پایان نامه با واژگان کلیدی سابقه خدمت، استان کرمانشاه، مدارس متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

سؤالي استاندارد نيفه (2001) استفاده شده است، که 6 سؤال اوّل مهارت‌هاي فردي، 6 سؤال دوم مدل هاي ذهني و سؤال هاي 13 تا 16 چشم انداز مشترک و 17 تا 20 يادگيري تيمي و 21 تا 24 تفکر سيستمي را مي سنجد، که پاسخ سؤالات در مقياس ليکرت 5 گزينه اي (کاملاً مخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقم، کاملاً موافقم ) مي باشد که به گزينه‌ي کاملاً مخالفم نمره 1، به گزينه مخالفم نمره 2، به گزينه نظري ندارم نمره 3، به گزينه موافقم نمره 4 و به گزينه کاملاً موافقم نمره 5 داده مي شود.
2-پرسشنامه درگيري شغلي کانونگو:
مشتمل بر 10 سؤال مي باشد که به صورت مقياس 5 درجه اي ليکرت (کاملاً مخالفم نمره1، مخالفم نمره2، نظري ندارم نمره3، موافقم نمره4، کاملاً موافقم نمره5) است.

3- پرسشنامه نوآوري سازماني اتلاي و اکيف :
مشتمل بر 18 سؤال که به صورت مقياس 5 درجه اي ليکرت (کاملاً مخالفم نمره1، مخالفم نمره2، نظري ندارم نمره3، موافقم نمره4، کاملاً موافقم نمره5) است.
جدول2-3) تعداد سؤالات و مؤلفه هاي هريک از پرسشنامه ها
پرسشنامه
مؤلفه ها
تعدادسؤالات
شماره‌ي سؤالات
يادگيري سازماني
مهارت هاي فردي
6
6 -1

مدل هاي ذهني
6
12-7

چشم انداز مشترک
4
16-13

يادگيري تيمي
4
20-17

تفکّر سيستمي
4
24-21
درگيري شغلي
____
10
34-25
نوآوري سازماني
____
18
18-1

3-6) روايي و پايايي ابزار اندازه گيري:
1-6-3) روايي پرسشنامه ها:
مقصود از روايي آن است که آيا ابزار اندازه گيري مي تواند خصيصه و ويژگي که ابزار براي آن طرّاحي شده است را اندازه گيري کند يا خير ؟ ( خاکي، 1382: 244). روش هاي متعددي براي تعيين روايي ابزار اندازه گيري وجود دارد که يکي از آن ها روايي محتواست. روايي محتواي يک آزمون توسط افراد متخصص در مورد موضوع مورد مطالعات تعيين مي شود ( سرمد، بازرگان و حجازي، 1389: 171).
علي رغم اين که هر سه پرسشنامه‌ي اين پژوهش در تحقيقات داخلي و خارجي بسياري مورد استفاده قرار گرفته است و از روايي لازم برخوردار مي باشد، در اين پژوهش براي تعيين روايي پرسشنامه ها از روش روايي محتوا استفاده شد و مورد تأييد متخصصان مديريت قرار گرفت.
2-6-3) پايايي پرسشنامه :
درجه‌ي پايايي مربوط به ثبات، يعني حصول يک نتيجه‌ي مکّرر است. بدين معنا که اگر شئ امروز اندازه‌گيري شود و در هفته‌ي ديگر اندازه گيري صورت پذيرد، نتايج قريب به همساني باشد ( مگر آن که در طي اين مدت، يک تغيير واقعي در شئ صورت گرفته باشد). در اين جا ذکر نکته اي لازم به نظر مي‌رسد براي اين که يک آزمون روا باشد بايد نخست پايا باشد. يعني پايايي شرط روايي است ( سيف، 1384: 90). هر سه پرسشنامه استاندارد بوده و در تحقيقات بسياري در داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته اند و پايايي آن ها در تحقيقات گوناگوني مورد تأييد قرار گرفته است و از پايايي بالايي برخوردارند. در اين پژوهش پايايي پرسشنامه ها بر روي يک نمونه‌ي 50 نفري از آزمودني ها (دبيران زن و مرد ) انجام شد و برآورد آماري آن ها از طريق آلفاي کرونباخ براي يادگيري سازماني 87/0، درگيري شغلي 76/0 و نوآوري سازماني 86/0 به دست آمده است.
در جدول زير ميزان پايايي هرسه پرسشنامه اشاره مي شود:
جدول3-3) پايايي ابزار گردآوري پژوهش(پرسشنامه ها)
متغير
تعداد
آلفاي کرونباخ
يادگيري سازماني
يادگيري سازماني
50
870/0

