پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، انضباط کارکنان، انضباط كاركنان، عوامل مؤثر بر خودپنداره

دانلود پایان نامه ارشد

آن با متغير “انضباط كاركنان” از طريق آزمون همبستگي در سازمان پرداخته شد.
جامعه آماري پژوهش
حافظ‌نيا (1391) جامعه آماري را اين‌گونه تعريف مي‌كند؛ جامعه آماري عبارت است از كليه عناصر و افرادي كه در يك مقياس جغرافيايي مشخص (جهاني يا منطقه‌اي) داراي يك يا چند صفت مشترك باشند (حافظ‌نيا، 1390، 98). عميدي (1388) نيز جامعه آماري را اين‌گونه تعريف نموده است، «در هر بررسي آماري، جامعه، گرداية عناصري است كه مي‌خواهيم درباره آن استنباطي به عمل آوريم و نمونه بخشي از جامعة تحت بررسي است كه با روشي از پيش تعيين شده انتخاب مي‌شود به قسمي كه مي‌توان از اين بخش، با توجه به روش انتخاب، استنباط‌هايي دربارهكل جامعه انجام داد» (عميدي، 1388، 10).
در اين راستا با توجه به قلمرو زماني و مكاني انجام تحقيق، جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه‌ي کارکنان اداره کل راه و شهرسازي خراسان رضوي بوده كه در زمان انجام تحقيق (خردادماه 93 لغایت دي ماه93) حداقل يك سال سابقه كاري را داشته باشند. بر اين اساس و طبق آمار و اطلاعات دريافتي از مديريت كارگزيني و منابع انساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي در زمان مذكور تعداد 208 نفر در اين اداره كل مشغول به فعاليت هستند كه حداقل يكسال سابقه فعاليت دارند.
نمونه‌ آماري پژوهش
نمونه104 آماري مجموعه‌اي کوچک از جامعه آماري مي‌باشد كه طبق روش‌ها و ضوابط خاصي اخذ مي‌شود به‌طوري‌که منعكس‌کننده کيفيات و ويژگي‌هاي اصلي جامعه مي‌باشد و محقق با مطالعه آن قادر است نتيجه را به کل جامعه آماري تعميم دهد. در واقع نمونه و نمونه‌گيري از مهمترين مباحث علم آمار است. چرا كه از طرفي با توجه به وسعت جمعيت يا جامعه موضوعات مورد مطالعه، محقق ناچار است به نمونه‌گيري بپردازد و از طرف ديگر اعتماد يافته‌هاي يك تحقيق با صحت نمونه‌گيري آن سنجيده مي‌شود، تا آنجايي كه به نظر واليس و روبرتز دو مفهوم اساسي در آمار اجتماعي، جامعه و نمونه‌‌ي آماري مي‌باشد(ساروخاني، 1381، 154).
بنابراين از آنجا كه حجم جامعه آماري تقريباً بزرگ بوده و بررسي نظرات تمام افراد جامعه به لحاظ زمان، هزينه اقتصادي و… مقدور نمي‌باشد، لذا با استفاده از تكنيك‌هاي آماري و فنون نمونه‌گيري سعي شده كه به نمونه‌هايي دسترسي پيدا گردد كه استخراج نتايج از آنها با اعتماد لازم همراه باشد. لذا با توجه به ساختار جامعه يادشده در اين پژوهش براي انتخاب نمونه از شيوه‌ي نمونه‌گيري تصادفي ساده105 استفاده شده است. نمونه‌گيري تصادفي ساده يك طرح كلاسيك نمونه‌گيري است كه بيش از يك قرن سابقه دارد، و در عمل روشي ساده ولي در دستيابي به حداكثر دقت از اعتبار بالايي در طرح‌هاي نمونه‌گيري احتمالي برخوردار است.
در اين شيوه به هر يك از اعضاء جامعه آماري كد يا عددي تخصيص داده مي‌شود و سپس از بين اين اعداد، به صورت كاملاً تصادفي (با استفاده از جدول اعداد تصادفي)، نمونه‌اي به حجم انتخاب مي‌شود.

