پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، انضباط كاركنان، استان خراسان، روان شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

م و معني‌داري وجود دارد.
بين عامل اجتماعي خودپنداره و انضباط كاركنان رابطه مستقيم و معني‌داري وجود دارد.
باتوجه به مستقيم بودن اين روابط، مي‌توان ذكر نمود با افزايش عامل فردي خودپنداره، عامل گروهي يا سازماني خودپنداره، عامل اجتماعي خودپنداره؛ انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي افزايش مي‌يابد.
همچنين بين اين عوامل، عامل فردي خودپنداره و انضباط كاركنان با مقدار حدودي 45 درصد بيشترين ارتباط و عامل گروهي يا سازماني خودپنداره و انضباط كاركنان با مقدار حدودي 28 درصد كمترين رابطه را دارند.
لازم به ذكر مي‌باشد كه پژوهش حاضر براي اولين بار در ايران انجام گرديده است و تحقيقات مشابه‌اي چه در خصوص عوامل موثر بر خودپنداره و چه درخصوص رابطه اين عوامل با انضباط تاكنون صورت نگرفته است لذا در اين فصل مقايسه‌اي با ساير تحقيقات مشابه وجود ندارد.
پيشنهادات مبتني بر يافته‌هاي تحقيق
در پايان با عنايت به فصل‌هاي متنوع اين تحقيق و اهميت موضوع آن در بخش‌هاي مختلف اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، پيشنهادات ذيل كه با توجه به نتايج حاصله از اين تحقيق و برخواسته از يافته‌هاي آن مي‌باشد، ارائه مي‌گردد:
با توجه به شناسايي عوامل تأثيرگذار بر خودپنداره و آزمون معني‌داري آن كه عوامل سه‌گانه‌ي فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي را مؤثر بر خودپنداره بيان نمود؛ پيشنهاد مي‌شود كه مديران اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي با توجه به جايگاه و نقش خودپنداره در ارتقاء سطح كيفي سازمان، به همه ابعاد و مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي آن توجه نموده و برمبناي آنها در جهت تقويت و ارتقاء خودپنداره كاركنان در جهت مثبت تلاش نمايند.
با توجه به نتايج آزمون دانكن كه ميانگين تأثير عامل گروهي يا سازماني و عامل اجتماعي را در يك سطح و با ميزان زياد بر خودپنداره گزارش كرد، بنابراين به مديران اداره كل راه وشهرسازي استان خراسان رضوي موارد ذيل پيشنهاد مي‌گردد:
جويا شدن نظرات كاركنان و احترام گذاشتن به نظرات آنان
تقسيم عادلانه كار و وظايف و مسئوليت در بين كاركنان در راستاى تحقق اهداف سازمان
توجه به مشكلات مختلف كاركنان از جمله مشكلات شخصى، سازمانى و خانوادگى آنها و تلاش در جهت رفع اين مشكلات
توجه بيشتر به روابط انسانی و تلاش در جهت فراهم نمودن محيط مناسب كارى براى كاركنان و كمك به برقرارى روابط صميمانه ميان كاركنان با يكديگر
پرهيز از عواملي كه در سازمان سبب بروز افسردگي، اضطراب، تنش و استرس مي‌گردد
كاهش مقررات خشك و انعطاف‌ناپذير در سازمان براي برقراري روابط صميمانه كاركنان با مديران و دلگرمي بيشتر كاركنان در انجام وظايف
كاهش تفاوت‌های فرهنگی در جامعه‌پذیری نقشهای جنسیتي
كه در صورت اعمال چنين مواردي در سازمان، كاركنان در خود احساس كفايت، ارزش، شايستگي، اعتماد و اطمينان مي كنند و كارائي آنان افزايش و نهايتا باعث افزايش بهره‌وري و موفقيت سازمان خواهند شد.