مؤلفه ها
مهارت هاي فردي
50
757/0

مدل هاي ذهني
50
725/0

چشم انداز مشترک
50
641/0

يادگيري تيمي
50
609/0

تفکر سيستمي
50
609/0
درگيري شغلي
50
760/0
نوآوري سازماني
50
860/0

3-7) روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده ها:
براي تجزيه و تحليل داده ها در اين پژوهش از شاخصهاي آمار توصيفي همچون جدول، فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و روشهاي آمار استنباطي همچون آزمون t تک گروهي و آزمون t براي گروه هاي مستقل، تحليل واريانس يکطرفه، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام استفاده گرديد و همچنين براي محاسبات و تحليلهاي آماري از رايانه و نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شده است.
آزمون کالموگروف – اسميرونوف:
هدف از به کارگيري اين آزمون اين است که مشخص شود آيا توزيع داده ها از وضعيّت نرمال برخوردارند يا نه؟

آزمون ضريب همبستگي پيرسون:
هدف از به کارگيري اين آزمون بررسي رابطه بين دو يا چند متغير است و با توّجه به آن که داده ها داراي مقياس پيوسته ( فاصله اي ) مي باشند و توزيع داده نرمال مي باشد، از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
آزمون Tتک گروهي:
به منظور سنجش ميانگين وضعيّت يادگيري سازماني، درگيري شغلي و نوآوري سازماني و مقايسه‌ي آن با ميانگين فرضي از اين آزمون استفاده شده است.
آزمون T براي گروه هاي مستقل:
هدف از به کارگيري اين آزمون ها مقايسه‌ي ميانگين هاي مربوط به دو جامعه مي باشد. از اين آزمون به منظور مقايسه‌ي ميانگين متغيرهاي پژوهش از ديدگاه دبيران با توجه به جنسيّت آن ها استفاده شده است.
آزمون تحليل واريانس يک طرفه:
هدف از به کارگيري اين آزمون مقايسه‌ي دو يا بيش از دو ميانگين است تا مشخص نمايد که تفاوت هاي مشاهده شده بين ميانگين ها، حاصل عمل شانس است يا تأثير عمل آزمايش( دلاور، 1383: 240). از اين آزمون به منظور مقايسه‌ي ميانگين متغيرهاي پژوهش با توجه به سن، تحصيلات و سابقه‌ي خدمت دبيران استفاده شده است.

تحليل رگرسيون چند متغيره:
به منظور پيش بيني متغيرهاي وابسته‌ي پژوهش ( درگيري شغلي و نوآوري سازماني) از روي مؤلفه هاي متغير ملاک يا پيش بين ( يادگيري سازماني) از اين آزمون استفاده شده است.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش

