پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، مدیریت منابع انسانی، منابع انسانی، روان شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

دوره 9، شماره 4
جزنی،نسرین(1380) مدیریت منابع انسانی، تهران، نشر نی
حاجی کریمی،عباسعلی و حسن رنگریز(1379)، مدیریت منابع انسانی،شرکت چاپ ونشر بازرگانی
حافظ‌نيا، محمدرضا (1378)، مقدمه‌اي بر روش تحقيق علوم‌انساني، چاپ هفتم 1380، انتشارات سمت
خاکسار، سرور، گل پرور، محسن و نوری،ابوالقاسم(1386)، نقش عدالت سازمانی ادراک شده و خودپنداره کارکنان بر رضایت آن ها از نتیجه،‌ سرپرست و مدیریت سازمان، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ،شماره9
خاکی، غلامرضا (1379)، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
خاکی، غلامرضا (1391)، روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه‌نویسی، انتشاراتی درایت
خلیلی شورینی، سیاوش (1378)، روش های تحقیق در علوم انسانی، انتشارات یادواره کتاب
دبلیو. ویلیام پرکی(1378)، خودپنداره و موفقیت تحصیلی، ترجمه سیدمحمد میرکمالی، تهران
رضاییان، علی (1383)، اصول مدیریت رفتار سازماني، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، چاپ اول
سنت كلر، مايكل(1386)، درآمدي بر روابط موضوعي و روا نشناسي خود، ترجمة عليرضا طهماسب، تهران، ني
ساروخاني، باقر (1381)، روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
ستوده، هدایت الله(1378)، روان شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات آوای نور
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازي، الهه (1379)، روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري، انتشارات آگه
سعادت، اسفندیار(1382)، مدیریت منابع انسانی، تهران، انتشارات سمت
سید عباس زاده، میرمحمد(1386)، جنبه‌های تربیتی انضباط اجتماعی، مجموعه مقالات همایش وجدان کاری وانضباط اجتماعی، اداره فرهنگ و ارشاداسلامی آذربایجان غربی
سهرابی، نادره و البرزی، شهلا (1381)، تاثیر میزان خلاقیت بر شکل گیری خودپنداره واقعی- ایده ال اولین همایش استعدادهای درخشان در ایران، شیراز، دانشگاه شیراز
سیدجوادین، سید رضا(1381) مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران، نشر نگاه دانش
سيد جوادين سيد رضا (1386)، مباني سازمان و مديريت، نگاه‌دانش، چاپ دوم
شاکری‌نیا، ایرج(1376)، امنیت و رضایت شغلی و بهداشت روانی، مجله تدبیر شماره 72
شاملو، سعید(1382)، روان‌شناسی شخصیت، تهران، رشد، چاپ هفتم
شفیع ابادی،‌عبدالله(1371)، فنون تربیت کودک، تهران، انتشارات چهر، چاپ ششم
شعاری نژاد، علی اکبر(1381)، روان شناسی تربیتی و روان شناسی نوجوان، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، بی‌تا
شولتز، دوان(1378) ، نظریه‌هاي شخصیت، ترجمه‌ي کریمی، يوسف، تهران، ارسباران، چاپ اول
شولتز، دوان (1384)، نظریه‌هاي شخصیت، ترجمه‌ي کریمی،يوسف و همکاران، تهران، ارسباران، چاپ اول
شولتز، دوان(1386)، نظریه‌های شخصیت، ترجمه‌ي كريمي، يوسف و همكاران، تهران، ارسباران، چاپ چهارم
شيخ الاسلامي، راضيه و لطيفيان، مرتضي(1381)، بررسي رابطة ابعاد خودپنداره با سلامت عمومي و مؤلّفه‌هاي آن در دانشجويان دانشگاه شيراز، تازه‌هاي علوم شناختي سال 4 ، شماره 1
طاهری، ابوالقاسم (1374)،روش‌تحقیق و مأخذشناسی، انتشارات دانشگاه پیام نور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، انضباط كاركنان، استان خراسان، روان شناسی Next Entries تحقیق درباره تفکر استراتژیک، جذب دانش، مدیریت استراتژیک، کسب و کار