پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، انضباط کارکنان، صاحب نظران، ابزار پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

همين‌طور بر پايه مرور بر مطالعات قبلي، الگوي اوليه در يك زمينه خاص پيشنهاد مي‌گردد. پس از شكل‌گيري الگوي اوليه، پژوهشگر بايد الگوي خود را در قالب پرسشنامه‌اي مطرح سازد(طبيبي، 1388، 379). سئوالات دلفي بايد مبتني بر سئوالات و فرضيات تحقيق باشد (آنانتاتمولا، 2004). در اين تحقيق، پژوهشگر، اعتبار الگو را براساس متغيرها، مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي تحقيق تعيين كرد.
انتخاب خبرگان و متخصصين
يكي از مراحلي كه در كيفيت پاسخ‌ها بسيار مؤثر است، انتخاب صحيح افراد مجرب و آگاه در زمينه موضوع مورد مطالعه است. ابتدا بايد معيارهاي انتخاب افراد مشخص شود. اين معيارها بايد كاملاً با موضوع پژوهش و الگوي مورد بررسي انطباق داشته باشد. مواردي كه مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرند عبارتند از زمينه تحصيلي مرتبط، برخوراري از تجارب مفيد و…. سئوالي كه معمولاً مطرح مي‌باشد، اين است كه چه تعداد صاحب نظر بايد براي اجراي روش دلفي انتخاب شود؟ هيچ قانوني صريحي براي انتخاب نمونه وجود ندارد و تعداد آن وابسته به نوع پژوهش، تجارب قبلي افراد، تخصيص زمان براي پاسخگويي است. در اينجا نمي‌توان از قواعد معمول نمونه‌گيري استفاده نمود. زيرا عنصر تعيين‌كننده در اين روش، موضوع صاحب‌نظر، خبره و متخصص بودن در يك زمينه خاص است، كه دست پژوهشگر را براي انتخاب افراد محدود مي‌نمايد(طبيبي، 1388، 380). تعداد شركت‌كنندگان معمولاً بين 5 تا 20 نفر را شامل مي‌شوند (سرمد و همكاران، 1392، 176). پژوهشگر 5 نفر از افراد خبره (متخصصان حوزه منابع انساني يا رفتار سازماني) با هماهنگي اساتيد محترم راهنما و مشاور به عنوان اعضاي دلفي انتخاب نمود.
شمايي از گروه خبرگان
در اين قسمت براي آشنايي با گروه خبرگان و ويژگي‌هاي آنان شمايي از اين گروه معرفي خواهد شد. ازخصوصيت مورد بررسي گروه خبرگان، مدرك تحصيلي و توجه به فعاليت دانشگاهي آنان مي‌باشد.
ويژگي‌هاي خبرگان دانشگاهي در تحقيق حاضر در مرحله‌ي مصاحبه عبارت است از:
اساتيد صاحب‌نظر داراي دكتري تخصصي در حوزه منابع‌انساني يا رفتارسازماني بودند.
داراي مقاله، کتاب و يا راهنمايي يا مشاوره پايان‌نامه در حوزه‌ي خودپنداره بودند.
اين افراد حداقل داراي مرتبه‌ي استادياري بوده‌اند.
در حوزه‌ي تدريس مديريت منابع‌انساني يا رفتارسازماني حداقل 5 سال فعاليت دانشگاهي داشته‌اند.
اجراي نظرخواهي از خبرگان
پرسشنامه‌ها بايد به شيوه مناسبي به شركت‌كنندگان دلفي تسليم شوند. پس از تكميل پرسشنامه‌ها توسط افراد صاحب‌نظر، كار بررسي و ارزيابي نظرات توسط پژوهشگر ادامه مي‌يابد. همان طور كه ذكر شد، هدف اين روش رسيدن به يك اجماع و وحدت نظر در زمينه موضوع پژوهش است. در صورتي كه پاسخ‌ها پراكنده و اختلاف نظر زياد باشد، مرحله دوم روش شروع مي‌شود. به اين ترتيب كه پژوهشگر براساس پس خوراندي كه در اين مرحله دريافت نموده است، به اصلاح و بازبيني پرسشنامه و ارسال مجدد به همان صاحب نظران قبلي اقدام مي‌نمايد. در اين تحقيق به‌منظور جلوگيري از خستگي و پاسخگويي از روش دو مرحله‌اي براي اجراي دلفي استفاده شد.
در دور اول فهرستي از متغيرها كه از پژوهش‌هاي پيشين استخراج شده بودند براي اظهارنظر در اختيار خبرگان قرار گرفت؛ كه طي آن عوامل مؤثربرخودپنداره به صورت اوليه شناسايي شد. در ادامه نتايج مرحله‌ي اول با استفاده از تکنيک‌هاي آماري نظير آزمون Kolmogrov – Smirnov نرمال بودن پاسخها بررسي گرديد و توسط آزمون آماري T-Test، عواملي که ميانگين کمتري از حد متوسط داشتند حذف يا به علت وابستگي به هم، در يكديگر ادغام شدند. در اين مرحله پرسشنامه‌ها بايد به شيوه‌ي مناسبي به شركت‌كنندگان دلفي تسليم شوند. پس از تكميل پرسشنامه‌ها توسط افراد صاحب‌نظر، كار بررسي و ارزيابي نظرات توسط پژوهشگر ادامه مي‌يابد.
انجام روش دلفي، پس از اتمام دور دوم و براساس معيار اتفاق نظر پايان يافت. الگوي نهايي به 49 شاخص تقليل يافته كه از ديدگاه گروه دلفي، اساتيد راهنما و مشاور و پژوهشگر اين الگو نسبت به الگوي اوليه از قدرت تبيين بالاتري در شناسايي عوامل مؤثربرخودپنداره دارد. بنابراين الگوي نهايي اين تحقيق براساس ادبيات نظري و گام‌هاي مذكور؛ در 3 عامل و 49 شاخص تبيين و تأييد شد.
نهايي ساختن الگو
به‌طور معمول، پس از دو نوبت تكميل پرسشنامه و اصلاح آن، الگو نهايي شده و پژوهگشر از اعتبار علمي الگوي خود اطمينان كسب مي‌نمايد. نكته حائز توجه براي نهايي كردن الگو اين است كه معمولاً نيازي به كارهاي پيچيده آماري نيست. زيرا اساساً در روش دلفي هدف تعميم وجود ندارد. در خصوص درصد مورد قبول در رسيدن به اجماع و وحدت نظر در پاسخ‌ها، رويه ثابتي وجود ندارد. معمولاً يكساني در بين 51 درصد تا 100 درصد پاسخ‌ها، به‌عنوان اجماع تلقي مي‌شود (طبيبي، 1388، 381).

