پایان نامه با واژگان کلیدی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

Laidon J.P; (2000) ; Information Technology and Socity; Thomson Publishing
16. Luftman, J., Lewis, P., & Oldach, S. (1993). “Transforming the Enterprise: The Alignment of Business and Information Technology Strategies,” IBM Systems Journal, 32(1),
17. Lundstrom, A., & Stevenson, L. (2001). Entrepreneurship Policy for the Future, Vol.1 of the Enterprenurship for the Future Series. Swedish Foundation for Small Business Research. 133-156.
18. Marker, P., McNamara, K., & Wallace, L. (2002). The significance of information and communication technologies for reducing poverty
19. Moon, M., Bretschneider, s. (2002). “Does the Perception of Red Tape constrain IT Innovativeness in Organizations & Unexpected Results From Simultaneous Equation Model and Implications”, Journal of Public Administration Research And Theory, 12 (2).
20. Norris, P. (1999), “New Technology, Old Voters, and Virtual Democracy”, In kamarck & Nye (ed.), Governance in Networked World, Hollis, NH: Hollis Publishing Company
21. Nye, J. (1999), “Information Technology and Democratic Governance”, In Kamarck & Nye (ed.), Governance in Network World, Hollis, NH: Hollis Publishing Company
22. Sharifi Mohammad. Manian Amir. (2010). “The study of the success indicators for pre-implementation activities of Iran,s E-Government development projects”. Government Information Quarterly 27 (2010). 63-69
23. Skinner Geoffrey Donald, (2008), “Investigation of technology-based entrepreneurship and issues with ICT innovation in Australia”, Computational Methods and Intelligent Systems: Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Mathematical Methods and Computational Techniques in Electrical Engineering (MMACTEE ’08), Sofia, Bulgaria.
24. Skinner Geoffrey Donald, (2009) “A study into fostering entrepreneurship in information communication technology (ICT)”, International Journal of Computers and Communications, 4 108-116.
25. Truong D, Bhuiyan, M; (2010), E-Entrepreneurship: A Comparison among Industry Sectors, IABR & ITLC Conference Proceedings Orlando, FL , USA 1
26. Urquhart C., Liyanage SH., MO Kah M,; (2008) ; ‘”ICTs and poverty reduction a social capital and knowledge perspective”;
27. UNDP, (2001), UNDP Human Development Report. New York
28. UNDP [Online] Creating a Development Dynamic. Final Report of the Digital Opportunity Initiative. In: www.opt-init.org/framework/pages/es.html 26.1.2003.
29. UNDP [Online] http://sdnhq.undp.org/it4dev/docs/regional.html
30. World Bank (2002). World Bank Development Report: Knowledge for Development, New York: Oxford University Press.
31. Xenakis.A. & Macintosh, A. (2007). A methodology for the redesign of the electoral process to an e-electoral process. International Journal of Electronic Governance, 1. 4-16

پيوست‌ها
پ-1- نمونه‌يی از ابزارهاي گردآوري داده‌ها (بخش كيفي – سوالات مصاحبه)

1- آيا سياست‌هاي فناوري اطلاعات موجود جوابگوي نيازهاي فعلي جامعه است؟
2- چه سياست‌هايي جهت توسعه‌ي فناوري اطلاعات ضروري است؟
3- جهت استفاده از فناوري اطلاعات در سطح وسيع دولت چه اقداماتي بايد انجام دهد؟
4- وضعيت استفاده از فناوري اطلاعات در ايران را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ (دليل استفاده‌ي پايين از فناوري اطلاعات چيست؟)
5- ميزان استفاده‌ از فناوري اطلاعات در فضاي كسب‌وكار چگونه است؟ (چگونه مي‌توان باعث گسترش استفاده از فناوري اطلاعات در فضاي كسب‌وكار شد؟)
6- آيا سياست‌هاي موجود باعث تشويق استفاده از فناوري اطلاعات در كسب‌وكار مي‌شود؟
7- نقش توسعه‌ي فناوري اطلاعات بر كارآفريني چيست؟
• چگونه توسعه‌ي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات در توسعه‌ي كارآفريني موثر است؟
• چگونه توسعه‌ي منابع انساني فناوري اطلاعات در توسعه‌ي كارآفريني موثر است؟
• چگونه توسعه‌ي نهادهاي حوزه‌ي فناوري اطلاعات (بخش غيردولتي) در توسعه‌ي كارآفريني موثر است؟
• چگونه توسعه‌ي كاربردهاي فناوري اطلاعات در توسعه‌ي كارآفريني موثر است؟
8- سياست‌هاي دولت چه تأثيري بر كارآفريني دارد؟
1-

پ-2- نمونه‌يی از ابزارهاي گردآوري داده‌ها (بخش كمي – پرسش‌نامه)

انديشمند گرامي

با سلام
این پرسش‌نامه جهت انجام پژوهشي در زمینه‌ي “سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات” در دانشكده‌ي كارآفريني دانشگاه تهران تهیه شده است. صرف زمان و حوصله‌ی شما انديشمند گرامي در تکمیل صحیح و کامل این پرسش‌نامه، به انجام بهتر این پژوهش یاری می‌رساند. پاسخ‌های شما محرمانه خواهند ماند و در صورت تمايل خلاصه‌يی از نتایج پژوهش برای شما ارسال می‌شود.