انتخاب حجم نمونه
پس از مشخص نمودن جامعه آماري و شيوه نمونه‌گيري، در اين قسمت براي تعيين حجم نمونه مورد نياز، از رابطه‌ي 3-1 به شرح ذيل استفاده مي‌شود.
(3-1)
كه در آن نسبت موافقين با موضوع مورد بررسي(كه اين نسبت قبل از انجام پژوهش براي محقق نامشخص بود) ، وكران خطا است. بايد متذكر شد كه منظور از كران خطا عبارت رياضي حداكثر خطاي برآورد پارامتر مورد نظر مي‌باشد، به عبارت ديگر ميزان دقتي است كه مي‌خواهيم برآورد پارامتر نسبت به مقدار واقعي آن در جامعه داشته باشد. براي مثال در صورتي‌كه برابر 05/0 در نظر گرفته شود، حجم نمونه به ميزاني تعيين مي‌شود كه برآورد پارامتر نسبت به مقدار واقعي خود در جامعه بيش از 5 درصد انحراف نداشته باشد. در اين خصوص براي مقدار خاصي در نظريه‌هاي نمونه‌گيري تعيين نشده است و پژوهشگران براساس دقتي كه براي آنان مطلوب مي‌باشد، اين كران خطا را تعيين مي‌كنند كه معمولاً در تحقيقات حوزه علوم اجتماعي و انساني، اجماع نظر بين 1 تا 10 درصد (01/0 تا 10/0) متمركز است. در اين رابطه محقق با مطالعه و بررسي تحقيقات مشابه و با توجه به موضوع و هدف تحقيق و توضيحات مذكور، مقدار را برابر با 10/0 در نظر گرفت.
همچنين همان‌گونه كه در فوق بيان شد در عمل و در اكثر موارد مقداردر ابتدا معلوم نيست، لذا حجم تقريبي نمونه را مي‌توان با جانشين كردن يك مقدار برآورد شده به جاي پيدا كرد. اغلب چنين برآوردي را مي‌توان از بررسي‌هاي مشابه گذشته به دست آورد. با اين وجود اگر اين قبيل اطلاعات در دست نباشد مي‌توانفرض نمود و اگر در معادله (1-3) قرار داده شود، يك حجم نمونه محافظه‌كارانه كه احتمالاً بزرگتر از مقدار لازم است به دست خواهد آمد. (ارقامي و ديگران، 1391، 92)
حال با توجه به مطالب فوق‌الذكر و رابطه‌ي (3-1)، اگر و انتخاب شود و نيز با توجه به حجم جامعه آماري كه از 208 نفر تشكيل مي‌شود، خواهيم داشت:

بنابراين حداقل حجم نمونه مورد نياز حدوداً برابر با 68 نفر مي‌باشد.
روش گردآوري اطلاعات و داده‌ها
در هر تحقيق متعارف، جمع‌آوري اطلاعات يكي از مهمترين قسمت‌ها است. در كار جمع‌آوري اطلاعات در هر تحقيق، نه تنها بايد از چند يا چندين روش استفاده كرد، بلكه بايد هر روش به درستي و با شناخت كامل برگزيده شود و به درستي به كاربرده شود. در اين تحقيق كه هدف آن شناسايي عوامل مؤثربرخودپنداره ورابطه آن با انضباط کارکنان اداره کل راه و شهرسازي خراسان رضوي است منظور از روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات، رويه‌هاي گوناگوني است که محقق بنا بر مسأله يا موضوع مورد تحقيق، سئوالات و فرضيات، و نمونه انتخاب شده يک يا چند روش يا رويه مناسب را براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نيازش به‌کار مي‌گيرد (آذر و مومني، 1389، 123).
روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات به دو دسته تقسيم مي‌شود:
1) روش‌هاي مستقيم نظير مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه و غيره
2) روش‌هاي غير مستقيم نظير استفاده از اسناد و مدارك.