4-1) مقدمه:
تجزيه و تحليل فرايندي از روش علمي است که به عنوان يکي از پايه هاي اصلي در هر پژوهشي به شمار مي رود (دلاور، 1385 :291).
در اين فصل از پژوهش با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي مناسب، داده هاي جمع‌آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و در سه بخش اطلاعات جمعيّت شناختي نمونة مورد مطالعه، تحليل سؤالات و تحليل فرضيه هاي پژوهش، اطّلاعات به دست آمده ارائه مي‌گردد.
2-4) توصيف يافته هاي تحقيق:
4-2-1) توصيف مشخصات جمعيت شناختي نمونه موردمطالعه:
جنسيت نمونه مورد مطالعه:
جدول 1-4- فراواني و درصد فراواني نمونه مورد مطالعه به تفکيک جنس:
شاخص
جنس
فراواني
درصد فراواني
مرد
197
6/54
زن
164
4/45
جمع
361
100
کل نمونه آماري مورد مطالعه 361 نفر بودند که 197 نفر (6/54 درصد) آنها مرد و 164 نفر (4/45درصد) زن هستند.

نمودار1-4- درصد فراواني نمونه مورد مطالعه به تفکيک جنس
سن نمونه مورد مطالعه:
جدول2-4- فراواني و درصد فراواني نمونه آماري مورد مطالعه به لحاظ سن:
شاخص
سن
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تراکمي
زير30 سال
30
3/8
3/8
40-31 سال
184
51
3/59
50-41 سال
143
6/39
9/98
51 سال و بالاتر
4
1/1
100
جمع
361
100

براساس داده هاي جدول(2-4) 30 نفر (3/8درصد) از دبيران شرکت کننده در پژوهش زير 30 سال سن دارند، 184 نفر (51درصد) بين 31 تا 40 سال، 143 نفر (6/39درصد) بين 41 تا 50 سال و 4 نفر (1/1درصد) بالاتر از 51 سال سن دارند.
نمودار2-4- درصد فراواني نمونه مورد مطالعه برحسب سن

مدرک تحصيلي نمونه مورد مطالعه:
جدول3-4- فراواني و درصد فراواني نمونه آماري مورد مطالعه به لحاظ مدرک تحصيلي:
شاخص
مدرک تحصيلي
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تراکمي
ديپلم
5
4/1
4/1
کارداني
43
9/11
3/13
کارشناسي
269
5/74
8/88
کارشناسي ارشد
36
10
8/98
دکتري
5
4/1
2/99
اظهارنشده
3
8/0
100
جمع
361
100

براساس دادههاي جدول (3-4) بيشتر نمونه مورد مطالعه داراي مدرک تحصيلي کارشناسي هستند به عبارت دقيقتر 269نفر(5/74 درصد) از دبيران مدرک تحصيلي کارشناسي دارند. همچنين 5نفر (4/1درصد) مدرک ديپلم، 43 نفر (9/11 درصد) از دبيران داراي مدرک تحصيلي کارداني و 36نفر (10درصد) مدرک کارشناسي ارشد و 5نفر (4/1درصد) مدرک دکتري دارند. 3نفر (8/0درصد) نيز مدرک تحصيلي خود را ذکر نکرده‌اند.
نمودار3-4- درصد فراواني نمونه مورد مطالعه برحسب مدرک تحصيلي

سابقه خدمت نمونه مورد مطالعه:
جدول4-4- فراواني و درصد فراواني نمونه دبيران به لحاظ سابقه خدمت:
شاخص
سابقه خدمت
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تراکمي
1تا 5 سال
19
3/5
3/5
6تا10سال
41
4/11
6/16
11 تا15 سال
67
6/18
2/35
16 تا 20 سال
97
9/26
62
21 تا 25 سال
89
7/27
7/86
26 تا 30 سال
48
3/13
100
جمع
361
100

براساس دادههاي جدول(4-4) بيشتر دبيران، يعني 97 نفر (9/26 درصد) بين 16تا20سال سابقه خدمت دارند. 19نفر (3/5درصد) بين 1تا 5سال، 41نفر (4/11درصد) بين 6تا10سال، 67 نفر (6/18درصد) بين 11تا 15 سال، 89 نفر (7/27درصد) بين 21تا 25 سال و 48نفر (3/13درصد) بين26 تا 30 سال سابقه خدمت دارند.

