پایان نامه با واژگان کلیدی سانتي، بستري، پرستاري

دانلود پایان نامه ارشد

درجه به سمت شرق جوابگوي تمام اقليم هاي متنوع ايران مي باشد .
در طراحي پوسته خارجي ساختمان ، تمهيدات لازم براي در سايه قرار گرفتن پنجره هاي اتاق هاي بستري در فصل تابستان پيش بيني شود .
2-41-2 گسترش آينده
در طراحي بخش هاي بستري ، ( به صورت گسترده يا متمرکز ) ، گسترش آينده بخش هاي بستري بايد مورد توجه طراحان قرار گيرد . بهترين روش در گسترش آينده ، اضافه کردن بخش بستري جديد مي باشد .
2-41-3 شستشو و ضد عفوني کردن رخت و وسايل
ارتباط بخش هاي بستري با رختشويخانه بيمارستان
ترافيک حمل و نقل رخت کثيف و تميز از کليه بخش هاي بستري به رختشويخانه بيمارستان و بالعکس ، بيشتر از ساير بخش هاي بيمارستان است . کليه ملافه ها ، روبالشي ها ، روپوش ها و روسري هاي کثيف بيماران و کارکنان بخش هاي بستري هر روزه جمع آوري شده و بوسيله ترولي برزنتي ، از طريق مسيرهاي داخلي بيمارستان به قسمت رختشويخانه حمل مي گردد و بعد از شستشو و تعميرات لازم از قسمت انبار تميز رختشويخانه تحويل گرفته مي شود .
ارتباط بخش هاي بستري با مرکز استريل بيمارستان
بخشي از ابزار و وسايل در بخش هاي بستري داخلي / جراحي نياز به استريل شدن دارند .مخصوصاَ وسايلي که در اتاق معاينه و درمان مورد استفاده قرار مي گيرند . ابزار و وسايلي مانند بسته هاي پانسمان و غيره از مرکز استريل دريافت مي شود و ابزار و وسايل کثيف به مرکز استريل بيمارستان ، جهت استريل مجدد فرستاده مي شود .
2-41-4 داروخانه مرکزي
کليه داروهاي مصرفي بخش هاي بستري داخلي / جراحي که به شکل قرص ، آمپول ، سرم هاي غذايي و غيره هستند بر اساس نسخه پزشکان از داروخانه مرکزي بيمارستان تهيه مي گردد .
وسايل مصرفي مانند سرنگ ، پنبه ، دماسنج ، الکل و غيره نيز از داروخانه مرکزي بيمارستان تامين مي شود .
2-41-5 آشپزخانه مرکزي
کليه مواد خوراکي و آشاميدني بيماران و کارکنان کشيک براي وعده هاي صبح و ظهر و شب از طريق آشپزخانه مرکزي بيمارستان به آبدارخانه هاي بخش هاي بستري حمل مي شود ، در بيمارستان هاي کوچک و بيمارستان هاي گسترده مسير حمل خوراک و آشاميدني ، راهروهاي داخلي بيمارستان است . در بيمارستان هاي بزرگ و در ارتفاع مي توان از آشپزخانه بوسيله آسانسور مخصوص حمل خوراک مستقيما َ خوراک را به آبدارخانه بخش هاي بستري حمل نمود .
2-41-6 انبار مرکزي
بخش هاي بستري ، بعضي از اقلام مصرفي را مانند وسايل و مواد نظافت و ضد عفوني ، لوازم نوشتاري و غيره را از انبار مرکزي بيمارستان تامين مي کنند .
2-41-7 مرکز جمع آوري و دفع زباله
زباله بخش هاي بستري به طور مستمر جمع آوري شده و به مرکز جمع آوري و دفع زباله بيمارستان فرستاده مي شود . انتقال زباله ها به مرکز جمع آوري زباله تردد زيادي را در مسيرهاي داخلي بيمارستان بوجود مي آورد . در بيمارستان هاي با ظرفيت زياد که به صورت متمرکز طراحي شده باشد مي توان يک آسانسور مخصوص حمل زباله پيش بيني کرد .