با توجه به ارتباط مستقيم و معني‌دار بين خودپنداره و انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي مي‌توان بيان نمود كه با افزايش انضباط كاري كاركنان اداره‌ي مذكور زمينه‌ي افزايش خودپنداره (در جهت مثبت) نيز فراهم مي‌گردد و بالعكس، لذا در راستاي تقويت و استقرار انضباط در جامعه اماري مورد نظر تحقيق و سازمان‌هاي مشابه موارد ذيل جهت استفاده مديران پيشنهاد مي‌گردد:
كاهش كنترلهاي شديد بر عملكرد كاركنان،
بهبود شرايط كاري و تقويت رضايت شغلي كاركنان
داشتن رويه‌ها و استانداردهاي انجام امور در كارهاي يكنواخت در حد معقول و منطقي
تلاش در جهت كاهش ابهام نقش كاركنان و شفاف سازي وظايف
ايجاد سيستم ارزشيابي صحيح و عادلانه عملكرد و عدم اعمال تبعيضهاي ناروا
مشاركت دادن كاركنان در تصميم گيريهاي مربوط به حوزه فعاليت آنان
ايجاد ارتقاي شغلي براي كاركنان بر اساس شايستگي و ضوابط يكسان
تقويت روحيه خودكنترلي و خودانضباطي در كاركنان
هماهنگي و نظم در امور و فعاليت‌هاي سازماني
گسترش فرهنگ تشويق و تنبيه كاركنان با در نظر داشتن مفاد آيين‌نامه انضباطي و پيش‌گرفتن رويه تشويق كاركنان و حتي‌المقدور پرهيز از به كار بستن تنبيهات انضباط در مقابل اعمالي كه قابليت اغماض و چشم‌پوشي را داشته و با تذكر قابل اصلاح مي‌باشد

پيشنهادات محقق
محقق همچنين براساس مراحل اين تحقيق پيشنهادهايي براي مديريت عالي اداره كل راه وشهرسازي خراسان رضوي به شرح زير اعلام مي‌دارد اين پيشنهادها مبتني برنتايج مطالعات جانبي پژوهشگر و نيز صحبتهاي انجام شده با پاسخگويان است :
مرور تحقیقات و مبانی نظري تحقیق حاضر حاکی از آن است که خودپنداره کارکنان در مؤسسات مختلف یک عنصر و مؤلفه مهم در ارتباط با موفقیت سازمان می‌باشد. نتایج تحقیق حاضر نیز بیانگر آن است که کارکنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از اين لحاظ در سطح قابل قبولی قرار دارند؛ لذا مدیران در سطح سازمان باید ضمن آشنایی با عوامل موثر بر خودپنداره ، با توجه بیشتر و تمایل وافرتر نسبت به کاربست مؤلفه‌هاي آن، اقدام نمایند تا با دستیابی به یک توافق جمعی و تلاش همگانی بتوانند به هدفها و آرمانهاي سازمان دست یابند.
مدیران و مسئولین سازمان‌ می‌بایست جهت افزایش کارایی و در کل بهبود خودپنداره كاركنان، باآشنایی با چگونگی ارتقاء فرهنگ و افزایش تعاملات با کارکنان زیر دست، در این زمینه تلاش بیشتر نمایند.
مدیران و مسئولین می‌بایست شرایط و قوانین راحت‌تري فراهم آورند تا کارکنان بتوانند در تصمیم‌گیرهاي سازمان، تدوین برنامه‌هاي کوتاه مدت و بلند مدت، بهبود شرایط کار براي هر نفر، و در کل امور مربوط به حیطه تخصصی خود اظهارنظر کنند تا با این اقدامات کارو دستیابی به هدف سازمان براي آنها یک تفریح و علاقه باشد تا بدین وسیله شرایط حرکت به سمت هدف در سازمان هموار گردد.
خودپنداره وانضباط دو مفهوم کاربردي و تاثیرگذار در سازمان‌هاي مختلف می‌باشد، لذا براي دستیابی به یک برنامه جامع و منسجم جهت پیاده‌سازي این دو مفهوم در سازمان‌ها شایسته است پژوهشگران به این دو مقوله که براي توسعه و اعتلاي کشور اسلامی ما ضروري است توجه کافی مبذول دارند.