شكل ‏32 الگوي تكنيك دلفي
انجام روش دلفي، پس از اتمام دور دوم و براساس معيار اتفاق نظر پايان يافت. در اين پژوهش براي تعيين اتفاق‌نظر از معيار ارائه شده از سوي فينك و همكارانش استفاده شد(فنيك، 1984). حداقل 50 درصد از اعضاي پانل با متغيرهاي تحقيق موافق بودند. پس از مشخص شدن اهم شناسايي عوامل مؤثربرخودپنداره ورابطه آن با انضباط کارکنان اداره کل راه و شهرسازي خراسان رضوي در طرح دلفي اوليه؛ در طرح دلفي هدف آن است كه به بررسي شاخص‌هاي مطرح شده براي هر يك از اين زيرساخت‌ها پرداخته شود و با توجه به نظرات و ديدگاه‌هاي خبرگان پاسخگو(گروه دلفي) براي هر يك از زيرساخت‌ها، شاخص‌هاي مورد نياز آن نيز طرح و تبيين شود. در ادامه طي جدولي نتايج نظرات خبرگان پاسخگو پس از جمع‌بندي گزارش شده است. به‌طور معمول، پس از چند نوبت تكميل پرسشنامه و اصلاح آن، الگو نهايي شده و پژوهگشر از اعتبار علمي الگوي خود اطمينان كسب مي‌نمايد. نكته حائز توجه براي نهايي كردن الگو اين است كه معمولاً نيازي به كارهاي پيچيده آماري نيست. زيرا اساساً در روش دلفي هدف تعميم وجود ندارد. در خصوص درصد مورد قبول در رسيدن به اجماع و وحدت نظر در پاسخ‌ها، رويه ثابتي وجود ندارد. معمولاً يكساني در بين 51 درصد تا 100 درصد پاسخ‌ها، به‌عنوان اجماع تلقي مي‌شود(طبيبي، 1388، 381).
پس از تأييد الگو، پرسشنامه‌ طراحي شد. در پرسشنامه بخشي مربوط به مشخصات جمعيت شناختي در نظر گرفته شد و پس از آن 49 سوال مرتبط به 49 شاخص، براساس مقياس ليکرت 5 گزينه‌اي طراحي شد كه بالاترين ميزان موافقت عدد پنج و كمترين ميزان موافقت عدد يك بود.
جدول ‏31 سوالات پرسشنامه خودپنداره