نمودار4-4- درصد فراواني نمونه مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت
4-3) پيشفرض هاي استفاده از آزمونهاي آماري پارامتريک:215
آزمونهايي را که بر طبيعي بودن توزيع متغير در جامعه استوار هستند، آزمونهاي پارامتريک گويند. براي استفاده از اين روشها پژوهشگر بايد مفروضههايي را رعايت کند. برخي از اين مفروضهها عبارتند از:
1) دادههاي مورد استفاده پيوسته و منظم باشد يا به عبارت ديگر، مقياس اندازهگيري فاصلهاي يا نسبي باشد. بر اساس اين فرض، آزمونهاي پارامتريک به مقياس فاصلهاي يا نسبي محدود هستند. 2) متغير مورد پژوهش در جامعه داراي توزيع طبيعي باشد (دلاور، 1388، صص482-481). داده‌هاي مورد استفاده در اين پژوهش به صورت پيوسته و منظم ميباشد. به عبارت ديگر شرط مقياس اندازهگيري لازم برقرار ميباشد. از آنجا که يکي ديگر از شروط استفاده از آزمونهاي پارامتريک، نرمال بودن توزيع داده‌هاست؛ لذا براي بررسي اين پيشفرض از آزمون کالموگروف- اسميرونوف استفاده شده است. هدف از انجام اين آزمون اين است که مشخص شود آيا توزيع دادهها از وضعيت نرمال برخوردارند يا نه. نتايج اين آزمون در جدول (5-4) ارائه شده است.
جدول5-4- نتيجه آزمون کالموگروف – اسميرونوف براي نرمال بودن توزيع داده ها
متغير
تعداد نمونه
مقدارZ
سطحمعناداري
يادگيري سازماني
يادگيري سازماني
361
532/0
940/0

مؤلفه ها
مهارت هاي فردي
361
311/1
064/0

مدل هاي ذهني
361
351/1
052/0

چشم انداز مشترک
361
352/1
052/0

يادگيري تيمي
361
338/1
056/0

تفکر سيستمي
361
313/1
063/0
درگيري شغلي
361
977/0
296/0
نوآوري سازماني
361
103/1
175/0
با توجه به نتايج آزمون کالموگروف- اسميرونوف در جدول (5-4) ميتوان اظهار نمود که توزيع داده‌هاي متغيرهاي يادگيري سازماني (و زيرمقياسهاي آن)، درگيري شغلي و نوآوري سازماني نرمال ميباشد؛ زيرا سطح معناداري کليه مقادير Z در هريک از متغيرها بزرگتر از 05/0 مي‌باشد (05/0p). بنابراين نتيجه گرفته ميشود که از آزمون‌هاي پارامتري براي پاسخ به سؤال‌ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق مي توان استفاده کرد.
مهارت هاي فردي
مدل هاي ذهني
چشم انداز مشترک
يادگيري تيمي

تفکر سيستمي
يادگيري سازماني
درگيري شغلي
نوآوري سازماني
نمودا5-4- توزيع فراواني متغيرهاي تحقيق به همراه منحني توزيع نرمال
4-4) تجزيه و تحليل سؤالات پژوهش:
سؤال1) وضعيّت يادگيري سازماني دبيران مدارس متوسطه عمومي استان کرمانشاه در چه حد است؟
جدول6-4- بررسي ميزان يادگيري سازماني دبيران مدارس متوسطه استان کرمانشاه با استفاده از آزمون t تگ گروهي:
شاخص
متغير
ميانگين مشاهده‌شده
انحراف استاندارد
ميانگين آماري216
مقدار آمارهt
درجه آزادي
سطح معناداري
يادگيري سازماني
33/3
63/0
3
90/9
360
000/0**
مؤلفه ها
مهارت هاي فردي
58/3
65/0
3
14/17
360
000/0**

مدل هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های نشانه های اختصاری، داده کاوی، توسعه مدل Next Entries پایان نامه با کلید واژه های داده ها و اطلاعات، بهبود مستمر