رعايت نظم و احترام به قوانين و مقررات توسط خود مسئولين در سازمانها به دليل الگو بودن آنها و استفاده از ابزارهاي مناسب فرهنگي و پرهيز از گفتارهاي كليشه‌اي در جهت نهادينه كردن انضباط در رفتارها و ارائه و معرفي الگوي مناسب انضباطي تاثير به‌سزايي در انضباط كاركنان و خودپنداره آنان دارد.

پيشنهادات براي تحقيقات آينده
با توجه به نتايج به‌ دست آمده از تحقيق حاضر و ضرورت تكميل اين پژوهش پيشنهاد مي‌گردد، در ارتباط با موضوعات ذيل تحقيق نمايند:
طراحي مدل خودپنداره و انضباط كاركنان اداره كل راه وشهرسازي استان خراسان رضوي
بررسی موانع و مشکلات موجود در مسیر تقويت خودپنداره
پيشنهاد مى‌شود تحقيقى در جهت شناسايى تدابير و راهكارهاى پيشگيرى از تخلفات انضباطى كاركنان اداره کل راه و شهرسازی صورت پذيرد تا تدابير و راهكارهاى كنترلى و پيشگيرانه از تخلفات انضباطي كاركنان كاملاً تعريف شوند.
مشكلات‌ تحقيق
پژوهشگر برای انجام اين تحقيق با مشكلاتي مواجه گرديد و براي رفع آن و دستيابي به نتايج واقع‌گرايانه، وقت و هزينه‌های متفاوتي را صرف نمود، كه از مهمترين اين مشكلات و دشواري‌ها مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
هر چند متغیرهای پژوهش ،بصورت مستقل یا با متغیرهای دیگر مورد مطالعه قرار گرفته بودند ،اما نبود پیشینه پژوهشی کافی در زمینه رابطه عوامل موثر بر خودپنداره وانضباط كاركنان وکمبود پژوهشهای مشابه وهمراستا در ارتباط با چارچوب نظری این پژوهش ومطالعه در منابع داخلی وخارجی،تا حدودی تبیین نظری بحث را محدود وامکان مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات مشابه را از پژوهشگر سلب می‌نمود.
عدم تمایل به تکمیل پرسشنامه در ایران که ممکن است به دلیل خستگی یا عدم درک اهمیت موضوع باشد.
ديد غلوگويانه اكثر كاركنان به مقوله خودپنداره و انضباط و تاثير منفي آن بر نتايج حاصل از تكميل پرسشنامه
عدم جديت و دقت در پاسخ برخي از آزمودني‌ها ، محافظه‌كاري شديد و رعايت احتياط نمونه مورد مطالعه همچنين ترس از عواقب اظهار نظر در مورد موضوع تحقيق بخصوص انضباط
5-7-محدوديت‌هاي تحقيق
محدوديت‌هاي تحقيق، موانع و مشكلاتي است كه در مراحل مختلف تحقيق در راه اجراي تحقيق ايجاد شده است و اين محدوديت‌ها، بر يك مبنا مربوط به محقق، مربوط به منابع تحقيق و مربوط به واقعيت‌هاي جامعه است و بر مبنايي ديگر ممكن است غير قابل كنترل يا قابل كنترل باشد. (ظهوري، 1378، 80)
تغيير خودپنداره در گذر زمان
در نهایت اینکه، یکی از با اهمیت‌ترین محدودیتها که از ویژگی خاص پژوهشهای علوم‌انسانی بشمار می‌آید ،تاثیر متغیرهایی است که از کنترل پژوهشگر خارج هستند وامکان اثرگذاری آنها بر نتایج پژوهش دور از ذهن نیست، به گونه‌های که امکان بررسی یا کنترل آنها برای پژوهشگر فراهم نباشد. مثلا در پژوهش حاضر متغیرهاي مثل طبقه‌اجتماعي، محيط و.. می‌توانند بخشی از روابط موجود در مطالعه را تحت تاثیر قرار دهند.