يك محقق بايد هر دو روش را به كار گيرد؛ يعني هم خود پديده را مستقيماً ببيند و تحليل كند، هم از طريق داده‌هاي جمع‌آوري شده توسط ديگران (كتاب‌ها، اسناد و غيره) آن را مورد شناسايي قرار دهد (ساروخاني، 1381، 171). بنابراين هر پديده از نظر كمي و كيفي ويژگي‌هايي دارد كه آگاهي در مورد اين ويژگي‌ها، به ماهيت و نحو‌‌ه‌ي دستيابي به آنها وابسته است كه در قسمت روش‌تحقيق بطور مبسوط در اين مورد توضيح داده شد. اين پديده‌ها به عنوان متغير، در طول زمان دچار دگرگوني و تحول مي‌گردند. هدف هر تحقيقي، دستيابي به اطلاعات در مورد اين تغييرات است. يافتن پاسخ و راه‌حل براي مسأله انتخاب شده در هر تحقيق، مستلزم دست يافتن به داده‌هايي است كه از طريق آن‌ها بتوان فرضيه‌هايي كه به عنوان پاسخ احتمالي و موقتي براي مسأله تحقيق مطرح شده‌اند را آزمون كرد. (خاكي، 1391، 159) با توجه به اين‌كه براي انجام تحقيق حاضر که هدف آن شناسايي عوامل مؤثربرخودپنداره ورابطه آن با انضباط کارکنان اداره کل راه و شهرسازي خراسان رضوي است به‌طور كلي ازدو روش عمده كتابخانه‌اي و پيمايشي بهره‌گيري شده است.
مطالعات کتابخانه‌اي
هر محققي قبل از شروع تحقيق و هنگامي كه به موضوعي براي تحقيق علاقمند شده است، ناگزير از مراجعه به كتابخانه خواهد بود و يكي از مهمترين روش‌ها براي جمع‌آوري اطلاعات، براي تحقيق علمي، استفاده از كتابخانه است. هنگام تحقيق درباره‌ي هر موضوعي، قبلاً بايد مطالعه نمودكه آيا كتب و مأخذي قبلاً درباره‌ي موضوع تحقيق نوشته شده است يا خير. كسي كه با ذهن خالي شروع مي‌كند، معمولاً با دست خالي تمام مي‌كند. به هر حال بايد مطالعه نمود كه آيا كتاب يا مأخذي قبلاً درباره‌ي موضوع تحقيق نوشته شده است يا خير. (طاهري، 1377، 107) در واقع براي شناخت بهتر مسئله طرح شده و جمع‌آوري اطلاعات لازم و بررسي تحقيقات انجام شده لازم است كه كتاب‌ها، مقالات، دستورالعمل‌ها و ساير مطالعات انجام گرفته توسط اشخاص و سازمان‌هاي مختلف مورد مطالعه قرار گيرد. در اين تحقيق براي كسب اطلاعات اوليه راجع به موضوع موردبحث و نيز براي تعريف و بيان مسأله، مشخص نمودن اهداف، سئوالات تحقيق، روش تحقيق و… از مطالعات كتابخانه‌اي بهره گرفته شد. البته جهت استفاده از آمار و اطلاعات مورد نياز، مطالعه‌ي نظريات موجود، گرفتن تجربه از آن‌چه كه قبلاً تهيه شده و پرهيز از تكرار مكررات، از جمله اهداف ديگري بود كه محقق توانست با مطالعات كتابخانه‌اي به برخي از آن‌ها دست يابد.
همچنين در اين تحقيق براي بررسي سوابق و نگارش تئوري و ادبيات تحقيق (مباني نظري) از روش كتابخانه‌اي استفاده گرديده است. در اين راستا از انواع كتب، مجلات، گزارشات تحقيقاتي، مقالات انگليسي و فارسي و پايان‌نامه‌هاي مرتبط با موضوع تحقيق در كتابخانه‌هاي مراكز علمي و پژوهشي كشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه فردوسي مشهد، مركز اسناد و مدارك علمي ايران (www.irandoc.ac.ir) و سايت جهاد دانشگاهي (www.sid.ir) بهره‌گيري شده است. البته در اين راه از نظريات اساتيد و اعضاي هيأت علمي دانشگاه و افراد خبره و صاحب‌نظر به خصوص اساتيد محترم راهنما و مشاور كه داراي ايده‌هاي مفيدي براي محقق بودند و راه‌گشا در تلفيق مطالب گردآوري شده بود، سود جسته شده است.