سوالات
عوامل فردي
1
احساس مي كنم قدرت تاثيرگذاري خوبي بر ديگران دارم

2
به توانايي خودم در مواجهه با ديگران اطمينان دارم

3
احساس مي كنم من كارها را خيلي بهتر از ديگران انجام مي دهم

4
احساس مي كنم توان مديريتي خوبي دارم

5
مطمئن هستم دست به هر كاري بزنم آن را به خوبي انجام مي دهم

6
كارهاي فيزيكي را به خوبي انجام مي دهم

7
به قابليت هاي ديگران بيشتر از توانايي هاي خودم اعتماد دارم

8
احساس مي كنم از ديگران باهوش ترم

9
به استعداد خودم در يادگيري چيزهاي جديد اطمينان دارم

10
از فرصت هاي مختلف براي نشان دادن برتري استعدادم نسبت به ديگران استفاده مي كنم

11
در روحيه من تلاش و ابتكار وجود دارد

12
من قبل از انجام كار به معايب و محاسن آن توجه مي كنم

11
من توانايي حل مسائل و مشكلات خودم را دارم

12
به توانايي خودم در كنار آمدن با موقعيت هاي دشوار اطمينان دارم

13
در مواجهه با مشكلات ناراحت نمي شوم

16
فكر مي كنم فردي دوست داشتني هستم

17
احساس مي كنم فردي جذاب هستم

18
احساس مي كنم ادم خوبي هستم

19
احساس مي كنم ديگران مرا دوست دارند

20
كارهاي خود را با اعتماد به نفس انجام مي دهم

21
گاهي اوقات آرزو مي كنم كاش فرد ديگري بودم
عوامل گروهي(سازماني)
22
ايجاد يك مشاركت پايدار با گروه هايي كه من متعلق به آنها هستم مانند سازمان كاري من ،براي من بسيار مهم است

23
در ارتباط با كارم سعي مي كنم اهداف سازماني را درك كرده و در تحقق آنها مشاركت داشته باشم

24
هنگامي كه من در يك پروژه گروهي جايگزين مي شوم من براي اطمينان از موفقيت بهترين كارم را انجام مي دهم

25
كار كردن در گروه كاري كمك مي كند تا كارها را بهتر انجام دهم

26
من احساس غرور و افتخار مي كنم زماني كه تيم يا گروه من خوب كار مي كنند حتي اگر من دليل اصلي موفقيت ان نباشم

27
من از موفقيت گروه كاري خود بسيار خوشحالم

28
من افتخار خواهم نمود اگر توسط يك سازمان كه به ان تعلق دارم به نمايندگي از انها در يك كنفرانس يا جلسه …

29
من احساس مي كنم ديگران به افكار و نظرات من در گروه احترام مي گذارند

30
من به عنوان عضوي از گروه از اينكه اعضاي ديگر گروه هم مثل من هستند نگران هستم

31
وقتي كه من عضوي از گروه هستم ، از اينكه آيا من انها رو دوست دارم نگران هستم

32
من درقبال انجام كاري كه بهتر از ديگراعضاي گروه درباره آن مي دانم احساس مسئوليت مي كنم