2-41-8 حمل جسد بيمار فوت شده
جسد بيماران فوت شده در بخش هاي بستري داخلي / جراحي بوسيله ترولي هاي مخصوص ، از طريق مسيرهاي داخلي بيمارستان به مرکز نگهداري جسد بيمارستان انتقال مي يابد . انتقال جسد در صورتي که وجود جسد روي ترولي مشخص باشد از نظر رواني براي بيماران و همراهان آنان مناسب نمي باشد . بهترين طرح ترولي حمل جسد ، ترولي هاي دو طبقه است که جسد در طبقه زيرين قرار مي گيرد و درهاي ترولي بسته مي شود . اگر ترولي در نداشته باشد ، بوسيله پوشش پارچه اي پوشيده مي شود . در هر دو صورت وجود جسد مشاهده نمي شود .
2-41-9 مکان ايستگاه پرستاري
ايستگاه پرستاري قلب بخش بستري محسوب مي شود . از ابتداي شروع طرح بخش بستري مکان ايستگاه پرستاري بايد مورد توجه قرار گيرد . براي مشخص کردن مکان ايستگاه پرستاري موارد زير رعايت شود :
تمام اتاق هاي بستري بايد در ديدرس ايستگاه پرستاري باشند .
اتاق بيماراني که شدت بيماري آن ها زياد است در نزديکي ايستگاه پرستاري قرار گيرد .
ورودي بخش بستري قابل کنترل براي ايستگاه پرستاري باشد .
اتاق دارو و کار تميز در نزديکي ايستگاه پرستاري ، و در ديدرس آن قرار گيرد .
در صورتي که در طراحي بخش هاي بستري ، دو بخش بستري پشت به پشت هم قرار گيرند ، ارجح است دو ايستگاه پرستاري با راهرو به هم مرتبط باشند تا در شرايط اورژانس دو گروه پرستاري بتوانند بهم کمک کنند .
اتاق هاي بستري پشت ايستگاه پرستاري قرار نگيرند .
اتاق سرپرستار بخش در نزديکي ايستگاه پرستاري قرار گيرد .
در صورتي که بخش بستري به شکل شکسته طراحي شود ، ايستگاه پرستاري در محل شکستگي قرار گيرد .
يک ايستگاه پرستاري حداکثر به 30 تخت جوابگو خواهد بود . در صورتي که بخش بستري داخلي / جراحي بيشتر از 30 تخت داشته باشد ، دو ايستگاه پرستاري لازم است .
2-41-10 مکان اتاق هاي بستري در رابطه با ايستگاه پرستاري
مکان اتاق هاي بستري نسبت به ايستگاه پرستاري بايد موارد زير رعايت شود
مکان اتاق هاي بستري ايزوله ، روبروي ايستگاه پرستاري طراحي شود .
مکان اتاق هاي بستري يک تختخوابي نزديک به ايستگاه پرستاري ، روبرو يا همجوار ايستگاه پرستاري طراحي شود .
مکان اتاق هاي چهار تختخوابي در دو گروه در دو طرف ايستگاه پرستاري بعد از اتاق هاي يک تختخوابي قرار گيرد . اين اتاق ها نيز مي تواند روبرو يا همجوار ايستگاه پرستاري طراحي شود . -( رئسيان ، تقي ، استاندارد پرسنلي مورد نياز بيمارستان هاي عمومي 100 الي 700 تخت منغم به عناوين شغلي و نمودار)
2-42 مکان فضاهاي پشتيباني بخش در رابطه با ايستگاه پرستاري و اتاق هاي بستري
2-42-1 اتاق دارو و کار تميز
نزديکترين اتاق به ايستگاه پرستاري ، اتاق دارو و کار تميز مي باشد . توصيه مي شود باز شوي اتاق در راهروي اصلي نباشد و از ايستگاه پرستاري به راحتي بتوان به اين اتاق وارد شد . ارجح است قسمتي از اتاق که ميز تقسيم دارو قرار دارد پنجره اي به راهروي داخلي بخش بستري داشته باشد تا پرستاري که در اين اتاق به کار مشغول است بتواند تا حدودي اتاق هاي بستري را نيز کنترل کند .
