پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، انضباط كاركنان، استان خراسان، عوامل مؤثر بر خودپنداره

دانلود پایان نامه ارشد

ي توصیفی میزان تأثیر عوامل سه‌گانه فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي بر خودپنداره كاركنان
متغيرها
تعداد
ميانگين
حداقل امتياز
حداكثر امتياز
انحراف معيار
عامل فردي
78
1/65
42
90
64/8
عامل گروهي يا سازماني
78
1/71
10
92
52/12
عامل اجتماعي
78
5/69
42
95
95/10
خودپنداره
78
1/68
44
88
60/8
همانگونه كه از جدول 5-1 برمي‌آيد؛ ميانگين امتيازات حاصله براي خودپنداره (مجموع عوامل مؤثر بر خودپنداره) 1/68 با انحراف معيار 60/8 مي‌‌باشد. كمترين و بيشترين امتياز براي اين متغير به ترتيب 44 و 88 به‌دست آمده است كه نشان مي‌دهد از ديدگاه آزمودني‌ها در مجموع عوامل مؤثر بر خودپنداره تأثير نسبتاً بالايي در كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي دارد (يادآوري مي‌نمايد كه امتياز سطح خودپنداره بين صفر تا 100 بوده كه حد وسط آن 50 مي‌باشد).
همچنين مقايسه عوامل سه‌گانه فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي كه از پرسشنامه خودپنداره حاصل شده است، حاكي از آن مي‌باشد كه ميانگين ميزان تأثير هر سه عامل بر خود پنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي بيش از حد متوسط و ملاك ارزيابي قرار دارد (يادآوري مي‌نمايد كه كليه‌ي متغيرهاي فوق، متغير فاصله‌اي و در بازه صفر تا 100 مي‌باشند و ملاك ارزيابي 50 در نظر گرفته شده است). البته در بين عوامل مورد بررسي، عامل گروهي يا سازماني يا ساماني با امتياز 1/71 داراي بيشترين ميانگين است.
بنابراين نتايج توصيفي گوياي آن است كه از ديدگاه پاسخگويان (كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي) مؤثرترين عامل بر خودپنداره در كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي ، عامل گروهي يا سازماني مي‌باشد. اين عامل در بين ساير عوامل (عوامل فردي و اجتماعي) بيشترين ميانگين ميزان تأثيرگذاري داشته است. به بيان ديگر مشاركت گروهي يا سازماني، ارائه بهترين كار در گروه، موفقيت گروه، پذيرش در گروه و احساس مسئوليت در گروه ميزان تأثير بالايي بر خودپنداره دارند.
پس از اين عامل، عامل اجتماعي قرار دارد. يعني پس از عامل گروهي يا سازماني، آزمودني‌ها معتقدند كه عامل اجتماعي يا به‌ عبارتي احساس ارزشي كردن از سوي اطرافيان، اخلاقيات (صادقانه/قابل اعتماد)، روابط يا تعامل با ديگران، حمايت و مراقبت و كمك به حل مشكل ديگران بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي تأثير داشته است.
نهايتاً همان‌طور كه يافته‌هاي جدول 5-1 نشان مي‌دهد، پاسخگويان بيان داشته‌اند كه عامل فردي كمترين ميزان تأثير بر خودپنداره بين ساير عوامل را در كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي داراست. چرا كه اين عامل در بين عوامل مورد مطالعه داراي كمترين ميانگين (1-659) مي‌باشد. البته ميزان تأثير اين عامل نيز از نظر توصيفي بيشتر از سطح متوسط 50 مي‌باشد.
در زير نمودار خطي ميانگين‌هاي ميزان امتيازات تأثير عوامل سه‌گانه فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهر سازي استان خراسان رضوي رسم شده است. اين نمودار به خوبي وضعيت فوق را نشان مي‌دهد و گوياي مطالب بيان شده است.

نمودار ‏52 نمودار مقایسه‌ی ميزان تأثير عوامل سه‌گانه فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي بر خودپنداره كاركنان
ديگر متغير اين پژوهش، ميزان انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي مي‌باشد و از مجموع نمرات پاسخگويان به سوالات 1 تا 10 پرسشنامه‌ي انضباط كاركنان به دست مي‌آيد. در جدول 5-2 آمارهاي توصيفي اين متغير پس زا مقياس‌سازي انجام شده گزارش شده است. لازم به ذكر است توسط اين مقياس‌سازي بازه‌‌ي امتياز به صفر تا 100 انتقال مي‌يابد و حد متوسط آن 50 در نظر گرفته مي‌شود.