33
من خود را نسبت به ايده هايي كه ديگران براي حل مسائل و انجام كارها در گروه پيشنهاد مي كنند مسئول مي دانم
عوامل اجتماعي
34
احساس مي كنم شخص ارزشمندي هستم وقتي اطرافيانم به نقشي كه من در زندگي انها دارم ارزش مي گذارند

35
احساس مي كنم ديگران مرا فرد جالبي مي دانند

36
احساس مي كنم ديگران مرا صادق و قابل اعتماد مي دانند

37
ديگران در اكثر موارد از من راهنمايي مي گيرند

38
احساس مي كنم ديگران واقعا دوست دارند با من صحبت كنند

39
دوستان زيادي دارم

40
دوست دارم با مردم دادو ستد كنم

41
از هم نشيني و كار كردن با ديگران لذت مي برم

42
اطمينان دارم اگر بخواهم مي توانم روابط جديدي را شروع كنم

43
ديگران از معاشرت با من احساس خوبي دارند

44
در ملاقات با افراد جديد راحت هستم

45
من ازاشخاص ديگر مانند يك دوست به شدت مراقبت و حمايت مي كنم

46
من احساس مي كنم مورد توجه و حمايت ديگران واقع مي شوم

47
اگر يك دوست مشكل شخصي داشته باشد من به او كمك خواهم كرد حتي اگر به قيمت از دست دادن پول يا وقتم باشد

48
ديگران در تقاضا كردن كمك يا مشورت و نصيحت از من راحت هستند

49
ديگران مرا به عنوان فردي كه از او مي توانند در حل مشكلاتشان كمك بگيرند مي شناسند
جمع‌آوري و تکميل پرسشنامه‌ي تحقيق
پس از تهيه پرسشنامه نهايي پژوهش و حجم نمونه لازم، محقق با 68 نفر (براساس حجم نمونه‌ي محاسبه شده) از کارکنان اداره کل راه و شهرسازي خراسان رضوي و طي برنامه‌ريزي صورت گرفته، نسبت به تشريح و توزيع پرسشنامه‌ها و سپس تكميل آنها اقدام نمود. بعد از مرحله تكميل، پرسشنامه‌هاي جمع‌آوري شده بازبيني شده و در صورت تأييد در مرحله بازبيني، اطلاعات پرسشنامه‌ها به نرم‌افزار آماري وارد گرديد.
پردازش داده‌ها، استنتاج و ارائه پيشنهادات
پس از ورود اطلاعات و تشكيل بانك داده‌ها، مرحله تجزيه و تحليل و پردازش داده‌هاي جمع‌آوري شده آغاز گرديد و توسط روش‌هاي آمار توصيفي و استنباطي متغيرهاي تحقيق توصيف و در رابطه با فرضيات تحقيق تصميم‌گيري به عمل آمد كه اين روش‌ها در پايان اين فصل تشريح شده‌اند. همچنين در مرحله پاياني تحقيق به استنتاج از نتايج، بحث، نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات لازم پرداخته شده است.
روايي و پايايي ابزار پژوهش
پيش از اطمينان نهايي به ابزارهاي اندازه‌گيري و به‌كارگيري آن‌ها در مرحله اصلي جمع‌آوري داده‌ها‏
ضرورت دارد كه پژوهشگر از طريق علمي، اطمينان نسبي لازم را نسبت به روا بودن بكارگيري ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پيدا كند.
روايي پرسشنامه
در هر پرسشنامه علمي، روايي وسيله اندازه‌گيري از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. مقصود از روايي آن است كه وسيله اندازه‌گيري واقعاً بتواند خصيصه مورد نظر و نه متغير ديگري را اندازه‌گيري كند. به عبارتي چيزي را اندازه‌گيري كنيم كه قصد اندازه‌گيري آن را داريم. بايد تأكيد كرد كه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انضباط کارکنان، خودپنداره، حقوق و دستمزد، انضباط كاركنان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، سطح تحصیلات، انضباط كاركنان، استان خراسان