2-42-2 اتاق کار کثيف
مکان اين اتاق نسبت به اتاق هاي بستري يک تختخوابي فاصله نزديکي داشته باشد . اتاق کار کثيف تا حدودي به ايستگاه پرستاري نزديک باشد .
2-42-3 اتاق معاينه و درمان
ارجح است اين اتاق همجوار اتاق دارو و کار تميز طراحي شود يا حداقل ، فاصله نزديکي با اتاق دارو و کار تميز داشته باشد .
2-42-4 اتاق جمع آوري کثيف
مکان اين اتاق در نزديکي ورودي بخش بستري پيش بيني شود .
2-42-5 اتاق نظافت
مکان اين اتاق در نزديکي ورودي بخش بستري پيش بيني شود .
2-42-6 برانکار و صندلي چرخدار
مکان فضاي پارک برانکار و صندلي چرخدار ، در نزديکترين فاصله به ورودي بخش بستري پيش بيني شود .
2-42-7 ترولي اورژانس
جاي ترولي اورژانس در فضايي نزديک به ايستگاه پرستاري پيش بيني شود ، به طوري که به راحتي بتوان آن را در مواقع اورژانس به اتاق هاي بستري حمل نمود .
مکان ديگر فضاها مانند انبار رخت تميز ، انبار تجهيزات و غيره به اختيار طراح معمار پروژه بيمارستان مشخص شود .
فضاهاي مشترک بين دو بخش بستري
فضاهاي مشترک بين دو بخش بستري به شرح زير است :
2-42-8 آبدارخانه
با انتخاب سيستم غير متمرکز در مورد توزيع خوراک و آشاميدني مکان آبدارخانه در فضاي مشترک بين دو بخش بستري داخلي / جراحي قرار مي گيرد . انتخاب مکان آبدارخانه در فضاي مشترک بين دو بخش در تمام سطوح بيمارستان ها کاربرد دارد .
2-42-9 ورودي بخش بستري و پله فرار و ارتباط با بخش بستري مجاور
در طراحي بخش هاي بستري کوشش شود ورودي بخش و پله فرار در دو انتهاي راهروي داخلي بخش قرار گيرد و ارتباط با بخش بستري مجاور در بين اين دو ورودي قرار گيرد .
2-43 اتاق بستري يک تختخوابي
1 – تختخواب بستري ، ابعاد کادر تشک : 200 سانتي متر ، عرض 90 سانتي متر
2 – ميز قابل انتقال روي تخت ( ابعاد 40 * 75 سانتي متر )
3 -مبل راحتي تختخواب شو براي نشيمن بيمار ، ملاقات کنندگان و خواب همراه بيمار
4 – قفسه کنار تخت با کشو قفل دار ، فلزي با رنگ کوره اي ، به طول 45 سانتي متر ، عرض 45 سانتي متر ، ارتفاع 88 سانتي متر .
5 – گنجه لباس بيمار
6 – دستشويي بيمارستاني
7 – قفسه زميني با سينک شستشو در وسط آن مجهز به شير آرنجي يا الکترونيک براي شستشو و ضد عفوني کردن ظروف و وسايل به پهناي 100 سانتي متر ، عمق 65 سانتي متر و ارتفاع 85 سانتي متر . سطل زباله در داخل کانتر قرار مي گيرد . بالاي کانتر قفسه ديواري در دار به پهناي 100 سانتي متر و عمق 30 سانتي متر و ارتفاع 75 سانتي متر محل ذخيره روپوش تميز ، ماسک ، مواد ضد عفوني و غيره .
8 – رخت آويز ديواري
9 – در ورودي يک لنگه با عرض خالص 120 سانتي متر با ضربه گير و پاخور و شيشه روي در
10 – سطل رخت کثيف ، داخل سطل کيسه مارک دار مخصوص قرار مي گيرد .
11 – دستشويي بدون پايه با رنگ سفيد ، آينه ، صابون مايع و جاي حوله کاغذي روي ديوار نصب مي شود ، سطل زباله در دار زير دستشويي قرار مي گيرد .