روش پيمايشي
روش‌هاي پيمايشي به روش‌هايي اطلاق مي‌شود كه محقق براي گردآوري اطلاعات ناگزير است به محيط بيرون برود و با مراجعه به افراد يا محيط، و نيز برقراري ارتباط مستقيم با واحد تحليل يا افراد، اعم از انسان، مؤسسات، سكونتگاه‌ها، موردها و غيره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوري كند. در واقع، او بايد ابزار سنجش يا ظروف اطلاعاتي خود را به ميدان ببرد و با پرسشگري، مصاحبه، مشاهده و تصويربرداري آنها را تكميل نمايد. بنابراين محقق با بهره‌گيري از اين روش نسب به جمع‌آوري نظرات و ديدگاه‌هاي گروه خبرگان در طرح دلفي و نيز نمونه انتخابي از كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي بهره‌گيري نمود.
در واقع در اين روش محقق در محيط كاري و عملياتي قرار گرفته و در نتيجه امكان برقراري ارتباط با عوامل و انتقال اطلاعات ميسر گرديده است. با توجه به اين‌كه برنامه‌ريزي عمليات ميداني به‌طور شديدي تحت تأثير روش جمع‌آوري اطلاعات قرار دارد، بنابراين محقق سعي نمود كه با شناخت كافي از منشاء خطاها، از ورود آنها در اطلاعات جمع‌آوري شده جلوگيري نمايد تا دقت داده‌ها گردآوري شده و در نتيجه افزايش اعتبار تحقيق هر چه بيشتر شود.
در پژوهش حاضر براي شناسايي عوامل تأثيرگذار بر خودپنداره از روش دلفي استفاده شد و براي اندازه‌گيري متغير انضباط کارکنان از پرسشنامه انضباط كاركنان (اميرنژاد،1392) استفاده شده‌است.
نحوه‌اجراي پژوهش
براي شناسايي عوامل مؤثر بر خودپنداره و رابطه آن با انضباط کارکنان اداره کل راه و شهرسازي خراسان رضوي از روش دلفي و تست الگو استفاده گرديد. در واقع از روش دلفي براي شناسايي و تبيين الگو تحقيق و تهيه ابزار تحقيق بهره‌گيري شده و پس از آن الگو تبيين شده توسط اعضاي گروه خبرگان در جامعه‌ي هدف مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت. در اين راستا، چند مرحله اصلي به شرح ذيل سپري گرديد كه به صورت خلاصه، عناوين و مراحل آن در ذيل بيان مي‌گردد.
در اين مرحله با مطالعه مباني نظري و پژوهشهاي انجام شده با موضوعات مرتبط نزديك، ايده‌هاي ابتدايي را نسبت به شناسايي عوامل مؤثربرخودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازي خراسان رضوي بيان و نسبت به شكل‌گيري و تبيين الگو نظري محقق را ياري رساند.
البته قابل به ذكر است كه در اين گام محقق از چند ديدگاه، الگوهاي‌ نظري مختلفي را پايه‌ريزي نمود كه در صورت نياز در گام‌هاي بعدي، نيز بتواند از آن‌ها در جهت تبيين مناسب‌ترين الگو بهره‌گيري نمايد.
تکنيک دلفي
فراهم آوردن مقدمات دلفي
زماني كه از روش دلفي براي اخذ نظرات خبرگان و متخصصين در خصوص اين الگو استفاده مي‌گردد، لازم است ابتدا الگو تدوين شود. براين اساس بر مبناي جداول تطبيق كه خود محصول مطالعه‌اي به همين نام است و تجارب موجود در اين زمينه و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انضباط کارکنان، خودپنداره، حقوق و دستمزد، انضباط كاركنان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، سطح تحصیلات، انضباط كاركنان، استان خراسان