با تشكر
بهنام ولي‌زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد كارآفريني دانشگاه تهران

بخش اول: سوالات جمعيت شناختي

نام و نام خانوادگي (درصورت تمايل)
سن:
جنسيت:
مذكر مونث
محل كار:
م وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
و سازمان فناوري اطلاعات ايران
س وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي و شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه
و وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه
و ساير وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه
استانداري‌هاي كشور
ا دانشگاه‌هاي كشور
د دبيرخانه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام
م مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
م اپراتورها (شركت‌هاي مخابرات؛ شركت زيرساخت، ايرانسل ؛ PAP و… )
و بخش غيردولتي (شركت‌هاي خصوصي و تعاوني)
) ساير
سطح تحصيلات:
كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري
عنوان شغلي:
ع كارشناس مدير پايه مدير مياني مدير ارشد
دانشجو هيات علمي كارآفرين – صاحب كسب‌وكار
زمينه‌ي كاري:
ز فناوري اطلاعات
ف ارتباطات (ثابت، سيار، دينا و…)
. اشتغال و كارآفريني
ك صنايع
ص ساير

بخش دوم: بررسي اثر مولفه‌هاي مدل مفهومي

مولفه اول: اثر سياست‌هاي دولت در توسعه‌ي فناوري اطلاعات چگونه است؟

1. آيا حمايت و پشتيباني دولت بر توسعه‌ي زيرساخت فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
2. آيا حمايت و پشتيباني دولت بر توسعه‌ي منايع انساني فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
3. آيا حمايت و پشتيباني دولت بر توسعه‌ي نهادهاي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
4. آيا حمايت و پشتيباني دولت بر توسعه‌ي محتوا و كاربردهاي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
5. آيا سياست‌هاي آموزشي دولت بر توسعه‌ي زيرساخت فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
6. آيا سياست‌هاي آموزشي دولت بر توسعه‌ي منابع انساني حوزه‌ي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
7. آيا سياست‌هاي آموزشي دولت بر توسعه‌ي نهادهاي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
8. آيا سياست‌هاي آموزشي دولت بر توسعه‌ي محتوا و كاربردهاي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
9. آيا فرهنگ‌سازي در توسعه‌ي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
10. آيا فرهنگ‌سازي در توسعه‌ي توسعه‌ي منابع انساني حوزه‌ي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
11. آيا فرهنگ‌سازي در توسعه‌ي نهادها فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
12. آيا فرهنگ‌سازي در توسعه‌ي محتوا و كاربردهاي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر

مولفه دوم: اثر توسعه‌ فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كارآفريني چگونه است؟
13. آيا توسعه‌ي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات بر نوآوري در كسب‌وكار موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
14. آيا توسعه‌ي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات بر ايجاد كسب‌وكار موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
15. آيا توسعه‌ي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات بر رشد كسب‌وكار موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
16. آيا توسعه‌ي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كسب‌وكار موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
17. آيا توسعه‌ي منابع انساني حوزه‌ي فناوري اطلاعات بر نوآوري در كسب‌وكار موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
18. آيا توسعه‌ي منابع انساني حوزه‌ي فناوري اطلاعات بر ايجاد كسب‌وكار موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
19. آيا توسعه‌ي منابع انساني حوزه‌ي فناوري اطلاعات بر رشد كسب‌وكار موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
20. آيا توسعه‌ي منابع انساني حوزه‌ي فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كسب‌وكار موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
21. آيا توسعه‌ي نهادهاي فناوري اطلاعات بر نوآوري در كسب‌وكار موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
22. آيا توسعه‌ي نهادهاي فناوري اطلاعات بر ايجاد كسب‌وكار موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
23. آيا توسعه‌ي نهادهاي فناوري اطلاعات بر رشد كسب‌وكار موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
24. آيا توسعه‌ي نهادهاي فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كسب‌وكار موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
25. آيا توسعه‌ي محتوا و كاربردهاي فناوري اطلاعات بر نوآوري در كسب‌وكار موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
26. آيا توسعه‌ي محتوا و كاربردهاي فناوري اطلاعات بر ايجاد كسب‌وكار موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
27. آيا توسعه‌ي محتوا و كاربردهاي فناوري اطلاعات بر رشد كسب‌وكار موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
28. آيا توسعه‌ي محتوا و كاربردهاي فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كسب‌وكار موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر

مولفه سوم: اثر توسعه‌ي كارآفريني در سياست‌گذاري فناوري اطلاعات چگونه است؟
29. آيا نوآوري در كسب‌وكار بر تدوين سياست‌هاي حمايتي دولت در حوزه‌ي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
30. آيا نوآوري در كسب‌وكار بر تدوين سياست‌هاي آموزشي دولت در حوزه‌ي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
31. آيا نوآوري در كسب‌وكار بر تدوين فرهنگ‌سازي دولت در حوزه‌ي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
32. آيا ايجاد كسب‌وكار جديد بر تدوين سياست‌هاي حمايتي دولت در حوزه‌ي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
33. آيا ايجاد كسب‌وكار جديد بر تدوين سياست‌هاي آموزشي دولت در حوزه‌ي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
34. آيا ايجاد كسب‌وكار جديد بر تدوين فرهنگ‌سازي دولت در حوزه‌ي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
35. آيا رشد كسب‌وكارها بر تدوين سياست‌هاي حمايتي دولت در حوزه‌ي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا موثر
36. آيا رشد كسب‌وكارها بر تدوين سياست‌هاي آموزشي دولت در حوزه‌ي فناوري اطلاعات موثر است؟
كاملا بي‌تاثير
1
2
3
4
5
كاملا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کارآفرینی، فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران، علامه طباطبایی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوري، سرمايه‌گذاري، الكترونيكي، كشور