پایان نامه با واژگان کلیدی دياگرام، گردشگري، جسمي

دانلود پایان نامه ارشد

– بيمارستان هوشمند 275
3-41 وظايف سيستم مديريت هوشمند ساختمان در بيمارستان ها : 276
3-42 امکانات بيمارستان هوشمند 277
3-42-1 امکانات اتاق بيمار 277
3-42-2 امکانات اتاق هاي عمل 278
3-42-3 امکانات محيطي 278
3-43 نتيجه 279
فصل چهارم 281
جمع بندي 281
طراحي و مراحل طراحي 281
4-1 نمونه مشابه 282
4-2 نتيجه گيري : 289
4-3 برنامه فيزيکي 291
فهرست منابع 295

فهرست جداول ، نمودارها ، نقشه ها و شکل ها
شکل شماره 1-1 ………………………………………………………………………………………………………………..5
شکل شماره 2-1 ………………………………………………………………………………………………………………..22
شکل شماره 2-2 ………………………………………………………………………………………………………………..33
شکل شماره 2-3 ………………………………………………………………………………………………………………..155
شکل شماره 2-4 ………………………………………………………………………………………………………………..156
شکل شماره 2-5 ………………………………………………………………………………………………………………..158
شکل شماره 2-6 ………………………………………………………………………………………………………………..168
شکل شماره 3-1 ………………………………………………………………………………………………………………..208
شکل شماره 3-2 ………………………………………………………………………………………………………………..209
شکل شماره 3-3 ………………………………………………………………………………………………………………..209
شکل شماره 3-4 ………………………………………………………………………………………………………………..209
شکل شماره 3-5 ………………………………………………………………………………………………………………..213
شکل شماره 3-6 ………………………………………………………………………………………………………………..214
شکل شماره 3-7 ………………………………………………………………………………………………………………..215
شکل شماره 3-8 ………………………………………………………………………………………………………………..216
شکل شماره 3-9 ………………………………………………………………………………………………………………..217
شکل شماره 3-10 ………………………………………………………………………………………………………………..218
شکل شماره 3-11 ………………………………………………………………………………………………………………..218
شکل شماره 3-12 ………………………………………………………………………………………………………………..232
شکل شماره 3-13 ………………………………………………………………………………………………………………..234
شکل شماره 3-14 ………………………………………………………………………………………………………………..235
شکل شماره 3-15 ………………………………………………………………………………………………………………..236
شکل شماره 3-16 ………………………………………………………………………………………………………………..237
شکل شماره 3-17 ………………………………………………………………………………………………………………..239
شکل شماره 4-1 ………………………………………………………………………………………………………………….282
شکل شماره 4-2 ………………………………………………………………………………………………………………….284
شکل شماره 4-3 ………………………………………………………………………………………………………………….285
شکل شماره 4-4 ………………………………………………………………………………………………………………….286
شکل شماره 4-5 …………………………………………………………………………………………………………………..286
دياگرام شماره 2-1 ……………………………………………………………………………………………………………….73
دياگرام شماره 2-2 …………………………………………………………………………………………………………………76
دياگرام شماره 2-3 ………………………………………………………………………………………………………………..77
دياگرام شماره 2-4 …………………………………………………………………………………………………………………80
دياگرام شماره 2-5 …………………………………………………………………………………………………………………81
دياگرام شماره 2-6 …………………………………………………………………………………………………………………83

دياگرام شماره 2-7 ……………………………………………………………………………………………………………….113
دياگرام شماره 2-8 ……………………………………………………………………………………………………………….179
جدول شماره 2-1 …………………………………………………………………………………………………………………28
جدول شماره 3-1 ………………………………………………………………………………………………………………207
جدول شماره 3-2 ……………………………………………………………………………………………………………….241
جدول شماره 3-3 ……………………………………………………………………………………………………………….243
جدول شماره 3-4 ………………………………………………………………………………………………………………..244
جدول شماره 3-5 …………………………………………………………………………………………………………………246
جدول شماره 3-6 ……………………………………………………………………………………………………………….247
جدول شماره 3-7 ……………………………………………………………………………………………………………….266
نقشه شماره 3-1 …………………………………………………………………………………………………………………..219
نقشه شماره 3-2 ………………………………………………………………………………………………………………….225
نقشه شماره 3-3 ………………………………………………………………………………………………………………….228
نقشه شماره 3-4 ………………………………………………………………………………………………………………….287
نقشه شماره 3-5 ……………………………………………………………………………………………………………….288

مقدمه
به طور کلي سلامت با مجموعه ايي از علم پزشکي و امکانات مکمل آن و طبيعت و جاذبه هايش محقق مي شود .
بر اساس تعاريف سازمان جهاني گردشگري يکي از راههايي که منجر به اين هدف ميگردد مسافرت افراد به منظور سلامتي مي باشد .
گردشگري سلامت به منظور حفظ ، بهبود وو بازيابي سلامت جسمي و ذهني فرد از حداقل 24 ساعت تا کمتر از يک سال صورت مي پذيرد .
عوامل اصلي که موجب ظهور گردشگري سلامت گرديده عبارت است از :
1 – نياز به رهايي از تنش هاي زندگي روزمره و تجديد قوا ، با توجه به عوارض زندگي بدون تحرک و بويژه شيوع بيماريهاي مزمن در سالمندان در نتيجه ي فقر حرکتي و آلودگي هاي موجود و احتمال ابتلا به اختلالات جسمي ، فيزيکي و ذهني و رواني اقشار جامعه از جمله سالمندان به شدت احساس گرديده .
2 – توسعه سلامت اجتماعي که به طور اجتناب ناپذيري موجب افزايش بازدهي عملي در حوزه هاي مختلف علمي ، فرهنگي ، ورزشي و هنري مي شود .
3 – اشتغال زايي
4 – نجات و حفظ طبيعت و بهره مندي از آن

اين عوامل اينجانب را بر آن داشت تا دست به تحقيق ، بررسي و طراحي در رابطه با اين موضوع بزنم .
و از آنجا که کشورمان پتانسيل بسياري در زمينه دارد که نياز شديد براي بهره بري از آن احساس ميشود .
بنده دين خود را در اين موضوع ادا کرده باشم

فصل اول
کليات پژوهش

1-1بيان مسئله :
در حقيقت گردشگري سلامت، نوعي از گردشگري است كه به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمي و ذهني فرد به مدتي بيشتر از 24 ساعت و كمتر از يك سال صورت مي گيرد.
به اينترتيب يک توريست سلامت با مسافرت از محل دائم زندگي خود مي تواند از خدمات درماني مقصد
استفاده کند تا سلامت جسمي و روحي اش را به دست بياورد. نوعي از گردشگري که اين روزها
خوشبختانه در ايران رواج پيدا کرده و توريست هاي زيادي را از کشورهاي منطقه براي بهره مندي از
خدمات پزشکي و درماني ايران به کشورمان مي کشاند. البته بد نيست بدانيد که توريسم سلامت درايران
تاريخچه بسيار کوتاهي دارد. در حقيقت در سال 82 براي اولين بار توريسم درماني در گردشگري ايران از سوي وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت؛ البته وزارت بهداشت بيشتر با هدف اشتغال زايي براي دانش‌آموختگان پزشكي به اين مبحث پرداخت و نه رونق توريسم درماني. اما کم کم از سال 83 ودرست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بندر عباس، استان هرمزگان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اوقات فراغت