فهرست منابع و ماخد

فهرست منابع
منابع فارسي
ابطحی، سید حسین(1381)، مدیریت منابع انسانی، تهران، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
ابطحي، سيد حسين(1385)، مديريت منابع انساني، تهران، مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت
اتکینسون، ریتاآل و همکاران (1378)، زمینه روان‌شناسی عمومی، ترجمه‌ي رفیعی، حسن و همکاران، تهران، رشد، جلد اول
اتکینسون، ریتا آل و ارنست هیلگارد (1378)، زمینه روان شناسی، ترجمه‌ی براهنی، محمدتقی وهمکاران، چ 16 ،تهران، انتشارات رشد
احمدي، علي (1383)، مباني واصول مديريت اسلامي(رويكردي نوين برای مديريت در هزاره سوم و جهاني شدن)، تهران، انتشارات توليد دانش
احمدي،محمدحسين(1388)،تاثير فرهنگ سازماني پليسي بر نهادينه كردن انضباط دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي،مطالعات مديريت انتظامي، شماره3
آدامز، میلر و شرف (1370)، روان شناسی کودکان محروم از پدر، ترجمه‌ي باقری، خسرو و عطاران، محمد، تهران، انتشارات تربیت، چاپ اول
آذر،عادل و مومني،منصور(1377)، آماروكاربردآن درمديريت، انتشارات سمت
ارقامی، ناصررضا و بزرگ‌نیا، ابوالقاسم(1380)، مقدمه‌ای بر بررسی‌های نمونه‌ای، انتشارات دانشگاه‌ فردوسی
اسكندري‌ن‍ژاد،خديجه(1386)، ماهنامه‌معرفت، ویژه نامه روان شناسی، شماره 84
انصاری رنانی، قاسم(1383)، تحلیل و تبیین جایگاه انگیزش نیروی انسانی از طریق بررسی نظام تشویق و تنبیه،پایان نامه دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ای. جان گلاور و اچ. راجرز برونینگ، روان‌شناسی تربیتی؛ اصول و کاربرد آن ، ترجمه علی نقی خرازی، چ 4، تهران، مرکز نشر دانشگاهی
ايران نژاد پاريزي، مهدي (1378)،روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي،انتشارات مديران
برونو، فرانکو.(1370)، فرهنگ توصیفی روان‌شناسی، ترجمه‌ي پارسایی، مهشید و طاهری، فرازنه، ‌انتشارات طرح نو، چاپ اول
بنت،وین دابلیو و کارن ام، هس(1380)، انضباط و رفتارهای مساله ساز،ترجمه‌ي مجیدی، عبداله و رضائی‌راد، مجید، فصلنامه دانش انتظامی، سال سوم، شماره2
بیابانگرد، اسماعیل(1382)، روش‌های افزایش عزت نفس، تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، چاپ هفتم
بیاتی، احمد (1378)،روش‌های تحقیق و سنجش در علوم تربیتی و روانشناسی، تهران
پورحسين، رضا(1384)، روا نشناسي خود، تهران، انتشارات اميركبير
تقی‌زاده، محمداحسان (1379)، باد بی‌آرام نوجوانی، اصفهان، یکتا
تمنايي‌فر، محمدرضا، صديقي‌ارفعي، فريبرز و سلامي‌محمدآبادي، فاطمه(1389)، رابطه هوش هيجاني، خودپنداره و عزّت نفس با پيشرفت تحصيلي، فصلنامه راهبردهاي آموزش، دوره سوم، شمارة3
جلالي،زهرا(1392)، مقايسه ابعاد خودپنداره و سازگاري در افراد خودشيفته سازگار و ناسازگار، مطالعات روان‌شناختي،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، انضباط كاركنان، عوامل مؤثر بر خودپنداره، استان خراسان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، مدیریت منابع انسانی، منابع انسانی، روان شناسی