها نگه می دارد.بدهی بیشتر به معنی این است که سرمایه کمتری برای عملیات در داخل در دسترس است که این ریسک را افزایش می دهد.انتظار می رود نسبت بدهی به ارزش بازار منفی شود. این امر ممکن است موجب ظرفیت برای جمع آوری پول و افزایش سودآوری شود. از رابطه زیر بدست می آید:
(1-8) مالی اهرم=(کل بدهی)/(کل دارایی)

1-8 قلمرو تحقیق
1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بين مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی در این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق
مبنای زمانی در این تحقیق از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 می باشد.

1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
مديريت سرمايه در گردش : مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از ترکیب بهینه اقلام سرمایه در گردش، یعنی داراییها و بدهیهای جاری؛ به گونه ای که ثروت سهامداران را حداکثر سازد (رهنمای رود پشتی، 1389). مدیران واحدهای انتفاعی در شرایط مختلف با توجه به عوامل درونی و بیرونی و با در نظر گرفتن ریسک و بازده باید راهبردهای مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش واحد خود انتخاب کنند؛ به گونه ای که منجر به افزایش بازده، توان نقدینگی، توان پرداخت بدهی و در نهایت تداوم فعالیتهای واحد انتفاعی گردد. سرمایه در گردش یکی ازمنابع تامین مالی به ویژه برای شرکتهای کوچک ومتوسط و در حال رشد است. مدیران مالی واحدهای کسب وکار، روزانه با تصمیمهای مربوط به “مدیریت سرمایه در گردش ” روبه رو می شوند. برای نمونه، نگهداری حجم بالایی از موجودیها باعث کاهش در هزینه های وقفه احتمالی در چرخه تولید یا زیانهای تجاری ناشی از کمبود محصولات، کاهش هزینه های عرضه و حفاظت در مقابل نوسانهای قیمتها می شود و از طرف دیگر، به فروش شرکت از جهات مختلف اعتبار تجاری مناسب می بخشد. با اینکه سرمایه گذاری زیاد شرکتها در موجودیها و کسب اعتبار تجاری باعث کاهش ریسک می شود، اما در مقابل سودآوری را نیز کاهش می دهد. & Lazaridis, 2006) (Tryfonidis
از نگرانیهای مدیریت، میزان سرمایه گذاری در داراییهای جاری و مدیریت سرمایه درگردش است؛ به گونه ای که از یک طرف سهم بازار و اعتبار تجاری کسب شده بین مشتریان و عرضه کنندگان خود را حفظ کند و از طرف دیگر، سودآوری خود را افزایش دهد.لذا مدیریت این داراییها و بدهیهای کوتاه مدت به این دلیل نیازمند توجه خاص است که مدیریت سرمایه در گردش، نقش مهمی در سودآوری و نقدینگی شرکتها وهمچنین ریسک و بازده آن بازی می کند
مديريت وجوه نقد: شركت ها استراتژي هاي مديريت وجوه نقد خود رابر محور دو هدف تعيين مي كنند : 1. تهيه و تأمين وجه نقد براي انجام پرداخت هاي شركت . ۲ . به حداقل رساندن موجودي هايي كه در شركت به صورت راكد باقي مي ماند (پي نوو، ريموند، ۱۳۸۶).
بنابراين مي توان با توجه به اين وظايف براي مديريت وجوه نقد اين چنين استدلال كرد كه مديريت مناسب و بهينة وجوه نقد بر روي مديريت سرمايه در گردش سازمان تاثير خواهد گذاشت چرا كه بر روي دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهي ها تاثير مي گذارد و آنها را در سطح بهينه نگه مي دارد.( 24. Polák & Kocurek 2007).
نسبت بدهي: با اين نسبت كل وجوهي كه از محل بدهي ها تامين شده محاسبه مي شود و از تقسيم كل بدهي ها بر كل دارايي ها به دست مي آيد. چيو وچنگ در مطالعه اي كه بر روي عوامل موثر بر مديريت سرمايه در گردش داشته اند، دريافتند كه نسبت بدهي ارتباط منفي معناداري با تراز نقدينگي خالص و نيازمندي هاي سرمايه در گردش و در نتيجه با مديريت سرمايه در گردش دارد و هر چه ميزان نسبت بدهي بالاتر باشد ميزان سرمايه در گردش لازم براي عمليات روزمرة سازمان كاهش مي يابد (فتحی،1388)
جريان نقدي عمليات: چيو وچنگ(2005) در مطالعة اثر جريان نقدي عملياتي بر روي مديريت سرمايه در گردش دريافتند كه جريان نقدي عملياتي ارتباط مثبت معناداري با تراز نقدينگي خالص و ارتباط منفي معنادار با نيازمندي هاي سرمايه در گردش دارد و در نتيجه بر روي مديريت سرمايه در گردش سازمان تاثير گذار مي باشد. (فتحی،1388)
يكي از مرتبط ترين ريسك ها به سرمايه در گردش سازمان، ريسك نقدينگي مي باشد.ريسك نقدينگي ريسك نبود وجه نقد براي بازپرداخت تعهدات است.عموماً شركتها هنگامي كه به علل مختلف نتوانند محصولات خود را به فروش برسانند (افزايش موجودي كالا )، يا نتوانند وجوه نقد ناشي از فروش را دريافت كنند (وصول مطالبات ) و يا اين كه هزينه ها ي آنها افزايش بي رويه داشته باشد با مشكل نقدينگي مواجه مي شو ند. بروز مشكل نقدينگي باعث نقصان در ساختار مالي شركت گرديده و متعاقب آن خريد مواد اوليه و پرداخت تعهدات جاري با مشكل مواجه مي شود در اين شرايط مديريت ريسك به عنوان عاملي مؤثر براي حل مشكل نقدينگي شركتها در نظر گرفته مي شود. گانداولي بحث مي كند كه مديريت ريسك بخش مهمي از فرآيند جريان نقدي مي باشد و شركت ها مي توانند با انجام اقداماتي همچون سياستهاي اعتباري مناسب، هزينه ها ي بدهي را كاهش داده و ريسك اعتباري خود را بهتر مديريت كنند. (فتحی،1388)
نقدينگي و شاخص ها ي مديريت سرمايه درگردش:سرمايه گذاري در سرمايه در گردش يك موقعيت نقدينگي خوب براي شركت ايجاد مي كند كه براي بقاي آن حياتي است . نكته مهم اين است كه اين نقدينگي بايد به خوبي مديريت شود و در حد بهينه قرار گيرد . ائلجلي( Eljelly, 2004) مديريت نقدينگي كارا را شامل برنامه ريزي و كنترل دارايي هاي جاري و بدهي هاي جاري مي داند به نحوي كه ريسك ناتواني در پرداخت تعهدات كوتاه مدت را كاهش دهد و از سوي ديگر از سرمايه گذاري افراطي در اين دارايي ها اجتناب كند.
Q توبین: روش کیوي توبین، توسط جیمز توبین (1978)، برنده نوبل اقتصاد توسعه داده شد . این نسبت، ارتباط بین ارزش بازار یک شرکت و ارزش جایگزینی آن شرکت(هزینه جایگزینی داراییهاي آن شرکت) را اندازه گیري می کند . بصورت تئوري در بلند مدت این نسبت به سمت واحد میل می کند، اما شواهدي تجربی نشان می دهد که در همین زمان این نسبت می تواند بطور معناداري با عدد یک متفاوت باشد.نسبت کیوي توبین در اصل بسیار شبیه به نسبت بازار به دفتر می باشد با این تفاوت که توبین در هنگام محاسبه، هزینه جایگزینی دارایی هاي فیزیکی را به جاي ارزش دفتري دارایی هاي فیزیکی بکار می گیرد . نسبت حاصله به این شکل بکار می رود که چنانچه نسبت کیوي یک شرکت، بزرگتر از مقدار واحد و نیز بزرگتر از مقدار کیوي رقابتی باشد، شرکت مزبور توانایی کسب سود بیش تر از شرکتهاي مشابه را داراست(همتی و همکاران،1389).
سود ناخالص عملیاتی (GP ): سود حاصل از عملیات اصلی یک شرکت کسب و کار عادی است. این مقدار سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت از قبیل درآمد شرکت است که در آن شرکت دارای بهره جزئی بوده و عوارض بهره و مالیات را شامل نمی شود. مقدار آن از فرمول: فروش – هزینه  کالاهای فروخته شده تقسیم بر مجموع دارایی های منهای دارایی های مالی محاسبه می گردد (Bana Abuzayed et al, 2011).