جدول ‏52 شاخص‌های توصیفی میزان انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي
متغير
تعداد
ميانگين
حداقل امتياز
حداكثر امتياز
انحراف معيار
انضباط كاركنان
78
8/73
37
100
74/13
همانطور كه مشاهده مي‌شود ميانگين امتياز نظرات پاسخگويان انتخاب شده از اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، در خصوص ميزان انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي برابر با 8/73 از سقف 100 امتياز است و پراكندگي نظرات اين افراد برابر با 74/13 مي‌باشد همچنين كم‌ترين امتياز مشاهده شده برابر با 37 و بيش‌ترين امتياز برابر با 100 است. لذا چون ميانگين امتيازات بدست آمده براي اين متغير از حد متوسط (عدد 50) بالاتر است بالابودن ميزان انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي دارد.
در ادامه هيستوگرام نحوه‌‌ي توزيع امتيازات اين متغير در شكل 5-2 تهيه شده است.

نمودار ‏53 نمودار هیستوگرام میزان انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي
پاسخ به سئوال اول تحقيق
براي پاسخ به سئوال اول تحقيق به دنبال آن هستيم كه عوامل مؤثر بر خودپنداره در بين كاركنان اداره كل راه شهرسازي استان خراسان رضوي را تعيين كنيم. بدين منظر از آزمون t-استودنت تك‌نمونه‌اي استفاده و آزمون مي‌شود كه كدام يك از عوامل شناسايي شده خودپنداره در تكنيك دلفي در اداره كل راه و شهسازي خراسان رضوي در سطحي بالاتر از متوسط (50) قرار دارد. با توجه به توضيحات فوق و برآورد پارامترهاي مورد نياز و سپس محاسبه آماره آزمون، نتايج حاصله در جدول 5-3 گزارش گرديده است؛ كه به منظور بررسي معني‌دار بودن ميانگين امتيازات پاسخگويان با مقدار 50 مي‌توان از مقايسه آماره آزمون با مقدار جدول توزيع t- استودنت و يا راحت‌تر از آن، از محك احتمال معني‌داري و يا در واقع سود جست.
جدول ‏53 نتايج آزمون t برای بررسی عوامل مؤثر بر خودپنداره از منظر كاركنان اداره كل شهرسازي خراسان رضوي
عوامل
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
درجه آزادی
مقدار آماره
P-value
عامل فردي
78
1/65
64/8
77
42/15
000/0
عامل گروهي يا سازماني
78
1/71
52/12
77
89/14
000/0
عامل اجتماعي
78
5/69
95/10
77
73/15
000/0
يافته‌هاي گزارش‌شده در جدول 5-3 نشان مي‌دهد كه با توجه به ديدگاه‌ها و نظرهای پاسخگويان، مقدار آماره‌ی –t استودنت و P-value حاصله معني‌دار مي‌باشند. لذا مي‌توان نتيجه گرفت كه عوامل فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي بر خودپنداره از منظر كاركنان اداره كل شهرسازي خراسان رضوي تأثيرگذارند. بنابراين با ضريب اطمينان 95 درصد، مي‌توان چنين نتيجه‌گيري نمود كه؛ عوامل مؤثر بر خودپنداره از منظر كاركنان اداره كل شهرسازي خراسان رضوي عوامل فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي مي‌باشند.
پاسخ به سئوال دوم تحقیق
براي پاسخ به سئوال دوم تحيق ابتدا بايستي وجود تفاوت بين ميانگين‌هاي عوامل سه‌گانه مؤثر بر خودپنداره بررسي شود. بدين منظور از آزمون آزمون آناليز واريانس يكطرفه (ANOVA) استفاده شد كه نتايج آن در جدول 5-4 آمده است. باتوجه به نتايج اين جدول ميزان تأثير عوامل فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي بر خودپنداره از منظر كاركنان اداره كل شهرسازي خراسان رضوي يكسان نمي‌باشند. پس از آگاهي از وجود حداقل يك اختلاف معني‌دار بين ميانگين تأثيرات عوامل سه‌گانه مورد مطالعه بر خودپنداره، سعي برآن مي‌باشد كه مشخص گردد اين اختلاف بين كداميك از جفت ميانگين‌ها وجود دارد.

جدول ‏54 آزمون آناليز واريانس براي مقايسه ميانگين امتيازات عوامل سه ‌گانه مؤثر بر خودپنداره
از منظر كاركنان اداره كل شهرسازي خراسان رضوي
عوامل
تعداد
ميانگين
انحراف‌معيار
درجه آزادی
مقدار آماره
P-value
عامل فردي
78
1/65
64/8
2 و 231
45/6
002/0
عامل گروهي يا سازماني
78
1/71
52/12