12 – توالت فرنگي ، سيفون و شلنگ شستشو
13 – جاي حوله
14 – پرده پلاستيکي .ارتفاع ريل پرده از کف 210 سانتي متر
15 – علم دوش با رنگ کرومه ، فاصله تا پرده 50 سانتي متر و در قسمت بازشو پرده قرار گيرد .
با رنگ کوره اي متضاد با رنگ ديوار ، ارتفاع از کف 90 سانتي متر . 16 – دستگيره
17 – در حمام با عرض خالص سانتي متر و پاخور از دو طرف .
18 – ديوار خارجي ، پنجره اتاق طبق طرح معمار پروژه روي اين ديوار قرار مي گيرد .ارجح است پنجره در پايين تخت روبروي در ورودي اتاق بستري قرار گيرد .
19 – يخچال به ظرفيت پنج فوت
2-44 اتاق کار کثيف
1 – کلينيکال سينک1
مخصوص تخليه مايعات دفع شده بدن ، ابعاد تقريبي پهنا
46 سانتي متر ، عمق 46 سانتي متر ، ارتفاع 63 سانتي متر .
براي ضد عفوني کردن لگن ها و لگنچه ها . ابعاد تقريبي2 2 – دستگاه لگن شوي
پهنا 60 سانتي متر و عمق 40 سانتي متر .
3 – کانتر با سينک در وسط با پهناي 100 سانتي متر و عمق 50 سانتي متر و ارتفاع از کف 90 سانتي متر از جنس فولاد زنگ ناپذير .
4 – قفسه زمين ساده از فولاد زنگ ناپذير پهناي 65 سانتي متر و عمق 50 سانتي متر و ارتفاع 90 سانتي متر از کف براي انجام کارهايي مانند آزمايش ادرار و غيره .
5 – قفسه ديواري از فولاد زنگ ناپذير به پهناي 160 سانتي متر و عمق 30 سانتي متر .
6 – طبقه نگهداري لگن بيمار : پهنا 86 سانتي متر ، عمق 28 سانتي متر و ارتفاع 32 سانتي متر نصب شود .
7 – طبقه نگهداري ظروف ادرار :پهنا 86 سانتي متر ، عمق 20 سانتي متر و ارتفاع 20 سانتي متر نصب شده روي ديوار .
8 – دستشويي بيمارستاني بدون آينه

-1-Clinical sink -2-Bed – Pan Washer
9 – در اتاق با عرض خالص 90 سانتي متر بدون گريل روي در ، ضربه گير در به سمت بيرون ، پاخور در هر دو سمت .
2-45 اتاق جمع آوري کثيف در کليه سطوح بيمارستان ها
1 – ترولي حمل رخت کثيف با دو کيسه برزنتي دردار قابل بسته شدن ، ابعاد پهنا 105 سانتي متر ، 50 سانتي متر و ارتفاع 75 سانتي متر .
2- ترولي حمل زبايه به شکل استوانه با قطر 50 سانتي متر و ارتفاع 80 سانتي متر .
3 – ميز تفکيک به پهناي 100 سانتي متر و عمق 50 سانتي متر از فولاد زنگ ناپذير .
4 – محل پارک تجهيزاتي که کثيف شده و براي نظافت بايد به قسمت کاخداري( انبار) بيمارستان انتقال يابد .
5 – دستشويي بيمارستاني بدون آينه .
6 – در ورودي اتاق با عرض خالص 100 سانتي متر ، پنجره روي در ، ضربه گير از طرف بيرون و پاخور در هر دو طرف .
2-46 اتاق دارو و کار تميز
1 – در ورودي اتاق با عرض 90 سانتي متر و ضربه گير از طرف بيرون و پاخور از هر دو طرف .
2 – ميز نسخه پيچي ، ابعاد : پهنا 100 سانتي متر ، عمق 50 سانتي متر ، چوبي با روکش فرميکا .
3 – صندلي با روکش چرمي .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بستري، پرستاري، ايستگاه Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سانتي، ويژه، بيماران