1-10 ساختار کلی تحقیق
در فصل اول به بیان مسأله تحقیق، ضرورت انجام آن و اهداف تحقیق پرداخته شد. در ادامه متغیرها و فرضیه ها و قلمرو تحقیق ارائه گردید و در انتها نیز تعریف مختصری از برخی واژگان کلیدی در این تحقیق ارائه شد.
در فصل دوم، ابتدا ادبیات موضوعی تحقیق به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و در انتهای آن نیز پیشینه تحقیق بیان می گردد. در فصل سوم، روش مورد استفاده برای تحلیل فرضیه ها به طور کامل شرح داده می‬شود. در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل آماری داده‬ها انجام خواهد شد و در نهایت در فصل پنجم، نتایج تحلیل‬ها و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه می شود.

2-1 مقدمه
در سده های گذشته شرکت های تولیدی، صنعتی مقادیر زیادی کالا به صورت انبوه تولید نموده و سود کلانی از این بابت برده اند. این امر باعث شد مسائل برنامه ریزی و کنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یک بخش تخصصی واحد تجاری درآمده و عده زیادی از مدیران، روزانه تمام انرژی و وقت خود را صرف اداره سرمایه در گردش نمایند (یعقوب نژاد، 1389). اهميت روزافزون مديريت سرمايه در گردش باعث شده است که اين موضوع به‌صورت يک رشته تخصصى مديريت مالى درآيد. سطوح واقعى و مطلوب دارائى‌هاى جارى (با توجه به تغييراتى که در فروش واقعى و پيش‌بينى‌شده رخ مى‌دهد) دستخوش تغييرات دائمى است. اين وضع باعث مى‌شود که درباره سطح مطلوب يا

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع نيترات، تغييرات، لوبيا Next Entries دانلود تحقیق با موضوع لوبيا، يافته، مقايسه