عامل اجتماعي
78
5/69
95/10

حال پس از آگاهي از وجود حداقل يك اختلاف معني‌دار بين ميانگين تأثيرات عوامل سه‌گانه مورد مطالعه بر خودپنداره، سعي برآن مي‌باشد كه مشخص گردد اين اختلاف بين كداميك از جفت ميانگين‌ها وجود دارد. براي اين تشخيص از آزمون مقايسه‌اي جفت ميانگين‌هاي تيماري دانكن108 بهره‌گيري شده كه نتايج حاصل از اين آزمون جدول زير ارائه مي‌گردد
جدول ‏55 نتايج آزمون دانكن براي مقايسه ميانگين امتيازات تأثير عوامل سه‌گانه بر خودپنداره
از منظر كاركنان اداره كل شهرسازي خراسان رضوي
عوامل
گروه (برحسب اولويت)

اول
دوم
عامل گروهي يا سازماني
1/71

عامل اجتماعي
5/69

عامل فردي

1/65
نتايج حاصل از آزمون مقايسه‌اي جفت ميانگين‌هاي تيماري دانكن بيانگر آن است كه عوامل سه‌گانه مورد مطالعه بر اساس ميزان تأثيرگذاري بر خودپنداره به 2 گروه دسته‌بندي شده و تفاوت معني‌داري بين ميانگين‌هاي عوامل موجود در هر گروه وجود ندارد، اما عوامل موجود در يك گروه به اتفاق هم با عوامل گروه ديگر تفاوت معني‌داري دارد.
پس مي‌توان از مجموع نتايج فوق و آزمون دانكن چنين نتيجه‌گيري نمود كه از منظر كاركنان اداره كل شهرسازي خراسان رضوي در بين عوامل تأثيرگذار بر خودپنداره بيش‌ترين تأثير را عوامل گروهي يا سازماني و اجتماعي دارند. كمترين تأثيرگذاري نيز مربوط به عامل فردي مي‌باشد. در ادامه طي شكل 4-12 نمودار جعبه‌اي مقايسه ميزان تأثير عوامل فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي بر خود پنداره گزارش شده است.

نمودار ‏54 نمودار جعبه‌اي مقايسه ميزان تأثير عوامل فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي بر خودپنداره
پاسخ به سئوال سوم تحقیق
براي بررسي وجود يا عدم وجود رابطه بين خودپنداره و انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي، از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شود.محاسبات مربوط به آزمون ضرايب همبستگي كه براساس روابط فوق انجام شده است در جدول 5-6 گزارش مي‌گردد.
جدول ‏56 نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه خودپنداره و انضباط كاركنان
آماره
تعداد مشاهدات
ضريب همبستگي پيرسون
P-value
خودپنداره و انضباط كاركنان
78
463/0
000/0
يافته‌هاي گزارش شده در جدول فوق حاكي از آن است كه ضريب همبستگي بين خود پنداره و انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي برابر با 463/0 است كه نشان از وجود ارتباط نزديك به 50 درصدي بين اين دو متغير است، بنابراين با توجه به نتيجه آزمون مي‌توان با ضريب اطمينان 95 درصد چنين نتيجه‌گيري نمود كه به اعتقاد پاسخگويان؛ بين خودپنداره و انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي رابطه مستقيم و معني‌داري وجود دارد. نمودار پراكنش خودپنداره و انضباط در ادامه آمده است.

نمودار‏55 نمودار پراكنش میان انضباط و خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي
همچنين جهت بررسي ارتباط تكميلي در خصوص عوامل مؤثر بر خودپنداره (عامل فردي، عامل گروهي يا سازماني و عامل اجتماعي) و انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده مي‌شود. نتايج اين آزمون در جدول زير آمده است.
جدول ‏57 نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه عوامل مؤثر بر خودپنداره و انضباط كاركنان
اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي
آماره
تعداد مشاهدات
ضريب همبستگي پيرسون
P-value
عامل فردي خودپنداره و و انضباط كاركنان
78
453/0
000/0
عامل گروهي يا سازماني خودپنداره و انضباط كاركنان
78
283/0
000/0
عامل اجتماعي خودپنداره و انضباط كاركنان
78
400/0
000/0
يافته‌هاي جدول 4-16 ضريب همبستگي بين عوامل مؤثر بر خودپنداره و انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي نشان از وجود ارتباط مستقيم و معني‌داري دارد، زيرا مقدار به‌دست آمده برابر با 000/0 بوده و از سطح معني‌داري آزمون () كوچكتر مي‌باشد بنابراين با توجه به نتيجه آزمون مي‌توان با ضريب اطمينان 95 درصد چنين نتيجه‌گيري نمود كه به اعتقاد كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي؛
بين عامل فردي خودپنداره و انضباط كاركنان رابطه مستقيم و معني‌داري وجود دارد.
بين عامل گروهي يا سازماني خودپنداره و انضباط كاركنان رابطه مستقي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، انضباط كاركنان، عوامل مؤثر بر خودپنداره، استان خراسان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، مدیریت منابع انسانی، منابع انسانی، روان شناسی